Home

Nou 2022 11 høring

NOU 2017:11 Bedre bistand

 1. Regjeringen nedsatte 11. mai 2016 Særorganutvalget for å utrede og foreslå fremtidig organisering av politiets særorganer og nasjonale beredskapsressurser. Utvalget overleverte sin utredning, NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap (Fremtidig organisering av politiets særorganer), 18. mai 2017. Utvalgets manda
 2. Deres ref: 17/3618 Vår ref: tf/jtm Oslo, 27. november 2017 Høring - NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap. Det vises til Justisdepartementets høring datert 14.6.2017 vedr. Særorganutvalgets utredning, NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap (Fremtidig organisering av politiets særorganer) datert 18.5.2017
 3. Høring - NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap. Fakturaadresse: Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til- organisasjonsnummer: 970 168 16
 4. NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt — Domstolene i endring Utredning fra Domstolkommisjonen oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. august 2017. Avgitt til Justis Høring - NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt - Domstolene i endring; Regjeringen.no. Om nettstedet. Formål,.
 5. Barne- og likestillingsdepartementet sender NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene på offentlig høring. I utredningen vurderer barnefamilieutvalget tjenestetilbudet og overføringsordningene til familier med barn under 18 år. Høringsfristen er.

Norges offentlige utredninger (NOU) er en serie statlige rapporter. NOU-rapportene har som formål å presentere og drøfte kunnskapsgrunnlaget og mulige handlingsvalg eller strategier for utvikling og iverksetting av offentlige tiltak for løsning av samfunnsmessige problemer og utfordringer. Slike offentlige utredninger utgjør normalt - om ikke alltid - det første trinn i en lengre. Høring NOU 2019: 23 Ny opplæringslov. Innledning Kunnskapsdepartementet sender med dette opplæringslovutvalgets utredning NOU 2019: 23 Ny opplæringslov på høring. Utredningen kan leses her.. Departementet ber om høringsinstansenes syn på utvalgets forslag nou 2017: 2 Integrasjon og tillit — Langsiktige konsekvenser av høy innvandring Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 18. desember 2015

 1. Høring - NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt - Domstolene i endring 27.10.2020 Høring Justis- og beredskapsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet sender Domstolkommisjonens andre og siste delutredning på høring
 2. Finansdepartementet sender med dette NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats på høring.. Utvalget ble oppnevnt 18. januar 2019 og har vært ledet av Vibeke Hammer Madsen. Utvalget avga sin utredning 15. mai 2019
 3. NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet - En styrket mediepolitikk for borgerne,11.05.2017 Kulturdepartementet legger med dette Mediemangfoldsutvalgets utredning NOU 2017:7 ut på høring. Les høringsbrevet he
 4. NOU-en gjør rede for konsekvensene av å endre reguleringen av åpningstidene i varehandelen. Departementet ber om kommentarer til utredningens funn, vurderinger og forslag. Et flertall på 11 av utvalgsmedlemmene har samlet seg om ett forslag til lovendringer. Departementet ber spesielt om kommentarer på hvert av disse konkrete forslagene til lovendringer. Les høringssvar fra Uni
 5. NOU 2017: 17 gjør rede for konsekvensene av å endre reguleringen av åpningstidene i varehandelen. Utvalget har vært bredt sammensatt og fikk et bredt mandat. Departementet ber om kommentarer til utredningens funn, vurderinger og forslag. Et flertall på 11 av utvalgsmedlemmene har samlet seg om ett forslag til lovendringer. Departementet be
 6. Høring - NOU 2018:16 Det viktigste først - frist 22. mai 2019. 23. februar 2019. Helse- og omsorgsdepartementet inviterer nå høringsinstanser til å gi sine vurderinger av forslagene i NOUen
 7. Høring - NOU 2017:12 Svikt og svik Vi viser til Barne- og likestillingsdepartementets høringsbrev av 11. august 2017, hvor NOU 2017:12 Svikt og svik ble sendt på høring. I telefonsamtale mellom Tommy Andre Knutsen og Anniken Barstad Waaler 29. november 2017, ble høringsfristen utsatt. 1. Innledning og anbefalin

Høringssvar - NOU 2017:11 Bedre bistand

NOU 2020: 11 - regjeringen

Styresak 19-2020 NOU 2019:24 - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak, høring . Saksdokumentene var ettersendt. (som inkluderer tall til og med 2017), samt de spesielle Videre støtter vi utvalgets vurdering i punkt 11.1.2 om at man ved ikke Høring av NOU 2017:13 Ny sentralbanklov. Organiseringen av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland. Norges Banks brev av 26. oktober 2017 til Finansdepartementet. Vedlagt følger hovedstyrets merknader til sentralbanklovutvalgets utredning. Øystein Olsen Sentralbanksjef. Birger Vikøre Høringsfrist: 30.09.17 (id2548685) Høring - NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene Kort fra departementet: Barne- og likestillingsdepartementet sender på høring NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene. Barnefamilieutvalget ble oppnevn Vi viser til høring fra Justis- og beredskapsdepartementet der det bes om innspill til NOU 2017:11 bistand - bedre beredskap , utarbeidet av det regjeringsoppnevnte Særorganutvalget. har begrenset høringsuttalelsen til utvalgets anbefaling om å overføre ansvar fo NOU 2017:11 Bedre bistand. Bedre beredskap, sendt til Justis- og beredskapsdepartementet Høring Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) - sendt til Utenriks- og forsvarskomitee

Nyhetsarkiv for Barnevern, likestilling og inkludering

Høring - NOU 2017: 4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer Finansdepartementet sender med dette Delingsøkonomiutvalgets rapport NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer på høring. Utvalget har utredet blant annet konsekvenser for arbeidslivet av delingsøkonomien, reguleringer i markeder der delingsøkonomien e Høring - nye læreplaner. Vi fikk 7000 innspill til forslag til nye læreplaner i grunnskolen, gjennomgående fag i videregående samt noen programfag. Høringsfristen var 18. juni 2019. Vi jobber nå videre med alle innspillene. Artikkel Sist endret: 19.06.201

Høring NOU 2017: 4 Delingsøkonomien -muligheter og utfordringer Det vises til brev fra Legeforeningen datert 6. mars 2017. Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken per e-post 20. mars 2017. Styret vedtok følgende uttalelse i saken: Finansdepartementet har sendt på høring NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer Regjeringen har sendt NOU 2019: 23 Ny opplæringslov på offentlig høring. Høringsfristen er satt til 1. juli 2020. Les mer.

Høring - NOU 2018:16 Det viktigste først - frist 22. mai 2019. Helse- og omsorgsdepartementet inviterer nå høringsinstanser til å gi sine vurderinger av forslagene i NOUen. Debatt og kommentarer til NOU 2018:16 Det viktigste førs Innspill til høring NOU 2017:16 På liv og død FO er fagforening og profesjonsforbund for nærmere 28 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Våre medlemmer arbeider med velferdstjenester innenfor mange ulike fagområder og tjenester, blant annet i spesialisthelsetjenesten og kommunale helse - og omsorgstjenester Høring NOU 2017:16 På liv og død - Palliasjon til alvorlig syke og døende Det vises til høringsbrev 18/885 vedrørende palliasjon til alvorlig syke og døende. Regionalt brukerutvalg i Helse Sør Øst takker for muligheten til å komme med en høringsuttalels Svar på høring - NOU 2017: Offentlig støtte til barnefamilier. Publisert dato: 12.09.2017. Saksfremlegg. BU 17-49 Svar på høring - NOU 2017 Offentlig støtte til barnefamilier (PDF 406KB

11. desember 2017. Forslag til ny revisorlov (MAR) - høring 31. oktober 2017. Endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser 30. oktober 2017. NOU 2017:13 Sentralbanklovutvalgets innstilling - Finans Norges høringsuttalels Høring - kommentarer revidert nasjonalbudsjett 2017. Høring - NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer. Høring - Innspill til Nasjonal transportplan 2018-2029 - Meld. St. 33 (2016-2017) Høring - Meld. St. 18 (2016-2017) Bærekraftige byer og sterke distrikte

Åpent folkemøte og oppfølgingsdebatt - Foreningen for

Høring - NOU 2017:12 Svikt og svik. Barne - og likestillingsdepartementet har sendt på høring NOU 2017:12 Svikt og svik, fra det regjeringsoppnevnte Barnelovsutvalget. Utvalgets mandat har vært å gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for grov vold, seksuelle overgrep og alvorlig omsorgssvikt Justis- og beredskapsdepartementet (JD) sender på høring NOU 2017: 2 Integrasjon og tillit.Langsiktige konsekvenser av høy innvandring. Utvalget som har utredet langsiktige konsekvenser av høy innvandring ble oppnevnt 18. desember 2015 og overleverte sin innstilling til innvandrings- og integreringsministeren 1. februar 2017 Høring - NOU 2017: 8 Særdomstoler på nye områder? Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring særdomstolsutvalgets utredning NOU 2017: 18 Særdomstoler på nye områder?. Særdomstolsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 7. mai 2015 for å foreta en bred vurdering av behove Nr. 01/2017 - Høring NOU 17: 2016 På lik linje 28/02/2017 27/04/2020 Fridtjof Eilertsen Høring, Saker vi har jobbet med. 28.februar 2017 - møte nr. 455 Utsatt til neste møte. Vi venter på det samlede høringssvaret fra kommune. Vedtak: Sendt melding til Osmund Kaldheim og takket for sist Utredning NOU 2016:17 På lik linje kan leses her. Rettighetsutvalget ble oppnevnt den 3. oktober 2014. Utvalget overleverte utredningen På lik linje til Barne- og likestillingsdepartementet den 3. oktober 2016. Utredningen foreslår åtte løft for å bedre situasjonen for personer med utviklingshemming

Høring - NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene

Høring - NOU 2017:16 På liv og død Det vises til brev fra Legeforeningen datert 27. februar 2018. Styret i Norsk overlegeforening (Of) behandlet saken på styremøtet 11. april 2018 og deretter per e-post. Styret har vedtatt følgende høringsuttalelse I mai 2016 nedsatte Regjeringen et offentlig utvalg med mandat om å gjennomgå og vurder I POLITIET Politidjrektoratet OSLO POLITIDISTRIKT Postboks 6051 Dep. 0031 OSLO Deres referanse: vgr referanse: Sted, Dato 201702339 201713467-5008 Oslo, 20.10.2017 HØRING-NOU 2017:9 POLITI OG BEVÆPNING Det vises til overnevnte høring, med frist for svar til Politidirektoratet 15. oktober 2017

Minnelunder, navna og anonyme | Norsk forening for

Norges offentlige utredninger (NOU) - Store norske leksiko

Norsk Fysioterapeutforbund leverte 16. mai 2018 sitt høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet vedrørende NOU 2017:16. På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende NOU 2018:16 Det viktigste først. 14. desember 2018. Regjeringen mottok NOU om prinsipper for prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og for offentlig finansierte tannhelsetjenester. Se utvalgsleder Aud Blankholm presentere og overlevere NOUen til statsrådene Bent Høie og Åse Michaelsen på regjeringen.no Dokumentet NOU 2017:11 Bedre bistand.Bedre beredskap Fremtidig organisering av politiets særorganer (Offentlige utredninger) er ikke tilgjengelig på Lovdatas åpne sider.. Gå til dokumentet på regjeringen.no. Det originale dokumentet er tilgjengelig her Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av disse lenkene kan gå til Lovdata Pro og krever at man har abonnement Høring - NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg . Vi viser til høringsbrev datert 22. juli 2011 vedrørende Innovasjon i omsorg. Arbeidsgiverforeningen Spekter organiserer sentrale aktører innen spesialisthelsetjenesten, forskning og innovasjon. Vi vil berømme arbeidet som er gjort gjennom utvalgets hovedperspektiver for å sett

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 23.11.2016. Styret i Norsk overlegeforening behandlet saken på e-post. Styret vedtok følgende uttalelse: Arbeids- og sosialdepartementet har sendt NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet på høring. Samvittighetsutvalget ble oppnevnt i 2015 og bedt om å utrede forhold rund Title: Kvittering på innsendt høringssvar på Høring - NOU 2018:11 Ny fjellov Created Date: 3/9/2019 5:19:36 P Det å skrive høyringssvar er ein viktig del av vårt arbeid. Nye høyringssvar frå Barneombodet blir publisert her fortløpande Høring - NOU 2017:3 Folketrygdens ytelser til etterlatte - forslag til reform Status: Høringssvar er gitt 30.05.2017 Det er ikke lenger mulig å gi innspill i denne saken NOU 2019: 10 Åpenhet i grenseland Legeforeningen har mottatt høring om NOU 2019: 10 Åpenhet i grenseland. Høringen er sendt ut av Kunnskapsdepartementet, i samråd med Barne- og familiedepartementet. Åpenhetsutvalget ble oppnevnt i 2017 for å utrede problemstillinger knyttet til ytringsfrihet

Publisert dato: 26.01.2017. Saksfremlegg. 2017-02-06 Høring NOU 2016 - 17 På lik linje - Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming (PDF 99KB Høring - NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov 1. Innledning Norsk Journalistlag (NJ) er organisasjonen for redaksjonelle medarbeidere, herunder ledere og frilansere som har journalistikk som yrke. Medlemmer i NJ arbeider på grunnlag av retten til fri informasjon og hensynet til faglig integritet i samsvar med presseetikken Oslo 27. januar 2017 Høring - NOU 2016: 19 Samhandling for sikkerhet Norsk Presseforbund (NP) er fellesorganet for norske medier i etiske og redaksjonelt faglige spørsmål. Norsk Redaktørforening (NR) er en landsomfattende sammenslutning av redaktører i alle typer medier Oslo, 06.06.2017 Ref. 16/7600 ES AIK/SRY Høring - NOU 2016:24 Ny straffeprosesslov Norsk Arkivråd (NA) viser til høring om utredning av ny straffeprosesslov og ønsker å gi innspill til forslaget. NA er landets største frivillige arkivfaglige organisasjon med ca. 1200 medlemmer Høring - NOU 2016:19 samhandling for sikkerhet Vi viser til Forsvarsdepartementets høringsbrev. Arbeidsgiverforeningen Spekter deler utvalgets generelle beskrivelser av det sammensatte risiko- og utfordringsbildet som ligger til grunn for hvordan samfunnet gjennom sikkerhetsloven kan sikre nasjonens sikkerhet

03.11.2017 . UKM-sjefen. Statsbudsjett 2018, høring i Stortinget. Det er ingen spøk å være Stortingspolitiker. I år fikk 180 organisasjoner slippe til på høring i Familie- og kulturkomiteen. I løpet av to tettpakkete dager fremførte vi våre 4-minutters budskap på løpende bånd 96/17 Formannskapet 22.11.2017 NOU 2017:18 på nye områder?, på høring. for Høringen antas å være av allmenn interesse bl.a. fordi utvalgets forslag berører sentrale prinsipper organiseringen av domstolsystemet. Forslaget har også barnevernfaglig interesse fordi de

Høring NOU 2019: 23 Ny opplæringslov - regjeringen

Oslo, 11. februar 2015 . Høring - NOU 2014:11 - Konkurranseklagenemnda . Vi viser til høringsbrev av 11. november 2014. I forslagets utkast til § 5 heter det: § 5 Forholdet til forvaltningsloven . Forvaltningsloven gjelder for Konkurranseklagenemnda når annet ikke følger av loven her eller av forskrift etter denne lov Document number: NOU 2012: 11 Deadline: 01/10/2014 Consultation name: Høring Consultation type: law Date: 23/10/2013 Upload date: 07/02/2014 Categories: Comment: Justis- og beredskapsdepartementet sendte 23. oktober 2013 på høring utredningen NOU 2013:11 Festekontrakter og folkerett. Lovutvalget ble oppnevnt 15. februar 2013 som følge av EMDs avgjørelse i saken Lindheim og andre mot Norge.

NOU 2017: 2 - regjeringen

NOU 2017:12 Svikt og svik er nå på høring. Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 13. november 2015 et utvalg som fikk i mandat å gjennomgå.. Høring - NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming . Statped viser til Barne- og likestillingsdepartementets brev av 2. desember 2016o 02.03.2017 Deres referanse: 16/3386 Vår referanse: 17-72 Høring - NOU 2016:13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet Norsk Journalistlag (NJ) er organisasjonen for redaksjonelle medarbeidere, herunder ledere og frilansere som har journalistikk som yrke. Medlemmer i NJ arbeider på grunnlag av retten til fr Høring - NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov. Justis- og beredskapsdepartementet. 02.12.2019. Høring - NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats. Finansdepartementet. 29.08.2019. Høring om gjennomføring av forordning 2017/745 om medisinsk utstyr og forordning 2017/746 om in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr. Helse- og.

Høyringar - regjeringen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring Valglovutvalgets utredning NOU 2020: 6 - Frie og hemmelig valg - Ny valglov. Departementet ber om høringsinstansenes syn på utvalgets forslag. Høringsfristen er 31. desember 2020. Bakgrunn Regjeringen oppnevnte valglovutvalget 21. juni 2017 Høringsuttalelse: NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene Vi viser til departementets høringsbrev 7.4.2017 om NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene. Finans Norges merknader gjelder forslagene om likedeling av foreldrepermisjon, fjerning av aktivitetskravet og fjerning av kontantstøtten. Dette er våre hovedsynspunkter Oslo 30. mars 2017 Høring - NOU 2016:17 - Ny lov om tiltak mot hvitvasking Norsk Presseforbund (NP) er fellesorganet for norske medier i etiske og redaksjonelt faglige spørsmål. Norsk Redaktørforening (NR) er en landsomfattende sammenslutning av redaktører i alle typer medier

Høringsuttalelser Archives - Side 6 av 10 - NIM

Høring - NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats

Høring - NOU 2009:11 Kredittavtaler Vi viser til Justisdepartementets brev av 26. mai 2009 vedlagt Kredittkjøpsutvalgets utredning NOU 2009: 11 Kredittavtaler. I utredningen legges det frem forslag til endring av reglene om kredittavtaler, blant annet for å gjennomføre Europaparlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF om forbrukerkreditt (forbrukerkredittdirektivet) Høring - NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg . Kirkerådet takker for tilsendt rapport, NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg og for invitasjonen til å komme med høringsuttalelse. Vi ønsker å avgi følgende uttalelse: «- en virksomhet som er verdibasert langt utover det som framkommer i regnskapets bunnlinje» (fra utredningen s 57) Innlednin Høring - NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver Kulturdepartementet sender med dette NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver på høring. Utredningen kan lastes ned fra regjeringens nettsted, se NOU 2019:9. Arkivlovutvalget ble oppnevnt 1. september 2017

Høring - NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet - En

2017. Høring om utkast til forskrift om organisasjon, oppgaver og saksbehandling for Diskrimineringsnemnda. Utkast til forskrift om organisasjon, oppgaver og saksbehandling for Diskrimineringsnemnda - 22. november 2017; Høring NOU 2016:24 - ny straffeprosesslov - 31. mai 2017. Høring NOU 2016:24 - ny straffeprosesslo Utvalget ble nedsatt 22. september 2017 og skal levere forslag til et nytt regelverk innen 1. desember 2019. Siste nytt. NOU-en er på høring. Regjeringen har sendt NOU 2019: 23 Ny opplæringslov på offentlig høring. Høringsfristen er satt til 1. juli 2020

Oslo 2016-11-17 . Deres ref.: 16/3233 PF . Høring, NOU 2016:11 - Utredning om regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv . Norsk Presseforbund (NP) er fellesorganet for norske medier i etiske og redaksjonelt faglige spørsmål. Norsk Redaktørforening (NR) er en landsomfattende sammenslutning av redaktører i alle typer medier Høringssvar - NOU 2017:17 Søndagsåpne butikker Arbeidsgiverforeningen Spekter velger å komme med noen generelle kommentarer, snarere enn å svare på spørsmålene som er stilt. Etter vår vurdering er mange av spørsmålene stilt på en måte som peker i retning av de ulike alternativene utvalget har foreslått Høring - NOU 2018-6 Varsling - verdier Høringssuttalelse NOU 2016_24 Ny straffeprosesslov 31.05.2017. Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester_høring avgitt 100717. Endringer i utlendingsforskriften - underholdskravet Forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11. Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer

 • Ebay kleinanzeigen fotos kopieren.
 • Studentenwohnheim mainz preise.
 • Hintergrundbilder herbst gratis.
 • Asics gel nimbus 17 løpesko dame.
 • Autotrophs.
 • Oppladbar lighter clas ohlson.
 • Porsche werksbesichtigung stuttgart preis.
 • Sommerfugl sang.
 • Daithi de nogla real name.
 • Hesiod griechisch.
 • Julie navnedag.
 • Billig båt.
 • Vin gaver.
 • Blæren tømmes ikke.
 • Viva sunrise alcudia.
 • Jodtabletter.
 • Kjølevæske hund.
 • Volvo brandt vänersborg hyrbil.
 • Hvordan kaste opp uten lyd.
 • Sopp poter hund behandling.
 • Kontinentalplater norge.
 • Aspect ratio norsk.
 • Sony xperia z5 compact elgiganten.
 • Teenage mutant ninja turtles 2 aldersgrense.
 • Actic bergen.
 • Kommunisme negative sider.
 • Biltema plexiglass.
 • Oral b pro 750.
 • En dag uten krig netflix.
 • Mysunwing.
 • Høyde og vekt.
 • Mandala hotel berlin.
 • Kuldeskader.
 • Dhl paketzusteller gehalt.
 • Fall utredning.
 • København åpningstider påsken 2017.
 • Rabattkode hos expedia.
 • Risør akvarium.
 • Cider pris.
 • You're so vain original.
 • Grundig kryssord.