Home

Eiendommen er uregulert

Er eiendommen regulert finnes det planer og bestemmelser for hva du har lov til å gjøre med eiendommen. På planen betyr gult boligområde, grønt friområde, mens grått betyr for eksempel at et område er regulert til vei eller parkering. Er eiendommen uregulert, bør du kontakte kommunen din, siden det da er begrenset hva du kan få lov til Teksten er altfor identisk til at dette er skrivefeil, og da blir spørsmålet hvorvidt dette er med hensikt. Les utdrag nedenfor: Dette står i Boligsalgsrapporten: Tomten ligger i uregulert.

Selger 24 mål for 45 millioner (+)

Er eiendommen regulert finnes det planer og bestemmelser for hva du har lov til å gjøre med eiendommen. Er eiendommmen uregulert bør du kontakte oss, siden det da er begrenset hva du kan få lov til. 1. Finn planene og bestemmelsene for din eiendom. Slik går du fram Når eiendommen er uregulert betyr det at eiendommen ikke er omfattet av en reguleringsplan, da er det kommuneplanen arealdel som gjelder. Dersom deling ikke er i samsvar med kommuneplanen må det søkes om dispensasjon, jf. Plan - og bygningsloven kapittel 19 Eiendommen ligger i et uregulert boligområde fra 1970-tallet med i alt 40 eneboliger, der eiendommene er av tilnærmet samme størrelse og karakter. Vedtaket ble påklaget av naboer og A vellag. I klagene ble det hevdet at vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd ikke var oppfylt Når eiendommen er uregulert betyr det at eiendommen ikke er omfattet av en reguleringsplan, da er det kommuneplanen arealdel som gjelder. Dersom deling ikke er i samsvar med kommuneplanen må det søkes om dispensasjon, jf. Plan - og bygningsloven kapittel 19. Søknaden skal begrunnes Hva eiendommen er regulert til rent formålsmessig i kommuneplanen er én form for restriksjon på hva man kan bygge på eiendommen (i dette tilfellet må eiendommen brukes til boligformål, noe som vil si at eksempelvis nærings-, landbruks- og andre formål er utelukket uten søknad om omregulering), men hvilke andre restriksjoner som gjelder følger av øvrige deler av kommuneplanen.

Ubebygd uregulert eiendom, areal 0 - 1 000 000 m². 1 kr pr m² Ubebygd regulert eiendom som er utskilt til fellesareal med formål atkomst, lekeareal og friareal Ønsker du å dele eiendommen din (skille ut tomt), må du søke om opprettelse av eiendom Når en del av en eiendom (parsell) skal skilles ut/fradeles og bli egen grunneiendom med gårds/bruks (og evt festenummer), må det foreligge. Kommunen står i utgangspunktet fritt til å regulere tomter til det formålet den selv finner mest hensiktsmessig. Som grunneier eller utbygger er det likevel viktig å være klar over at dersom kommunen regulerer hele eller deler av en tomt til visse offentlige formål, kan man få rett til å kreve at kommunen straks kjøper tomten

Dersom eiendommen er uregulert gjelder kommuneplanen. Fradeling av boligtomt tillates kun dersom eiendommen er vist med arealformålet Eksisterende boligbebyggelse. Eiendommen skal da ikke være lenger enn 2 km fra skole. Er eiendommen vist som Framtidig boligbebyggelse, gjelder kommuneplanens reguleringskrav. Støyforhold må være avklart Er du nærmere sjø enn 100 meter må du sjekke om det er en byggegrense. Det samme gjelder hvis du er nærmere et vassdrag, som en bekk, innsjø eller elv, enn 30 meter. Hvis eiendommen din er uregulert fremgår byggegrense mot kommunal vei av veglova. Du er innenfor byggegrensen mot kommunal vei eller gangvei hvis du er nærmere denne enn 15. - Eiendommen er uregulert og er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF (landbruk, natur og friluftsliv), med hensynssone friluftsliv Der kartet ikke viser regulerings- og bebyggelsesplaner (hvite områder) er dette fordi: området er uregulert (gjelder det meste av de hvite områdene), området overstyres av arealformål i kommuneplanen, eller; området omfattes av så gammel reguleringsplan, at det ikke har vært mulig å digitalisere reguleringsplanen Har du lyst til å bygge et mindre tiltak på din eiendom er det noen ting du må vite først. Det første du må finne ut av er om du har en eiendom som er uregulert, altså der det bare er kommuneplanen som gjelder, eller om eiendommen har blitt regulert gjennom en områderegulering eller detaljregulering

Ideell andel (1/4) av uregulert tomt på Eikenosen

Det er best å sjekke. Sannsynligvis sjekke så nøye som mulig, om kommunen har noen konkrete planer for området i fremtiden. Sjelden at hus blir rivd da, selv om det blir regulert til noe annet formål, som for eksempel tja, grøntareal, industri eller noe, veiutbygging LNF-område er forkortelse for Landbruks-, natur- og friluftsområder, jfr.plan- og bygningslovens § 11-7 nummer 5.. I områder som bli lagt ut til LNF‑område i kommuneplanen, er det ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk eller stedbunden næring (tradisjonell landbruksvirksomhet) Eiendommen er uregulert. Ligger i kommunedelplan for Farsund-Lista 2018-2028, avsatt til bolig og sikringssone flyplass (høydebegrensing på bygg og anlegg H130-1). I kommunedelplanen er det markert fremtidig gang- og sykkelvei gjennom eiendommen Det er ikke alle arealer i Lillestrøm kommune som er dekket av reguleringsplaner. Der det ikke er reguleringsplaner, er det kommuneplanen som gjelder. I mange tilfeller er det krav om reguleringsplan før man kan gjennomføre større tiltak I uregulerte områder. Les mer om kommuneplan for Lillest røm. Kontakt. Må fylles u

Disse er: Deler av eiendommen Nedre Ekornrud, Haukeliveien 49 (20.000 kvadratmeter i areal, uregulert, se det blå feltet på kartet) anbefales å selge. Kommunen foreslår å omregulere en del av eiendommen (kommunens steinfylling i dag) til boligformål. Se forklaringen i bildeteksten på siden • Offentlig vei er regulert men eiendommen er uregulert • Offentlig vei er uregulert men eiendommen er regulert • Markering av vei i kartløsning i skjema - Søker har vært unøyaktig ved plassering av markør i skjema I tillegg kan søker ha svart feil eller vet ikke på spørsmål om hvor gjeldende byggegrense er fastsatt Målet er at alle eiendommer skal takseres til det eiendommen kan bli avhendet for ved fritt salg, basert på eiendommens innretning, bruksegenskap og lokalisering. I Oslo skal det tas utgangspunkt i en sjablongmessig fastsatt kvadratmeterpris, som multipliseres med en sonefaktor etter tomtens beliggenhet

Eiendommen er i dag uregulert og avsatt til nåværende grønnstruktur - naturområde, fremtidig friområde, fremtidig barnehage og fremtidig bolig på kommuneplanen. NOTAT side 6 av 10 Areal til vei Antatt permanent grunnerverv 1807 m², antatt midlertidig grunnerverv 847 m² i w-tegningen, Dette er en tjeneste som er gebyrbelagt. Ønsker du at vi hjelper deg med å finne en reguleringsplan må du fylle ut et skjema som sendes til oss (evt. leveres på servicekontoret). Du trenger ikke å vite hvilken plan du trenger - adresse, gårds- og bruksnummer o.s.v. er nok Eiendommen er uregulert og er avsatt til boligbebyggelse i Kommuneplanens arealdel 2017-2035 (KPA). Eksisterende bolig på eiendommen er et registrert nyere tids kulturminne i Bærum kommunes kartdatabase. Relevante bestemmelser til KPA er § 3.1 som fastsetter krav om reguleringsplan og KPA § 27.2 so Eiendommen er uregulert og kommuneplanens bestemmelser er gjeldende. Overtagelse. Overtagelse etter avtale med selger. Prisantydning, omkostninger og evt. fellesgjeld. 6 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) 162 500,- (Dokumentavgift

Steg 1: Finn planene og bestemmelsene for din eiendom

Regulert eller ikke? - NRK Livsstil - Tips, råd og innsik

 1. Hoveddelen av eiendommen er uregulert og er i kommuneplanen til Sunndal ligger eiendommen i område avsatt til LNRF-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Deler av eiendommen ligger også i følgende soner: Friluftsområde Fritidsbebyggels
 2. Eiendommen er uregulert. KPA 2010 viste eiendommen som bebyggelse og anlegg og den lå i hensynssone rød og gul veistøy. KPA 2018 viser eiendommen som bebyggelse og anlegg og den ligger i øvrig byggesone og i hensynssone rød og gul veistøy. Tiltaket krever dispensasjon fra pbl. § 29-5 med videre henvisning til TEK 17 §§ 12-
 3. § 1 a. Formålet med denne lova er å tryggje planlegging, bygging, vedlikehald og drift av offentlege og private vegar, slik at trafikken på dei kan gå på eit vis som trafikantane og samfunnet til ei kvar tid kan vere tente med. Det er ei overordna målsetting for vegstyremaktene å skape størst mogleg trygg og god avvikling av trafikken og ta omsyn til grannane, eit godt miljø og andre.
 4. Det første du må gjøre er å avklare om eiendommen din er regulert eller uregulert. Dette kan du gjøre i kommunens kartløsning. At en eiendom er regulert vil si at det finnes en reguleringsplan for eiendommen. Hvis din eiendom er uregulert så er det dagens avstandsgrense i vegloven som gjelder: 15 meter fra kommunal vei; 50 meter fra.
 5. Eiendomsskatt er en skatt som betales på grunnlag av et takstmessig verdianslag på fast eiendom.Det er eiendommens bruttoverdi som er gjenstand for beskatning. Belåning på eller inntekt av knyttet til eiendommen har ikke betydning for utmålingen av skatten
 6. Eiendommen er uregulert, men ligger i et område for eksisterende bebyggelse ihht gjeldende kommuneplan 2018-2030. Deler av tomten ligger i hensynssone for høyspentkabler, se rød skravur på vedlagt kommuneplankart datert 02.03.2020 for mer informasjon

Eiendommen er uregulert. Det er ingen planforslag eller reguleringsplaner under arbeid fra kommunens side. Eiendommen følger da av kommuneplanens arealdel som LNF område. Kulturminner og fredninger. Det er ikke registrert kulturminner eller Sefrak registrerte bygninger på eiendommen ifølge miljøstatus.no Plan- og bygningsloven § 20-5 angir en rekke konkrete tiltakstyper som ikke skal behandles av plan- og bygningsmyndighetene som søknad. Grunnlaget for unntak i Plan- og bygningsloven § 20-5 er så vel det offentliges som tiltakshaveres behov for å slippe kommunal saksbehandling for mindre tiltak som ikke i særlig grad berører offentlige interesser eller nabo Er du usikker på om du har lov eller ikke, anbefaler vi at du kontakter kommunen for å dobbeltsjekke at du har lov til å bygge det du ønsker å bygge på eiendommen din. Ofte tar kommunene betalt for en forhåndskonferanse om et tiltak, men som regel er dette rimeligere enn å bygge noe som senere må rives fordi det ikke møtte kravene i regelverket Eiendommen er uregulert. Den er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. Vurderinger: Tiltaket i forhold til gjeldende arealplan Det er søkt om riving av eksisterende fritidsbolig for å bygge ny bolig. Dette er i samsvar med arealformålet i kommuneplanen. Plankrav Eiendommen er uregulert

1. Finn planene og bestemmelsene for din eiendom ..

Deling av eiendom Drammen kommun

Eiendommen 110/28 er også i dag uregulert men avsatt til vei i kommuneplanen. Eiendommen 43/91 er i dag regulert til annen veigrunn. Varselområde omfatter også eiendommene 43/26, 43/27, 43/28 og 43/98 som i dag regulert til frittliggende småhusbebyggelse og felles avkjørsel Når eiendommen er uregulert betyr det at eiendommen ikke er omfattet av en reguleringsplan, da er det kommuneplanen arealdel som gjelder. Dersom deling ikke er i samsvar med kommuneplanen må det søkes om dispensasjon, jf. Plan - og bygningsloven kapittel 19. Søknaden skal begrunnes. Til kommunens kartløsning

Dispensasjon fra krav om reguleringsplan ‒ riving av

Eiendommen ligger i et uregulert område. Eiendommen er registrert som fritidseiendom, og ligger i et område avsatt til LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag I mange land er mellommannsrollen uregulert. Kravene til utdannelse og kompetanse for å etablere seg som megler er generelt mindre strenge enn i Norge, og om det er heftelser på eiendommen. Det er flere eksempler på at nordmenn har kjøpt en eiendom og senere oppdaget at deler av eiendommen tilhører naboen Gjerdal er et rolig område hvor det er spredt bolig, gårdsbruk, småbruk og hytte bebyggelse, området er uregulert men er avsatt til boligområde og LNF i kommuneplan. Nærmeste tettsteder er Hyggen. Selve eiendommen ligger høyt og fritt med fjordutsikt og har nydelig utsikt mot sør og vest mot Svelvik og Verket • Eiendommen er uregulert, verdivurderes av to eksterne • Eiendommen skytes inn som aksjekapital i Konnerud Utvikling AS (KU) • DKEU bidrar med innspill til kommunens reguleringsplan • Plan vedtas, verdien øker • DKEU selger 50 % av aksjene i KU basert på vedtatt reguleringsplan • Solid boligutvikler leder prosjekte Eiendommen er regulert til områder for boliger m/tilhørende anlegg, tilhører reguleringsplan 2016r3 Østre Innkjøringsvei, datert 11.06.1946. Deler av eiendommen er uregulert, godkjent som boligbebyggelse nåværende. Hensynssone: Kp Faresone, Kp Infrastruktursone, Kp Støysone. Det er planer under arbeid i området: Planident: 09062014-23

Deling/opprettelse av eiendom Bærum kommun

 1. st 4 meter fra nabogrensen. Er det angitt en byggegrense for din eiendom, må hele bygningen plasseres innenfor denne grensen. Byggegrenser finner du i reguleringsplan og dette kontroller du ved å søke opp eiendommen din i kommunekartet. Reguleringsplaner finner du i kommunekartet
 2. st 30 meter. Skal garasjen oppføres nærmere enn dette, så vil bygget være søknadspliktig..
 3. Eiendommen ligger i uregulert område under Kommuneplan vedtatt 21.10.2019, avsatt til LNF spredt bolig. Eiendommen ligger i et område som er regulert til LNF (Landbruk, Natur og Friluft). Det gjøres oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner vedrørende bygging, endring og rivning i LNF-områder
 4. Eiendommen ligger innenfor kommunedelplanen for Veslesetera, område H25, med formål byggeområde, eksisterende fritidsbebyggelse. Område ligger ved Lieseter hyttefelt og Austlid / Glåmhaugen som er områder regulert til fritidsbebyggelse. Byggeområde er utbygd etter disposisjonsplan for Lie seter og skog godkjent 1975, og er uregulert
 5. . til bl.a. Eidsvoll stasjon, Sundet og til Jessheim. Fra Eidsvoll stasjon er det gode togforbindelser i retning Hamar/Lillehammer samt i retning.

Planområdet er ca. 2,9 daa, og omfatter eiendommen gbnr. 189/8. Planområdet er uregulert og avsatt i kommunedelplan sentrum til boligformål. Hensikten. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fradeling av tomter og oppføring av inntil 4 nye eneboliger. Aktuelle formål vil være boligformål og kjøreveg Eiendommen er uregulert. Eiendommen ligger under fritidsformål i henhold til kommuneplan for 2015-2027. Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Det jobbes med omregulering i området. Det er en sjanse for at denne tomten vil kunne bli omregulert til boligtomt Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommunedelplan for Ålesund 2016-2028 er avsatt til: Sentrumsformål. Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Overtagelse Etter nærmere avtale. Megler vederla Eiendommen ligger i uregulert område under kommuneplanen avsatt til LNFR-område. Eiendommen ligger i et område som er regulert til LNF (Landbruk, Natur og Friluft). Det gjøres oppmerksom på at det hviler strenge restriksjoner vedrørende bygging, endring og rivning i LNF-områder

Omfattelse av regulert til boligformål

 1. Presset kommuneøkonomi har fått rådmannen i Sandnes, Bodil Sivertsen, til å foreslå å selge kommunale eiendommer for 78 millioner kroner. Disse eiendommene står på listen over dem som.
 2. Dette er en eiendom med en størrelse som tilsier et spennede utvklingspotensial med muligheter. Kommunen sier følgende om eiendommen: Eiendommen er uregulert, og i kommuneplanen disponert til LNF-formål. Eiendommen ligger på nordsiden av Revheimsveien, og utenfor langsiktig grense mot landbruk som er også vist i kommuneplanen
 3. eiendommen. Hensikten er å tilrettelegge for et nytt utendørs idrettsanlegg til fotballklubben med tilhørende klubbhus. Gjeldende plansituasjon Tomten som ønskes omregulert er en del av en større eiendom (Gnr: 56/ Bnr.116+ 56/325) som i hovedsak er uregulert. Deler av eiendommen er regulert til parkering. Dette formål tenkes opprettholdt

Uregulert eiendom, som nevnt t - imotnoget

Vi har 6 resultater for Tomt til salgs Nesodden til de beste prisene. Den billigste annonsen ligger ute til Kr. 575 000. Sjekk ut alle annonser fra hundrevis av markedsplasser på Rubrikk.no Eiendommen Ringshaugveien 52, gbnr. 139/90, er uregulert og ligger ved «Gårbokrysset». Forslag til planavgrensning tar med seg deler av Ringshaugveien FV357 og Rosenlundveien for å innfri krav til veiutforming med anlegg for myke Eiendommen er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål, nåværende, i kommunepla Eiendommen Adresse: Kirkegaten 34B, 5036 BERGEN Kommune: Bergen Areal: ca. 42 kvm. BRA. Matrikkel: Gnr 168, Bnr 504, Boenhet H0301 Beliggenhet Eiendommen er beliggende i et veletablert boligområde med hovedsakelig husbebyggelse fra samme periode. Området ligger tilbaketrukket fra hovedvei med nærtliggende offentlig kommunikasjon,. Eksempler er forbud mot ny bebyggelse, forbud mot motorisert ferdsel for å beskytte for eksempel dyre- og fugleliv, og forbud mot å hogge trær eller skade vegetasjonen. Naturmangfoldloven gir kun grunneieren krav på erstatning ved tyngre fredningsvedtak, for eksempel når eiendommen blir en del av et naturreservat Det kommer helt ann på det. Er eiendommen din regulert inn i en plan, omringet av et uregulert område er ikke dette noe problem. Er dette innenfor 100-metersonen til vann uten noen form for regulering er det usikkerhet rundt det. Ellers er jo LNF intet mer enn et uregulert område

Eiendommen ble etter dette lagt ut for salg og en interessent henvendte seg den 21. mai 2011 til innklagede med spørsmål om hva som var status angående reguleringen. Innklagede besvarte henvendelsen i e-post der han skrev: Området er uregulert, men en privat utbygger har kjøpt opp noen eiendommer nedenfor. Prosessen er stoppet. Oppl. Flg Eiendommen er uregulert, men ligger i et område som i kommuneplanens arealdel, vedtatt av kommunestyre 1. desember 2011, er delvis avsatt til boligformål med ca 900 m². Resten av eiendommen, ca 2800 m², er avsatt til landbruk, natur-og friluftsområde, hvor det ikke er tillatt med andre tiltak enn de som har tilknytning til stedbunden næring Det er tydelig at kommuneplanen var gjeldende for eiendommen. Denne var også sin i helhet vedlagt salgsoppgaven. Megleren har undersøkt forholdene ved salgsobjektet og videreformidlet opplysninger om objektet i salgsoppgaven i tråd med god meglerskikk, jf. eiendomsmeglingsloven § 6-3 og § 6-7 Eiendommen er tilknyttet offentlig vei. Vann- og avløpsnett er kommunalt. Tilkoblingsavgift til kommunen tilkommer. Det må etableres veirett over tomt 4-6 til tomt 8-10. Reguleringsforhold. Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 19.06.2019 avsatt til Boligbebyggelse - nåværende og Gul sone igt T-1442 Eiendommen er i dag uregulert. Tomten ligger direkte ut mot E18 og gir leietaker en meget god eksponering mot E18. ©2018. Furuholmen Eiendom AS, Sørkedalsveien 24, Postboks 94 Smestad, 0309 Oslo tlf: 23 19 62 80 fax: 23 19 62 99 - Personvern

Grunneiers rett til å kreve innløsning ved reguleringspla

 1. I tillegg ligger eiendommen like sør for Paradis sentrum. - Planområdet er i hovedsak uregulert. Paradis sentrum, ca. 250 meter mot nord, er under storstilt endring fra store villaer og et større trafikalt kryssområde til et vitalt sentrumsområde med kvartalsstruktur og sentrumsgater
 2. Eiendommen ligger i et uregulert område, men omfattes av kommunedelplanens arealdel for 2016 - 2028 hvor eiendommen er regulert til boligbebyggelse. Konsesjon / Odel. Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen. Servitutter / tinglyste rettigheter og forpliktelser
 3. Planer: Eiendommen består av et stort næringsbygg i 3 etasjer samt en lagerhall, hvor det er til sammen ca 20 leietakere. Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommune-delplanens arealdel avsatt til «transformasjonsområde for byutvikling»
 4. Eiendommen gnr. 70 bnr. 43 er uregulert, men er i kommuneplanen satt av til boligområde i kategori B og den vestlige delen av eiendommen er satt av til LNFR- område. på nedsiden av tomten går det skiløype iht. kommunekart.com. Spørsmål til saken og områdereguleringen kan rettes til plan- og bygningsavdelingen ved saksbehandler Jørgen Tysseland på telefon 66 76 80 71 eller e-post.

Deling av eiendom - Frog

 1. Eiendommen ligger ved Halhjem i et uregulert område, men i henhold til kommuneplanen er eiendommen avsatt til boligformål. Det er i verdivurderingen lagt til grunn en nøktern utnyttelse på BYA 30% boligmasse. Rammegodkjenning forventes godkjent innen 12 måneder. Halhjem har sett en vesentlig økning i salg av leiligheter siden 2015. I.
 2. Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2)
 3. Området er uregulert. Eiendommen omfattes av kommunedelplan «Fana Nesttun planID 30000, vedtatt 15.01.2001». Eiendommen av avsatt til boligområde. Planområdet er på 11,1 daa og er merket av med stiplet linje i kartutsnittet. Se kartutsnitt her
 4. Eiendommen er uregulert og vises i kommuneplanens arealdel for 2014-2025 som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF). Det er derfor satt krav til regulering. Planen fremmes som en privat detaljregulering av grunneier og forslagsstiller Bjørn Heen. Planområdet ligger ved Sør-Mesna, er på ca. 274 daa, og omfatter størsteparten a

Uregulert område. Ligger tomta derimot i uregulert område eller i et LNF-område, må kommuneplanen sjekkes. - Du må sjekke om det er tilgang til vann, strøm og kloakk. Det må også undersøkes om det er tinglyst veirett til eiendommen, forklarer rådgiveren fra Älvsbyhus Eiendommen er uregulert og ligger som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) i kommuneplanens arealdel 2014-2025, og det settes derfor krav til regulering. Planen fremmes som en privat detaljregulering på vegne av grunneier og forslagsstiller Bjørn Heen

ReguleringsplanerReferanser :: Agder Byggconsult

Veileder til unntak for søknadsplikt Bygge, rive eller

To romslige naust og et stort lager med idyllisk beliggenhet helt nede i sjøkanten i Nordrevågen. Nydelig panoramautsikt over Lerøyosen og mot omkringliggende områder. Stor tomt på over 1 mål med Kaidekke i front og bak, samt en stor dyptvannskai. Innlagt vann. Alle byggene har behov for renovering. Kort vei til Sund Senter eller til fergeforbindelse til Hjellestad Han er selvfølgelig klar over at eiendommen hans vil gå for 200.000 kroner mer hvis han i boligannonsen også tar med den delen av eiendommen som du kjøpte for et halvår siden

Den aktuelle eiendommen i Kvamsdalen er uregulert og vist som LNF-område (landbruk, natur og friluft) i kommuneplanens arealdel. Klubben var derfor avhengig av dispensasjon. Dette frarådde Fylkesmannen i Hordaland i sin uttalelse, mens Grønn etat i kommunen mente at «området bør reguleres for bedre å belyse hele problemkomplekset knyttet til etablering av en modellflybane i området. Eiendommen er uregulert, men omfattet av kommuneplanen og kommunedelplan for Sandviken, med PlanID hhv. 60910000 og 1575000, med arealformål hhv. Bebyggelse og anlegg, og boligområde. Det pågår planarbeid ifm. Bybanen mot Åsane, med PlanID 65810000 Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan for 2016 - 2028 avsatt til: Boligbebyggelse. Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Overtagels Planområdet er avsatt til framtidig næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel. En liten del av eiendommen, mot sørvest, er avsatt til nåværende LNFR. Det meste av eiendommen er uregulert, med unntak av den sørvestlig delen. Dette arealet er i reguleringsplan 113 - E6/4 felt Råde - avsatt til Jord- og skogbruk driver på eiendommen. Eiendommen er uregulert, og det foreligger ingen klar plan for utforming av parkeringsarealene. Dagens ambulansestasjon ligger innenfor eiendommen, og ved utrykninger må ambulansebilene forsere en til tider uoversiktlig situasjon med parkerte kjøretøy, varelevering og gangtrafikk. Dette kan skape farlig

Arne bygde brygga for 30 år siden: - For en tidel av

Grunneierne krever mellom 200 og 350 millioner for tomta, mange ganger mer enn de 30 millionene staten har tilbudt dem. Nå ser justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) ikke noen annen løsning enn. Resterende del/nedre del av tomten er uregulert og ligger i marka hvor Markaloven gjelder. Iht. Oslo kommunes planinnsyn er det registrert naturmangfold (verdifull natur) på deler av eiendommen (rødt skravert felt i plankart) Eiendommen er uregulert, og i kommuneplanens arealdel 2006-2017 vist som byggeområde, hvor plankrav gjøres gjeldende. Figur 1 : Utsnitt av kommuneplan Det har vært avholdt forhåndskonferanse med byggesaksavdelingen i Bergen kommune 16.12.2009 med bakgrunn i planlagt utbygging av 6 boenheter på eiendommen Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen. Losbyveien 1 på Skårer i Lørenskog er nemlig til salgs. Eiendommen ligger rett ved siden av det store kjøpesenteret Triaden og ligger sånn sentralt. Eieren av bygget er Longa Industrier, et datterselskap av Fleming Invest, der blant andre den tidligere [

DNB selger tidligere Statoil-eiendom til Profier - Estate Vest

Regulerings- og bebyggelsesplaner Asker kommun

For å slippe å sende byggesøknad for bygging av garasje, må eiendommen du bygger på allerede være bebygd. Dersom tomten din ikke er regulert, må du som regel søke kommunen om dispensasjon for å bygge. Du finner ut om området er regulert ved å gå inn på kommunens nettsider, eller ta kontakt med kommunen Området er uregulert. FORHOLD TIL KOMMUNEPLANENS AREALDEL Eiendommen er angitt som eksisterende boligområde i arealdel av kommuneplanen. Reguleringen vil dermed være klart i tråd med kommuneplanens arealdel, og dessuten i tråd med prinsipp om boligfortetting mellom eksisterende bebyggelse. Den skrå skravuren indikerer hensynssone H570

Østens mest eksklusive spa | Kapital

Eiendommen er uregulert, men er i Kommuneplan 2011-2022 for Rakkestad kommune avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF1). I henhold til gjeldende kommuneplan bestemmelse 4.2 for områder hvor spredt boligbygging ikke er tillatt (LNF1), er det kun tillatt å oppføre bygg i tilknytning til landbruk, samt oppføring a er belagt med heller. Eiendommen har flott utsikt over havna på Brettesnes. Det er offentlig atkomst og vann til eiendommen. Avløpet er privat og går direkte i fjæra uten septiktank. Området er uregulert. Eiendommen er forsikret for kr 7 006 818,- (våningshus) 0,13 daa på eiendom gnr.121/ bnr.469, Ekelundvegen 4 står uregulert. 3.3 Igangsatte planarbeid i nærheten av planområdet og hvilken betydning de har for planarbeidet . Eiendommen nord for planområdet og vest for Pors stadion er ubebygd. Kommunen forventer et planforslag i løpet av året Eiendommen ligger ca 600 meter ut fra lovraeidet hvor en har en båtplass som er transport til hytta. Det følger to båter med i handelen. Lovraeidet ligger i krysset mellom Sand, Erfjord og Jelsa og nå også veien til nye sandsfjord bru som reduserer reisetiden til nordylket og Sauda betraktelig På vegne av Hele gjengen AS, varsles det herved at ViaNova Kristiansand AS setter i gang med privat detaljregulering i hovedsak på eiendommen gnr/bnr 6/4 og 701 som omfatter område B57 i Vennesla kommune (jf. plan- og bygningsloven § 12-3 og § 12-8 anne Arealene er drenert og antas av normal standard. Skogen er på totalt 70 mål, hvorav 67 mål er av høy bonitet. I tilknytning til stallen er det ridebane på ca. 25 x 50 meter og utegangshus. Eiendommen ligger i uregulert område og i kommuneplans arealdel for LNFR (landbruk, friluft og natur)

 • Gebete christentum.
 • Whirlpool logo.
 • Red sparrow.
 • Fliegenmadenbefall mensch.
 • Kan man bli gravid når man er 48 år.
 • Zalo antibakteriell.
 • Populære strikkeblogger.
 • Campusplan uni mannheim.
 • Stadtverwaltung ludwigshafen bürgerservice.
 • Eventyrvisa youtube.
 • Viltgryte.
 • Dekk til brenderup henger.
 • Målarbilder söta djur.
 • Cyster i ryggsøylen.
 • Engletrompet overvintring.
 • Laktosefri ostekake.
 • Tanzschule hannover discofox.
 • Zoo de barcelona animales.
 • Tysk grammatikk kasus.
 • Saarwald verein lebach.
 • Usbjcpso osrs.
 • Arvestoff.
 • Blocket spanien.
 • Graves build.
 • Leberkrebs überlebenswahrscheinlichkeit.
 • Apple store usa.
 • Tabell dn til mm.
 • Paint freihand ausschneiden.
 • Apollo utflykter zakynthos.
 • Fibrom entfernen kosten.
 • Bygård definisjon.
 • Eminem walking on water lyric.
 • Røde kors huset horten.
 • Amore stovner meny.
 • Ray ban baby.
 • Aktiv stat.
 • Blåregn kjøp.
 • Ctg verdier.
 • Enkondrom behandling.
 • Største anaconda slange.
 • Jetcost air.