Home

Etiske dilemmaer oppgaver

Håndtering av etiske dilemmaer Kjernestoff. Oppgaver og aktiviteter. Etiske dilemmaDu er her. Kjernestoff. Velg målform: Bokmål. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i. Oppgaver til første del av filmen. Se de første 23 minuttene av filmen My Sister's Keeper, fram til 22.32, og svar på oppgavene under.. Oppgave 1 . Et etisk dilemma er en situasjon hvor ulike verdier står i konflikt med hverandre. Hvilke dilemmaer står Anna og hennes foreldre overfor i denne filmen? Oppgave 2. Hvilket moralsk ansvar har Anna og Kate overfor hverandre, og hvilket moralsk. Et etisk dilemma er en situasjon som er preget av tvil og usikkerhet og som handler om å foreta valg mellom to ubehagelige muligheter. Vi står overfor et etisk dilemma. når ulike verdier er i konflikt med hverandre. når det som er rett for én, er galt for en annen. når alle tenkelige løsninger har minussider Et etisk dilemma kan for eksempel være der man i utgangspunktet har taushetsplikt, men det er fare for liv og helse for brukeren, og man må vike fra prinsippet og kontakte andre instanser for å redde liv. Hvis taushetsplikten skal brytes, må andre etiske hensyn veie tyngre enn taushetsplikten ( for eksempel akutt helsehjelp)

Helsearbeiderfag Vg2 - Etiske dilemma - NDL

Hva er de etiske utfordringene i den kommunale sosialtjenesten? Spørsmålet ble stilt til sosialarbeidere, leder, studenter og brukere. Fire fokusgrupper ble gjennomført, en for hver av de nevnte gruppene. Artikkelen presenterer fire temaer; (1) etikk i hverdagen, (2) håndtering av etiske spørsmål, (3) hvordan forholder vi oss til hverandre og (4) når ting blir vanskelige Etiske prinsipper og perspektiver «Etikk er en aktivitet som går ut på å utfordre egne handlingsimpulser». Ønske å gjøre, bør gjøre, følelser, rutiner, konformitet og lydighet må utfordres. De kan utfordres med etiske perspektiver EtiskE utfordriNgEr: Noe som uroer oss, som ikke er slik det bør være i behandling av pasi-enter/brukere, samarbeidsrelasjoner, ledelse, osv. Lovverket kan være tydelig i f.t. hva som bør gjøres, men gir oss uansett en klump i magen. Et sentralt spørsmål er: «Hva skal jeg gjøre?» EtiskE dilEMMa: En valgsituasjon hvor v Noen etiske dilemmaer. 1 Du er vekter og er på jobb på et kjøpesenter. Det kommer en kunde bort til deg og forteller at han har punktert. Han sier at han er nyoperert og spør om du kan hjelpe han med å skifte dekk på bilen. Du skal få 200 kroner for bryet. Hva gjør du? Hvilke vurderinger gjør du? Drøft med medelevene dine Lærerprofesjonens etiske plattform. Foto: Jonas Ohlgren Østvik. Vi er én profesjon av barnehagelærere, lærere og ledere i barnehage og skole. Vårt samfunnsmandat er å fremme barnehagebarn og elevers læring, utvikling og danning. Våre verdier, holdninger og handlinger påvirker dem vi arbeider for og med

Religion og etikk - Etisk dilemma - My Sister's Keeper - NDL

 1. Et etisk dilemma er en situasjon vi står overfor hvor vi opplever at det er vanskelig å velge handling. Situasjonen og handlingsalternativene kjennetegnes av sterk tvil fordi det vekker følelser i oss som gjør handlingene vanskelige. Det oppstår en konflikt mellom våre verdier, holdninger og normer om hva vi vurderer at vil være rett handling
 2. st to handlingsalternativer, men du kan velge bare ett av dem. Noe viktig må vike og avveininger må foretas
 3. Ledelsen i helseforetak og kommunale helse- og omsorgstjenester bør sikre at virksomhetene har rutiner og kultur for etisk refleksjon. Rutinene bør sikre at ansatte har tilstrekkelig kunnskap til å kunne identifisere og reflektere over vanskelige verdiavveininger og vite hvordan de skal håndtere etiske dilemmaer i sitt arbeid med pårørende, innenfor rammene av gjeldende regelverk

Vi bruker tenkeoppgaver og dilemmaer for å diskutere og reflektere over hvilke valg som er smarte å ta i gitte situasjoner. I forbindelse med dette arbeidet kom jeg over barneboka Rett eller Galt av Birte Svatun. Boken var alt jeg hadde lett etter! Den er og blir en av mine alle største favoritter Lenger nede finner du fagfilmer, case og drøftingsoppgaver som kan gi deg økt kunnskap om etiske dilemmaer i møte med pårørende. Den nye statlige pårørendeveilederen har et eget kapittel om Etiske dilemmaer i møte med pårørende: Helsepersonell vil ofte stå i valgsituasjoner og dilemmaer der verdier kommer i konflikt me Forfatter er Geir Høstmark Nielsen, professor i klinisk psykologi ved UiB og med en rekke verv bak seg i arbeidet med etikk for psykologer. Bl. a var han medlem/leder av Fagetisk råd (1980-90) og Psykologforeningens representant i den nordiske etikkarbeidsgruppen (NEA), som i sin tid utarbeidet felles etiske prinsipper for nordiske psykologer (1982-87)

Hei. Har en presantasjon om etiske dilemmaer på Skolen til neste uke, men saken er slik at jeg har lyst til å ha et dilemma som ikke er tatt fra før. De aller fleste populære dilemmaene er tatt, som feks. Abort, Adopsjon, Aktivdødhjelp og slikt. Tips til et godt dilemma som det eksisterer kilder. Generelt om studiene. Ti av de 24 identifiserte studiene (11-34) kartla etiske utfordringer i sykehjem og/eller hjemmetjenester, ti utforsket systematisk etikkarbeid, mens de resterende fire utforsket både etiske utfordringer og systematisk etikkarbeid (se tabell 2). 16 av 24 studier har hovedfokus på sykehjem, tre har hovedfokus på hjemmetjenester, mens de resterende inkluderer flere deler. • utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer Aktiviteter og oppgaver er knyttet til barns rettigheter hjemme, på skolen, i lokalmiljøet, i Norge og i verden. Opplegget kan brukes på mellomtrinnet og i ungdomsskolen

Fosterdiagnostikk - etiske problemstillinger Vår problemstilling er: «Er det riktig å utføre fosterdiagnostikk, og kan det forandre samfunnet vårt?» Oppgaven gjennomgår blandt annet forskjellige måter å utføre fosterdiagnostikk på, f.eks. fostervannsprøve og ultralydsscanninger Daglige dilemmaer. Filmen er en sterk og god illustrasjon på ett av mange vanskelige valg helsepersonell og også pårørende til psykisk syke står overfor daglig. Mange helseinstitusjoner har utarbeidet etiske retningslinjer for en rekke problemstillinger, og mange sykehus har etiske råd

At det etiske regelverket blir tatt i bruk i barnehagen, er ikke minst viktig for å sikre at Norge oppfyller sine plikter etter Barnekonvensjonen. Blant annet for å sikre at hensynet til barnas beste blir tillagt korrekt vekt ved løsningen av ulike dilemmaer som gjelder barnas skole- og barnehagehverdag Jeg holder på med en oppgave i pedagogikk og den skal ha fokus på etiske perspektiver i barnehagen.. Jeg trenger derfor litt hjelp fra dere. Har dere noen eksempler på etiske perspektiv fra barnehagen? Eller en slags fortelling? :-) Hadde vært til stor hjel Aktivitørfaget » Aktivitøren helsefag » 1 Etikk og kommunikasjon » Oppgaver. Etiske dilemmaer Mobbing er dessverre ikke uvanlig. Foto: Monkey Business Images_dreamstime. 1. Du oppdager at din beste venn mobber en annen elev. Hva vil du gjøre? 2. En av klassekameratene dine kommer fra en annen kultur Det er aldri lett å ta stilling til etiske dilemmaer, men velg det alternativet du mener er mest riktig, så sender vi deg vår fageksperts uttalelse direkte i innboksen. 1. Er du avhengig av å ha god tid for å kunne gi nødvendig omsorg til pasienter og brukere

Utdanningsforbundet Oslo har siden høsten 2014 jevnlig publisert profesjonsetiske dilemmaer gjennom publikasjonen UKEINFO. Her finner du alle dilemmaene samlet, sortert på barnehage, skole og FAS. Siden vil løpende bli oppdatert Et etisk dilemma kan defineres som et uønsket eller ubehagelig valg knyttet til moralske prinsipper eller praksis. Det er en floskel, men det er sant; gode ledere sørger for å lede seg selv på en fremragende måte før de søker å lede andre. Såkalt selvledelse handler i hovedsak om å ha et bevisst etisk fundamen Ulike former for etiske grunnprinsipper, eksempelvis pliktetikk versus nytteetikk, vil kunne gi forskjellige svar . Dilemmaer knyttet til livets begynnelse og slutt er blant de vanskeligste vi blir stilt overfor. Andre er prioritering mellom ulike oppgaver og behandlinger, mellom ulike pasienter og pasientgrupper samt ressursbruk generelt Etiske utfordringer i barnehage og skole Pedagogers etikk blir tema på årets tvilsdager 25. - 27. Hun sier at lærerne rapporterer om et bredt spekter av etiske dilemmaer, men på arbeidsplassen er det forholdsvis sjelden de tar opp slike spørsmål fordi de ikke har tradisjon for det

oppgaver både i privat og offentlig sektor. Dette er vi stolte over. I samfunnet generelt og i utøvelsen av våre mange oppgaver støter vi på etiske utfordringer og dilemmaer. Vi kan for eksempel møte situasjoner som ligger i grenselandet mellom lovlig møtevirksomhet og straffbar korrupsjon, eller i grenselandet mellom sikker jobbutførels 1.2 Sykepleie har sitt etiske fundament i Sykepleiens grunnlag og yrkesetiske retningslinjer. 1.3 Sykepleieren har et personlig ansvar for at egen praksis er faglig, etisk og juridisk forsvarlig. 1.4 Sykepleieren holder seg oppdatert om forskning, utvikling og dokumentert praksis innen eget fagområde og bidrar til at ny kunnskap anvendes i.

Etiske dilemma Skrivesentere

Oppgaver etter filmen 1. Beskriv med dine egne ord hva filmen handler om, uten å se på filmens synopsis. 2. Hvilke situasjoner i filmen presenterer såkalte etiske dilemmaer, altså situasjoner der karakterene i filmen må ta et etisk valg? 20 Etiske dilemmaer er det nok av, det skal være sikkert og visst. Samtidig er jo dette også en viktig del av sykepleierutdanningen, i hvert fall jobbet vi mye med det da jeg gikk der (var ferdig i 2007). På en måte kan man vel nesten si at det egentlig aldri er noe som er riktig å gjøre i etiske dilemmaer,. Etiske dilemmaer fører til høy emosjonell belastning. Når det skurrer mellom hva din indre stemme forteller deg er riktig og det du faktisk er satt til å utføre, kan du oppleve emosjonell dissonans. - I slike situasjoner må egne følelser dempes og du må jobbe med deg selv Etiske retningslinjer skal bidra til refleksjon rundt ulike dilemmaer og situasjoner, og hjelpe våre medarbeidere til å ta etisk velbegrunnede valg, ivaretar vårt særlige samfunnsansvar og bygge tillit Etisk dilemma . Et etisk dilemma oppstår når en person blir tvunget til å bestemme mellom to moralsk forsvarlige alternativer, men de kan komme i konflikt med de etablerte grensene for en virksomhet, et myndighetsorgan eller loven. Noen etiske dilemmaer kan innebære å følge sannheten i forhold til å være lojale mot en venn; å følge lovene eller reglene mot å ha medfølelse med den.

etiske dilemmaer handler om å måtte velge mellom 2 onder, eller fler...Hvis du har ei bok av einar aadland som heter etikk fo helse og sosialarbeidere så står det en modell der som heter den etiske refleksjonsmodellen. Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre sider. Annonse. mto2 910 innlegg mto2 Etiske problemstillinger handler om verdier. Grupper av mennesker, for eksempel det norske samfunnet, har noen verdier felles. Samtidig har hver og en av oss egne verdier og normer. Et kjennetegn ved etiske spørsmål er at det i de fleste tilfeller ikke finnes noe «riktig» svar som alle kan bli enige om Her finner du de yrkesetiske retningslinjene, etisk refleksjonsmodell og andre verktøy, og eksempler på etiske dilemmaer. Nett-app om yrkesetikk. Yrkesetiske retningslinjer. De yrkesetiske retningslinjene for sykepleiere slår fast at grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskets liv og iboende verdighet

Hva er et etisk dilemma? - Studieweb

Religion og etikk - Et etisk dilemma - NDL

 1. E-læringsprogrammet om etisk refleksjon er ment som et hjelpemiddel for kommunene i arbeidet. Programmets mål er å øke bevisstheten rundt etiske utfordringer og å stimulere til etisk refleksjon. Vi håper programmet kan være med på å tydeliggjøre de etiske utfordringer og dilemmaer man står overfor i kommunehelsetjenesten
 2. Dette har selvsagt bidratt til at de mange og svært ulike typene av etiske dilemmaer knyttet til bruk av tvang kom frem. Noen vil kanskje si at dette kan føre til en form for overrapportering. Vi vil snarere hevde at et slikt eksplisitt fokus motvirker en fare for å havne i den andre grøften - dvs. å overse de etiske utfordringene og verdikonfliktene ved bruk av tvang
 3. Etiske dilemma Stor entusiasme blant de ansatte. Politiforum Arkiv. Publisert tirsdag 13. februar 2007 - 09:12 Sist oppdatert tirsdag 13. februar 2007 - 12:42. REFLEKSJON: Bjørn Bergundhaugen satte etikk på dagsorden. bra tiltak mener de ansatte (foto. Ole Martin Mortvedt)
 4. Siden midten av 1980-tallet har nordiske psykologer hatt felles etiske prinsipper. I 1996-97 er disse blitt omarbeidet i samsvar med EFPAs metakode, og ut fra et voksende behov for å utforme de etiske prinsippene slik at de fremmer refleksjon rundt etiske dilemmaer snarere enn å utgjøre et sett atferdsregler
 5. - Dersom du på forhånd reflekterer over mulige dilemmaer, vil du stå bedre rustet til å møte de etiske utfordringene som følger med aktiv deltakelse i sosiale medier, sier Kvalnes. Referanse: Kvalnes: Etikk i sosiale medier i Brandtzæg, Gillund, Krokan, Kvalnes, Meling og Wessel-Aas: Sosiale medier i all offentlighet, Kommuneforlaget 2011
 6. Tittel Etiske utfordringer med velferdsteknologi English title: Ethical challenges with welfare technology Institusjon Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Ansvarlig John-Arne Røttingen, direktør Forfattere Bjørn Hofmann, forsker Kunnskapssenteret ISBN 978-82-8121-364-7 Prosjektnummer 588 Rapporttype Notat Antall sider 49 (67 med vedlegg).
 7. Det etiske regelverket anses å gi uttrykk for generelle yrkesetiske prinsipper som bør overholdes av samtlige autoriserte regnskapsførere. Samfunnsansvar og etisk opptreden gjelder både i forhold til det arbeidet som utføres for kundene og i egen når det oppstår etiske dilemmaer

- drøfte etiske verdier og normer knyttet til urfolks kulturer og tradisjoner Hjalp ganske mye med å få i gang skriving på noen oppgaver om abort. 03.06.2016. Skrevet av Elev på Vg3. Utrolig grei oversikt over abort i forhold til etiske problemer ! 12.06.2014. perfekt til eksamen min Etiske dilemmaer til lunsj Å reflektere over situasjoner som vi bioingeniører kan komme opp i, er nyttig. Selv om vi ikke alltid kommer frem til en klar konklusjon, gir etiske diskusjoner oss et bredere spekter av handlingsalternativer neste gang vi står i situasjonen, skriver bioingeniører ved OUS Rikshospitalet Etiske dilemmaer Mobbing er dessverre ikke uvanlig. Foto: Monkey Business Images_dreamstime. 1. Forslag til bruk av materialar; Lag ditt eige spel; Bretting av kube ULIKE ETISKE DILEMMAER TIL DRØFTING I PERSONALET Dilemmaene er hentet fra Oslo kommunes verktøybank for arbeid med verdier Cupfinale Du får tilbud om. Oppgaver i etiske dilemmaer. Etiske dilemmaer. Du jobber med et stort prosjekt der din oppgave er å levere en løsning som minimaliserer de miljømessige konsekvensene. Sjefen din pålegger deg å endre løsningen slik at den blir billigere. utføre pålagte oppgaver på en faglig forsvarlig måte

Etikk i helsevesenet - Helsebiblioteket

 1. Teknas etiske råd har som en av sine oppgaver å stimulere til etisk refleksjon blant Teknas medlemmer. I situasjoner som den vi nå er opp i møter vi både etiske og andre dilemmaer. Usikkerheten er stor. Hvem skal prioriteres for hva? Og hva med de som ikke er en del av vår krise, men del av en annen og kanskje verre krise
 2. I HVERDAGSLIVET brukes ordene etikk og moral om hverandre. Men i filosofien har de ulik betydning. Der handler moral om sed og skikk og konkrete handlingsvalg, mens etikk handler om å reflektere allment over dette, og om å formulere etiske teorier. Ofte kan filosofer som forfekter ulike etiske teorier være enige om hva som bør gjøres i bestemte situasjoner, men begrunnelsen for dette vil.
 3. dilemmaer Oppgaver til diskusjon. 3 Vi går foran NITOs etiske retningslinjer 6 Etikk - et beslutningsverktøy 8 Refleksjon rundt NITOs etiske retningslinjer 21 Respekt og likeverd 22 Faglig integritet 24 Samfunnsansvar 26 Andre yrkesetiske retningslinjer for NITO-medlemmer 28 Plakat kritikkverdige forhold 2
 4. Velferdsteknologi - Etiske utfordringer Dette heftet belyser noen av de etiske utfordringene og dilemmaene man kan bli Etiske dilemmaer kan synes uløselige. I praksis viser det seg ofte at systematisk refleksjon, gjerne sammen med andre på tvers av fag- og profesjonsgrenser,.
 5. hei, skriver oppgave om etiske dilemmaer i barnehager, har dere som foreldre vært borti et etisk dilemma som dere vil dele? Av Anonym bruker, November 28, 2010 i Anonymforum - Skravl
 6. Lederen skal støtte sine ansatte og innleide i håndteringen av etiske dilemmaer. Alle ansatte og innleide er ansvarlige for å sikre at de kjenner og utfører sine oppgaver i tråd med NGIs Etiske Retningslinjer, verdier, styrende dokumenter og gjeldene lover og regler
 7. Aktuelle etiske problemstillinger barn kan kjenne seg igjen i. Birte Svatuns Rett eller galt har gått rett inn på bestselgerlisten for skjønn og generell litteratur - samme uke som den ble lansert i bokhandlene. Boken tar opp aktuelle etiske problemstillinger som barn lett kan kjenne seg igjen i

Dilemmaer. Som foreldre har vi noen viktige oppgaver. En av dem er å oppdra barna våre til gode mennesker. Mennesker som er inkluderende, sjenerøse og selvstendige. Det er vi voksne som er rollemodeller. Det er ikke alltid lett å gjøre det som er riktig. Utfordringene står i kø Data er den nye oljen sto det på forsiden av The Economist i mai 2017. De store internett-selskapene utnytter data for å få innsikter i kundemassen og tilby skreddersydde opplevelser for den enkelte kunde. Det er kunstig intelligens som muliggjør dette. En maskin er i stand til å prosessere store mengder data, og generalisere basert på de underliggende strukturene Etiske dilemmaer ved gentesting av barn. Gentesting av barn, det vil si personer under 16 år, reiser flere etiske dilemmaer. Det kan være en stor belastning for et barn å vite at det er disponert for sykdom. Her er noen av de etiske dilemmaene

Håndtering av etiske dilemma - Sykepleie

Advokater og etikk, etikk i advokatbransjen

Etisk dilemma - Sykepleiestudenter - Sykepleiediskusjo

Etiske dilemmaer , også kjent som moralske dilemmaer, er hypotetiske situasjoner der det er nødvendig å ta en avgjørelse mellom to forskjellige alternativer. Slik at det er et etisk dilemma, må ingen av de to alternativene aksepteres i henhold til de sosiale normer som personen styrer. Etiske dilemmaer kan ikke løses tilfredsstillende dersom personen følger en tradisjonell moralsk kode Disse filmene er hentet fra nettkurset Etiske dilemmaer. I kurset står filmene i en sammenheng som er tilpasset en kursdeltaker som tar kurset på egenhånd. Her har vi forsøkt å legge filmene lett tilgjengelig og legge til bare noen få punkter som vi tror kan danne et utgangspunkt for gruppediskusjoner Fra ovennevnte etiske dilemma eksempler, er det klart hvor kaotisk og stressende slike dilemmaer er. Workplace etikk kan gi en virkelig hard tid for folk og la dem i en forvirret tilstand. Men, med gode beslutningsdyktig og lyd analytisk evne, er det mulig å løse de etiske problemene på arbeidsplassen effektivt lærere må kunne identifisere normkonflikter, men også å argumentere for hvilke normer som blir førende for egne handlinger i skolehverdagen (Ohnstad 2010, s. 45) kunne identifisere etiske dilemmaer Elevene verdsetter rettferdighet - hva er dette og hvordan utøve ovenfor barna

Salg, service og sikkerhet Vg2 - Gruppeoppgaver i etikk - NDLA

2. En av klassekameratene dine kommer fra en annen kultur. Hun er redd for å bli sendt til hjemlandet og giftet bort til sommeren. Hva vil du gjøre Jeg kjenner ingen som jobber innen offentlig forvaltning på det nivået hvor dilemmaer ofte forekommer, så jeg TRENGER HJELP. Eksemplene skal ikke være fra lege-, sykepleier- lærer- osv. yrket, men fra offentlig saksbehandling, offentlig forvaltning. Det bør også være noen eksempler på etiske dilemmaer som ledere i forvaltning møter Etiske retningslinjer kan være et fornuftig verktøy. Det er en fordel å be om innspill fra alle i bedriften når det gjelder hvilke utfordringer og dilemmaer ansatte og ledere møter, og hvilke grenser det er fornuftig å trekke opp. Retningslinjene kan dreie seg om å trekke skarpe grenser Drøye dilemmaer. 4 kommentarer. Posted on 30.07.2019 kl. 11:42 . Jeg vet alle andre gjør dette også, men jeg synes det er så gøy! Jeg har også prøvd å plukke ut noen dilemmaer som sitter litt. Hva ville du selv gjort i disse dilemmaene?.

Oppgaver. Noen begreper; Riktig eller galt? Riktig eller galt? Lag aktiviteter; Noen flere begreper; Hvilket ord? Etiske dilemmaer; Øvelse i kommunikasjon; Kommunikasjonsmåter; Empatisk kommunikasjon; Yrkesetiske retningslinjer; Hva er en aktivitør? 2 Kroppen. Lenker; Oppgaver; Blodet; 3 Førstehjelp. Lenker; Oppgaver; Stabilt sideleie. 4.1 Grunnleggende etiske forhold; 4.2 Etiske dilemmaer. 4.2.1 Tilbakehold uten samtykke/ behandling uten samtykke; 4.2.2 Når samtidig ruslidelse og psykisk lidelse påvirker andre; 4.2.3 Behov for grensesetting og kontinuitet i behandlin Etiske dilemmaer kan belyses i disse faggruppene og dermed lettere finne sin løsning. Fagpersoner utenfor slike miljøer bør ikke nøle med å søke hjelp når de står overfor vanskelige situasjoner av denne art. Litteratur. 1. Larsen TK, Opjordsmoen S - Etiske problemstillinger diskuteres ofte i tenkte situasjoner for å illustrere klare etiske dilemmaer. Noen etikere elsker vesener fra Mars som helt forutsetningsløst lander på Jorden. Når man diskuterer krig og etikk, er man inne på et område hvor etikken står i et svært nært forhold til virkeligheten Jeg håper vi får glede og nytte av satsningen på etikk i praksis i Lørenskog kommune og bruk av etikkportalen, og ønsker oss alle lykke til med de etiske refleksjonene! Kom gjerne med en tilbakemelding dersom det er noe du savner av informasjon eller om du har noen innspill til arbeidet videre

Morsomme dilemmaer - Plussti

1.1 Siktemålet med NALs Etiske regler er å opprettholde en god yrkesetikk blant forbundets medlemmer. Reglene gjelder for alle medlemmer av NAL, uansett yrkesmessig situasjon. Det enkelte medlem plikter å kjenne dette regelverk og å etterleve det i hele sin medlemsperiode har både etiske dilemmaer og tidspress gjort seg til kjenne. Oppfatningen var at etiske dilemmaer kan være en større utfordring i kombinasjon med følelsen av tidspress. Gjennom forarbeidet med metoden har det blitt reflektert mye over etisk utfordrende situasjoner sykepleiere kan møte i sitt arbeid Eleven identifiserer etiske dilemmaer og bruker etiske modeller og filosofiske tenkemåter som redskaper i faget. Elevene identifiserer et mangfold av etiske dilemmaer og bruker ulike etiske modeller og filosofiske tenkemåter som redskaper i faget

Eksempler på etiske dilemma - K

Lærere og ledere i skole og barnehage har i 2012 endelig fått en etisk plattform, kalt «Lærerprofesjonens etiske plattform». Plattformen er ment å gjelde for lærere (1) på alle nivåer i utdanningssystemet. Utfordringen er nå hvordan plattformen kan bli implementert og levendegjort både i lærerutdanningene og i lærernes hverdag i skole og barnehage De uttrykker etiske dilemmaer som er relevante i deres arbeidshverdag og som ligger «i dem». Dette viser at det ikke er slik at man må ha et teoretisk fokus på etikk for at denne faktisk utøves som del av den menneskelige omsorgen vi har for hverandre: «Etikken handler mer om klokskap, skjønn og vurderinger enn om kalkyler og utvilsomme svar» (15, s.252) Etiske dilemmaer ved undervisning i ondskap. Posted on 17. March 2010 | Leave a comment. Har nettopp sett ferdig Bølgen, eller Die Welle, en film fra 2008 om en gymnaslærer som viser sine elever at det å skape diktatur er mulig selv i et opplyst samfunn Difi har laget dilemmatrening i informasjonssikkerhet. Mange virksomheter har utfordringer med å få de ansatte til å forstå krav til informasjonssikkerhet og hvorfor dette gjelder dem. Vi i Difi har derfor utformet en dilemmatrening som skal bidra til å skape refleksjon blandt de ansatte

Etikk er ikke regler for hvordan ting skal gjøres, men måter å tenke om moralske spørsmål. Etisk refleksjon er en metode for å forsøke å besvare etiske spørsmål/ utfordringer/ dilemmaer. Det er et lederansvar å legge til rette for at etiske refleksjoner gjennomføres jevnlig og systematisk i institusjonen Tag stilling til etiske dilemmaer og skærp dine holdninger til nogle af livets store spørgsmål. Dilemmaerne er udviklet i samarbejde med Det Etiske Råd

Kopieringens etiske dilemma «Stjæl litt fra Shakespeare», sa man i gamle dager. Av Lars Elton. Kunstkritiker i Dagsavisen., 58 innlegg . Debatt. Jeg tror Halvorsen har rett i, og jeg er enig med ham i, at profesjonsutøveren ikke har noen lett oppgave foran seg når det gjelder å finne ut av hvilken etisk teori som best kan henvises til for å løse etiske dilemmaer på en så god måte som mulig. De store etiske teoriene, sier han, har sine styrker og svakheter Etiske dilemmaer på sykehjemmet. Å låse en koronasmittet person med demens inne på rommet sitt i to uker, er krevende, ifølge professor Bettina Husebø ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin, UiB

Om etiske utfordringer i sosialtjenesten - Fontene forsknin

Etiske dilemmaer på sykehjemmet Å låse en koronasmittet person med demens inne på rommet sitt i to uker, er krevende. Noen pasienter med akutt og svært alvorlig sykdom har særlig behov for samvær, og besøk kan ha en vesentlig positiv påvirkning, skriver Bettina Husebø Disse etiske retningslinjene gjenspeiler gjeldende lover. Etikk er imidlertid mer enn det som er nedfelt i lover og regler. Etisk atferd, og handler også like mye om hold-ninger og at vi gjør gode vurderinger og valg når vi blir stilt overfor etiske dilemmaer. Kulturplattformen LiVE Nor-consult beskriver våre ledelsesprinsipper og kjerneverdie Beskrivelse av etiske dilemmaer. En gruppe ansatte ved en psykiatrisk poliklinikk skriver til KEK med bekymring at tilbudet de yter befolkningen kan være for dårlig; spesielt at det kan være dårligere enn tilbudet som gis befolkningen som hører til andre psykiatriske poliklinikker i samme helseforetak Etiske problem og dilemma i sykepleien - Duration: 5:54. Leon Lerborg om etiske dilemmaer - Duration: 22:52. Leon Lerborg 649 views. 22:52. Pasta 7 Ways | Jamie Oliver. Etiske dilemma elever og sosiale medier 1. HAR DERE EN STRATEGI NÅR TING GÅR GALT ?Case Diskusjon 2. Case Unge bloggereEva, Ida og Mette går i 7. klasse og har laget seg en blogg sammen. De brukeren løsning som ligger på nett. På bloggen skal de skrive om ting sominteresserer dem, og for å skrive av seg frustrasjoner

Etisk refleksjon rundt etiske dilemmaer

Når mor ikke vil spise - Etiske dilemmaer i møte med underernærte mennesker med demens i sykehjem. May 2015; Vård i Norden 35(2) DOI: 10.1177/0107408315578593. Authors: B. M. Kuven mellom partene om sentrale dilemmaer og løsninger. Det foreligger i dag en del empirisk forskning om pasienters perspektiver, men mindre om pårørendes og unges syn og erfaringer. Den etiske forskningen om pasienters og pårørendes moralske vurdering av tvang som rett eller galt, og hvorfor, er generelt sparsom De etiske retningslinjene i pdf format finner du i sin helhet her: retningslinjene Innledning. Vestfold og Telemark fylkeskommune er opptatt av at både ansatte og folkevalgte opptrer tillitsskapende og utviser høy etisk standard. Å handle etisk forsvarlig er å opptre i samsvar med gjeldene lover og forskrifter, og i samsvar med etablerte oppfatninger av hva som er rett og galt Standard Norges etiske retningslinjer beskriver: • etiske prinsipper i det daglige arbeidet • forventet atferd hos alle medarbeidere Sammen med rutiner og regler, nedfelt i kvalitetssystemet, kan de etiske retningslinjene gi støtte når man er usikker på hvordan oppgaver skal utføres og når beslutninger skal tas

Diskusjon om etiske dilemmaer ved hjelp av en refleksjonsmodell kan bidra til økt bevissthet om hva som styrer egne valg, og det kan gi større forståelse for at andre velger annerledes. Dersom noen i veiledningsgruppen skal presentere et etisk dilemma som de selv eier, anbefales bruk av reflekterende team sammen med etisk refleksjonsmodell (4) Følgende etiske retningslinjer gjelder for alle arbeider som utføres av studenter ved Høgskolen i Østfold. Spesielle regler for den enkelte oppgave kan i tillegg være angitt. Studentoppgaver knyttet til praksisstudier vil som regel inngå som en del av den ordinære og etablerte virksomheten på praksisstedet Etiske veiledere i idretten. Av: Karl Filip Singdahlsen, 15. jan 2015 . Idretten er avhengig av at utøvere og deres støtteapparat er bærere av idrettens etikk og verdier både innad og utad. Under følger gode eksempler fra klubber, særforbund, verdiprosjekter og.

Salg, service og sikkerhet Vg2 - Etisk dilemma - NDL

Etiske dilemma vil alltid dukke opp. For å løse problemene på best mulig måte er det viktig å bruke resurssene man har rundt seg. Kollegier eventuelt andre faggrupper er til for å diskutere og kommer frem til gode løsninger. Med tiden får man også erfaringer som er med på å styrke din kompetanse i håndteringen av etiske dilemmaer De etiske og moralske sider ved dødstraff. Dette er en drøfting av de moralske og etiske sidene av dødstraff. Karakter: 6 (Kristendom, religion og livssyn) Sjanger Artikkel Språkform Bokmål Lastet opp 04.06.2006 Tema Dødsstraff. Introduksjon:. • kjenner etiske retningslinjer for karriereveiledning og har grunnleggende innsikt i etisk teori • har kunnskap om handlingsalternativer • og plikter i mte med etiske dilemmaer og utfordringer i karriereveiledning • har kunnskap om relevante lovbestemmelser som handler om personvern og behandling av personopplysninger Karriereveiledere

Religion og etikk - Etiske problemstillinger - NDLAReligion og etikk - Med livet i hendene - NDLAUngdom og videregående skole • Trygg Trafikk

Etiske dilemmaer, filmer til gruppeundervisning. Sti til siden. Hjem /. Slike dilemmaer oppstår på grunn av skjevheten i hvor godt folk forstår virkningen av sosiale medier. - Kategoriene kan hjelpe folk til å sortere og forstå hva slags situasjon de befinner seg i. Begrepene i boken kan brukes til å tenke klarere rundt etiske dilemmaer i sosiale medier, sier Kvalnes. Etisk navigering på sosiale medie Etiske dilemmaer - Brennpunkt-dokumentarserien «Muldvarpen» har en rekke etiske dilemmaer knyttet til metode, dokumentasjon og sikkerhet for de involverte. Likevel er det samfunnsinteressen i det som belyses og avsløres, som veier tyngst, sier programredaktør Frank Gander Etiske problemstillinger er også knyttet til situasjoner av medisinsk karakter, liv-/død-problematikk, ofte tilknyttet høyteknologisk behandling. - Fromme ønsker, som å styrke pasientens rettigheter, åpner for etiske dilemmaer. Er det riktig at den pasienten som roper høyest, får best behandling Våre etiske retningslinjer gir ikke svar på hva som er korrekt adferd i alle situasjoner som kan oppstå i praksis. Retningslinjene fjerner ikke behovet for at du utøver godt skjønn når du håndterer ulike etiske dilemmaer. Styret og ansatte skal utføre sine oppgaver og opptre på en måte som ikke skader bedriftens omdømme og tillit Etiske dilemmaer og valg # Etikk handler om hva som er rett og galt. Lover og regelverk trekker opp grensene for rett og galt på mange områder, men ofte må vi utvise skjønn. Alle etiske spørsmål er heller ikke regulert. Etikk handler i bunn og grunn om valg, - valg basert på normer, verdier og egen dømmekraft

 • Grundig kryssord.
 • Damp ostsee karte.
 • Tschernobyl ursachen.
 • Sinusitis heilstein.
 • Innsjø kryssord.
 • Juwelier lücker aachen.
 • Plate tenner.
 • Sparebank1 cup 2018 mo i rana.
 • Eames gyngestol barn.
 • Freie stellen in der natur.
 • Oppbevaring av ammunisjon i våpenskap.
 • Skibotn.
 • Midsommar 2018 schweden.
 • Jamie's omelette.
 • Kermesbeere standort.
 • Paint freihand ausschneiden.
 • Andre the giant 2018.
 • Exibel bdx1400.
 • Sceniske virkemidler.
 • Stellenangebote stadt weißenfels.
 • Arabisk by kryssord.
 • Kejsardömet ryssland.
 • Transport østfold.
 • Stiftung soziale projekte meißen.
 • Varicella zoster encefalitt.
 • Farge på trappetrinn.
 • Leon löwentraut online kaufen.
 • Skistar.
 • Garanti på krone.
 • Når kommer vikings sesong 6.
 • T42 torpedbåt.
 • Fotograf utdanning oslo.
 • Kuba krokodile springen.
 • Michelangelo steckbrief.
 • Akrapovic muffler.
 • Mercedes s500 förbrukning.
 • Hvordan bli kvitt forbruksgjeld.
 • Augenkontakt knistern.
 • Britiske jomfruøyer.
 • Jonas grieg linni.
 • The walking dead staffel 7 episodenguide.