Home

Stråling forskrift

Forskrift om arbeid med ioniserende stråling er gitt i medhold av arbeidsmiljøloven og gjelder dermed for Svalbard og Jan Mayen. Deler av denne forskriften inkorporeres i forskrift om strålevern og bruk av stråling § 15-4. Helseundersøkelse av arbeidstaker som kan utsettes for ioniserende stråling. Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som skal arbeide under forhold der bestrålingen kan medføre en dose på mer enn 6 mSv pr. år eller en ekvivalent dose på mer enn 3/10 av dosegrensene gitt i forskrift om tiltaks- og grenseverdier, gjennomgår helseundersøkelse før de settes til slikt arbeid Det vises til forskrift om tiltaks- og grenseverdier, kapittel 4 « Stråling ».Det vises også til forskrift om utførelse av arbeid kapittel 15 « Ioniserende stråling » og kapittel 16 «Kunstig optisk stråling ».. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har gitt anbefalte grenseverdier for radon i luft Behandling med ioniserende stråling. Kun næringsmidler oppført i vedlegg I til denne forskrift, kan behandles med ioniserende stråling. Næringsmidler behandlet med ioniserende stråling, skal merkes i samsvar med forskrift av 21. desember 1993 nr. 1385 om merking m.v. av næringsmidler. Del paragra Forskrift om strålevern og bruk av stråling av 16.12.2016 i kraft 1.1.2017. Se merknader til forskriften. Strålevernforskriften på engelsk (Regulations on Radiation Protection and Use of Radiation). Forurensningsloven. Forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall. Se kommentarer til forskriften

Se kommentarer til forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 14 « Meldeplikt og helseundersøkelse ».. Legen som skal foreta helseundersøkelsen, skal være kompetent når det gjelder vurdering av helserisiko ved arbeid med ioniserende stråling, se forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 14-6 « Krav til leges kompetanse » Om kunstig optisk stråling:Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 16 Kunstig optisk stråling Om elektromagnetiske felt:Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 16 A. Elektromagnetisk felt Om grenseverdier for stråling:Forskrift om tiltaks- og grenseverdier Kapittel 4. Stråling

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og

Forskrift 16.des 2016 nr. 1659 om strålevern og bruk av stråling er hjemlet i lov av 12. mai 2000 om strålevern og bruk av stråling. Formålet med forskriften er å sikre forsvarlig strålebruk, forebygge skadelige virkninger av stråling på menneskers helse og bidra til vern av miljøet Forskrift om strålevern og bruk av stråling § 22 omhandler blant annet bruk av persondosimeter som metode for å få fastlagt den personlige stråleeksponeringen. Arbeidstakerregisteret skal være tilgjengelig for verne- og helsepersonale, verneombud, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og andre personer med særlig oppgave å ivareta sikkerhet og helse på arbeidsplassen, og Arbeidstilsynet Regelverk om ioniserende stråling . Krav om at lokaler skal være utformet og innredet slik at arbeidsplassen har tilfredsstillende beskyttelse mot stråling: Arbeidsplassforskriften § 2-15 Krav om at all eksponering for ioniserende stråling skal holdes så lav som mulig:Forskrift om utførelse av arbeid § 15- Kapittel 15 Ioniserende stråling § 15-1. Forebygging av eksponering for ioniserende stråling § 15-2. Samtidig arbeid med cytostatika og ioniserende stråling 0 Kapitlet tilføyd ved forskrift 17 nov 2016 nr. 1339 (i kraft 1 jan 2017). § 23A-1 Departementet kan i forskrift fastsette krav om godkjenning eller melding for tilvirkning, import, eksport, transport, overdragelse, besittelse, installasjon, bruk, håndtering og avfallsdisponering av strålekilder. Godkjennings- eller meldingskrav kan også omfatte menneskelig aktivitet som medfører forhøyet naturlig ioniserende stråling

§ 2-15. Stråling - Arbeidstilsyne

Forskrift om strålevern og bruk av stråling av 21. november 2003 Kapittel VII Medisinsk strålebruk • Godkjenning av mer avansert bruk, ellers enkel melding av apparatur • Krav til organisasjon, internkontroll- og kvalitetssystemer • Kompetansekrav knyttet til leger, radiografer, realfaglig personell, ingeniører og andre bruker Ny forskrift om strålevern og bruk av stråling. Nok en forskrift som angår tannhelsetjenesten trer i kraft fra 1. januar 2004. Denne gangen handler det om strålevern og bruk av stråling. Formålet er å sikre forsvarlig strålebruk, forebygge skadelige virkninger av stråling på menneskers helse og bidra til vern av miljøet

Forskrift om behandling av næringsmidler med ioniserende

OSHA Stråling Forskrift. Eksponering for noen former for stråling er uunngåelig. Sollys, for eksempel, er stråling. Så er de usynlige radiobølger som passerer gjennom luften til enhver tid og feltene rundt høyfrekvente kraftledninger Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veileder nr. 14 Østerås: Statens strålevern, 2017. Emneord: Tannrøntgen, lasere, herdelamper, krav til bruk, kvalitetskontroll og vedlikehold, kompetanse, stråledose og risiko, skjerming. Resymé: Veilederen viser hvordan krav i «Forskrift om strålevern og bruk av stråling» ka

Veiledning til forskrift om strålevern og bruk av stråling Forskrift 16. des 2016 nr. 1659 om strålevern og bruk av stråling er hjemlet i lov av 12. mai 2000 om strålevern og bruk av stråling. Formålet med forskriften er å sikre forsvarlig strålebruk, forebygg Forskrift om strålevern og bruk av stråling av 21. november 2003 Kapittel VII Medisinsk strålebruk • Godkjenning av mer avansert bruk, ellers enkel melding av apparatur • Krav til organisasjon, internkontroll- og kvalitetssystemer • Kompetansekrav knyttet til leger, radiografer, realfaglig personell, ingeniører og andre bruker Til Teknisk og operasjonell forskrift § 28 Regelverk § 28 Stråling. Paragraf Med stråling som nevnt i første ledd, menes ioniserende og ikke-ioniserende stråling. Fortolkninger Vis Skjul Fortolkning til Teknisk og operasjonell. Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) Kapittel I. Innledende bestemmelser § 1. Formål § 2. Saklig virkeområde § 3. Stedlig virkeområde § 4. Definisjoner Kapittel II. Generelle bestemmelser om ioniserende og ikke-ioniserende stråling § 5. Berettigelse og optimalisering § 6. Grenseverdier og.

Gjennomfører EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 16je (direktiv 2006/25/EF om minstekrav til helse og sikkerhet med hensyn til eksponering av arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (kunstig optisk stråling)). Les forskrift om vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen (pdf Forskrift om arbeid med ioniserende stråling Kgl. res. av 14. juni 1985 Regelverkssamling for petroleumsvirksomheten 1999 Forskrift om arbeid med ioniserende stråling. Fast-satt ved kgl res av 14 juni 1985 med hjemmel i lov av 4 februar 1977 nr 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv § 7 nr 2, § 8 nr 4, § 14 siste ledd, § 21 andre ledd o

Radioaktive stoffer og andre kilder til ioniserende stråling er unntatt fra denne forskriften og reguleres i lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven) og forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) 29. oktober 2010 nr. 1380. I tillegg reguleres håndtering a kortbølget ultrafiolett stråling (UVC). 2. Omfang Gjelder for alle enheter som anskaffer, bruker, håndterer og avhender UVC-kilder. Denne retningslinjen, sammen med Strålevernforskriften, Forskrift om vern mot kunstig optisk stråling og Veileder for sikker bruk av kortbølget ultrafiolett stråling Forskrift om regionale verneombud for visse bransjer; Forskrift om vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen; Forskrift om endringer i forskrift 16. desember 2005 nr. 1567 om unntak fra arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergruppe Forskrift om arbeid ved dataskjerm er tilpasset de minimumskravene som er fastsatt i EUs direktiv om arbeid med datautstyr (Rådsdirektiv 90/270/EØF). Arbeidsgiver har plikt til å etablere et internkontrollsystem for å påse at virksom-heten etterlever gjeldende lover og forskrifter, jf. forskrift om internkontroll Byggteknisk forskrift (TEK10) Byggteknisk forskrift (TEK17) Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) Forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser mv. Plan- og bygningsloven (lovdata.no) Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven; Tolkningsuttalelser (regjeringen.no) Temaveiledninger; Rapporter og publikasjoner.

Den tidligere forskrift om strålevern og bruk av stråling(strålevernforskriften) ble fastsatt ved kgl. res. 21. november 2003. Utkast til ny strålevernforskrift ble sendt på offentlig høring 29. juni 2009 og ble fastsatt ved kgl.res. 28. oktober 2010. Denne nye og reviderte strålevernforskriften trådte i kraft 1. januar 2011 Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har foreslått en ny forskrift om strålevern og bruk av stråling. I et høringsbrev foreslår departementet at denne skal tre i kraft 1.1. 2010, med unntak av et forslag om å innføre grenseverdier for radon i barnehager, skoler og utleieboliger, som man foreslår trer i kraft 1.1. 2013 Forskrift om utførelse av arbeid §31-1 krever register over ansatte/studenter som arbeider med bly/blyforbindelser, så lenge det ikke kan dokumenteres at eksponering er utelukket. Ved håndtering av blyholdige materialer som brukes som skjerming mot stråling må det gjøres en vurdering av om Forskrift om vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 27. april 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv § 15-4. Helseundersøkelse av arbeidstaker som kan utsettes for ioniserende stråling • Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som skal arbeide under forhold der bestrålingen kan medføre en dose på mer enn 6 mSv pr. år eller en ekvivalent dose på mer enn 3/10 av dosegrensene gitt i forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Regelverk - DS

Dette gjev svak elektromagnetisk stråling. Helsedirektoratet har desse råda til fastlegar og pasientane deira: Den elektromagnetiske strålinga frå automatiske straummålarar er svært svak. Det er ikkje dokumentert samanheng mellom helseplager og så svak stråling Forskrift om utførelse av arbeid- Arbeidstilsynet Kap. 15 Ioniserende stråling Kap. 16 Kunstig optisk stråling Kap. 16 A Elektromagnetisk felt; Forskrift om tiltaks- og grenseverdier - Arbeidstilsynet Kap. 4 Stråling; Forskrift om administrative ordninger - Arbeidstilsyne Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til ny forskrift om strålevern og bruk av stråling. Høringsfristen var 1. oktober 2009. Les mer på Helse- og omsorgsdepartementets nettside Statnett advarer mot strengere regler for elektromagnetisk stråling. Mener forslag fra Arbeidstilsynet skaper uberettiget frykt og uro. Ifølge forslaget til forskrift skal arbeidsgiver sørge for at arbeidstakerne som utsettes for elektromagnetisk felt få tilbud om helseundersøkelse

§ 15-4. Helseunders

Forskrift 16. desember 2016 nr. 1659 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) trådte i kraft 1.1.2017, og er hjemlet i lov 12. mai 2000 om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven). Formålet med forskriften er å sikre forsvarlig strålebruk, forebygge skadelige virkninger av stråling på menneskers hels Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften). Forskrift om miljørettet helsevern. Forskrifter om kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie. Forskrift om medisinsk utstyr Etterlyser forskrift om mobilstråling. Post- og teletilsynet mener det bør lages en forskrift som regulerer stråling fra mobiltelefoner. I dag finnes det ingen regler for dette i Norge

Stråling - Arbeidstilsyne

Det dreie seg om for eksempel stråling fra sveising, laser eller blått lys ved herding. . - En ny og spesifikk forskrift om kunstig optisk stråling på arbeidsplassen, vil bidra til å verne arbeidstakerne mot helseskader, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm. . Øyne og hud . Arbeidsdepartementet fastsatte den nye forskriften mot kunstig optisk stråling denne uka , og den trådde i. Ikke-ioniserende stråling deles inn i to hovedområder - optisk stråling og elektromagnetiske felt. Optisk stråling dekker infrarød stråling, synlig lys, blått lys og ultrafiolett stråling. Elektromagnetiske felt dekker statiske felt opp til radiofrekvente felt (radiobølger), inkludert radiosendere, mobiltelefoner, mikrobølgeovner, dataskjermer og felt fra kraftlinjer Helserisiko ved mobilstråling er potensiell helsefare som følge av elektromagnetisk stråling ved bruk av mobiltelefon.I all hovedsak er det ikke vitenskapelig grunnlag for å si at stråling fra mobiltelefoner er skadelig for mennesker, samtidig som at forskningen ikke kan utelukke dette 100 prosent av den grunn at man i henhold til vitenskapelige prinsipper ikke kan bevise negativer Ioniserende stråling: Stråling som har tilstrekkelig energi, i form av partikler eller elektromagnetisk stråling, til å slå bort elektron fra atom og/eller molekyl som blir truffet, slik at man får dannet ion. Veileder 14 og Forskrift om tiltaks- og grenseverdier skal overholdes Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) Prosedyre for HMS-opplæring Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid § 5-2 Innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet

Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse; Forskrift om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum; Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v 1.1 Statlige lover og forskrifter Nedenfor er det listet opp viktige lover og forskrifter i forbindelse med internkontroll. Ikke alle har like stor betydning for HMS i vårt borettslag. De viktigste er Internkontrollforskriften, Avfallsforskriften og alt som omhandler brann og brannvern. Vær oppmerksom på at lover og forskrifter kan endres uten at siste endringsdato er oppdatert her Forsøksdyr: Forskrift om behandling av næringsmidler med ioniserende stråling (Forskr om behandling med ioniserende stråling) Publisert 20.08.2012 Sist endret 27.02.2019 Skriv u

Høringsvar - Forslag om ny forskrift om strålevern og bruk av stråling Det vises til brev datert 26.6.2009 fra Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsforslag har vært sendt til relevante organisasjonsledd i Den norske legeforeningen og er behandlet av foreningens sentralstyre i møtet 21.9.2009 Hva er forskrift om utførelse av arbeid Formålsparagrafen til Forskrift om utførelse av arbeid, eller Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, som er det lange navnet, forteller oss en del om hensikten med denne forskriften, som er en grunnleggende del av rammeverket for HMS-arbeid i Norge.Alt i alt, er formålet at alle bruker riktig.

Radon - Hamar kommune

Nkom fører tilsyn etter en rekke lover og forskrifter. De viktigste er ekomloven og postloven. Nkom er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Når det gjelder saker på postområdet har Samferdselsdepartementet (SD) fagansvaret Optisk stråling kan være skadelig ved for høy eksponering. Optisk stråling er en samlebetegnelse på synlig lys, infrarød stråling og ultrafiolett stråling. Når vi får optisk stråling på oss, når den huden og øynene, men den trenger ikke inn til de indre organene. For mye optisk stråling kan skade huden ved at den blir solbrent eller for varm

Gausdal, Øyer, Ringebu og Lillehammer kommuner samarbeider om miljørettet helsevern i Sør-Gudbrandsdal. Enheten er plassert i Lillehammer kommune. Målsetting for miljørettet helsevern er å fremme folkehelse og forebygge sykdom og helseskade ved å gi råd og veiledning på områder som støy, forurensing (av grunn, vann og luft), stråling og dårlig hygiene forskrift 21. november 2003 nr. 1326 om strålevern og bruk av stråling § 5 bokstavene o, p eller q og kapittel V vil gjelde til de er erstattet av tillatelse etter forurensningsloven, men er ikke i noe tilfelle gyldige etter 1. januar 2014. Virksomhet som krever tillatelse etter forurensningsloven og som er igangsatt fø Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. (med hjemmel i smittevernloven og folkehelseloven). Forskriften har til formål å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme sykdommer. Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) Ultrafiolett stråling, sol og solarier. Sola har stor betydning for din helse og gir økt velvære og dannelse av D-vitamin i kroppen. Dessverre medfører soling, både i naturlig sol og i solarier, også uønskede effekter, der økt risiko for hudkreft er den mest alvorlige

Forskrift om hygienekrav for frisør, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) Linker Veileder til solstudioinnehavere og de som tilbyr soling i solarium Informasjonsbrosjyre om risikoen ved bruk av solarium, informasjon om hudtyper m.m. Advarselsplakat for solarie Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu; Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tato verings- og hulltakingsvirksomhet; Forskrift om skadedyrsbekjempelse; Forskrift om vannforsyning og drikkevann; Forskrift om strålevern og bruk av stråling; Forskrift for hygieniske forhold ombord i fartøyer; Forskrift om gjødselvarer av. Forskrift 14. juni 1985 nr. 1157 om arbeid med ioniserende stråling (best. nr. 187). Etter § 6 skal en gravid arbeidstaker overføres til arbeid uten yrkesmessig eksponering for ioniserende stråling. Forskrift 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av stråling (strålevern-forskriften) Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) gjelder også for petroleumsvirksomhet. For å oppfylle kravet om å unngå eksponering bør i tillegg Direktoratet for strålevern og atomsikkerhets. veileder 1 om industriell radiografi Forskrift om strålevern og bruk av stråling (Strålevernforskriften) Forskrift om vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen. Sentral beredskapsplan for uhell med strålekilder ved NTNU (HMSR33B) NTNUs retningslinje for ansvar og oppgaver innen strålevern (HMSR32B

I setningen under andre bollepunkt i § 43 påpekes at konsekvensene av kompetansekrav for å betjene apparatur for medisinsk strålebruk er at de som driver kosmetisk behandling med IPL og sterke ikke-ioniserende kilder får et kompetansekrav tydeliggjort i ny forskrift tilpasset dagens virkelighet med en mer omfattende bruk av slike kilder til behandlingsformål Forskrift om stålevern og bruk av stråling VEILEDERE: Miljø og helse i barnehagen - Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v

Elektromagnetiske felt (emf) - Arbeidstilsyne

Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning; Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler Kapittel 2: Krav til arbeidsplasser og arbeidslokaler Kapittel 5: Skilting og merkin Stråling fra herding av fyllinger kan være skadelig for øyne og hud. 30. april 2010 trådte forskrift 24. april 2010 nr 605 om vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen i kraft. Det har vist seg at såkalt kunstig optisk stråling kan påføre skade på særlig hud og øyne Forskrift om strålevern og bruk av stråling Direktoratet for strålevern. Tatovering/hulltaking, frisører, hudpleie. All tatoverings- og hulltakingsvirksomhet (inkludert piercing) har godkjenningsplikt for lokalene som skal benyttes

Byggteknisk forskrift (TEK17 ) Vis all veiledningstekst II Termisk inneklima § 13-4. Termisk inneklima (1) Termisk inneklima i rom for varig opphold skal tilrettelegges ut fra hensynet til helse og tilfredsstillende komfort ved forutsatt bruk. Passive tiltak som kan bidra til å unngå overtemperatur er for eksempel a I byggteknisk forskrift brukes mange begreper. For å gjøre byggteknisk forskrift lettere å forstå er de mest sentrale begrepene definert i denne bestemmelsen. Tydelige definisjoner er ment å bidra til redusert tidsbruk ved prosjektering, uavhengig kontroll og tilsyn

Strålebehandling, bivirkninger - NHI

Forskrift 27. april 2010 nr. 605 om vern mot kunstig optisk stråling arbeidsplassen (best. nr. 602) Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Arbeidsplassforskriften Forskrift om utførelse av arbeid Forskrift om tiltaks - og grenseverdier Kapittel 1. Innledende bestemmelser § 1 Formål § 1-1 § 1-1 § 1-1 § 1- Ny metode - EU-direktiv, forordning og norsk tilsynsorgan. Tabellene nedenfor gir opplysninger om direktivene og -forordningene, hvem som er nasjonal fagmyndighet, i hvilken nasjonal forskrift/lov innholdet i direktivet eller forordningen er nedfelt og ansvarlig tilsynsorgan

Eksperter støtter kreftsyk offiser

Når man hører om eller snakker om bestråling av mat er det lett å fort bli skeptisk, fordi ordet stråling er assosiert med radioaktivitet og andre tilhørende skumle ting. Derfor er det viktig å faktisk vite hva det dreier seg om. Bestråling av mat er ikke skadelig for hverken maten eller oss. Det gjøres heller tvert i mot for mange andre positive årsaker som heller gagner oss. Det. Etterlyser forskrift om mobilstråling Post- og teletilsynet mener det bør lages en forskrift som regulerer stråling fra mobiltelefoner. I dag finnes det ingen regler for dette i Norge Oslo Universitetssykehus HF Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 200902457/VM Oslo 30.09.2009 Høringsuttale - Forslag om ny forskrift om strålevern og bruk av stråling ( Strålevernsforskriften ) Som strålevernsansvarlig ved OUS Radiumhospitalet har jeg følgende kommentarer til den nye strålevernforskriften

Elektromagnetisk stråling - Wikipedi

 1. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning - Arbeidstilsynet Kap. 16 - Kunstig optisk stråling Forskrift om tiltaks- og grenseverdier - Arbeidstilsyne
 2. Forskrift om smittevern i helsetjenesten trådte i kraft 1. juli 2005. Den erstatter forskrift om smittevern i helseinstitusjoner - sykehusinfeksjoner fra 1. august 1996 og viderefører kravet om infeksjonskontrollprogram i helseinstitusjoner. Folkehelseinstituttet har nå utarbeidet en veileder til den nye forskriften
 3. stråling på menneskers helse og bidra til vern av miljøet. Loven kommer til anvendelse på enhver tilvirkning, import, eksport, transport, overdragelse, besittelse, installasjon, bruk, håndtering og avfallsdisponering av strålekilder. (Forskrift 1983, ny forskrift 2004
 4. Title: 101335 GRTID F187 Arbeid med ioniserende stråling 1101.indd Author: randi Created Date: 4/28/2011 3:41:40 P
 5. Arbeid med ioniserende stråling kan utløse krav om registrering i eksponeringsregister. Dykking: Det kreves gyldig helseerklæring i henhold til §26-11 og §26-42 i Forskrift om utførelse av arbeid. Bergarbeid: Brytning av berg, inkludert kontroll, rensk og sikring av berget. Lasting og transport av sprengt stein innenfor arbeidsplassen.
 6. Forskrift om endring i forskrift om arbeid med ioniserende stråling I II Forskrift om endring i forskrift om arbeid med ioniserende stråling Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 20. desember 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 4-4. I I forskrift 14. juni.
Solarier - Miljørettet helsevern IKS

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske

 1. - forskrift 4. april 1973 nr. 1 om installasjon av nytt CO2-anlegg, - forskrift 15. november 1983 nr. 1674 om kontroll, merking og fylling av trykkluftsflasker til dykking og åndedrettsvern (forskrift om trykkluftflasker til dykking), - forskrift 14. juni 1985 nr. 1410 om arbeid i tanker (forskrift om arbeid i tanker)
 2. Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste. Tilsynsmyndighet. Miljødirektoratet. Utøvende tilsynsmyndighet: Fylkesmannen i Oslo og Akershus - Miljø og klima. Strålevernloven. Lov om strålevern og bruk av stråling. Sentrale forskrifter. Forskrift om strålevern og bruk av stråling. Tilsynsmyndighet. Statens.
 3. 4 Stråling og helserisiko 5 Radonkilder og radonkartlegging 6 Tiltak i eksisterende bygninger 7 Forebyggende tiltak ved nybygging TEK Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Veiledninger og rundskriv utarbeidet av Sosial- helsedepartementet og Staten

Kapittel 4 Stråling - Arbeidstilsyne

 1. Foreningen støtter i hovedsak et forslag til forskrift om vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen, utarbeidet av Arbeidstilsynet som ledd i gjennomføring av et EU-direktiv ().I henhold til Norges forpliktelser etter EØS-avtalen, skal direktivet være gjennomført i norsk rett innen 27.4. 2010
 2. Bølgefelle NORFO SL 241 benyttes i ventilasjonsåpninger i rom som skal skjermes mot elektromagnetisk stråling. Den tilfredstiller kravene i forskrift om EMP-beskyttelse av telekommunikasjons-anlegg forutsatt at anleggene har tilstrekkelig fjell/jord overdekkining som demper frekvenser > 1 GHz (High Power Microwave)
 3. I Forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge er det fastsatt karantene for innreisende til Norge i 14 dager. Der var det tidligere, i §3, også fastsatt at enhver med luftveissymptomer i denne perioden, skulle settes i isolasjon til 7 dager etter siste symptom

Forskrift om endring i forskrift for arbeid med

Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredska Veiledning om industriell radiografi : veiledning til forskrift om strålevern og bruk av stråling Støy Vi behandler støysaker innenfor rammen til den kommunale helselovgivningen; folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern. Vi kan kontaktes hvis det oppleves støy som man mener er uakseptabel. Saken vil bli vurdert i forhold til regelverket vi har ansvaret for. Internkontroll I alle forskriftene til Folkehelseloven er det stilt krav om internkontroll Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakings-virksomhet. Forskrift om strålevern og bruk av stråling (Strålevernforskriften) Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften) Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste. Forskrift om gjødselsvarer mv av organisk oppha

Radon - Arbeidstilsyne

Forskrift om strålevern og bruk av stråling (Strålevernsforskriften) Virksomheten plikter å gjøre seg kjent med forskriftenes bestemmelser. Lokalene Lokalene skal være utformet og innredet rengjøringsvennlige. Det må finnes desinfeksjonsmidler og papirhåndkle til å desinfisere solsengene før og etter bruk Forskrift om tiltaks- og grenseverdier Det er fastsatt en egen forskrift om tiltaks- og grenseverdier som utfyller kravene i forskriften om utførelse av arbeid. I virksomheter hvor arbeidstakerne kan bli utsatt for støy, vibrasjoner, stråling, kjemikalier eller biologiske faktorer, må arbeidsgiver overholde de verdiene som er fastsatt i forskrift om tiltaks-og grenseverdier Forurensning og stråling I det fysiske miljøet utgjør forurensning en forringelse av livskvaliteten, som et resultat av skadelige stoffer som slippes ut i miljøet. Forurensning påvirker vår og kommende generasjoners helse, samt produksjon og kvalitet av drikkevann og mat

Kapittel 23A Arbeid - Arbeidstilsyne

forskrift om utførelse av arbeid . READ. Arbeidsgiveren skal kunstig optisk stråling og vurdere enhver risiko for deres helse og sikkerhet forbundet med kunstig optisk. stråling. Vurdering, beregning og måling av eksponering skal inngå som del av risikovurderingen Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Kvinesdal kommune. Forskrifter for tømming av slamavskillere. Bestemmelser for midlertidig tilknytning, vann avløp. Bilag 2 Avløpstjenester - Leveringsvilkår. K-17/94 Fastsettelse av kommunal slamavgif

Hva sier lovverket om røntgen i tannlegepraksisen?Porsgrunn kommuneBestråling dreper effektivt bakterier i krydder og tørkedeLarvik kommune
 • Wollman rink.
 • Rsa ski.
 • Perugia.
 • Kleine zeitung kärnten.
 • Tanzschule haar.
 • Kcal japp.
 • Bompenger haugesund 2018.
 • Whirlpool logo.
 • Micro håndball.
 • Bitmap datei download.
 • Samochody osobowe używane niemcy.
 • Doktor schiwago film kostenlos ansehen.
 • Arteria carotis interna foramen.
 • Beer brew 30 automatic.
 • Fothøvel apotek.
 • Kaste inn håndkleet.
 • Hva gjør en eiendomsmegler.
 • Kalorier i lakris.
 • Hva skal jeg gjøre når jeg er deprimert.
 • Blumen spanische treppe.
 • Danmark helligdag.
 • Seljord dansefestival 2018.
 • Mål hundehus husky.
 • Connect skype to microsoft account.
 • Bulder kryssord.
 • Invictus parfyme.
 • Can t uninstall xbox app windows 10.
 • Fritt ord konkurransen 2018.
 • Karwendelrunde mtb höhenprofil.
 • Se tv gratis.
 • Rosamunde pilcher schauspieler bilder.
 • Rabiesfria länder.
 • Facebook bilder download benachrichtigung.
 • Kvb unfall köln.
 • Mohrenbrauerei shop.
 • Nanatsu no taizai imashime no fukkatsu episode 12.
 • Skiløyper lillomarka.
 • Wesco automatic boy.
 • Svir etter å ha tisset.
 • Zandvoort ausflugsziele.
 • Dale garn ol genser 2018.