Home

Universell utforming bolig

Veilederen for universell utforming gir praktisk hjelp til tilsyn med universell utforming. Veilederen har sjekklister som kan brukes ved tilsyn eller danne grunnlag for utarbeidelse av egne sjekklister. I rom for varig opphold i bolig skal tak/romhøyden være 2,4 meter Universell utforming handlar om å skape eit meir inkluderande samfunn. Det skal ikkje vere spesialtilpassing til enkeltpersonar eller grupper, men løysingar som sikrar god tilgjengelegheit og er brukande for alle Universell utforming. Definisjonen som legges til grunn i byggesaksdelen i plan- og bygningsloven er formulert som følger: Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig Universell utforming handler om gode liv for alle og et samfunn som er brukbart for alle. Verdigrunnlaget for universell utforming er å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, delta i samfunnet og livsutfoldelse

Nedslitt leiebolig ble moderne passivhus

Universell utforming bidrar til likeverd og like muligheter. I likestillings- og diskrimineringsloven handler universell utforming om hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Utearealer som er utformet slik at de kan brukes av flest mulig, bidrar til likestilt deltagelse, god livskvalitet o Mens universell utforming stiller krav om generell tilrettelegging for enhver, gjelder kravene til tilgjengelig boenhet hovedsakelig tilkomst for bevegelseshemmede. Rehabilitering Ved ombygging og rehabilitering av eldre bygg, kan det i noen tilfeller godtas avvik fra reglene om universell utforming og tilgjengelig boenhet i tråd med pbl. § 31-2 fjerde ledd Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming (The Centre for Universal Design ved North Carolina State University Det er ikke krav til universell utforming i boliger, det er krav til tilgjengelig bolig. Trodde ikke det var krav om vask uten underskap i boliger, trodde dette var et UU-krav. Slik har jeg også forstått det. Dersom det er plass til snusirkelen etter ominnredning dersom behovet skulle oppstå er det ikke noe i veien for å nå montere badekar og underskap under vask selv om disse spiser av. Universell utforming er en strategi for å oppnå et inkluderende samfunn, og omfatter utforming av bygg, produkter og tjenester med henblikk på å oppnå likeverdig tilgang for alle. Standardisering er et viktig verktøy for å nå dette målet..

Universell utforming Universell utforming innebærer at boligen med omgivelser er utformet på en slik måte at den kan brukes av alle i så stor utstrekning som mulig og uansett funksjonsevne, uten individuelle tilpasninger eller spesielle utforminger. For at man skal kunne kalle en bolig universelt utformet, må den Universell utforming handlar om å utforme omgjevnadane slik at vi tek omsyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggarane, inkludert personar med nedsett funksjonsevne. Når du lagar noko som er universelt utforma, når du alle målgruppene gjennom éi og same løysing Universell utforming vil si å planlegge produkter, omgivelser, programmer og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig på en likeverdig måte. Hensikten er å oppnå like muligheter til samfunnsdeltakelse og motvirke diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Universell utforming kan for eksempel være trinnfri adkomst til transportmidler og bygninger. Universell utforming gjelder for bygg åpent for allmennheten. Snusirkelen skal være 1,5 meter i diameter, og skal finnes på alle rom på hovedplanet. Hovedplanet er planet med inngangsdøren og sirkelens skal plasseres i alle rom man må antas å benytte for å kunne leve der. Altså entre/vindfang, stue, kjøkken, hovedbadet og soverom mv NS 11001-1 Universell utforming av byggverk, del 1 Arbeids- og publikumsbygninger; NS 11001-2 Universell utforming av byggverk, del 2 Boliger; Standardene er viktige verktøy for spesifisering av krav til bygninger og bygde omgivelser i henhold til samfunnets behov. Disse standardene for universell utforming av byggverk kom i ny utgave i 2018

Universell utforming av transportsystemer for grupper med nedsatt psykisk funksjonsevne (2018) Befolkningens kjennskap og holdninger til universell utforming. (2018) Befolkningens kjennskap og holdninger til universell utforming. Tabell- og figurvedlegg til befolkningsundersøkelse om universell utforming. (2018 Universell utforming er avgjørende for å nå dette målet, skriver Lasse Hansen, administrerende direktør i KS og Mari Trommald, direktør i Bufdir. Gode eksempler på universell utforming. KS har laget et helt nytt hefte med eksempler på universell utforming i norske kommuner og fylkeskommuner: «Viser vei til et samfunn for alle» Universell utforming (UU), eller bruk av livsløpsstandard, er et begrep innen samfunnsplanlegging, IKT, design, arkitektur, tjeneste- og produktutvikling.. Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne

Bolig-prosjekter · Til Salgs · Ta Kontakt · HSH Boli

Universell Utforming AS tilbyr rådgivning knyttet til universell utforming av bygg og uteområder, transport og infrastruktur, tjenester, relevant lovgivning og IKT knyttet til ovennevnte områder. Vi er faglig engasjert, oppdatert på gjeldende lovverk og har lang erfaring. For å skape de beste universelt utformede løsningene, er det en fordel at vi kommer tidlig inn i prosjektene Den vanligste misforståelsen er at TEK10 krever universelt utformede boliger. Det gjør forskriften ikke. Det er et stort sprang fra kravet om tilgjengelig bad og tilgjengelig boenhet - som primært handler om å la være å legge hindringer i veien for bevegelseshemmede - og opp til universell utforming, som skal omfatte alle mennesker og alle typer redusert funksjonsevne Universell utforming av bolig. Den universelt utformede boligen skal være funksjonell for alle - både ved nedsatt bevegelses- eller orienteringsevne, nedsatt syn eller hørsel eller ved astma og allergi. Den universelt utformede boligen kan tilpasses våre ulike funksjonsnivå og boligbehov slik at vi kan bo der lenge 4 Kollektivtrafikanters verdsetting av tiltak for universell utforming. TØI-rapport 1039/2009. Oslo 2009. 5 Tiltak for universell utforming i bygg og uteområder. Veileder i samfunnsøkonomisk analyse. Analyse & Strategi, Vista Utredning og WSP Analys & Strategi. Oslo 2011 «Bolig - bruk dine rettigheter», revidert 2013. Om å finne ein god og hensiktsmessig bustad, oversikt over ulike økonomiske ordningar, regelverk, universell utforming og forskjellige bustadtypar. Orientering Syn. Norges blindeforbund «Estetisk, trygt og tilgjengelig» (2013)

Relevante anvisninger Planlegging 220.114 Orienterbarhet i bygninger. Visuell oppfattelse og forståelse 220.130 Prinsipper og metoder for belysning 220.300 Universell utforming. Oversikt 220.310 Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.312 Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.315 Universell utforming av skolebygninger 220.320 Universell. Universell utforming av boligmassen er i tråd med statlige mål om full deltakelse og likestilling for alle innbyggere, og at alle skal kunne disponere en god bolig i et godt bomiljø. Universell utforming må integreres på alle plannivåer og forvaltningsnivåer Universell utforming av PDF-dokumenter. Bjørnar Kvernevik Publisert: 31.mar 2020 Endret: 02.apr 2020. Denne artikkelen tar for seg hvordan du kan sikre at PDF-filene du legger ut oppfyller minstekravene til universell utforming. Du trenger Adobe Acrobat Pro for å kunne gjennomføre stegene i veilederen

Filter-funksjon for TEK17 på plass i MAKS - Arkitektbedriftene

Universell utforming - Direktoratet for byggkvalite

Bolig- og område-kvaliteter Alle skal kunne bo godt og trygt 21. feb. 2007 3 Hvorfor universell utforming? Begrepet universal design - planlegging for alle - universell utforming - oppsto på 1980-tallet initiert av amerikanske produktdesignere Bakgrunn: gjennomsnittsmennesket finnes ikke Husbanken: Universell utforming - et godt salgsargument. I 2009 kom en ny standard for universell utforming av byggverk. Husbanken tok inn standardens del 2 om boliger som grunnlag for egen veileder for Husbankens grunnlån. Det vil si at i prinsippet skal nå alle boliger som mottar grunnlån være universelt utformet

Universell utforming innebærer at tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjon i størst mulig grad løses gjennom tiltak integrert i produktutforming, arkitektur, planlegging og tjenesteyting. NS 11001-1 og NS 11001-2 inneholder konkrete krav og anbefalinger Grunnlån gis til oppføring og utbedring av bolig, og til kjøp av utleieboliger og garasje. For å få grunnlån må boligen oppfylle en del kvalitetskrav knyttet til universell utforming og energi og miljø. Grunnlånet forvaltes av Husbanken og kan gis til utbedring eller bygging av nye boliger. Les mer om grunnlån på Husbankens nettsider Universell Utforming AS gjennomførte uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse av tre leilighetsbygg med tilhørende uteområder (2017/2018). Vår oppdragsgiver: Jessheim Stadion Bolig AS c/o Backe Prosjekt Arkitekt: Arconsult Ove Bøe Landskapsarkitekt: Øvre Romerike Prosjektering • Universell utforming handler om å fjerne hindre og erstatte dem med gode, praktiske og estetiske løsninger -fornuft. • Til boliger er det i dag ikke krav om universell utforming, men krav til tilgjengelighet. Det er likevel ikke noe i veien for å ha høyere ambisjoner for boligen enn minimumskravene i byggeforskriften universell utforming i bolig- og byggsektoren. Husbanken i samarbeid med Statens bygningstekniske etat har ønsket å intensivere sin innsats mot forsknings- og utviklingsarbeid innen temaet universell utforming. Som bakgrunn for nye initiativer, var det ønskelig å få e

AtB forutsatte bruk av rampe på metrobussen i anbud i

Universell utforming i statlige publikumsbygg. Statsbygg skal tilby gode og funksjonelle lokaler for statlige virksomheter. Alle deres bygg skal være i samsvar med prinsippene om universell utforming. Dette gjelder både eksisterende bygg og nye prosjekter Universell utforming i TEK10 • Bolig: tilgjengelighet • Arbeids- og publikums-bygg, utearealer: universell utforming • Veiledning til TEK10; gir mulige løsninger - men andre løsninger er mulige Gjelder nye bygninger og ved ombygging: • uu av uteområder (§8-2) og atkomst (§8-6) • universell utformet publikumsbygg ( §12-1 uu)

Universell utforming - Husbanke

 1. g. Oversikt November 2010 . Denne anvisningen gir en innføring i begrepet universell u t for
 2. g. Oversikt 220.315 Universell utfor
 3. g skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det. Politikken om universell utfor
 4. g av bolig Morten Flatebø 4. januar 2016 Bolig og bygninger Den universelt utformede boligen skal være funksjonell for alle - både ved nedsatt bevegelses- eller orienteringsevne, nedsatt syn eller hørsel eller ved astma og allergi
 5. g ble lansert som begrep i Norge i 1997 i rapporten til Aslaksen, Berg, Bringa og Heggem (1997). I konseptet universell utfor

§ 12-1. Krav om universell utforming av byggverk ..

Universell utforming betyr at produkter, bygninger, utemiljøer og kommunikasjonsmidler skal være tilgjengelig for alle - uansett om man har en funksjonshemning eller ikke. Dette betyr f.eks. at nettsider skal være godt tilpasset blinde som bruker leselist og at busser og tog skal være lett å bruke selv om man sitter i rullestol KS nettverket for universell utforming: Nettverket har fokus på enkle tiltak, og kommuner/fylkeskommuner vil i nettverket dele erfaringer om kostnadseffektive og hensiktsmessige fremgangsmåter for å fjerne enkle barrierer Hovedregelen er at IKT-løsninger i Norge skal være universelt utformet. Dette gjelder nettløsninger, applikasjoner og automater. Både private og offentlige virksomheter, lag og organisasjoner må følge regelverket

universell utforming er kontaktperson for Trondheim kommune til K1- prosjektet ledet av Miljøverndepartementet. 5 Det kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne deltar aktivt i utvikling av universell utforming. Rådet tar egne initiativ, er dialogpartner og uttaler seg til politiske saker vedrørend Universell utforming skal bidra til gode bygg og uteområder for flest mulig. Et bygg er universelt utformet når hovedløsningen er utformet slik at det kan brukes på en likeverdig måte. Universell utforming gjelder for byggverk for publikum og arbeidsbygninger, og omfatter blant annet planløsninger, overflater, lys- og lydforhold, innemiljø og tilhørende uteområder Gangatkomst til uteoppholdsareal med krav om universell utforming. Gangatkomst til uteoppholdsareal med krav om universell utforming skal være trinnfri og ikke ha større stigning enn 1:20. For kortere strekning inntil 3,0 m kan stigning være maksimum 1:12. For hver 0,6 m høydeforskjell skal det være hvileplan på minimum 1,6 m x 1,6 m Hva er universell utforming? Et samfunn for alle. Skrift og lesbarhet. Tilgjengelig informasjon. Nettsider, IKT og automater. Tilgjengelige nettsider og automater. Bygg og uteområder. Tilgjengelige bygg og uteområder. Krav til ledelinjer og ledesystemer . Kollektivtransport. Tilgjengelig kollektivtransport. Synstolkning og lydteksting av film. Å tilrettelegge en bolig betyr å gjøre boligen egnet til å bo i selv om man har nedsatt funksjonsevne. Tilrettelegging kan dreie seg om hjelpemidler, omrokkering av funksjoner i boligen eller ombygging av boligen. Trinnfri atkomst Atkomst som er uten terskler eller nivåforskjeller (gjelder også innendørs atkomst). Universell utforming

Forsiden - regjeringen.n utformet bolig? I Norge brukes denne definisjonen på universell utforming: Universell utforming (design for all) er utforming og sammensetning av ulike produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing eller spesiell utforming. 1 Universell - jobber for samarbeid og kunnskap om læringsmiljø, universell utforming og inkluderende løsninger i høyere utdanning. Nyheter. 16 søknader om stimuleringsmidler i 2020. Da søknadsfristen for stimuleringsmidler 2020 gikk ut den 18. september, hadde det kommet inn 16 søknader Funksjonsattest bolig. Prosjekteringsverktøy for tilgjengelig bolig etter TEK17. Prosjekteringsverktøy for universell utforming av publikumsbygg etter TEK17. Legesenter - tilgjengelig for alle. Brosjyre - Tilgjengelige inngangspartier. Skilting av kommunale bygninger, rev. utgave 3. Kulturminnevern og universell utforming - et prosessverktø

Veilederen har fått navnet Universell utforming av webinarer - Tips for å få med alle i digital læring og samarbeid.Veilederen kan lastes ned som pdf eller leses i html-versjon ved å klikke på lenker i menyen på denne siden. Om prosjektet og rapporte Universell utforming betyr at brukarane - uavhengig av sine føresetnader - på ein god og enkel måte kan ta i bruk både nettsider og automatar som dei møter i kvardagen. Dette er pålagt gjennom forskrift om universell utforming av ikt-løysingar Tilgjengelighet og universell utforming er tatt inn i flere kapitler, for eksempel når det gjelder uteareal, atkomst, inngangsparti, planløsning og utforming av rom i byggverk. Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) Loven sier at oppdragsgiveren skal stille krav til universell utforming i offentlige kontrakter i samsvar med regler som fastsettes i forskrift.(§6

Relevante anvisninger Planlegging 220.010 Programmering av byggeprosjekter 220.114 Orienterbarhet i bygninger. Visuell oppfattelse og forståelse 220.130 Prinsipper og metoder for belysning 220.300 Universell utforming. Oversikt 220.310 Evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.312 Kravnivåer ved evaluering av tilgjengelighet for funksjonshemmede 220.315 Universell utforming av. Nyheter om arbeidet med universell utforming i Norge. 27. juni 2018 Ulik fart og styrke på UU-arbeidet i kommunene 07. juni 2018 Universell utforming av nærskolen innen 2030 29. mai 2018 En av fire studenter har en funksjonsnedsettelse 16. mai 2018 Hørselshemmede barn og unge sliter med dårlig tilrettelegging 02. mai 2018 Slik kan arkitekter bruke lys og farger 19. april 2018 Digihjelpen. Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler

Universell utforming i planlegging - regjeringen

Universell utforming av det digitale læringsmiljø - lærdom fra implementering. På konferansen i 2017 introduserte vi nye krav til universell utforming av IKT for første gang for sektoren. Da fortalte Difi om hvilke forventninger de hadde til lærestedene Det er vanlig å bruke begrepet hørselshemmet om alle som har nedsatt hørsel, fra de med lettere hørselstap til døve

 1. g og samfunnsdeltakelse fra Cappelendamm Universell utfor
 2. g, men skal i mange tilfeller oppfylle krav til tilgjengelighet. Om tilgjengelighet i boligbygninger, se Planlegging 330.205 . Sjekklistene inneholder spørsmål knyttet til brukbarhet og universell utfor
 3. g Omgivelsene kan stille store krav til mobilitet, oppfatning, orienteringsevne, syn, hørsel, leseferdigheter og kompetanse på ulike måter. Noen ganger kan individuelle hjelpemidler avhjelpe situasjonen, mens andre ganger er det omgivelsene som bør utformes på en annen måte
 4. g, er å finne løsninger som er brukbare for alle. Universell utfor
 5. g Last ned dokumentet her Last ned kartleggingsskjema for offentlige bygg her I tråd med diskri
 6. erende løsning i forhold til universell utfor
 7. g gir gjen-kjennbare og gode løsninger for alle. 6 I USSHOLDEPLASS Utfor

En innføring i reglene om universell utforming byggejuss

Miljøverndepartementet gjennomfører flere omfattende tiltak for å styrke universell utforming innen planlegging. Kommunal- og regionaldepartementet har ansvar for universell utforming innen bolig- og bygningssektoren, og Husbanken er en viktig samarbeidspartner for flere av departementene Minimumsnivå iht. lovkrav vil ikke alltid være hensiktsmessig nivå når det gjelder universell utforming i eksisterende bygg (eks. dersom en heis har en størrelse noe under kravet må behovet for utskifting vurderes i hvert tilfelle, det samme gjelder behov for flytting av betjeningspanel som står få cm for høyt) Universell utforming er som nevnt leietakers ansvar, men en tolkning av leiekontrakten kan innebære at ansvaret er lagt over på leier. Eldre leiekontrakter vil ikke ha regulert universell utforming spesielt, men de generelle bestemmelsene om ansvar for at leieobjektet tilfredsstiller offentligrettslige krav kan være lagt på utleier universell utforming følger det at så mange som mulig skal kunne bruke et bygg på en likestilt måte. Nye boliger skal være tilgjengelige. Kravene i byggteknisk forskrift varierer for ulike typer bolig. Universell utforming har også medført at vi stiller krav på helt nye områder, for eksempel uteområder. For en bolig vil de nye kravene kreve at såvel stue, kjøkken, bad som soverom, når disse er på inn - gangsplanet, er utformet slik at det går an å snu en rullestol i dem

Universell utforming universell utforming betyr at omgivelser og produkter skal utformes slik at de kan brukes av alle mennesker. universell utforming inne-bærer også å utvikle nye, gode løsninger som går lengre enn minimumskrav i lovverket. brosjyren omfatter toalett og bad i bygninger og anlegg for allmennheten. dette kan vær Til tross for flere identifiserte synergier mellom energieffektivisering og universell utforming, kommer SINTEF Byggforsk frem til at det i svært liten grad prioriteres ved oppgradering Universell Utforming handler om å gjøre produkter, bygg og uteområder i alminnelig bruk tilgjengelig for alle mennesker. Du tenker kanskje først og fremst på handicaptoalett og rullestolramper, men det omfatter også mye mer enn dette

Kvalitetsikring av seniorboliger – Temamøte på

Universell utforming - Norges Handikapforbun

Universell utforming er forming av produkter, bygg, transportmidler og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor grad som mulig, uten behov for tilpasning eller spesiell utforming Universell utforming er en strategi og et juridisk krav til våre fysiske omgivelser. Informasjon, varer og tjenester Hørselshemmede har i Norge rett på fysisk tilgang til informasjon - men ikke innholdet i informasjonen. Skrivetolk Skrivetolking skjer via skrift på en skjerm og er nyttig for alle Det har vært et regelverk om universell utforming av ikt i likestillings- og diskrimineringsloven siden 2013 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0, eller WCAG 2.0), men nye krav fra EU i direktivet Web Accessibility Device (WAD) vil gjelde i Norge fra juli 2020 i den nye WCAG 2.1.. Alt dette kan virke ufattelig forvirrende, så vi skal forsøke å guide deg gjennom regelverket på en. Universell utforming i alle ledd. Statens vegvesen skal ivareta universell utforming i alle ledd når vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder. Vi innarbeider temaet i nye og reviderte normaler og håndbøker. Vi jobber også med ulike FoU-prosjekter for å utvikle ny kunnskap, heve kompetansen og evaluere valgte løsninger Universell utforming betyr at god design både har et attraktivt utseende og er lett og behagelig å bruke. Begrepet forkortes uu, med små bokstaver (Wikipedia). NALs fagavdeling arbeider med universell utforming, innen kurs og seminarer, internasjonalt samarbeid, formidling av litteratur, holdningsarbeid, samling av forbildeeksempler og utvikling av forbildeprosjekter

Prosjektet skal styrke arbeidet med universell utforming av ­utearealer. Det skal også bygge opp under mål i regjeringens ­handlingsplan for universell ­utforming og økt tilgjengelighet, og den nasjonale ­gåstrategien. Fylket har laget en eksempel­samling med utvalgte turveger fra samtlige 18 kommuner i Telemark universell utforming og teknologiske løsninger, status og behov i forhold til bruk av slike løsninger, spesielt IKT-baserte, i boliger, og vurdere behov for standardisering, samt vurdere hvordan krav til tilrettelegging for universell utforming og velferdsteknologi kan utvikles, bygget på systematikken i gjeldende standarder fo Universell utforming er en strategi som stiller krav til samarbeid og tverrfaglighet i planlegging, brukermedvirkning, praktisk gjennomføring og evaluering av tiltak. Universell utforming er også forankret og sikret i flere lover og forskrifter, blant annet diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og plan- og bygningsloven

Nybygg: krav til universell utforming/tilgjengelig boenhet

Universell utforming Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Definisjon er hentet fra Temarapport Universell utforming - begrepsavklaring Miljøverndepartementet 2007 VUU vil fremstå i ny drakt i 2019. Da blir det oppdatert informasjon på alle faner, og mer funksjonalitet og brukervennlighet for å kunne lære mer om universell utforming i høyere utdanning. Si gjerne fra om innhold dere ønsker på plass Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg Denne veilederen skal hjelpe kommunene og andre aktører i bransjen med å etablere gode løsninger. I Husbankens retningslinjer for tildeling av investeringstilskudd står det at tilskudd skal gis til sykehjem og omsorgsboliger der det legges vekt på kvaliteter som gjør omsorgsboliger og sykehjem til gode hjem og gode arbeidsplasser

Universell utforming er et av målene i Nasjonal Transportplan 2018-29 (Samferdselsdepartementet 2017) og gjelder alle transportformer. Formålet med universell utforming er å bidra til god kvalitet på transportsystemet der flest mulig kan nå sine daglige gjøremål og delta på ulike samfunnsarenaer på en miljøvennlig måte Hei.Dette med antall stikkontakt-uttak i bolig er stadig et diskusjonstema. Jeg har lest meg frem til, via NK64 sine FAQ-sider, at ved arealberegning av et rom skal nettoareal iht NS3940 legges til.. Universell utforming. Universell utforming handler om å utforme omgivelsene slik at vi tar hensyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggerne, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. KS jobber for å synliggjøre arbeidet med universell utforming i kommunesektoren. Mer om bolig

Universell utforming standard

Livsløpsstandard og universell utforming - alt om bolig

Kapittel 3 Universell utforming og individuell tilrettelegging (§§ 17 - 23) § 17. Universell utforming § 18. Særlig om universell utforming av IKT § 19. Plikt til å arbeide aktivt for å fremme universell utforming § 20. Rett til individuell tilrettelegging av kommunale tjenester § 21 Universell utforming; Bolig og eiendom; Av Espen Amundrud Solhaug. Publisert: 08. oktober 2020, kl. 05:57 Sist oppdatert: 08. oktober 2020, kl. 09:23. Bror Helgestad (Sp) understreker at Østre Toten kommune ikke er part i saken om universell utforming i Hovdesvingen 5 på Lena. Til toppen Utgitt av AS. Universell utforming gjør hverdagen lettere for alle som bruker boligen. Bedre tilgjengelighet gjør det også oppgradering av bolig nivå 3 eller bedre (for privateide boliger) og Lavenergihus klasse 2 eller bedre for borettslag, vil automatisk oppfylle Husbanken Vi jobber fortløpende med å bygge et spennende sortiment innenfor området universell utforming. Gjennom aktiv nettverksbygging knytter vi stadig til oss nye leverandører og produsenter fra alle kanter av verden. Målet er å ha et bredt og fornuftig sammens..

Kva er universell utforming? Digitaliseringsdirektorate

universell utforming - Store norske leksiko

Universell utforming handler om å utforme digitale løsninger slik at vi tar hensyn til variasjonen i funksjonsevne som finnes i befolkningen. Da når vi også de med nedsatt funksjonsevne, og unngår at noen faller utenfor digitalt De var på rundreise i Norge for å se hva vi; foregangsland på lovgiving av universell utforming (UU) forsket og underviste på emnet. De ville, kort sagt, se, lære og la seg inspirere. Dagen ble startet med en presentasjon av laben, så fulgte en full omvisning, lunsj og tilslutt en gjennomgang på hvordan det undervises i UU her ved NTNU i Gjøvik 5 konkrete forbedringer for universell utforming. Publisert 01.11.2017. Fra og med 1.juli 2014 var det påkrevd for alle nye nettsider i Norge å følge retningslinjene satt av Difi for IKT-systemer. Kravene om universell utforming gjelder for alle private og offentlige virksomheter retter mot allmenheten Rettighetshefter om bolig og tekniske hjelpemidler. Heftene utgitt av Norges Handikapforbund presenterer kortfattet og lettlest informasjon om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne på området bolig og tekniske hjelpemidler. Løvenvoldgata - universell utforming som pilot for stedsutvikling i Ålesun

Voss Distriktspsykiatriske senter | NakuPK Entreprenør AS • Utførte prosjekter

I Norge er universell utforming høyt på dagsorden. Antidiskrimineringsloven fra 2008 og innlemmelsen av universell utforming som ett av fire hovedmål i Nasjonal transportplan (NTP 2006-2015; 2010-2019; 2014-2023) har bidratt til sterkt fokus på universell utforming

Møbeltrender: Skillelinjer viskes ut - Ramsøskar
 • Kennel siggen.
 • Top speed calculator.
 • Vest sushi meny.
 • Påminnelsekod seb.
 • Oppbevaring av ammunisjon i våpenskap.
 • Vrede efter utroskab.
 • Definition schönheit.
 • Party eberswalde heute.
 • Date justin bieber game.
 • Steamdusj 90x90.
 • Oppkjøring kristiansand.
 • Fish market reykjavik.
 • Angelverein berlin pankow.
 • What happened to trotsky.
 • Emmylou chords no capo.
 • 123friluft telt.
 • Albertosaurus.
 • Havehotellet i hune.
 • Wohnung kaufen emden barenburg.
 • Malinelskerlucas barnevern.
 • Komische nacht goslar 2018.
 • Disneyland paris opening hours november.
 • Høring revisorlov.
 • Jennifer rostock tour 2018 leipzig.
 • Fernsehturm berlin wartezeit.
 • Sjøen for alle 2017.
 • League of legends support.
 • Mineraler i mat wikipedia.
 • Anatomy directional terms quiz.
 • Pawnee history.
 • Blindsee winter.
 • Gtü tüv zentrale telefonnummer.
 • Sinusitis heilstein.
 • Joe frazier death.
 • Reseptarfarmasøyt snitt.
 • Perverse anspielungen.
 • Doda dansesko.
 • Tif viking håndballskole.
 • Aserbajdsjan norsk eventyrer.
 • Satelittbilder direkte.
 • Fleischerei dubau cottbus.