Home

Det dynamiske kulturbegrepet

Sosiologi og sosialantropologi - Kulturforståelse - ulike

Kommunikasjon og kultur - Kulturfilteret er dynamisk - NDL

Det dynamiske kulturbegrepet: Det handler om noe en person gjør i sosiale sammenhenger i forhold til andre personer, det er altså ikke noe en person bare har. Med andre ord så er ikke kultur noe et folk eier. Og i følge en dynamisk forståelse av kultur,. Om kulturbegrepet . Dagliglivets og samfunnsforskningens kulturbegrep . I daglig tale får ordet kultur sin mening etter den sammenheng der ordet anvendes. Det blir vanskelig å studere forholdene mellom kulturmønstre og samfunnsmønstre hvis kulturbegrepet løsrives for mye fra det sosiale liv Kulturbegrepet kan tolkes på forskjellige måter. Forskere har funnet flere hundre måter å defininere ordet på, men etter hvert har ordet blitt tolket på disse tre måtene. På det første nivået er kultur en målestokk på hvordan vi bruker naturen og hvordan det står til med oss på det åndelige utviklingstrinnet Kultur brukes i en rekke forskjellige sammenhenger med ulike betydninger. Vanligst er det å snakke om kultur i forbindelse med tanke-, kommunikasjons- og atferdsmønstre hos mennesker, og da i både vid og snever forstand. I vid forstand snakker man gjerne om «norsk kultur», som en samlebetegnelse på visse fellestrekk nordmenn deler. I snever forstand snakker man gjerne om «kultursektoren.

Det dynamiske kulturbegrepet bygger opp under det at kultur ikke har en avgresning. En kan ikke plassere en kultur i en boks. Kulturen forandres hele tiden. Den påvirkes av alt rundt seg, mennesker, steder osv. Kultur er noe en gjør, noe en holder på med. Share this: Twitter; Facebook I 1963 fant Kroeber og Gluckhohn (1963) over 150 definisjoner av begrepet, og det har hvertfall ikke blitt færre siden den gang. I takt med representasjonskrisen i faget har begrepet de siste tredve årene blitt kritisert fra de fleste hold og perspektiver, og svært mange har ment at kulturbegrepet er overmodent for historiens skraphaug

Her vil det dynamiske kulturbegrepet egne seg bedre til forståelse av kulturelle endringer. Kulturen skapes og endres hele tiden. Og det er mennesker som skaper og endrer den. Lukk. Regler for bruk av bildet. Denne lisensen gir deg rett til å dele og bruke dette innholdet på visse vilkår I denne bloggposten skal jeg prøve å forklare tre kulturbegreper. Kultur kan deles inn i tre grupper, det normaktive kulturbegrepet, det beskrivende kulturbtegrepet og det dynamiske kulurbegrepet. Disse kulturbegrepene er normer som folk lever etter. Det normaktive kulturbegrepet: Dette kulturbegrepet er bestemt av eliten i samfunnet Det dynamiske kulturbegrepet: (= i forandring) Globalisering har gjort at det beskrivende og essensialistiske kulturbegrepet er kommet under kritikk. Kilde: Thomas Hylland Eriksen; Kultur er det omskiftelige meningsfellesskapet som gang på gang etableres og forandres når mennesker gjør noe sammen Det dynamiske kulturbegreb forsøger at tage højde for de modsætninger, der ligger i kultur. På den ene side må der være nogle fælles træk, for at vi kan betegnes som danske. På den anden side er der mange måder at være dansk på. Der er forskel på,.

Det beskrivende kulturbegrepet. Forskere som bruker det beskrivende kulturbegrepet er i store trekk enige om følgende: Kultur kan avgrenses til et folk eller en gruppe som har enkelte fellestrekk som bygger på fortiden og endres langsomt. Man kan for eksempel tale om norsk kultur, østlandskultur, ungdomskultur eller bedriftskultur Problemstilling: Finn ut om det er det beskrivende eller det dynamiske kulturbegrepet som anvendes i en tilfeldig valgt nyhetssending. Kanskje brukes begge? Metode: Observasjon, fjernsyn, film, Internett. I denne oppgaven kan du bruke både tekst- og bildeanalyse

Det utvidede kulturbegrep ble introdusert i norsk kulturpolitikk gjennom de to kulturmeldingene i 1973-74, lagt fram av henholdsvis regjeringen Korvald og Trygve Brattelis andre regjering. «Et utvidet kulturbegrep omfatter både det 'tradisjonelle' området: litteratur, kunst og kulturvern, ungdomsarbeid og idrett, men dertil også skapende fritidsvirksomheter som kan gi utfoldelse av egne. Forskere som bruker det beskrivende kulturbegrepet er i store trekk enige om følgende: Kultur kan avgrenses til et folk eller en gruppe som har enkelte fellestrekk som bygger på fortiden og endres langsomt. Man kan for eksempel tale om norsk kultur, østlandskultur, ungdomskultur eller bedriftskultur Det dynamiske kulturbegrepet ser på. Hvordan forstår vi kultur? For at det skal bli lettere å forstå, har vi 3 kulturbegreper: Det normative kulturbegrepet Norm=regel/målestokk Det normative kulturbegrepet har regler som skiller mellom god kultur og dårlig kultur. Reglene er bestemt av eliten i samfunnet, og det er en felles mening og hva som er bra og dårlig. Det beskrivend - Det beskrivende kulturbegrepet tar utgansgpunkt i menneskers handlinger er bestemt ut i fra den kulturen de tilhører. Den sier ikke noe om bra eller dårlig kultur slik som det normative kulturbegrepet gjør. - Det dynamiske kulturbegrepet kan beskrives slik at kultur er ikke noe vi har, men noe vi gjør

Det normative kulturbegrepet - Samfunnsviter'

Det dynamiske kulturbegrepet I dagens globaliserte samfunn er både det normative, det deskriptive og det essensialistiske kulturbegrepet kraftig diskutert og kritisert, ikke minst av antropologene selv. Thomas Hylland Eriksen er blant dem som har uttalt seg om dette. Han peker på at kultur ikke er noe man har eller ikke har På bakgrunn av dette er det avgjørende at vi har kulturpolitikere med et åpent sinn, som ønsker å være like dynamiske som kulturbegrepet er i seg selv. I kulturpolitikken er dynamikk en egenverdi. Det er dette som hindrer forsteining av kulturdemokratiet Kulturbegrepet. mars 26, 2016. Hva vi skal forstå med ordet kultur, er det mange meninger om. Bare innen faget sosialantropologi var det for 30 år siden over 150 forskjellige definisjoner av dette begrepet. Men det mange kan være enige om, er at kultur er kulturell essensialisme (folk, eller en gruppe som deler særtrekk) , det dynamiske kulturbegrepet (kultur er ikke noe et mennesket harm men noe en person gjør gjeldede i det sosiale spillet med andre mennesker) Fredrik Barth: etnisistet er ikke en isolert egenskap hos en gruppe

velferd. Der det er hensiktsmessig erstatter jeg begrepet «bruker» med spesifikke betegnelser som foreldre. Jeg velger å legge til grunn en to delt forståelse av kulturbegrepet; det beskrivende kulturbegrepet og det dynamiske kulturbegrepet. Det beskrivende kulturbegrepet som «.. Det «utvidede» kulturbegrepet ble skapt av sosialdemokratisk velvilje og antielitisme. Det skulle bli like høyverdig å spille fotball som fiolin Det merkelige kulturbegrepet Ordet kultur i forbindelse med barn kom for fullt inn i det norske språket på begynnelsen av 1970-tallet. Så vidt jeg kan se var det Åse Enerstvedt og..

Det dynamiske kulturbegrepet: Det vil si at det er ikke noe mennesket har, men som kan skapes ved samtale mellom to mennesker eller flere. Det kommer av sosiale ting. Kultur er ikke noe mennesket eier heller. Med en dynamisk kultur mener vi at kulturen forandrer seg gjennom tidene Det dynamiske kulturbegrepet. kultur er dynamisk - betyr kultur er alltid i endring og er ikke lik hvordan foreldrene sin kultur var. Kultur er både røtter og føtter. vi har tradisjoner som er røttene men vi har føtter til å endre det.. Det dynamiske kulturbegrepet bygger opp under det at kultur ikke har en avgresning. En kan ikke plassere en kultur i en boks. Kulturen forandres hele tiden. Den påvirkes av alt rundt seg, mennesker, steder osv. Kultur er noe en gjør, noe en holder på med. KULTUR

Det essensialistiske kulturbegrepet: Går ut på at man i en kultur deler visse fellesstrekk, en essens. Verdier, regler og normer som har blitt holdt i lang tid kan være eksempel på dette. Det essensialistiske begrepet blir brukt som forklaring på at folk handler som de gjør. Det dynamiske kulturbegrepet Det dynamiske kulturbegrepet bygger opp under det at kultur ikke har en avgresning. En kan ikke plassere en kultur i en boks. Kulturen forandres hele tiden. Den påvirkes av alt rundt seg, mennesker, steder osv. Kultur er noe en gjør, noe en holder på med. Where Am I - Det beskrivende kulturbegrepet tar utgansgpunkt i menneskers handlinger er bestemt ut i fra den kulturen de tilhører. Den sier ikke noe om bra eller dårlig kultur slik som det normative kulturbegrepet gjør. - Det dynamiske kulturbegrepet kan beskrives slik at kultur er ikke noe vi har, men noe vi gjør. Det finnes heller ingen avgrensing Slik trekker det kulturbegrepet i noen bestemte retninger. Videre inneholder de gjerne dynamiske elementer, hvilket gjør dem vel så mye til teksthendelser som til tekstobjekter. 68. Som det framgår av denne beskrivelsen har framveksten av digitale kulturuttrykk bidratt til endringer i kreative prosessers form og innhold Her går vi i dybden med det normative-, det beskrivende-, det essensialistiske- og det dynamiske kulturbegrepet. Hent link; Facebook; Twitter; Pinterest; Mail; Andre apps; Kommentarer. Tilføj en kommentar. Leveret af Blogger Arkivér april 2018 3; februar 2018 1; januar 2018 5

Det utvidede kulturbegrepet Helsekompetanse

Forenklet kan en si at det dynamiske kulturbegrepet lyder slik: Kultur er vår stadige nyfortolkning av situasjonen i møte med andre. Jeg blir til i møte med deg. EKSEMPEL: I mange norske minoritetsfamilier er kjønnsrollemønsteret mer slik som det var for 40 år siden blant de opprinnelige norske,. det dynamiske kulturbegrepet i forståelsen av kommunikasjon en mye mer åpen utvikling av samhandlingen. Vi kan ikke forutsi utfallet på bakgrunn av den enkeltes kultur. Men vi kan prøve å forstå den og studere betydningen av kultur i samhandlingen. Eksempel: [Kan gjøres om til videosnutt? Det dynamiske kulturbegrepet (dynamisk kulturforståelse). Dynamisk betyr at noe forandrer seg. Beholder noen av de gamle tradisjoner og forlater de andre og tar nye i bruk, på den måte å forandre kulturen seg hele tiden Det er fullt mulig å jobbe med seg selv og forandre egne holdninger og atferd. Med dagens internasjonalisering, globalisering og utvikling av multietniske samfunn blir utvikling av interkulturell kompetanse mer og mer viktig. Vi kan tilhøre ulike sosiale fellesskap på en gang. I innledningskapitlet definerte vi det dynamiske kulturbegrepet

Acem meditasjon

Det normative kulturbegrepet: En slik kulturforståelse innebærer at det finnes en målestokk (norm betyr regel/målestokk) for kultur om hva som er galt og riktig. Alle kulturer er ikke like, definisjonen av en kulturgruppe er avhengig av hvilket samfunn man lever i. Noe man føler er riktig for en kultur, kan kanskje være galt for den andre kulturen Det dynamiske kulturbegrepet: Denne kulturen er den nyeste og har blitt til på grunn av globaliseringen. Her mener man at det ikke finnes noen klare avgrensninger til kultur. Her hevdes det at kultur er et resultat av samspill mellom mennesker som gjør noe sammen. Kulturen er ikke noe vi har men det er noe vi gjør Det dynamiske kulturbegrepet. Litt om Kulturteori og -praksis. TAGS; kultur; kulturbegrepet; Kategorier. Kategorier Aktuelle saker fra NRK. Kvinne funnet død i leilighet i Åsane i Bergen september 27, 2020; Skatehall i Skien overtent september 26, 2020; Ber naboer sjekke tak og hager september 26, 2020; Helsedirektoratet: Smittebølge nummer. Det vil oe være språkene til imperier og kolonimakter som får denne rollen, når disse tas i bruk som andrespråk blant koloniserte folkeslag og mindre mektige nabofolk» (Schacht 2009: 12). Denne betraktningen aktualiserer !ere momenter som er sentrale for denne boka. For det første påpeker den at anvendelsen av nasjonalspråk i situasjone Det dynamiske kulturbegrepet Handler ikke om å putte mennesker inn i bokser, eller at kultur er en uforanderlig enhet som vi kan forklare menneske ut ifra. Det er at kultur er noe et mennesker gjør i samspill men andre mennesker

Det er flere ulike definisjoner, men den hun brukte va På den måten kan det skje en bevisstgjøring gjennom refleksjon over makt i skolen som kan være med på endre innholdsforståelsen av begrepet. Å ta hensyn til elevenes kultur i skolen vil innebære både å inkludere minoritetsspråklige elevers bakgrunn fordi det er en del av identiteten, og samtidig kunne profesjonelt vurdere. For å forklare hvordan vi selv bruker kultur i hverdagen har vi laget en film. Denne forklarer de fire kulturbegrepene og hvordan de blir brukt. Her går vi i dybden med det normative, det beskrivende, det essensialistiske og det dynamiske kulturbegrepet

Kulturbegreper Flashcards Quizle

I et samfunn som i økende grad preges av internasjonalisering av kapital, varer og tjenester og «globalisering» av kultur, innebærer det dynamiske og åpne kulturbegrepet at samtidig som vi blir mer like, blir vi paradoksalt nok også mer ulike, fordi vi blir mer opptatt av kulturforskjeller Det ser ut som å være en slags pipe med en form for narkotisk stoff. Det at hun får dette av en eldre dame gjør at vi kan se på det som en eldre tradisjon. Dynamisk kulturbegrep - Det dynamiske kulturbegrepet betyr at kultur er i en konstant forandring og at mennesket er den sentrale faktoren som endrer den

Kommunikasjon og kultur - Dynamisk kulturforståelse - NDLA

Normativ kulturforståelse definisjon. Oppgave 1. Ordene vi velger når vi beskriver en kultur, kan si noe om holdninger vi har til kulturen. Positivt eller negativt ladde ord kan være uttrykk for en normativ kulturforståelse Normativ kulturforståelse Kjernestoff. Beskrivende kulturforståelseDu er her Start studying begreper KK - Før jul. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Det dynamiske kulturbegrepet er noe vi mennesker lever med daglig. Vi utvikler både oss selv og kulturen ved å kommunisere med hverandre. Man lærer av hverandre, prøver å forstå hverandre, vi skaffer oss kunnskap av ulike situasjoner og forskjellige kulturer blant de menneskene vi omgås daglig. Vi skaper kultur mellom mennesker i.

Det dynamiske kulturbegrepet er at det at vi i Norge har mange ulike kulturer. Vi reiser mye ut i verden og tar med oss nye skikker hjem. Vi får inntrykk fra ulike medier og dette gjør at dagens kultur er dynamisk - i stadig raskere endring Det beskrivende kulturbegrepet bruker vi når vi skal sette ord på en kultur uten å beskrive kulturen på en spesielt positiv eller negativ måte. Her er det veldig viktig å være nøytral. Det dynamiske kulturbegrepet bruker vi faktisk litt ubevisst. Dette begrepet handler om ulike hverdagslige kulturmøter Det dynamiske kulturbegrepet går ut på at mennesker har flere sider, og ikke kan settes inn i samme bås. Det er det et menneske gjør i samfunnet for andre mennesker som skaper det dynamiske. Man kan ikke eie kultur, men en må yte for fellesskapet. Det er dette fellesskapet som må kommunisere og forhandle i alle kulturelle sammenhenger Det dynamiske kulturbegrepet er også et av begrepene vi har lært litt om. Dette begrepet forteller at kulturer ikke er uforanderlige. Kulturene kan endre seg fra hva de ulike personene mener om musikken. Under diskusjoner og deling av meninger innenfor musikk formes en ny musikk kultur

Det dynamiske kulturbegrepet: I følge den artikkelen er ikke kultur noe et menneske ser, men noe et menneske gjør når den møter andre mennesker. Hvordan et menneske oppfører seg sosialt blant andre mennesker er definisjon på det dynamiske kulturbegrepet Det dynamiske kulturbegrepet derimot mener at man lager sin egen kultur, og at du samler inn faktorer som spiller inn på akkurat deg og ditt og at du utifra det får din helt egen kultur. Jeg personlig tror at det er en blanding, man får impulser overalt, men kanskje mest fra forje generasjon og deres tanker og ideer Beskrivende kulturell identitet blir definert som: Enkelte identitetsforskere bygger på det beskrivende kulturbegrepet og bruker kulturell identitet som e uttrykk for en type felles identitet som alle i kulturen deler.Dynamisk kulturell identitet blir definert som: Hvis vi tar utgangspunktet i det dynamiske kulturbegrepet, blir forståelsen av kulturell identitet annerledes

Kultur | Jannie N

Jeg tror ikke den norske kulturen kommer til og forsvinne, slik som mange ser for seg at det gjør, men det er tydelig norsk kultur er preget av det dynamiske kulturbegrepet! Share this: Twitte Det mest maktfulle begrepet innenfor kultur er det beskrivende kulturbegrepet. Her gjelder det å ta alle under èn kam eller å sette i bås, selv om det er en meget enkel måte å si det på. Men selve poenget med det er at det skal være fordomsfritt, og at man skal kunne se ulikheter blant mennesker innenfor forskjellige kulturer, selv om du er innenfor kulturen selv, eller utenfor

Øyvind Dahl. Læreverk for programfaget Kommunikasjon og kultur (KK 1). 2. Kommunikasjon. Hva er kommunikasjon? Vi bruker ordet kommunikasjon når vi snakker om så forskjellige ting som veier og jernbaner Det kan for eksempel være malerier, billedkunst, teater, skuespill, musikk, litteratur (moderne/norrøn litteratur), tv osv; Klassisk musikk kan defineres som kunstmusikk eller seriøs musikk. Menneskets tanker og ideer gjenspeiles gjennom denne type musikk Og det er nettopp derfor jeg har valgt kirke som kulturminne. Det minner meg om at nå er jeg i ferd men å inn i et bygning som er et stort del av livet til folk og dette skal jeg respektere. Folk søker ro og fred i kirker, finner veien ut av mørket og et par besøk til kirken i året, i det minste, minner oss om at vi ikke er alene det av ulike grunner henvises til både rasebegrepet og kulturbegrepet, for så å spore eventuelle brudd og overganger i begrepenes bruksmåte over tid. Avistekster er en interessant form for dokumenter hvor det foregår løpende offentlige samtaler, blant annet innenfor minoritetsspørsmål. Avistekstene er e

de tre kulturbegrepene

Det dynamiske kulturbegrepet. Dynamisk betyr i forandring og det stemmer veldig med at alle kulturer alltid forandrer seg og at de er i endring. Som Thomas Hylland Eriksen sa; Kultur er det omskiftelige meningsfellesskapet som gang på gang etableres og forandres når mennesker gjør noe sammen Det dynamiske kulturbegrepet går mer ut på at kultur ikke kan avgrenses. Det er noe som skapes, gang på gang. Vi er jo individer, og er ikke bare medlemmer av den norske kulturen, men også av ulike underkulturer. Man tilhører faktisk ikke bare en kultur Det dynamiske kulturbegrepet som er at mennesket har forskjellige sider og man kan ikke sette dem i samme gruppe. Det er at man må jobbe for et felleskap. Hvis man forteller om en bra film til andre, så ser de andre på filmen. Lagt inn av Hanne kl. 13:32. Ingen kommentarer Kultur kan deles inn i tre grupper, det normaktive kulturbegrepet, det beskrivende kulturbtegrepet og det dynamiske kulurbegrepet. Disse kulturbegrepene er normer som folk lever etter. Det normaktive kulturbegrepet: Dette kulturbegrepet er bestemt av eliten i samfunnet Felt 2 kalles ofte det forvaltningsmessige kulturbegrepet, og er lik felt 1 utvida med blant annet idrett og fritidsaktiviteter. Forøvrig er utvidinga prega av kvantitative målestokker (rekorder, antall deltakere/tilskuere osv.). Felt 3 er det videste, og bygger på det samfunnsvitenskapelige kulturbegrepet

Om kulturbegrepet - Universitetet i osl

 1. Norske verdier, typisk norsk, det norske (særnorske), norsk kultur og norsk livsstil er litt ulne, vage, upresise og små-tullete begreper hvis du spør meg. Kongeriket Norge (Noreg, Norga, Vuodna, Nöörje, Norway) og det norske folk lever ikke i et vakuum, noe som medfører at mye av det typisk norske har utenlandsk opprinnelse eller i hvert fall er inspirert av andre land og kulturer
 2. tjenester og «globalisering» av kultur, innebærer det dynamiske og åpne kulturbegrepet at samtidig som vi blir mer like, blir vi paradoksalt nok også mer ulike, fordi vi blir mer opptatt av kulturforskjeller. Behovet for å skjerme og dyrke kulturforskjeller vokser derfor fram i stadig nye og uvante former
 3. Det er to måter å forklare kultur på. Den ene går ut på deg selv og dine tanker, mens den andre måten går ut på samspillet mellom deg og andre personer. Vi bruker to begreper om kultur, normativ kultur og deskriptiv kultur. Det normative kulturbegrepet mener at det finnes visse normer, for hva som er riktig eller galt, stygt eller pent
 4. Den norske kulturen er innefor begrepet Det dynamiske kulturbegrepet. Bunad og 17.mai feiring Det som jeg forbinder med Norsk kultur i 2011 er tradisjoene våre som 17.mai feiring, julaften, nyttårsfeiring og andre store feiringer som vi ferier sammen med andre folk
 5. Det dynamiske kulturbegrepet er noe vi mennesker lever med daglig. Vi utvikler både oss selv og kulturen ved å kommunisere med hverandre. Man lærer av hverandre, prøver å forstå hverandre, vi skaffer oss kunnskap av ulike situasjoner og forskjellige kulturer blant de menneskene vi omgås daglig
 6. Min matkultur på skolen er veldig forskjellig. På mandager spiser jeg to ganger på skolen. én gang før gym, og én gang etter (sunt). Resten av dagene spiser jeg vanligvis én gang om dagen, men osdager er et unntak. Da spiser jeg ikke. Dette kommer av at jeg slutter på skolen halv 12, og at det da er like enkelt å spise hjemme
 7. Globaliseringen i dag har ført til at det beskrivende kulturbegrepet er kommet under kritikk. De som bruker det dynamiske kulturforståelsen er enige om et par ting, og det er: - Kulturene kan ikke avgrenses til et geografisk sted. - Kulturer er ikke noe man har, men noe man gjør

Det som etter Robert Ricard har blitt kjent som tabula rasa Med dette begrepet settes det fokus på det forhold at munkene skriver etnografi i en periode før kulturbegrepet blir tatt i bruk til å Undersøkelsen av denne medieringen mellom brudd og adapsjon viser at den dynamiske skolastiske motsetningen mellom potensialitet og. Jeg har tidligere fortalt litt om det beskrivende kulturbegrepet. Ut ifra tilhengerne av det dynamiske kulturbegrepets synsvinkel, er det ikke noe som er svart og hvit når det kommer til norsk kultur. Kultur oppstår når mennesker møtes, og resultatet kalles for et kulturmøte Det gir oss en viss identitet i et samfunn. En liten oppsummering på hva vi lærte i det første kapittelet på ndla.no: Vi lærte hva det normative, det beskrivende og det dynamiske kulturbegrepet er for noe. Vi lærte de fem kulturbegrep kategoriene

Kulturbegrepet Kulturuttrykk - Kultur og språ

kontekstualiserende tilnærming som åpner øynene for det dynamiske og dialektiske, ville vi ende opp med en rent deskriptiv framstilling som mangler en forståelse av hvorfor og hvordan endringsprosesser skjer. Kulturbegrepet er en vid og omfattende størrelse, og kan vidt definert omfatte all menneskelig aktivitet (forts) Felles sett av meninger/forståelser Verdier, praksis, ideer om språk, familie og kjønn som uttrykkes i hverdagslivet materielle og symbolske praksiser Organisering av tid og sted Levemåte - klesstil for eksempel Eksempel: trafikklys og familie som sosial enhet Kultur og familie Kultur og familie (forts) Kultur og familie (forts) Forståelsen av familien som. innsikt i ulike dimensjoner ved og anvendelser av kulturbegrepet; forståelse for hvordan kulturelle likheter og forskjeller forhandles i dynamiske prosesser og hvordan de kommer til uttrykk i politisk og sosial praksis

Hei! Da var det på tide med en ny bloggoppgave. Denne gangen tar oppgaven utgangspunkt i filmen Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan, som vi ser på fagdagen i KK1. Før filmen skal dere kunne disse begrepene Det dynamiske kulturbegrepet: Ut i fra det vi hørte så skjønner vi at det har utviklet seg ganske mye fra 1800-tallet. Det har forandret seg mye, og forandrer seg forsatt, Doene som de hadde, er ikke lenger i dag. Vi har fått doer inne i leilighetene og slipper å tømme se selv

Hun begynner å snakke om daten hun skal på, og forteller at det er en blinddate, og snakker om hvor rik og bra denne mannen virket. Roy endrer fort ansiktsuttrykk, og man får følelsen av at det er Roy hun skal på date med. Han avviker med blikket, og prøver å ikke se henne i øynene Det som vil si at vi lever i et demokrati er at folket er med på å bestemme. Folket stemmer på hvem de vil skal styre landet vårt, og flertallet av stemmene vinner. Vi har også rett til å si det vi mener, ytringsfrihet, men også si imot flertallet. 1B) Jeg tror at ting/teknologier kan bidra til å skape mer demokrati Nå i det siste så har vi lært mye om kommunikasjon og hva det innebærer. Vi har lært litt om kommunikasjonsmodeller og forståelse, Vi lærte hva det normative, det beskrivende og det dynamiske kulturbegrepet er for noe. Vi lærte de fem kulturbegrep kategoriene Anonymous http://www.blogger.com/profile/00117647525227539177 noreply@blogger.com Blogger 7 1 25 tag:blogger.com,1999:blog-4623373478449802990.post.

kultur - Store norske leksiko

I dag er det flere som lever i forskjellige kulturer samtidig. Pågrunn av globalisering, er det mye enklere å komme i kontakt med andre kulturer. Det blir da mer giftemål på tvers av kulturene. Det var mer vanlig før i tiden at foreldrene giftet bort barna sine, og som oftes ble de giftet bort til noen i samme kultur Her så deles det i finkultur og ukultur. Finkultur appellerer seg som en overklasse og er en motsetning til popkultur og massekultur. Den ble dannet midt i 1960- årene. Her drar det til seg som opera, ballet, seriøs- rolig musikk og bilde kunst o.l. Finkultur er mer klassisk. Ukultur appellerer seg mer hos ungdommer og det er mer moderne.

KULTURBEGREP Der eg bor

Det er jo en del av kulturen våres, men det er også mange andre ting som spiller inn, som f.eks. språket våres, fjellene og de kjente dalene våres.<br />Vi har også andre uskrevne normer som spiller en stor rolle for kulturen våres. Hvis man ikke spiser opp maten sin, så vil nordmenn oppfatte det som om man ikke likte maten Under kommer noen forklaringer på ord vi har lært de siste skoletimene: Kommunikasjonsmodellen viser oss hva som skjer i kommunikasjonsprosessen. Avsender er den som sender meldingen. Innkoding er den delen hvor avsenderen forsøker å uttrykke tankene og meningene sine som gjør det mulig å sende meldingen. Tegn/melding er hva som blir sendt.(Tegn er bilder, ord og lyder m.m som formidles. Bush som en som bryr seg mer om sitt eget beste enn landets beste er kanskje ikke sant, men på grunn av klippingen i filmen er det dette inntrykket vi sitter igjen med og gjør at de fleste folk kjenner han som en slik person.<br /><br />Musikk forsterker allerede budskapet vi har av Bush fra før av. Bruk av humoristisk cowboy musikk og felemusikk når Bush snakker, gjør noe dumt eller. Får se om jeg angrer etterhvert. Tenker dette blir en slags mappevurdering, men har svært løse vurderingskriterier for det foreløpig. Vel, til uka skal vi i alle fall samle bilder til bloggen på kulturell gatevandring på Grønland, der den faglige tilknytningen dreier seg om å utforske det beskrivende og dynamiske kulturbegrepet i praksis Det vil si, blir det så omfattende at det gjelder store deler av landet vårt -og varer over mange år, kan det kanskje vurderes som kultur. Substantivet tradisjon er avledet av det latinske verbet tradere, som betyr å overføre, avlevere videre

Kulturbegrepet og representasjonskrisen - Nr 02 - 2019

Det var en sammenheng i alt, og når alle bitene nå nylig ble satt sammen så kunne man se helheten. På denne måten kan jeg enklere bruke de begrepene vi har lært i hverdagen.<br />Jeg er posetivt overrasket over faget. Det har vært et morsomt og interessant år. Vi har blogget en del. Det er en enkel måte å levere småoppgaver på Det er min mening. Lagt inn av Gamer Stan kl. 03:52 Ingen kommentarer: Send dette via e-post Blogg dette! Del på Twitter Del på Facebook Del på Pinterest. Teknologi og Demokrati. Teknologi og Demokrati 1) Demo kommer fra gresk og betyr folk og krati. Det er altså ikke et så stort personangrep på Bush som man skal tro i starten av dokumentaren, men det er selve konteksten rundt systemet i USA. <br /><br />Logos er også en appellform vi ser mye til i Fahrenheit 9/11 ettersom det tross alt er en type dokumentar. Det skal handle om fornuft, og seernes intellekt Når det kommer til utseende til den tøffe jenta, så kler hun seg på en måte som gjør at hun blir sett på som en som ikke har respekt for voksne mennesker. Den intenderte meningen hennes kommer også fort frem ved at hun er frekk og begynner å skrike fordi hun blir mer og mer irritert. 3

 • Anthony quinn.
 • Klm alliance.
 • Andrea mundal.
 • Schizofreni og rus.
 • Sperre kort mastercard.
 • Celine micro belt bag.
 • Mauritius bruchsal bruchsal.
 • Cirrus vision jet range.
 • Carbonite.
 • Vitaminer mot forkjølelse.
 • Hellviktangen bryllup pris.
 • Bspp vs bsp.
 • Glommen og lågen brukseierforening.
 • Sunda det gylne pålegget.
 • Smp annonser.
 • Vatican museum tickets.
 • Jonas grieg linni.
 • Refleksjon jotun.
 • Blodblemme på leppa.
 • Reihenhaus genossenschaft niederösterreich.
 • Chihuahua krampft.
 • Ivy & oak kåpe.
 • Barn med autisme og lek.
 • Hva skjer når man ikke spiser fisk.
 • Externes dvd laufwerk mac wird nicht erkannt.
 • Gibbonaffe wikipedia.
 • Fritzl datter.
 • Grunnleggende datakurs nav.
 • How did northern ireland conflict end.
 • Tidtabell sl.
 • Stenderdetektor biltema.
 • Enchiladas old el paso.
 • Südvietnam hauptstadt.
 • T we på ipad.
 • Bankid driftsstatus.
 • Bella kleins pomeranian.
 • Førte som los kryssord.
 • Cdon nop.
 • Infusorien züchten.
 • Se gullruten live.
 • Leonardo da vinci inventions.