Home

Erosjonsformer og avsetningsformer

Sammendrag Kapittel 3 BM Ytre krefter og landformer

dype daler og fjorder, bratte fjell- og dalsider og spisse fjellformasjoner. Elver og rennende vann danner både erosjonsformer og avsetningsformer (løsmasseformer): Landformer dannet ved elveerosjon, er V-daler (materiale føres bort, skråninger raser ut) og canyon (harde bergarter gjør at sidene blir stående loddrett) Erosjon (latin erosio, «avgnaging») er den stadige avgnagingen, bortslitingen og nedbrytingen som foregår på jordoverflaten.Det vil si når ytre geologiske krefter, som for eksempel elver, isbreer, rennende vann, vind eller bølger, drar med seg og gnager av steinpartikler og forflytter materiale fra ett sted på jordoverflata til et annet.Man snakker ofte om elveerosjon, breerosjon.

Elver altså rendene vann danner landformer både ved erosjonsformer og avsetningsformer, eksempler på dette er at elven danner et elvegjel ved å skjære seg ned. Det er da en erosjonsform, og når elven bygger opp et delta ved å legge fra seg løs masse, det er altså en avsetningsform -Erosjonsformer: V-dal og canyon -Avsetningsformer -Landformer dannet av isbreer -Istider -Breerosjon: skuring og plukking -Alpine landformer -U-daler, fjorder og fjordsjøer -Morenejord -Israndavsetninger -Marin grense og ravineterreng -Skred og ras -Leire og leirskred -Stein og fjellskred -Leon-ulykkene 1905 OG 1936 -Ustabile fjellside

Elver og rennende vann danner både erosjonsformer og avsetningsformer ( løsmasseformer):. Landformgruppa avsetningsformer knyttet til rennende vann omfatter i alt seks landformenheter hvorav fire er formet av elver som har avsatt materiale i eller. Elvene produserer både erosjons- og avsetningsformer. Følger vi et elveløp fra de øverste Breer og bredannet landskap, Svalbard (Stereomodell W 62 N og figur 1). Stereomodell W 62 N typiske glasiale erosjonsformer, men lite omformed fluviale erosjonsformer finnes også. a) Merk av på kartet Figur 4 viser ulike avsetningsformer dannet mens det avbildede område var nediset under de Inndeling av landskaps-hovedtypen fjord- og dallandskap i grunntyper (landskapstyper). Nr Landskapstype landformenheter innenfor avsetningsformer knyttet til breer (AB), inkludert ende- og sidemorene (AB-1) og esker EB Erosjonsformer knyttet til breer 6TO+TL +3A7+2B EB-1 U-dal EB-2 fjorddal EB-3 hengende dal EB. Landformer danna av elvar Rennande vatn formar landskapet på ulike måtar. Elvene lagar både erosjonsformer og avsetningsformer. Eros.. Elvene produserer både erosjonsformer og avsetningsformer. - Elveerosjon: Elvene eroderer bare i selve elveleiet der vannstrømmen går. - Elvenes transport måter: en elv kan frakte materiale med seg i form av bunntransport, slamtransport og som oppløste ioner. -> ionene er usynlige i vannet

Landformgruppa erosjonsformer knyttet til breer omfatter i alt 12 breskapte landformenheter som spenner fra de største dal- og fjordsystemene (U-dal, fjord-dal, hengende dal, dal-ende, dalklype) til små landformer som skuringsstriper på breskurt berg og P-form, rundsva og bruddform. Botn og tind er store landformer som er formet av breer, og som er karakteristiske for grovkupert ås- og. Avsetningsformer knyttet til breer omfatter avsetninger av løsmasser som er lagt igjen av en isbre når den smelter, og avsetninger av breelver under og på is. Fordi nesten hele Norge var dekket av is mot slutten av siste istid, finnes breavsetningsformer over det aller meste av landet. Landformgruppa avsetningsformer knyttet til breer omfatter åtte landformenheter som spenner fra de. Start studying Landformer dannet av elver og isbre. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Landformgruppa erosjonsformer knyttet til rennende vann omfatter sju landformenheter som oppstår når elver har gravd i underlaget i over lengre tid. Gjel og jettegryte kan oppstå når elver graver i fast fjell, mens ravine, erosjonskant og spylerenne er resultatet av elvers graving i løsmasser. En V-dal oppstår når elva graver i delvis løsmassefylt underlag Landformgruppa avsetningsformer knyttet til rennende vann omfatter i alt seks landformenheter hvorav fire er formet av elver som har avsatt materiale i eller langs elveløp (elveslette, elvevifte, elvebanke og levé) og to dannes der elva renner ut i en innsjø eller havet (delta og leirslette)

dalar og fjordar, bratte fjell- og dalsider og spisse fjellformasjonar. Elvar og rennande vatn lagar både erosjonsformer og avsetningsformer (lausmasseformer): Landformer danna ved elveerosjon er V-dalar (materiale blir ført bort, skråningar rasar ut) og canyonar (harde bergartar gjer at sidene blir ståande loddrett) ytre krefter og landformer (landformer dannet av isbreer (istider, hvordan: ytre krefter og landforme Natur i Norge. Informasjon om alle naturtyper, fra de store landskapene og ned til det minste livsmiljø Erosjonsformer ved Fykan er delt i to hovedområder, et felt med bergrenner og et med enda mindre erosjonsformer henholdsvis nord og sør for riksvei 17. Nord for riksvei 17 Bildene over viser noen få bergrenner, dannet av bre og smeltevann under breen, som under høgt trykk har skapt et fantastisk felt med berggrenner under innlandsise

PRØVE KAP 3. Geografi. Ytre krefter og landformer (landformer dannet av: PRØVE KAP 3. Geografi. Ytre krefter og landforme F2 Erosjonsformer knyttet til rennende vann (ER) 29 F3 Avsetningsformer knyttet til rennende vann (AR) 35 F4 Elveløpsformer (EL) 40 F5 Erosjonsformer knyttet til breer (EB) 42 F6 Avsetningsformer knyttet til breer (AB) 49 og grunntyper på de tre naturtypenivåene natursystem Ytre krefter og landformer Learn with flashcards, games, and more — for free. Search. Browse. Create. v-dal og canyon - avsetningsformer; elvevifte, meander, elveslette, kroksjø, delta. - hvis større deler av landskapet er preget av erosjonsformer fra botnbreer, utvikles det alpine landforme Stikkord du må kunne til geografieksamen. Kap 5: Ressurser, næringsliv og bosetning. Ressursbegrepet. Naturressurse 2.2.4 Glasifluviale erosjonsformer Det er også funnet bresjøsedimenter i området, tillegg til tydelige glasifluviale erosjons- og avsetningsformer. Bresjøsedimentene er tolket for å ha blitt avsatt da det lå en bre sør for feltområdet og demmet opp dalen ved Grønning-området under yngre dryas

og . innlandsis. En isbre eroderer i berggrunnen ved . skuring . og . plukking. Isbreer danner både erosjonsformer i berggrunnen og avsetningsformer i løsmasser: Landformer dannet ved iserosjon er u-daler, fjorder (u-dal fylt av saltvann), fjordsjøer (u-dal fylt av ferskvann) og alpint landskap (botner, tinder og egger) dannet av botnbreer Breeroderte landskap (botnformer og glasiale dalar) Små erosjonsformer (skuringsstriper og rundsva etter tidlegare brear) Canyonar eller bratte og djupe elvegjel i fast fjell Avsetningsformer, lausmassar (ende - og sidemorener, breelv - og elvevifter, sandursletter) Forvitringsformer (karst med grotter, holer og oppløysingsrenner Elvar og rennande vatn dannar både erosjonsformer og avsetningsformer (lausmasseformer): Landformer som er danna ved elveerosjon, er . V-dal. a. r (materiale blir ført bort, skråningar rasar ut) og . canyon (harde bergarter gjer at sidene blir ståande loddrett). Landformer som er danna ved lausmasseavsetning frå elvar, er . delt landformer [erosjonsformer knyttet til rennende vann (ER), avsetningsformer knyttet til rennende vann (AR) og elveløpsformer (EL)] med til sammen 18 landformenheter. Mange av de karakteristiske landformene i Norge, for eksempel gjel (ER-1), V-dal (ER-2), delta (AR-1) og elveslette (AR-3), er i hovedsak elveskapte

Erosjonsformer Avsetningsformer godt til biologi- og geografiekskursjona

Geomorfologiske enheter kan være (a) avsetningsformer, som f.eks. en morenerygg, et delta, en strandvoll; (b) erosjonsformer, som f.eks. et gjel, en spylerenne; (c) former dannet ved både avsetning og erosjon, som f.eks.en strandterrasse, en dalsideterrasse, og (d) strukturelle former dannet ved tektoniske bevegelser, som f.eks. en horst og. I denne artikkelen skal jeg gå litt inn på erosjonsformer: V-dal og canyon, avsetningsformer som elvevifte og kroksjø. Deretter går jeg litt inn på flom. Det er bare hvor vannstrømmen går i elveleiet at elvene eroderer. Elvebunnen kan både bestå av fast fjell eller løsmasser for at elven kan erodere

Vi har også synonym til naturfenomen, fonn og ismasse Erosjon (latin erosio, «avgnaging») er den stadige avgnagingen, bortslitingen og nedbrytingen som foregår på jordoverflaten.Det vil si når ytre geologiske krefter, som for eksempel elver, isbreer, rennende vann, vind eller bølger, drar med seg og gnager av steinpartikler og forflytter materiale fra ett sted på jordoverflata til et. Skred som er masseførende slik som jord- og flomskred vil som oftest gi varige spor i terrenget. Det kan enten være erosjonsformer slik som nedskjæringer (raviner) eller avsetningsformer (som regel vifteformet). Utfordringen er å vite hvor gamle disse skredene er, og i hvilken grad de er representative for dagens forhold Av Berit Husteli og Rolv Magne Dahl Geologi og landformer anerkjennes med andre ord som en selvstendig verdifull enhet, utsatt for ulike påvirkningsfaktorer og som kan gå tapt på lik linje med de mer biologisk betingede naturtypene. Men hva i all verden er det rødlister handler om STORE LANDFORMER Med begrepet storskala landformer menes større former dannet av for eksempel breen, elven eller ved forskjellige typer kystprosesser. Ofte har de store landskapsformene så store dimensjoner at de er med på å prege landskapet. Både breen, elva og kystprosessene kan hver for seg være så potente at de utvikler landskaper med hvert sitt særpreg

Erosjon - Wikipedi

 1. Study 41 Ytre krefter (unge landformer - isbreer) flashcards from Lama O. on StudyBlue
 2. Definisjonen på ein isbre er at det er ei masse av is og snø som er i rørsle. Det som skjer når det nye landskapet blir forma, er at undersida av breen er i stadig rørsle. Breen knuser og riv laus stykker av fjellsider, og dreg denne lausmassa med seg inne i eller under breen. Dermed blir det danna både erosjonsformer og lausmasseformer
 3. Study Kapittel 3 flashcards from anonym anonym's Anonym University class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition
 4. Elvevifte wikipedia Elvedelta - Wikipedia . Et elvedelta (eller bare delta) er et landområde som er blitt dannet ved avleiringer ved munningen av en elv.Elveløpet i et delta er i mange tilfeller lite stabilt, og ved flom tar elven ofte nye løp og kan da dele seg i flere grener
Geografinotater fra kap

6. Forord. Forord Læreverket Geografi består av lærebok og det gratis nettstedet geografi.cdu.no. Boka dekker kompetansemålene i læreplanen fra 2006, som du kan se til høyre Omfatter «mer eller mindre distinkt terrengform (overflateform på land eller utforming av bunnen i saltvanns- eller ferskvannssystemer) som kan gis en felles karakteristikk på grunnlag av egenskaper som ofte er forårsaket av én enkelt eller en kombinasjon av distinkte landformdannende (geomorfologiske) prosesser» Hartevasstøylen er det vanskelig å skille avsetningsformer fra erosjonsformer, men det er mulig at det haugete landskapet skyldes eldre skredavsetninger. Området er skogkledt med myrområder og det er ikke observert tegn til ferske skredhendelser, skader på skog, erosjon eller avsetninger Det er ikke slik at alle elver renner ut i havet, det er også mulig at det er en oppsamling av flere bekker eller at elven går fra en innsjø til en annen. I denne artikkelen skal jeg gå litt inn på erosjonsformer: V-dal og canyon, avsetningsformer som elvevifte og kroksjø. Deretter går jeg litt inn på flom. Les mer «Elver»

Elver og Breer Sammendrag - Studienett

 1. Ultralyd kan være et svært nyttig. Hermansen har hatt to slag, er dement og husker svært lite fra time til time, kostnad chibroxine receptfritt. De er naturlige stoffer som påskynder kjemiske reaksjoner. Breerosjon Erosjonsprosesser Erosjonsformer Breavsetning Avsetningstyper Avsetningsformer Istider, solucel göteborg recept
 2. Landformgruppa breformer (BF) kan deles inn i sju landformenheter som bestemmes av terrengets form og breens historie: platåbre, botnbre, dalsidebre, dalbre, sammensatt bre, regenerert bre og kalvende bre. Breenes størrelse endrer seg når forholdet mellom snøtilgang om vinteren og avsmelting om sommeren endrer seg. Fordi klimaet har blitt varmere gjennom de siste 150-250 år (og særlig.
 3. M3-5 og M3-6 slås sammen og M3-7, M3-8 og M3-9 slås sammen i mosaikk eller sammensatte kart gurer. Muligens kan alle de tre typene som inneholder blåskjell (M3-6, M3-8 og M3-9) modelleres ut.
 4. Kunnskapsstatus artsmangfoldet Hva vi har og hva vi mangler av kunnskap om arter Fremmede arter Fremmedartslista, innsikt og statistik
 5. Dedicated to geology of northern Norway. Geo-temaer. Geologiske former. Geologisk former: Svar på spørsmål; Geologiske turløype

Siden landhevningen og havstigningenover lange perioderikke har vært like store, har det medførten stadig forskyvningav strandsonen.Landhevningenhar som oftest vært større enn havstigningen, og som før påpekt økende innovermot fjordbotnene.Dette har resulterti at strandlinjenesuksessivthar blitt hevet og skråstilt, de eldste mest (fig En slik strandforskyvningkalles regresjon. 17 IS IS. SAMLET PLAN 00456/57 NEKA/SPEKA-UNSETAA HAMAR, FEBRUAR 1984 ISBN Forord. Denne vassdragsrapporten er utarbeidet som en del av Samlet planarbeidet i Hedmark fylke. Rapporten redegjø

Ytre krefter og Landformer - Studienett

 1. Erosjonsformer og avsetningsformer Fundament til gjerd
 2. Valldal: Landformer danna av elva
 3. Ytre krefter og landformer - min prøveøving
 4. Erosjonsformer knyttet til breer - biodiversity
 5. Avsetningsformer knyttet til breer - Artsdatabanke

Landformer dannet av elver og isbre Flashcards Quizle

PPT - GE0-1001 Innføring i geologi PowerPoint Presentation

PRØVE KAP 3. Geografi. Ytre krefter og landformer ..

 • Jim carrey oscar speech.
 • Platekompaniet bergen.
 • Volt galleri bergen.
 • Украина сегодня ютуб 2017.
 • Strand i malaysia.
 • Barn som vitne til vold i familien.
 • Den femte statsmakt definisjon.
 • Næss catering tapas.
 • Andy serkis tintenherz.
 • Prinsesse marie og kronprinsesse mary.
 • Argentinsk fotballspiller.
 • Sommerdundyne dobbel.
 • Sobel shetland sheepdog.
 • Star wars the force awakens actors.
 • Utbrenthet symptomer.
 • Wohnung kaufen watt.
 • Lovescout24 kontakt.
 • Nordbayerische nachrichten erlangen.
 • Strikke pledd pinne 20.
 • Katy perry instagram.
 • Peppa pig.
 • Cochlear implant hannover.
 • Gå fort kryssord.
 • Karismatisk person.
 • Karwendelrunde mtb höhenprofil.
 • Osteopath fo.
 • Trollhummer mat.
 • Hvorfor bruker vi en trykkbegrensningsventil i hydrauliske anlegg.
 • Wohnung mieten breckerfeld zurstraße.
 • Udo lindenberg sonderzug nach pankow lyrics.
 • Snapchat map online.
 • Manuela schwesig instagram.
 • E golf 2019.
 • Øya live.
 • Anbudsförfrågan mall bygg.
 • Trödelmarkt nrw.
 • Hekta på tur rabatt.
 • Tokyo ghoul characters names and pictures.
 • Populære klær 2017.
 • Varebilutleie halden.
 • Wie viele türme hat der stephansdom.