Home

Kompetansemål digitale ferdigheter

Opplæringsplaner for kurs i digitale ferdigheter

Opplæringsplanene er knyttet til de overordnede målene i Kompetanse Norge sine tidligere Kompetansemål for digital kompetanse. Kompetansemålene ble erstattet av læringsmål i grunnleggende ferdigheter i 2013.. Opplæringsplanene tar for seg Digitale ferdigheter er fra og med Kunnskapsløftet (2006) definert som en av fem grunnleggende ferdigheter for barn og unge, fra barnehage til og med videregående. I EU er digital kompetanse en av åtte nøkkelkompetanser for livslang læring. Digital kompetanse er imidlertid ikke et eget skolefag, men en tverrfaglig kompetanse som skal inngå i alle fag Ytterligere et lite sideblikk til hva som skjer i skolen kan være nyttig. Her har det nemlig skjedd en tydelig dreining vekk fra å snakke om digital kompetanse i retning av det man nå kaller digitale ferdigheter (UdirsRammeverk for grunnleggende ferdigheter).Dette innebærer blant annet å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk Så digitale ferdigheter er ferdighetene du må ha, sammen med kunnskap, for å tilegne deg enkelte kompetansemål. Fra midt på 90-tallet ble digitale ferdigheter helt essensielt for å få kompetanse innenfor mange fagområder

Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring. Den digitale utviklingen har endret flere premisser for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykks­former. Det å utvikle digitale ferdigheter innebærer å lære seg å bruke digitale verktøy, medier og ressurser Her er et eksempel på hvordan digitale ferdigheter gjør det mulig å nå et kompetansemål. Etter 4. trinn skal elever kunne bruke bibliotek og Internett til å finne stoff til egen skriving. De fleste elever kan enkelt ta seg rundt på biblioteket og finne stoff, eller de navigerer problemløst på ulike nettsider Digitale ferdigheter i norsk er å bruke digitale verktøy, medier og ressurser for å innhente og behandle informasjon, skape og redigere ulike typer tekster og kommunisere med andre. I denne sammenhengen er det viktig å kunne vurdere og bruke kilder på en bevisst måte Eksempeloppgaver digitale ferdigheter 4. trinn. IKKE PÅLOGGET Prøven kunne ikke startes opp (JAVASCRIPT).

Kompetansemål og vurdering Norsk (NOR01‑06) Delvis innført. holde muntlige presentasjoner med og uten digitale ressurser. lærer gjennom å få prøve seg fram og bruke kreativitet og fantasi i arbeidet med å utvikle muntlige og skriftlige ferdigheter Digitale ferdigheter har fått en tydeligere plass i de nye læreplanene enn tidligere. Dette er ferdigheter som digital dømmekraft, kildekritikk, kritisk tenkning, digital sikkerhet og digital skaperkraft, slik som programmering. Eksempel på kompetansemål innenfor dette er i samfunnsfag, 7. trinn: elevene skal kunne delta i digitale.

Det er faktisk 13 år. I 13 år har digitale ferdigheter, i og på tvers av alle fag, vært én av de fem grunnleggende ferdighetene, akkurat som lesing, skriving, muntlige ferdigheter og regning. Og i 13 år har kompetansemål i de ulike fagene vært knyttet til digitale ferdigheter Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk. Bruk av digitale verktøy og tjenester vil si å løse praktiske oppgaver, finne informasjon og kunne kommunisere. Digitale ferdigheter påvirker også måten vi lærer på, vår måte å lese, skrive, regne og. Løft elevenes digitale ferdigheter med IKT-plan. Her finner du støtte til å jobbe med elevenes digitale ferdigheter. Ta utgangspunkt i ulike deler av læreplanverket; tekster fra Om faget og kompetansemål i fag, og bruk IKT-plan til å jobbe med elevenes digitale ferdigheter Digital kompetanse og digitale ferdigheter Støtte til digital praksis i barnehagen og digital læring i skole. Forsidetest. Barnehage. Digital praksis Kompetansepakker . Skole. Elevenes digitale ferdigheter Kompetansepakker . Kontakt oss Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland, 0135 Osl

Mer om digital kompetanse - Digitale ferdigheter

Digital kompetanse - Digitale ferdigheter

 1. Opplæringsplan i digitale ferdigheter for elever i Levanger og Verdal 6 Kunnskapsløftets kompetansemål 3. - 4. trinn 3.-4. trinn Fag Kompetansemål Kan oppnås ved arbeid med Norsk Foreta informasjonssøk, skape, lagre og gjenhente tekster ved hjelp av digitale
 2. Ferdigheter Kandidaten. kan anvende digital teknologi, læremidler og læringsressurser for å oppnå fagenes kompetansemål og sikre faglig progresjon. kan anvende digitale læremidler og læringsressurser til å støtte utviklingen av alle fem grunnleggende ferdigheter i fag og på tvers av fa

Kompetansemål og vurdering 5.-7. trinn. Kompetansemål etter 7. trinn. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. lese lyrikk, noveller, fagtekster og annen skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk, Digitale ferdigheter i norsk er å kunne finne,. • fortsatt kompetansemål - men fornyet kompetansebegrep • de grunnleggende ferdighetene beholdes - men skal digital kompetanse i skolen - Digitale ferdigheter fortsatt i alle fag, noen fag får tydeligere ansvar for ulike deler - Arbeidsmåter og organisering av opplæringen avgjøres lokalt -trenger gode eksempler på praktisk bruk.

Digital skole: Digitale ferdigheter er essensielt for

Digitale ferdigheter i Vg2 elenergi og ekom innebærer å konfigurere, programmere utstyr og etablere elektronisk kommunikasjon i yrkesoppgaver. Den tverrfaglige praktiske eksamenen skal blant annet inneholde prøving av kompetansemål om elsikkerhet. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt Digitale ferdigheter er et kompetansemål i matematikken som i alle andre fag. I matematikken finnes det mange digitale hjelpemidler. Regneark har vi hatt lenge i grunnskolen, og de siste årene har programmet GeoGebra kommet stormene inn i norsk skole Digitale ferdigheter Det er stadig økende krav til ansattes digitale ferdigheter i norsk arbeidsliv. Virksomheter som skal gjennomføre omstillinger som inkluderer bruk av nye IKT-verktøy, opplever ofte utfordringer med å legge til rette for å oppdatere de ansattes digitale ferdigheter slik at de nye systemene benyttes etter intensjonen Digitale ferdigheter er en av de fem ferdighetene vi skal fokusere på. De digitale ferdighetene er likestilt med det å skrive og lese. Det er derfor viktig at elevene lærer og får øvelse i de ferdighetene som kreves etter 4.trinn allerede mens elevene går i 3.klasse. Her er noen nyttige oppgaver: Digitale ferdigheter Kompetansemål: skriv

Stortingsmelding 28 (2015-2016) berører videreutvikling av grunnleggende ferdigheter. Meldingen skal formelt behandles i Kongens statsråd den 15. april. I det store er kanskje ikke så veldig spennende hva utfallet vil bli, men jeg er likvel litt spent på hva som skjer knyttet til den femtebasisferdighet - digitale ferdigheter. I Kunnskapsløftet defineres digitale ferdigheter som en a Digitale ferdigheter omfatter virksomhetens evne til å nyttiggjøre seg ny teknologi fra et forretningsmessig perspektiv. Skiller seg fra tradisjonell IT kompetanse gjennom sterk forretningsmessig fokus. Handler altså ikke om kompetansen som finnes i IT avdelingen,. Kartleggingsprøven [brutt link] i digitale ferdigheter tar utgangspunkt i læreplanens definisjoner og kompetansemål som involverer digitale ferdigheter. Alle oppgavene tar utgangspunkt i ett eller flere kompetansemål hvor digitale ferdigheter er integrert. Oppgavene i prøven fokuserer på følgende områder av ferdigheten: tilegne og behandl

Hva er grunnleggende digital kompetanse? - K

Vis kompetansemål. snakke og hvordan vi skal oppføre oss sammen med andre. Andre ADL-ferdigheter lærer vi eller utvikler videre når vi blir voksne. Noen mennesker har reduserte ADL-ferdigheter. åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid Vis kompetansemål. Ferdigheter. Eksempler på ferdigheter er evne til å vise empati, NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid Kommende produkt! Modulbasert opplæringsressurs i grunnleggende digitale ferdigheter. Digital kompetanse presenterer og øver grunnleggende digitale ferdigheter gjennom instruksjonsfilmer, bildeserier, caser og ikke minst praktiske oppgaver tilpasset den enkeltes nivå. Ressursen tar for seg grunnleggende data, data i praksis og bruk av e-post, tekstbehandlingsprogrammer. Digital Skills Indicator beskriver befolkningens digitale erfaring og kompetanse på fire ulike felt, i tillegg til en indikator for samlede ferdigheter. Av de fire feltene gjør nordmenn det best på informasjonssøking på nett, der hele 87 prosent mellom 16 og 74 år scorer over grunnleggende

Synstap og digitale ferdigheter statped

 1. Innholdet er i henhold til gjeldende læreplan fra 2006 (LK06), Kunnskapsløftet og rammeverk for digitale ferdigheter, fastsatt av Kunnskapsdepartementet, januar 2012. Planen inneholder kompetansemål for 1. til 10. trinn og har nyttige ressurser koblet opp mot alle målene. Les om de digitale ferdighetene i enkeltfa
 2. KOMPETANSEMÅL I forholdt til Kunnskapsløftet har vi sett på kompetansemålene etter 4. og 7. klasse i samfunnsfag og på «Grunnleggende digitale ferdigheter». Vi har vektlagt følgende kompetansemål: Digitale ferdigheter: «2.1 Digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighe
 3. Digitale ferdigheter er også å bruke søkeverktøy, beherske søkestrategier, kritisk vurdere kilder og velge ut relevant informasjon om naturfaglige emner. Utviklingen av digitale ferdigheter i naturfag går fra å kunne bruke enkle digitale verktøy til å i økende grad utvise selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale verktøy og kilder
 4. Digitale ferdigheter Rammeverk for grunnleggende ferdigheter er fornyet når det gjelder digitale ferdigheter -utgangspunkt for alle læreplanene Samfunnsfag får et særskilt ansvar for innlæring av digitale ferdigheter, spesielt med tanke på kildevurdering, kildekritik
Didaktiske utfordringer - ppt video online laste ned

Kartleggingsprøven i digitale ferdigheter tar utgangspunkt i læreplanens definisjoner og kompetansemål som involverer digitale ferdigheter. Oppgavene i prøven fokuserer på følgende områder av ferdigheten: tilegne seg og behandle informasjon, produsere og bearbeide, kommunisere og vise digital dømmekraft For avdelinger/tjenesteområder hvor det ikke er relevant med kompetansemål trinn 3, kan opplæringen på trinn 1 utvides til et dagskurs med tillegg av fag- og tjenestespesifikk opplæring. Fagkompendium. Grunnleggende ferdigheter trinn 1, nettversjon. Grunnleggende ferdigheter trinn 1, med enkeltsider til prin

Læreplan i norsk (NOR1-05

 1. Digitale ferdigheter er én av fem grunnleggende ferdigheter i Kunnskapsløftet som elevene skal tilegne seg og de fleste er enige om at dette er viktig. Den digitale verden byr på mange muligheter også i skolen som vitaliserings- og simuleringsteknologi, programmeringsfag i tillegg til at nettet er en utrolig kilde til stoff som kan hentes på ulike plattformer
 2. Kompetansemål og digitale ferdigheter Nå har jeg nettopp lest alle kompetansemålene i norskfaget fra første til syvende trinn. Med tanke på hvor mange mål det er til sammen for disse trinnene og hvor mange av de målene som omhandler digitale ferdigheter, vil jeg ikke påstå at det er en balansegang
 3. Grunnleggende ferdigheter Skolen skal legge mer vekt på å utvikle de grunnleggende ferdighetene som er grunnlaget for all annen læring: • Å kunne uttrykke seg muntlig • Å kunne lese • Å kunne regne • Å kunne skrive • Å kunne bruke digitale verktøy Disse grunnleggende ferdighetene er innarbeidet i læreplanen i alle fag

Eksempeloppgaver digitale ferdigheter 4

Kompetansemål: Fordelen med bruk av DST som verktøy er at det ikke trenger å gå på bekostning av det fagspesifikke innholdet. Altså, DST/metoden lar seg enkelt integrere med engelskfagets kompetansemål. I tillegg tar man som engelsklærer sin del av ansvaret iht opplæring i digitale ferdigheter. Metoden brukes FOR å oppnå. Digitale ferdigheter er en av de fem grunnleggende ferdighetene i læreplanverket for Kunnskapsløftet (LK06) (Utdanningsdirektoratet, 2016c). Det er Rammeverk for grunnleggende ferdigheter (Utdanningsdirektoratet, 2015b) som definerer hva digitale ferdigheter og deres funksjon er i konteksten av grunnopplæring i Norge

I prosjektet beskriver de hva digital kompetanse består av. Det er ikke bare tekniske ferdigheter, men også pedagogikk, etikk og holdninger. - Personvern, kildekritikk, opphavsrett på innholdet som deles, digital mobbing og trakassering, alt dette inngår i kjørereglene vi kaller digital dømmekraft, sier Gudmundsdottir Digitale ferdigheter i Kunst og håndverk («Digital kunst og håndverk») er en spennende emnekombinasjon i et felt som er i endring og utvikling. Jeg håper at du vil trives hos oss og lære mye som du kan bruke i din praksishverdag

Kompetansemål etter 4

 1. Digitale ferdigheter i læreplanen Digitale ferdigheter v En av fem v Integrert i kompetansemål for fag v Nevnes både eksplisiH og implisiH RAMMEVERK FOR DIGITALE FERDIGHETER Tilegne og behandle Produsere og bearbeide Kommuni-kasjon Digital dømme-kraft Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå
 2. Digitale ferdigheter. Tema: Digitale ferdigheter. Artikler. Podcast Lærerrommet: Falske nyheter eller fakta, hvordan bli mer kildekritisk? Hvordan kan elever, lærere og skolen bli mer bevisste på kilder? Og hva er egentlig kritisk tenkning? Publisert.
 3. Øve digitale ferdigheter. Språkboka 17 Arbeidsbok Leseboka Arbeidsbok Digital tavle Nysgjerrigper.no 52-55 70-77 46 notater • Bruke ulike typer og eksempeltekster som grunnlag for egen skriving • Søke etter informasjon, skape, lagre og gjenfinne tekster ved hjelp av digitale verktøy Jeg kan:-lage et VØL-skjema -finne stoff o
 4. Digitale ferdigheter i skolen. I læreplan for naturfag er det flere kompetansemål som omhandler forsøk, undersøkelser og digitale hjelpemidler
 5. Digital Kode jobber mot kommuner og skoler for å fremme digitale ferdigheter. I Kunnskapsløftet er digital ferdigheter definert som en «grunnleggende ferdighet» på lik linje med å kunne lese, regne og uttrykke seg muntlig og skriftlig. Jobbe med digitale ferdigheter på din skol

Grunnleggende ferdigheter i matematikk De grunnleggende ferdighetene; å kunne lese, skrive og regne, samt digitale og muntlige ferdigheter er integrert i kompetansemålene i alle fag. I matematikkfaget betyr det at elevene blant annet skal kunne sette ord på matematiske strategier og tenkemåter, både muntlig og skriftlig, de skal kunne lese og forstå symbolspråk, og kunne bruke digitale. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk. Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring Kartleggingsprøven i digitale ferdigheter på 4. trinn tar utgangspunkt i læreplanens definisjoner og kompetansemål som involverer digitale ferdigheter. Prøven inkluderer oppgaver fra alle de fem ferdighetsområdene: bruke og forstå, finne og behandle, produsere og bearbeide, kommunisere og samhandle, utøve digital dømmekraft Digital kompetanse er ferdigheter, kunnskaper, kreativitet og holdninger som alle trenger for å kunne bruke digitale medier for læring og mestring i Det er satt kompetansemål som skal være oppnådd etter gitte klassetrinn, men måten man skal oppnå disse er ikke klart definert

innebærer videre å bruke digitale kilder i skriftlige og muntlige tekster, og å ha en kritisk og selvstendig holdning til kildebruk. Digitale ferdigheter innebærer å utvikle kunnskap om opphavsrett og personvern gjennom etterprøvbare kildehenvisninger. Kompetansemål Kompetansemål etter 2. årstrinn Språklærin Digital skole Kilder Koding Læreplan Minecraft Tverrfaglig Emner BBC Bilder Bildesøk Creative Commons Datainnsamling EV3 Excel Forms Forskning Google Grunnleggende ferdigheter Kilder Koding Kompetansemål LED Lego LK06 Lyskryss Læreplan Læringsmål micro:bit Mindstorms Minecraft Nettvett Office365 Referanser Regning Samfunnsfag Scratch Videofile Wikipedia Wor Heftet ble skrevet i 2009, og tok utgangspunkt i Kompetanse Norge sine tidligere kompetansemål i grunnleggende ferdigheter. Kompetansemålene ble erstattet av læringsmål i grunnleggende ferdigheter i 2013. Tekster fra arbeidsplassen i opplæringen inneholder eksempler på. hvordan finne tekster på arbeidsplasse Læreplanverket definerer fem grunnleggende ferdigheter: lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter. Det er forsket på hvordan bruk av Nysgjerrigper-metoden styrker grunnleggende ferdigheter og øker elevenes motivasjon for læring. Forskere mener også at skriving og lesing foregår annerledes og med annen motivasjon når de forsker på egne spørsmål

Didaktikkoglereplanutvikling

Nye læreplaner for bedre læring i fremtidens skole

Lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse - hva er det

KOMPETANSEMÅL ETTER VG2 - STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM. Muntlig kommunikasjon. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. bruke retoriske og digitale ferdigheter til å produsere og framføre sammensatte tekster. sette sammen og framføre et avgrenset litterært program Ved å bruke permene ivaretar man flere av læreplanenes kompetansemål. «Å kunne lese» og «Muntlige ferdigheter». De to norske permene ble første gang publisert i 2008 (Europeisk språkperm 13-18) og i 2009 (Europeisk språkperm 6-12) Digitale ferdigheter i norsk er å bruke digitale verktøy, medier og ressurser for å innhente og behandle informasjon, skape og redigere ulike typer tekster og kommunisere med andre. I denne sammenhengen er det viktig å kunne vurdere og bruke kilder på en bevisst måte. Utviklingen av digitale Digitale ferdigheter M ange voksne har ikke lært digitale ferdigheter på skolen eller i andre opplærings- situasjoner, og noen har i liten grad brukt digitale verktøy i jobbsammenheng. Derfor er det mange i Norge i dag som ikke har de digitale ferdighetene de trenger, og dette kan bli et demokratisk problem Digital kompetanse. Digital kompetanse regnes som en basiskompetanse og er en forutsetning for å kunne delta aktivt i arbeids- og samfunnsliv. Opplæring i digitale ferdigheter skjer best i en meningsfull kontekst. Læreplanens mål for digital kompetanse er derfor integrert i språklige kompetansemål på alle nivåer

Digitale ferdigheter (datakurs) - KompetansePluss - Metis

Digitale ferdigheter inngår også i flere av skolefagenes kompetansemål. Læreplanen sier at «digitale ferdigheter utvikles gjennom å bruke digitale ressurser.» Her er det lagt opp til å ta i bruk de digitale ressursene som PC og internett i løpet av skolegangen, fordi det er slik man utvikler digitale ferdigheter En utfordring er hvordan læreplanverket for øvrig viser den samme holdningen til de digitale ferdighetenes plass og rolle. I formålet for programfagene i barne- og ungdomsarbeiderfaget er ikke digitale ferdigheter nevnt, og i de ulike fagenes kompetansemål er heller ikke digitale ferdigheter nevnt direkte noe sted Emnet konsentrerer seg om kjerneelementene, spesielt håndverksferdigheter og kunst- og designprosesser, samt digitale ferdigheter som grunnleggende ferdighet i kunst og håndverksfaget. Digitale verktøy og web 1.0/2.0 løsninger som er relevante for emnet inkluderer produksjon av eget digitalt arbeid i foto og film/video og digitalisering av annet materiale «Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for.

iktplan.no : Elevenes digitale ferdigheter

Oppgave; Digitale ferdigheter ( uke 7 og 8) 1. Hvis vi som lærere er kreative og tenker over hvor elevene kan bruke digitale hjelpemidler for å nå sine kompetansemål, et eksempel : Eleven skal kunne planlegge, gjennomføre, dokumentere, og vurdere eget arbeid. Dekker kompetansemål i matematikk, naturfag, kunst og håndverk, samfunnsfag, norsk og utdanningsvalg. Bruk hue NYE Bruk Hue er et digitalt undervisningsopplegg om nettmobbing og nettvett utviklet sammen med og for elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Fra Telenor og Røde kors. Digitale pedagoger Undervisningsopplegg laget i powerpoint.

iktplan.n

Profesjonsfaglig digital kompetanse for lærere, kompetanse

Dagens fag og timetall videreføres, og det skal fortsatt være kompetansemål i lærerplanene. De fem grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Engelskverket dekker kompetansemål innenfor hovedområdene språklæring, muntlig kommunikasjon, skriftlig kommunikasjon og kultur, samfunn og litteratur, og de grunnleggende ferdighetene i faget. De grunnleggende ferdighetene er i Kunnskapsløftet definert som muntlige ferdigheter, å kunne skrive, å kunne lese, å kunne regne og digitale ferdigheter

Kompetansemål: Skrive rapporter og beskrivelser, revidere innhold etter tilbakemelding, vurdere innholdet i andres tekster og lage enkle digitale sammensatte tekster Læringsmål 3.trinn. Læringsmål 4 . trinn . Elevene skal kunne: Fortelle og skrive nøyaktige og relevante beskrivelser av observasjoner, enkle forsøk og aktiviteter Utviklingen av digitale ferdigheter i naturfag går fra å kunne bruke digitale verktøy til i økende grad å utvise selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale kilder, verktøy, medier og informasjon. UKE TEMA ARBEIDSMÅTER OG INNHOLD KOMPETANSEMÅL DELMÅL VURDERING 33-35. Kompetansemål Etter 10. årstrinn Kristendom Mål for opplæringen er at eleven skal kunne forklare særpreget ved kristendom og kristen tro som livstolkning i forhold til andre tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende forskjeller finne fram til sentrale skrifter i Bibelen og forklare forholdet mellom Det gamle og Det nye testamente drøfte utvalgte bibeltekster fra profetene, den poetisk

Kompetansemål digitale ferdigheter digitale ferdigheter

Mal for arbeid med konkretisering av kompetansemål i idrettsfag Toppidrett 2 - KONKRETISERINGER (Lokal læreplan) Å kunne bruke digitale verktøy i idrettsfag innebærer å bruke PC til arbeid med treningsplanlegging, • Utvikle ferdigheter som er sentrale for prestasjonsevnen i spesialidretten Digitale ferdigheter i byggdrifterfaget innebærer å drifte SD-anlegg (sentral driftskontroll), bruke databaserte FDV-programmer og programmer som støtter dokumentasjon, rapportering, kvalitetssikring og kommunikasjon. Det innebærer også å bruke digitale verktøy til måling, beregning, bildebehandling og tegning Digitale innleveringer Informasjon om digitale innleveringer, samt hjelp for å levere med Word og OneNote finnes på denne hjelpesiden . Kompetansemål til de enkelte oppgavene gjelder for hele skoleløpet 8-10, og er ikke nødvendigvis knyttet til de aktuelle trinnene

Digital deltakelse vs

Og kan de i planene skrive inn dette som nettopp det: ferdigheter, kunnskaper, holdninger? Kanskje bør ikke lærere planlegge undervisning med utgangspunkt i at de (og elevene) skal «komme gjennom» kompetansemål eller bli ferdig med kompetansemål. (Kanskje skal vi også slutte med på snakke om kompetanse i flertall så mye som vi gjør Digitale ferdigheter. Bruke digitale ressursar til å utforske nettstader, søkje etter informasjon, utøve kjeldekritikk og velje ut relevant informasjon om samfunnsfaglege tema. Skriftlige og muntlige ferdigheter. Kompetansemål knyttet til innhold (Samfunnsfag, 10.trinn Kompetanse eller å være kompetent refererer i dagligspråk til kvalifikasjon, «dyktighet til noe», «å kunne noe» eller «å være i stand til». men begrepet brukes gjerne i flere ulike betydninger, og særlig i juss og pedagogikk er kompetanse et faguttrykk med en mer presis betydning.. I juridisk språkbruk er betyr kompetanse det mydighetsområdet en organisasjon eller person har til.

Moss 190111Systematisk kartlegging av elevenes læringsutbytteBarnehageassistentNaturfag Påbygg - Forslag til årsplan – studieforberedende

•Grunnleggende ferdigheter Kompetansemål og vurdering •Kompetansemål •Fagspesifikk omtale av vurdering Vurderingsordning. Om faget •Fagets relevans Åpner nov 2019 Digital læreplanvisning - læreplaner GS og fellesfag VGS - kjernefunksjonalitet - støtteressurser November 201 En av de fem er nettopp digitale ferdigheter. Den digitale dimensjonen har gjort sin innmarsj i læreplanverket og har kommet for å bli, det er et mål at elevene skal mestre den. Utdanningsdirektoratet (2016) bruker verbene; bruke, skape, tilegne, behandle, løse og produsere når de beskriver digitale ferdigheter Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, lage digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å opptre forsvarlig på nett og å ha gode strategier for nettbruk Bloggoppgave - Kompetansemål i digital kompetanse for Økonomi og adm VG2 Oppgaveformuleringen: Hva sier kompetansemålene for digital kompetanse definert i planen for ditt programområde/fag I programområdet for salg, service og sikkerhet forstås grunnleggende ferdigheter slik Kompetansemål: Forklare hvorfor vi vaksiner mot noen sykdommer, bruke informasjon fra brosjyrer og digitale tekster til å beskrive en vanlig sykdom, og hvordan den kan forebygges Læringsmål 3. - 4 .trinn: Elevene skal kunne: Forklare hvorfor vi vaksinerer mot noen sykdommer. Bruke informasjon fra brosjyrer og digitale tekster til å beskrive en vanlig sykdom og hvordan sykdom forebygge Digidel.no er et nettsted for deg som driver kurs- og opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter. Du kan fritt laste ned, bruke og tilpasse alle ressursene du finner her. Alle ressurser på digidel.no er gratis. Pakkene er fordelt på tre nivåer, nybegynner, litt øvet og øvet. Nivåene sier noe om ferdighetene som kreves av kursdeltagern

 • Strand i malaysia.
 • Donald duck yellowstone.
 • Fpk inforsa.
 • Kvinnelige artister 60 tallet.
 • Comparis immobilien.
 • Verdens dyreste hest pris.
 • Tysfjord kommune teknisk etat.
 • Nederland fjellkjeder.
 • Klarna delbetaling flybilletter.
 • Aller à la rencontre definition.
 • Diskriminering av nordlendinger.
 • Visual studio enterprise 2017 download.
 • Karbonadedeig engelsk.
 • Bergenfest 2018 dato.
 • Tangalle sri lanka.
 • Kangal kinderlieb.
 • Kondensator led schaltung.
 • Sims 4 ps4 prisjakt.
 • Evangelische familienbildung harburg.
 • Iphone 8 flip cover.
 • 2012 in film.
 • International association for the study of pain.
 • Vamp på støren.
 • Running sushi bielefeld.
 • Mozzarella fersk.
 • Stadtverwaltung staßfurt bauamt.
 • Seniorensport dresden.
 • Feuerwehrfest silz.
 • Flugzeit amsterdam aruba.
 • Trådløs vindmåler.
 • Fettprosent i melk.
 • Zeitungslesehalle lmu.
 • Ting å gjøre gratis.
 • Hvem er vigrid.
 • Intelligel vs tempur.
 • Holzweiler hoodie orange.
 • Pauly immobilien krefeld.
 • Jagermeister vinmonopolet.
 • Norsk grammatikk.cappelen damm.
 • Mtb trails hohensyburg.
 • Lødingen kommune kart.