Home

Generalforsamling aksjeselskap

Altinn - Gjennomføring av generalforsamling

 1. Drift av aksjeselskap; Gjennomføring av generalforsamling; Gjennomføring av generalforsamling. Generalforsamlingen er øverste myndighet i selskapet. Ordinær generalforsamling skal holdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Det er styret som innkaller til generalforsamling og selskapets aksjonærer som har møte- og.
 2. st en generalforsamling i året. Generalforsamlingen utgjør den øverste myndighet i selskapet. Det er selskapets aksjonærer som har møte- og stemmerett på generalforsamlingen
 3. Generalforsamling i aksjeselskap. Vi går nå inn i en tid hvor mange selskaper starter forberedelsene til generalforsamling. ADVISO gir en oppsummering av de viktigste reglene for avholdelse av generalforsamling i aksjeselskap
 4. Et aksjeselskap skal dessuten alltid ha betegnelsen aksjeselskap eller forkortelsen AS som en del av navnet. Firmaloven inneholder nærmere bestemmelser om hva som kan brukes som firmanavn. Firmaet skal ha en viss egenart og skal ikke kunne forveksles med andre selskapers firma (se § 1 i eksempelet under)
 5. st én gang i året, og det må skje innen seks måneder etter regnskapsårets utløp. Regler for selve generalforsamlingen gikk vi gjennom i denne artikkelen, men det er også viktig at selve innkallingen til generalforsamlingen skjer i henhold til lovverket. Her er reglene som må følges når man kaller inn til generalforsamling
 6. Forenklet generalforsamling i aksjeselskap Ved revisjonen av aksjeloven i 2013 ble det gjennomført en rekke endringer som skulle legge til rette for forenklede prosesser i aksjeselskap. En av endringene var at det ble ytterligere forenklinger i kravene til avholdelse av generalforsamlingsbehandling - noe som i praksis vanligvis vil bety at generalforsamlingen avholdes i form av et skriftlig.
 7. En generalforsamling er en samling av alle eierne i selskapet. Den representerer den øverste myndighet i aksjeselskapet. Dersom du er den eneste aksjeeieren i aksjeselskapet ditt, består generalforsamlingen bare av deg. Stemmeretten på generalforsamlinger bestemmes av hvor mange aksjer hver eier har
Uke 12: #VissteDuAt – Korona og avholdelse av

Generalforsamling i aksjeselskap Brønnøysundregistren

 1. Formaliteter i aksjeselskap - hvor nøye er det? Det er krav om at dere må avholdes generalforsamling, styremøte, osv., og det skal skrives referater, såkalte protokoller. Innkallelse til ekstraordinære og ordinære styremøter skal sendes ut med bestemte frister
 2. Her gir advokat John Sveinsvold, fra advokatfirma Ræder, en oversikt over reglene som gjelder for hvem som kan handle på vegne av et aksjeselskap, bla. om fullmakt, signatur og prokura. Videre behandles de tilfeller der en person som i utgangspunktet kan handle på vegne av selskap likevel er forhindret, fordi vedkommende er inhabil. 1
 3. Aksjeselskap (AS/ASA) Aksjeeierbok Aksjonæravtale Elektronisk stiftelse Stiftelsesdokument og vedtekter Innkalling til generalforsamling Generalforsamlingsprotokoll (kapitalforhøyelse Generalforsamlingsprotokoll (ordinær) Styremøteprotokoll Taushetserklæring for styremedlemmer. Ansvarlig selskap (DA/ANS) Kompanjongavtale Selskapsavtale AN
 4. Få med gratis fakturaprogram! Når du starter AS på Starte-AS.no får du med det populære fakturaprogrammet til Conta.Der kan du lage fakturaer helt gratis. Du kan også huke av for føre regnskap i Conta. Da får du med: Gratis regnskaurs slik at du har full kontroll; Gratis mobilapp for å ta bilde av kvitteringer og sende til regnskape
 5. Et aksjeselskap er en selskapsform hvor eierne ikke er personlig ansvarlige for selskapets forpliktelser eller gjeld. Det betyr at selskapets kreditorer ikke kan kreve at aksjeeierne personlig dekker gjelden til selskapet. Aksjeloven har regler om stiftelse av selskapet
 6. Korona: Styremøter og generalforsamling uten fysisk møte. Styret i aksjeselskaper må ikke ha fysiske møter. Generalforsamlingen kan også holdes på annen måte. Vi skal se på hvilke regler som gjelder. Det er også gitt midlertidige unntak etter koronaloven. Elin Petersen, rådgiver i Sticos. 31.03.2

Generalforsamling i aksjeselskap - ADVIS

§ 5-6. Ekstraordinær generalforsamling (1) Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. (2) Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor som reviderer selskapets årsregnskap, eller aksjeeiere som representerer minst en tidel av aksjekapitalen, skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne Beslutning om å oppløse et aksjeselskap fattes av generalforsamlingen. Beslutningen i generalforsamling krever tilslutning fra minst to tredeler, både av de avgitte stemmer og av aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen. Beslutning om å oppløse et samvirkeforetak gjøres av årsmøtet me Rammene for generalforsamling. Ordinær generalforsamling skal avholdes innen seks måneder etter at regnskapsåret er avsluttet (vanligvis innen 30. juni). Ordinær generalforsamling viser til den generalforsamling hvor godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte, behandles. Alle andre generalforsamlinger betegnes som ekstraordinær generalforsamling Dersom generalforsamling avholdes ved forenklet behandling, skal dette angis i protokollen, jf. aksjeloven § 5-7 a. Samtlige aksjeeiere skal gis mulighet til å delta, og styremedlemmene og eventuelt daglig leder og revisor skal gis mulighet til å uttale seg og kan kreve fysisk møte Slik registrerer du endringer for ditt aksjeselskap Sist oppdatert: 26. oktober 2020 . Hvis du ønsker å gjøre endringer på den informasjon som er registrert på selskapet, må du sende inn Samordnet registermelding

Forenklet generalforsamling kan brukes dersom ingen av selskapets aksjonærer motsetter seg dette, jf. aksjeloven § 5-7. Samtykke til forenklet generalforsamling kan gis både skriftlig og muntlig. Les også: Generalforsamling i aksjeselskap Alle aksjeselskap må, senest 6 måneder etter regnskapsårets slutt, avholde en årlig ordinær generalforsamling. Der skal årsberetningen, årsregnskapet og andre saker som faller inn under generalforsamlingen behandles (for eksempel valg av nytt styre og vedtektsendringer) Alle aksjeselskap og allmennaksjeselskap må avholde ordinær generalforsamling. Når skal det innkalles til ordinær generalforsamling? Ordinær generalforsamling skal holdes innen 6 måneder etter utgangen av hvert regnskapsår Nå er det sesong for generalforsamlinger, og i den forbindelse kan det være lurt å sjekke om vedtektene er ajour i forhold til selskapets og aksjonærenes behov, og til lovgivningen. Denne artikkelen gir en oversikt over fremgangsmåten ved vedtektsendringer. 1. Innledning Et aksjeselskap skal i følge aksjeloven (asl.) ha vedtekter, og det stilles etter asl

Vedtekter for aksjeselskap - Generalforsamling

 1. st én uke igjen til generalforsamlingen skal holdes
 2. En generalforsamling er den øverste myndighet i en organisasjon eller aksjeselskap.Det innebærer som regel et møte hvor alle medlemmene i en organisasjon eller alle eierne i et aksjeselskap er kalt inn. I mange frivillige organisasjoner kalles den øverste myndigheten årsmøte eller landsmøte.. Generalforsamlingen velger styre og eiernes representanter til bedriftsforsamlingen i et selskap
 3. Med et aksjeselskap er det flere formelle krav og roller som skal fylles, noe som krever både tid, arbeid og, hvis man skal ha hjelp, penger. Et aksjeselskap skal ha både en generalforsamling, et styre med en styreleder og en daglig leder, kontaktperson eller forretningsfører
Forslag til forenklede regler om avholdelse av styremøter

Ordinær generalforsamling i aksjeselskaper, hvor blant annet årsregnskap og eventuell årsberetning fastsettes, skal avholdes innen seks måneder etter utgangen av regnskapsåret. Aksjeselskapet og allmennaksjeselskapet må sørge for at valgt løsning er betryggende,. Generalforsamling i AS og ASA skal normalt avholdes i form av et møte hvor aksjonærer eller deres representanter er til stede. Dette gjelder både for ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. I AS med færre enn 20 aksjonærer kan generalforsamlingen imidlertid treffe beslutning på annen måte enn i møte

Aksjeselskapet er den vanligste selskapsformen i Norge. Våren 1997 ble det vedtatt en ny lov for aksjeselskaper: lov 13 juni 1997 nr 44 om aksjeselskaper (aksjeloven). Loven erstatter lov 4 juni 1976 nr 59 om aksjeselskaper. Dette årlige møtet kalles ordinær generalforsamling I motsetning til avholdelse av generalforsamling har styremedlemmer ikke en rett på å bruke elektroniske hjelpemidler hvis et styremedlem eller daglig leder krever møtebehandling. Det kan få store praktiske konsekvenser i forhold til styrevedtak og saksbehandlinger, dersom noen som nevnt ønsker fysiske møter, mens andre har hjemmekontor/karantene og således ikke er tilgjengelig Våre kunder rapporterer tidsbesparelser på opp mot 60% på administrasjon av styrearbeidet. Styreplan effektiviserer generalforsamlingen, også på mobil og nettbrett Alle aksjeselskap har plikt til å ha minst én generalforsamling i året. Generalforsamlingen utgjør den øverste myndighet i selskapet. Det er selskapets aksjonærer som har møte- og stemmerett på generalforsamlingen Nærings- og fiskeridepartementet har nå vedtatt forskrifter om unntak fra reglene om fysisk møte mv. i aksjeloven og allmennaksjeloven, selskapsloven, stiftelsesloven og samvirkelova med hjemmel i koronaloven § 2. Forskriften reduserer kravene til fysisk oppmøte i forbindelse med styremøte og generalforsamling i aksjeselskaper og allmennaksjeselskap i vesentlig grad

Informasjon Aksjeselskap. aksjeselskap engelsk; hvor mange aksjer i et aksjeselskap; aksjeselskap fordeler; aksjeselskap eller enkeltmannsforetak; aksjeloven generalforsamling; styre i aksjeselskap; aksjeselskap egenkapital; skatt i aksjeselskap; AS uten penger; Kunnskapsbase; Om os En generalforsamling kan bestå av en person, noe som er tilfelle hvor det bare er en eier i et aksjeselskap eller som i NSB og NRK, hvor henholdsvis samferdselsministeren og kulturministeren regnes som generalforsamling i disse statseide selskapene I et aksjeselskap er noen av kravene at det skal avholdes generalforsamling og styremøte. Det skal også skrives referater fra disse. Når det kalles inn til styremøter skal dette gjøres til bestemte frister. Dersom du drifter et lite aksjeselskap, er det lite sannsynlig at noen sjekker hvorvidt selskapet ditt avholder de bestemte møtene En forenklet generalforsamling holdes uten møte, og kan for eksempel skje ved at dokument sendes per e post. Forenklet generalforsamling egner seg i alle tilfeller hvor det er enighet og ikke minst - i de mange aksjeselskap som har én eier. Protokollen skal vise at reglene om forenklet generalforsamling er lagt til grunn Aksjeselskap er en selskapsform som er lovregulert i forhold til at selskapet driver sin virksomhet i et marked. Innretningen av selskapsformen (jfr Lov om AS) bygger på den risiko som slik konkurranseeksponert virksomhet innebærer. Det er styrets ansvar å kalle inn til generalforsamling i selskapet

Innkalling til generalforsamling - reglene man må følge

i innholdsfortegnelse 1 stemmerettsreglene i aksjeselskap 1 1.1 innledning 1 1.2 rettskilder 2 1.3 den videre fremstilling 3 2 hovedtrekk ved stemmerettsreglene 3 2.1.1 utgangspunkt for stemmeretten i aksjeselskap: 3 2.1.2 unntak og begrensninger i aksjonÆrenes stemmerett: 4 2.1.3 formÅlet med stemmerettsregler: 6 2.1.4 alternativ til stemmerettsreglene Generalforsamling/ Representantskap Innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår skal et selskap etter aksjeloven holde ordinær generalforsamling som skal godkjenne årsregnskapet og årsberetningen og representantskapet i et interkommunalt selskap behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan. Veilederens kapittel 12 Gransking av aksjeselskap; Gransking av aksjeselskap. Hva er gransking? En aksjonær kan fremsette forslag om gransking av selskapets/styrets forvaltning eller regnskapene. Et slikt forslag kan fremsettes på en generalforsamling. Dersom det er en ekstraordinær generalforsamling,.

Legge ned aksjeselskap. 0. 22.06.2017. Aksjeselskap, nedleggelse. av Jostein Hakestad. Hvis styret eller eierne av en eller annen grunn finner ut at de skal legge ned driften av firmaet, må intensjonen om å legge ned meldes til myndighetene seks uker i forveien Oppdatert nyhetsbrev pr. 30.3.20: Styremøter og generalforsamling uten fysisk møte.Forsinkede børsregnskaper. Oppdatert 25. mars 2020: Nærings- og fiskeridepartementet foreslo mandag denne uken en forskrifter med hjemmel i den midlertidige fullmaktsloven (koronaloven) der krav i loven, vedtekter eller instrukser om fysisk styremøte og generalforsamling i aksje- og allmennaksjeloven kan.

Forenklet generalforsamling i aksjeselskap

Det er tid for avholdelse av ordinær generalforsamling. Hvordan skal innkalling gjøres? Hvilke rettigheter har du, som aksjeeier i et selskap, i forbindelse med generalforsamlingen? I Del 1 og 2 av «generalforsamlingen i aksjeselskap» gir vi deg svarene på det du lurer på. Generelt om generalforsamlingen Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i selskapet. Et aksjeselskap må utarbeide årsregnskap, avholde styremøter og generalforsamling. Dette kan gjøres over telefon, men det skal føres en protokoll. Maler for innkallelser og protokoller finner du i Altinns informasjonsbank , hvis du ikke har en regnskapsfører som hjelper deg med dette Styringsorganer i aksjeselskap UniRands datterselskaper opptrer som reelt selvstendige enheter, og morselskapets rolle er primært av rådgivende karakter. Ledelse og styring av selskapene ivaretas av henholdsvis generalforsamling, revisor, styre og daglig leder. Det er. Her får du kokeboken for hvordan du raskt og effektivt stifter et aksjeselskap. Vi tar det steg for steg, og forklarer nærmere der det er nødvendig. De grunnleggende kravene for å stifte et AS. Skal du stifte et aksjeselskap må du være over 18 år. Det samme gjelder dersom du skal ha en rolle i et AS, for eksempel være medlem av styret

Krav om styremøter og generalforsamlinger i AS Firmanytt

Generalforsamlingen er den øverste myndighet i et aksjeselskap. Det skal avholdes årlig ordinær generalforsamling, og i tillegg kan selskapet avholde en eller flere ekstraordinære generalforsamlinger ved behov. Rammene for generalforsamlingen følger av aksjeloven kapittel 5. Innkalling til generalforsamling aksjeselskap, allmennaksjeselskap, stiftelser, samvirkeforetak og; finansforetak som ikke er aksjeselskap. Møtene i disse organisasjonsformene kan nå gjennomføres digitalt eller på annen måte uten fysisk møte. Styremøter. Styreleder kan beslutte av styret skal behandle og avgjøre enhver sak digitalt uten at styremedlemmene er fysisk samlet Når man starter et nytt selskap er du pålagt å lage vedtekter. Det er noen formalkrav til det, og vi har her et forslag som kan brukes som utgangspunkt når du skal lage til ditt selskap. VEDTEKTER FOR FIRMANAVN AS 1. SELSKAPETS FIRMA Selskapets firma er Firmanavn AS. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registrere 4. Ulempen med å starte aksjeselskap. Ulempen med å starte aksjeselskap er at du må avholde styremøter og generalforsamling. Med liten drift kan imidlertid dette gjøres nokså enkelt. Du må videre betale arbeidsgiveravgift på eier Aksjeselskap, forkortelse AS, er et selskap med bestemt kapital fordelt på én eller flere andeler som kalles aksjer. Deltakerne, det vil si aksjonærene, har ikke personlig ansvar for selskapets forpliktelser eller gjeld. Aksjeselskapene er regulert i aksjeloven. Aksjeselskapet er den vanligste selskapsformen i næringslivet. I 2020 var det registrert drøyt 340 000 aksjeselskaper i Norge

Formaliteter i aksjeselskap - hvor nøye er det? Starte-AS

 1. Midlertidig forskrift 8. april 2020 nr. 731 om unntak fra frister i vedtekter om avholdelse av ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og samvirkeforetak for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Loven trådte i kraft tirsdag 26. mai 2020 og gjelder frem til 1. november 2020
 2. Vedtekter aksjeselskap mal eksempel forkjøpsrett Endre vedtekter Hva er vedtekter aksjeselskap Brudd på vedtekter aksjeselskap Opprette aksjeselskap Forslag til vedtekter aksjeselskap Stiftelsesdokument og vedtekter Eksempel på vedtekter for as Man kan bestemme at en aksjeklasse skal være uten stemmerett på generalforsamling
 3. Utbytte er en utdeling fra et aksjeselskap til aksjonærene. Utbytte er med andre ord aksjonærenes avkastning på investeringen i selskapet. Det er viktig å følge reglene om utbytte for at utdelingen skal være lovlig
 4. Innkalling til generalforsamling gjøres av styret, eller eventuelt av bedriftsforsamlingen hvis vedtektene bestemmer det. Blir det ikke innkalt til generalforsamling som skal avholdes etter lov, vedtekter eller beslutning i generalforsamling, kan tingretten innkalle etter krav fra styremedlem, medlem av bedriftsforsamlingen, daglig leder, selskapets revisor eller aksjonær
 5. Ordinær generalforsamling i Styreplan. Styreplan inneholder en standard mal for ordinær generalforsamling. Det betyr i praksis at du bare klikker ny generalforsamling, legger inn dato/sted/måte, velger hvilken mal du vil bruke og klikker Lagre. Utkast til Agenda, møtedokument og protokoll er klar

Drift - Aksjeselskap Fullmakt generalforsamling er laget for bruk i Microsoft Word. Både private og juridiske personer har i de fleste tilfeller rett til å la seg representere med fullmektig. Foreligger slik fullmakt kan fullmektigen på vegne av fullmaktsgiveren foreta bindene rettslige disposisjoner på vegne av fullmaktsgiveren Aksjeselskapene må dermed i år avholde sin generalforsamling og samvirkeforetak må avholde sitt årsmøte innen 31. august. Loven vil gjelde frem til 31. desember 2020. Neste år vil det dermed være de ordinære fristene i aksjeloven og samvirkelova som gjelder for å fastsette årsregnskapet og avholde generalforsamling og årsmøter Styrehonorar: Dette sier aksjeloven. I denne artikkelen vil styrehonorarer gjennomgås, med utgangspunkt i aksjelovens § 6 - 10.Innledningsvis diskuteres hvem som fastsetter styrehonoraret, etterfulgt av en rekke praktiske spørsmål og svar Eksempel på låneavtale mellom aksjonær (lånegiver) og aksjeselskap (lånetaker) Dette skjemaet gir deg et eksempel på hvordan en låneavtale kan utformes mellom en aksjonær (lånegiver) i et aksjeselskap og aksjeselskapet (lånetaker). Forveksles ikke med aksjonærlån som gjelder når aksjonær tar penger ut fra aksjeselskapet uten å ta ut utlegg, lønn eller utbytte

Aksjeselskap har enklere for å få kreditter og lån enn NUF; Trenger bare å forholde seg til norsk lovverk; Gjør prosesser som fusjon, fisjon, kapitalendringer osv mye enklere pga at kompetansen blant norske rådgivere er mye høyere når det gjelder aksjeselskap enn NUF; Fordeler med NUF. Billigere i drift enn aksjeselskap Aksjeselskap - oppbudsbegjæring for AS skal fremsettes av styret, jf. aksjeloven § 6-18. Ansvarlig selskap - oppbudsbegjæring for ansvarlig selskap(ANS/DA) må fremsettes av selskapsmøtet, jf. selskapsloven § 2-8 (1) jf § 2-37 (1) og § 3-6 jf. § 3-27 Styret i aksjeselskap som har har fravalgt revisjon av årsregnskapet vil ved lovendringene dermed stå fritt til å få avviklingsregnskapet, avviklingsbalansen mv. revidert, dersom ønskelig. Endringer i reglene om mellombalanser - trer i kraft senere. Stortinget har vedtatt en rekke endringer i aksjelovens bestemmelser om mellombalanser På den måten slipper styret å kalle inn til generalforsamling for å velge nytt styremedlem, Bare i aksjeselskap var antallet varamedlemmer 157 269, og i almennaksjeselskap var det 396. I aksjeselskap var 49, 9 % av varamedlemmene kvinner, og 50,1 % var menn Tekst: advokat Marit Figenschau Boligeiere i borettslag, eierseksjonssameier og boligaksjeselskaper kan la seg representere ved en fullmektig (stedfortreder) under.

Forenklinger av aksjeloven kan gi stor gevinstGjestebloggeren:Finn Langeland - Golferen

Aksjeselskapet stiftes (etableres) Et referat, også kalt protokoll, fra generalforsamling skal også vedlegges stiftelsedokumentene og sendes inn sammen med dem. Protokoll fra styremøte. Før et aksjeselskap kan registreres må generalforsamlingen ha valgt et styre til selskapet Fullmakt-generalforsamling En generalforsamling er den øverste myndighet i en organisasjon eller (allmenn-)aksjeselskap. Det refererer som regel til et møte hvor alle medlemmer i en organisasjon eller alle eiere i et aksjeselskap er kalt inn. En generalforsamling kan også bare bestå av en person hvor det bare er en eier i et aksjeselskap eller som i NSB eller NRK hvor henholdsvis samferdselsministeren og. Før endringene i aksjeloven som trådte i kraft 1. juli kunne ikke morselskap velge bort revisjon, uavhengig av størrelse. Etter endringene kan morselskap velge bort revisjon såfremt konsernet som enhet er innenfor terskelverdiene. Dersom summen av driftsinntekter, balansesum og antall ansatte for alle selskapene i konsernet (fratrukket internomsetning/internt mellomværende i konsernet) er. av Fjelberg Kraftlag AS' generalforsamling. 2 8 / 1 1 / 2. ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS 12. Styremøte Generalforsamling. I. ntegreringen med Haugaland Kraft -konsernet var begrunnelsen for omdanningen av Fjelberg Kraftlag SA til aksjeselskap. I realiteten ble da også integreringen godkjent. G. eneralforsamlingen inviteres til å fatte vedtak o

- Avholde generalforsamling - Sende inn skatteskjenmaer for AS' til kemner innen 31. mai - Sende inn regnskap til Brønnøysund innen 31. juli . Innen jeg sender inn regnskap til Brønnøysund skal AS avholde generalforsamlig. Dette gjorde jeg i fjor, men har glemt å notere hva jeg gjorde, og er derfor nå litt usikker Sidan 1996 har NRK vore organisert som eit aksjeselskap med staten som einaste aksjeeigar. Kulturdepartementet er NRK si generalforsamling, vedtar vedtektene og vel NRK sitt styre

- Når du stifter nytt aksjeselskap trenger du penger til etablering og drift i oppstartsperioden. Våre erfaringer tilsier at dagens nivå på 30.000 kroner ikke er til hindring for de fleste som ønsker å drive aksjeselskap. Jeg kan ikke se at en reduksjon vil ha noen positive virkninger for næringslivet, sier Mæland. Les alle forslagene he Vi vil forenkle hverdagen til alle som jobber med styrearbeid og generalforsamlinger. Hold orden på generalforsamlingene med Styreplan. Enkel innkalling og signering type of dance Alle aksjeselskap har plikt til å ha minst en generalforsamling i året. skal klokka stilles fram eller tilbake Generalforsamlingen utgjør den øverste myndighet i selskapet. Det er selskapets aksjonærer som har møte- og stemmerett på generalforsamlingen Styre og generalforsamling. Et aksjeselskap ledes av et styre. Styret ansetter en daglig leder - ofte med tittelen direktør eller administrerende direktør. Daglig leder står for den daglige driften og har ansvar for å ansette andre medarbeidere. Daglig leder står ansvarlig overfor styret. Det skal holdes minimum 4 styremøter i løpet av.

Forenklet generalforsamling Aksjeloven åpner for at en forenklet generalforsamling kan gjennomføres. Ved avholdelse av forenklet generalforsamling holdes generalforsamling uten fysisk møte, og nesten ingen formaliteter er obligatoriske bortsett fra kravet om å føre protokoll Forenklet generalforsamling i aksjeselskap Les artikkelen her ( www.forretningsjuridisk.no ): Forenklet generalforsamling i aksjeselskap Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her Gjeld mellom eier og aksjeselskap. Gjeld mellom eier og aksjeselskap kan legger du inn som frie posteringer under Annet -> Fri postering.Merk at det er egne regler for hvor mye gjeld eier kan ha til selskapet, og hvordan gjelden skal rentebelastes

Dersom man eier mer enn 10 % av aksjene i et ordinært aksjeselskap kan man kreve ekstraordinær generalforsamling i selskapet. 20 % eierandel. Aksjonærer som eier minst 20 % av aksjekapitalen i et allmennaksjeselskap kan kreve ekstraordinær generalforsamling. 1/3 eierandel. Har man mer enn 1/3 flertall av aksjene har man såkalt negativt. Økt eierskap i et aksjeselskap har også andre innflytelsen man får i selskapet ved at man kan stemme med en viss prosent av selskapets aksjer og stemmeretter på generalforsamling

Bevertning på styremøte eller generalforsamling. Det gis fradrag for bevertningsutgifter i tilknytning til styremøte eller generalforsamling så lenge kostnadene er rimelige og det hele ikke får «karakter av selskapelighet». Les mer i vår ebok 033 Regnskaps-ABC (inngår også i DrivBedre-pakken med 42 ebøker For å forhindre ulovlige utdelinger og unndragelser av verdier fra aksjeselskaper, er det strenge regler for transaksjoner med nærtstående

Kompetanse- og habilitetsregler i aksjeselskap - Jusstorge

Et aksjeselskap kan i hovedsak likvideres på tre ulike grunnlag etter aksjeloven; (i) ved frivillig likvidasjon vedtatt av aksjonæ­ rene på generalforsamling, (ii) ved kjen­ nelse fra retten når selskapet som følge av en lovpålagt plikt eller bestemmelse fast­ satt i vedtektene skal likvideres eller (iii Alle aksjeselskap må avholde generalforsamling minst én gang i året, og det må skje innen seks måneder etter regnskapsårets utløp. Regler for selve generalforsamlingen gikk vi gjennom i denne artikkelen, men det er også viktig at selve innkallingen til generalforsamlingen skjer i henhold til lovverket

Altinn - Last ned dokumentmale

Et aksjeselskap kan dele ut verdier til sine aksjonærer på flere forskjellige måter, og den vanligste formen for utdeling fra selskap til aksjonær er ved utbytte. Dette kan i hovedsak gjøres på tre måter - som ordinært utbytte, tilleggsutbytte eller ekstraordinært utbytte. I det følgende gjennomgås de viktigste forskjellene, samt hvordan utbytteutdelinger skal behandle (1) Styret kan beslutte at generalforsamling skal holdes helt eller delvis uten fysisk møte, herunder ved bruk av telefon- eller videomøte eller på annen betryggende måte. (2) Styret skal sørge for at alle aksjeeiere kan delta og stemme, og at deltakelse og stemmegivning kan kontrolleres på betryggende måte Konstituerende generalforsamling - stiftelsesmøtet. Registrering av aksjeselskap i Foretaksregisteret Aksjelselskapet må registreres i Foretaksregisteret før det har lov til å starte opp virksomheten. Registreringen kan foretas ved hjelp av skjemaet Samordnet registermelding. For å kunne registrere et aksjeselskap må det holdes stiftelsesmøte og en konstituerende generalforsamling. Generalforsamlingen er et møte for eierne. Aksjeloven. Aksjeloven gjelder for aksjeselskaper. En ny aksjelov trådte i kraft 1. januar 1999. Loven gjelder også for selskaper som er stiftet før denne datoen Aksjeselskap plikter å avholde ordinær generalforsamling innen 6 måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Regnskapsåret følger kalenderåret - altså er fristen for å avholde generalforsamling 30. juni

Generalforsamling Starte-AS

Et aksjeselskap kan dele ut verdiene de tjener inn på ulike måter. En vanlig måte å gjøre dette på, er ved å dele ut utbytte til aksjonærene. Når et aksjeselskap gjør dette, skilles det mellom tre ulike former for utbytte. Ordinært utbytte. Tilleggsutbytte. Ekstraordinært utbytt Et aksjeselskap kan i dag etableres med kun kr 30 000 i aksjekapital. Ikke sjelden blir det behov for å øke aksjekapitalen underveis. Det kan være flere grunner til dette, alt fra at man ønsker å styrke egenkapitalen i selskapet ved at dagens eiere legger inn mer penger, til at man ønsker å trekke inn eksterne investorer. Årsaken til en kapitalforhøyelse kan også være at selskapet. Elektronisk generalforsamling Dersom ingen aksjeeier motsetter seg det kan styret beslutte at generalforsamling avholdes uten møte eller elektronisk. I en slik generalforsamlingen skal det utpekes protokollfører, protokollen skal inneholde fortegnelse av over aksjeeierne som har deltatt i behandlingen og hvordan disse har stemt Avvikling av et aksjeselskap vedtas av generalforsamlingen med 2/3 flertall. Det skal velges et avviklingsstyre, og det skal sendes melding til Foretaksregisteret om at selskapet er besluttet oppløst og at krav mot selskapet må meldes innen seks uker til avviklingsstyrets leder. Det skal settes opp en avviklingsbalanse og en del andre dokumenter

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) - Lovdat

Uke 22: #VissteDuAt - Generalforsamlingen i aksjeselskap. Del 2: Gjennomføring av generalforsamling I forrige utgave av #VissteDuAt gjorde vi rede for selskapets plikter og aksjeeiernes rettigheter i forbindelse med innkalling til generalforsamlingen. I denne delen forklarer vi hvordan selve generalforsamlingen skal gjennomføres Generalforsamling (Norge) og Aksjeloven · Se mer » Aksjeselskap. Et aksjeselskap (forkortet AS, nynorsk også aksjelag, forkortet AL, tradisjonelt lutlag, forkortet LL eller L/L) er et selskap hvor eierne har betalt inn en aksjekapital fordelt på antall aksjer i selskapet. Ny!!: Generalforsamling (Norge) og Aksjeselskap · Se mer. Det er styret i et aksjeselskap som skal kalle inn til generalforsamling i selskapet. Hvis styret ikke innkaller til generalforsamling som skal holdes etter loven, vedtektene eller tidligere beslutning i generalforsamlingen, kan retten gjøre det. Krav om at retten innkaller til generalforsamling må komme fra styremedlem, daglig leder, revisor eller en aksjonær

Sandefjords Blad - Sandefjord kommune er ikke et privat

Korona: Styremøter og generalforsamling uten fysisk møt

Aksjeselskap gir ansatte rett på 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra første dag. Men aksjeselskapet må selv dekke de første 16 dagene, som i et enkeltpersonforetak. Fordi du er ansatt, dekker myndighetene 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra 17. dag. Sykepengegrunnlaget beregnes på grunnlag av hvor mye lønn du har tatt ut ret som styremedlemmer i aksjeselskap kan pådra seg i forbindelse med sitt verv. Etter bestemmelsen i lov om aksjeselskaper (heretter aksjeloven eller asl.) § 17-1 kan styremedlemmer bli erstatningspliktig for skade som de har påført selskapet i egenskap av 1 Asl. § 1-2 2 Schmidt, 2015 s. 1 Aksjeselskap med driftsinntekter under 5 mill. kroner, en sum i balansen under 20 mill. kroner og mindre enn 10 årsverk levert gjennomsnittlig av de ansatte, kan velge bort revisjon. For å unngå revisjonsplikten må dette vedtas av Generalforsamlingen, og meldes til Foretaksregisteret i god tid før utgangen av året Ved generalforsamling i aksjeselskap og i boligsameier er det lovregulert hvilke saker som skal inn på dagsorden. Dersom det er ønske om å behandle saker som ikke må tas opp på en generalforsamling - men kan behandles - må disse sakene være kjent for de stemmeberettigete i like lang tid før møtet finner sted som den dagsorden styret er forpliktet til å legge fram - altså der.

For et slikt aksjeselskap vil det i all hovedsak være aksjelovens regler som vil gjelde. Etablering av aksjeselskap. Et av de gjøremålene man bør legge litt arbeid i er utformingen av vedtektene, blant annet formuleringen av formålet. Det bør være rom for fremtidige justeringer av driften Aksjeselskap. Aksjeselskapsformen er den vanligste selskapsformen i Norge. De kanskje viktigste kjennetegnene ved et AS er for det første at det er et eget rettssubjekt. Det innebærer at selskapet kan inngå og være part i avtaler, og ha partsstilling i rettssaker og overfor forvaltningsmyndigheter Ekstraordinær generalforsamling 2017 Orkla gjennomførte ekstraordinær generalforsamling 25. oktober 2017, i Oslo. Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til tilleggsutbytte på kroner 5,00 pr. aksje. Utbyttet vil bli utbetalt 3. november 2017 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato Aksjeselskap og Emisjon (finans) · Se mer » Generalforsamling (Norge) Generalforsamlingen i et norsk aksjeselskap eller allmennaksjeselskap er selskapets øverste myndighet. Ny!!: Aksjeselskap og Generalforsamling (Norge) · Se mer » Gjeld. Gjeld er et flertydig begrep, men defineres her som; et økonomisk begrep som et pengekrav i en eller. Skatt i Aksjeselskap (AS) •Skatt i aksjeselskap heter selskapsskatt •Selskapsskatten er for tiden 27% av bedriftens overskudd •Aksjeselskap må betale forskuddsskatt når selskapsskatten forventes å bli mer enn kr 2.000,-•Forskuddsskatt betales i to like terminer: 15.februar og 15.apri Generalforsamling. For aksjeselskapene har vi lovhjemmel for å holde generalforsamling uten fysisk møte. Det følger av aksjeloven § 5-7 at en sak kan behandles uten fysisk møte, herunder ved hjelp av elektroniske hjelpemidler (elektronisk generalforsamling), men dette forutsetter at ingen av aksjonærene motsetter seg slik behandling

 • Sandisk recovery.
 • Stora nygatan malmö.
 • Pink floyd.
 • Giffen good.
 • Kleine küche mit spülmaschine.
 • Tequila song.
 • Was bedeutet la familia.
 • Dansegalla tromsø 2017.
 • Lnb paraply.
 • Spielaffe 4.
 • Blumen spanische treppe.
 • Lyngør fyr.
 • Champions league grupper 17/18.
 • Uio eksamen oppmøte.
 • Innflytningsgave venninne.
 • Ihi gravemaskin forhandler.
 • Male voksede møbler.
 • Katteseng europris.
 • Wurzen aktuell.
 • Exibel bdx1400.
 • Engelska språkkurser på nätet.
 • Kfc bucket preise 2017.
 • Tsh lav.
 • Prinsen i shrek.
 • El diario de chihuahua.
 • Havfrue badedrakt.
 • Reparasjonssett dekk bilxtra.
 • Traueranzeigen stuttgart.
 • Irri game of thrones actress.
 • Tanzschule wangler prien.
 • Mål hundehus husky.
 • Cafeteria mensa 2 tu bs.
 • Acueducto de segovia historia.
 • Revelation online gameplay.
 • Endre brukernavn windows 7.
 • Red sparrow.
 • Sandisk recovery.
 • Lær engelsk app børn.
 • Actic bergen.
 • Enkle gjeldsbrev.
 • Samsung smartswitch pc.