Home

Reglement på permisjon uten lønn arbeidslivet generelt

10.8.1 Innledning. Adgangen til permisjon med eller uten lønn kan ha ulikt hjemmelsgrunnlag. Enkelte permisjoner er lovbestemt, f.eks. arbeidsmiljølovens bestemmelser om rett til permisjon ved fødsel/svangerskap, omsorgsbehov etc. Denne type permisjoner er gjerne fulgt opp med en tilsvarende rett til lønn under permisjonen etter folketrygdlovens bestemmelser Permisjon eller midlertidig fravær med delvis lønn sidestilles med permisjon uten lønn. Reglene om permisjon i Hovedtariffavtalen i staten (HTA), Hovedavtalen i staten (HA) og aktuelle særavtaler i staten er retningsgivende for hvordan de enkelte punkter i avtalen er å forstå

Statens personalhåndbok 2020 - 10

Kapittel 12 Rett til permisjon § 12-1. Svangerskaontroll § 12-2. Svangerskapspermisjon § 12-3. Omsorgspermisjon § 12-4. Fødselspermisjon § 12-5. Foreldrepermisjon § 12-6. Delvis permisjon § 12-7 Slik er retten til permisjon for å ta mer Arbeidsmiljøloven paragraf 12-11 inneholder bestemmelser om utdanningspermisjon, altså rett til fri uten lønn for å ta utdanning. Dette er bestemmelser Formålet med bestemmelsen om rett til utdanningspermisjon er å møte behovet for økt kompetanse og omstilling i arbeidslivet generelt • Permisjon uten lønn kan innvilges for inntil 1 år på grunn av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner. Det skal legges vekt på driftssituasjonen ved den aktuelle virksomhet/arbeidsplass. Rådmannen kan i særskilte enkeltsaker innvilge ulønnede permisjoner utover bestemmelsene i dette reglement Permisjon er arbeidstakers rett til å være borte fra jobb i kortere eller lengre perioder. For eksempel i forbindelse med fødsel og barseltid, legebesøk, begravelser, utdanningspermisjoner, militærtjeneste eller annet. Her kan du lese mer om hvilke rettigheter de ansatte har, til permisjon med eller uten lønn

Statens personalhåndbok 2020 - 9

Krav på utdanningspermisjon uten lønn En arbeidstaker fremmet , med hjelp av Fellesforbundet, sak for tvisteløsningsnemnda. Skanska valgte da å innvilge utdanningspermisjon, og har i forbindelse med saken, bekreftet at de ved fremtidige saker vil behandle søknadene etter vilkårene i arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljølovens lovbestemte permisjonen uten lønn kan arbeidsgiver derimot i begrenset grad Formålet med bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 12-11 er å møte behovet for kompetanse og omstilling i arbeidslivet generelt, Først etter 3 år i arbeidslivet og 2 år hos nåværende arbeidsgiver, har arbeidstaker rett på permisjon

Om du får støtte til utdanningen, er en annen sak. Loven gir deg kun rett på permisjon uten lønn. Enkelte arbeidsgivere betaler lønn under utdanning. Er din arbeidsgiver ikke blant dem, finnes det heldigvis mange ordninger som kan hjelpe deg økonomisk. • Dette er lønna i over 300 yrker. Lånekasse Rettigheten gjelder likevel ikke dersom dere har hatt delvis permisjon i foreldrepengeperioden. Utvidet permisjon innebærer permisjon på fulltid uten lønn, og den må tas ut umiddelbart etter foreldrepermisjon med foreldrepenger. Dere kan ha rett på kontantstøtte i denne permisjonen, hvis barnet ikke går i barnehage på fulltid Arbeidstaker innvilges permisjon med lønn inntil 10 dager per år for å utføre offentlige tillitsverv. Det forutsettes at vervet ikke kan utføres utenfor arbeidstid. Arbeidstaker som velges til stortingsrepresentant, ordfører eller annet offentlig verv på heltid, innvilges permisjon uten lønn for valgperioden Velferdspermisjon med lønn (fri uten trekk i lønn) kan til sammen innvilges for inntil 12 arbeidsdager i løpet av et kalenderår eller inntil 24 arbeidsdager med halv lønn (Hovedtariffavtalen fellesbestemmelsene §14.1) Permisjon etter pkt. 6.2.2 vil kunne gå ut over grensen på 12 dager dersom disse allerede er innvilget

Kapittel 12 Rett til - Arbeidstilsyne

Slik er retten til permisjon for å ta mer utdannin

Flere tar permisjon uten lønn. I takt med økt økonomisk velstand og mer fokus på familieverdier, tar flere nordmenn seg ekstra fri - uten lønn Før permisjon uten lønn innvilges, må personalsituasjonen ved den enkelte enhet være tilfredsstillende. 2.3.3 Andre permisjoner (Gruppe C): Rådmann/ass. rådmann og personalrådgiver kan med hjemmel i reglementet innvilge permisjon uten lønn for inntil 1 år. Permisjoner utover 1 år legges fram for administrasjonsutvalget til avgjørelse Permisjon er tjenestefrihet fra arbeid i begrenset tid. Dersom den ansatte får lønn fra arbeidsgiveren under permisjonen regnes fraværet som lønnet permisjon. Dersom en ansatt søker om permisjon, er det ulikt regelverk som kommer til anvendelse, alt etter hva begrunnelsen for søknaden er mulighet til å være fleksibel med hensyn til permisjon uten lønn enn med lønn. Hamar kommune ønsker på denne bakgrunn å være en raus og fleksibel arbeidsgiver, og ønsker særlig å utvise fleksibilitet i forhold til kortere velferdspermisjoner uten lønn. Hamar kommune ønsker dynamiske personalledere, dvs. ledere som vil, tør og ka

Pensjonsopptjening i permisjoner: 1. FØRST; RETTEN TIL PERMISJON: Permisjonsrettigheter for ulike formål kan være nedfelt i arbeidsmiljøloven, i tariffavtalen eller i arbeidsgivers permisjonsreglement Om du har krav på permisjon eller ikke, vil bero på om dette er en rettighet du har gjennom lov, tariffavtale eller annet reglement Arbeidsgivers meldeplikt til NAV ved masseoppsigelser, permitteringer uten lønn og innskrenking i arbeidstiden - NAV 76-08.03 Bekreftelse på arbeidsforhold og permittering - NAV 04-08.0 Generelt arbeidsreglement for ansatte - Studentersamfundet i Trondhjem og Samfundets Støtter Side 2 Lønnstrekk som kommer inn under pkt. 3., 4. og 5., skal begrenses til den del av lønnen som overstiger det arbeidstakeren med rimelighet trenger til underhold for seg og sin husstand

Hvorvidt personer med lav lønn opplever fattigdom avhenger blant annet av om de lever alene og av husholdningens samlede inntekt. Lønn er bare en av flere inntektskilder. Generelt er det slik at fattigdomsproblemer er mer utbredt blant personer som står utenfor arbeidslivet, enn blant yrkesaktive Likestillings- og Diskrimineringsombudet har i flere uttalelser sagt at ansatte i slik permisjon ikke skal diskrimineres i forhold til lønn og bonus. Uttalelsene i blant annet sak 11/2010 peker på at dersom bonus er avhengig av firmaets resultater og opptjening, skal du motta bonus selv om du er i foreldrepermisjon, og da for den perioden du faktisk har arbeidet før permisjonen startet 1.7 Lønn under permisjon 1. Med lønn i forbindelse med permisjoner menes ordinær avlønning uten tillegg, med mindre annet følger av lover, tariffavtaler m.v. 2. Lønn justeres i forhold til stillingsprosent, jfr. punkt 1. 3. Ved permisjoner uten lønn innstilles alle lønnsutbetalinger (regulativlønn og evt. tillegg). 1.8 Lønnsansiennite

Søknad om permisjon uten lønn » Privatøkonomi og forbrukerspørsmål » Karriere, arbeidsliv og utdanning; Vil du være med på bakrommet? Logg inn for å følge dette . Del på andre sider. Opprett en konto eller logg inn for å kommentere. Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar kan permisjon uten lønn vurderes. 5.2 GRUNNUTDANNING Dvs. utdanning som går på noe helt annet enn det arbeidstakeren har pr. idag eller at arbeidstakeren starter grunnutdanningen sin. Det innvilges i dette tilfelle permisjon uten lønn. Det kan vurderes å gi permisjon med delvis lønn til ufaglærte som vil ta fagbrev. 5.3 VIDERE- OG. permisjon uten lønn for å følge egne barn til lege, tannlege, helsestasjon mv. Det forutsettes at besøket ikke kan gjennomføres utenom ordinær arbeidstid. 6.3 Eget bryllup Ved inngåelse av ekteskap / partnerskap kan det innvilges permisjon uten lønn i inntil 2 dager (selve dagen og en dag før eller etter)

Hovedavtalen § 12 regulerer ytterligere rett til permisjon med lønn, samt om bindingstid og permisjon for lese- og eksamensdager. De sentrale partene har videre fokusert på viktigheten av kompetanseutvikling, se HTA kapittel 3, pkt 3.3 og protokoll fra tariffoppgjøret i 2008 lovlig/avtalefestet lønnet permisjon, for å kunne innvilges permisjon med lønn etter dette punkt. Denne retten gjelder ikke innskriving på skolen. Permisjon kan i tilfelle gis uten lønn. 2.5 Familiebegivenheter. For eget bryllup: 1 dag Konfirmasjon: 1 dag for eget bar Arbeidstaker kan ha krav på fri med lønn i noen tilfeller, i andre tilfeller kan man ha krav på å få fri, men uten å få betalt. Det er kun for permisjon ved svangerskaontroll at rett til lønn følger av arbeidsmiljøloven. For andre former for permisjon kan rett til ytelser følge av folketrygdloven rett til permisjon med lønn eller uten lønn, samt der hvor man kan SØke om delvis eller full lønn i permisjonstiden. Arbeidstakere som søker permisjon må være oppmerksom på at det gielder særskilte bestemmelser for opptjening av pensjon og forsikringer under permisjon. Saksbehandling. Arbeidstaker skal normalt sende søknad om permisjon

Søknader om permisjon uten lønn avgjøres i hvert enkelt tilfelle av administrasjonen eller tilsettingsmyndigheten som vurderer om det av hensyn til tjenesten lar seg gjøre å gi permisjon. Ved vurderingen legges det blant annet vekt på om det lar seg gjøre å skaffe vikar eller ordne tjenesten på annen forsvarlig måte Formålet med bestemmelsen om rett til utdanningspermisjon er å møte behovet for økt kompetanse og omstilling i arbeidslivet generelt. Man kan altså utdanne seg til et helt annet yrke enn det man har i dag. Den som ønsker å benytte retten til permisjon må gi arbeidsgiver skriftlig varsel om dette

permisjon med lønn. Permisjon uten lønn bør tilstås i de tilfeller hvor det ikke er grunnlag for å innvilge permisjon med lønn. 2.3 Tilvenning av barn i barnehage/dagmamma Ved tilvenning av barn i barnehage/dagmamma kan det innvilges permisjon inntil 3 dager med lønn. Generell merkna som permisjon uten lønn, eller tas som avspasering på vanlig måte. Dersom vedkommende er kjøpt fri eller mottar økonomisk godtgjørelse for sin deltakelse, gis permisjon uten lønn. For deltakelse som vanlig frivillig kan det gis permisjon uten lønn, eventuelt avspasering på vanlig måte - Dersom det er arbeidsgiver som bestemmer at du skal ha hjemmekarantene, uten at det foreligger en sykemelding, må arbeidsgiver betale lønn. Dersom legen ber deg holde deg hjemme, enten i påvente av testresultat eller i påvente av sykemelding, er det i arbeidsgivers interesse at du ikke dukker opp på jobb, og derfor nærliggende at arbeidsgiver betaler lønn Annen type permisjon uten lønn som sammenhengende varer én måned eller lenger, kan gi grunnlag for innvilgelse av forlenget stipendiatperiode. Det må søkes om slik permisjon. Stipendiatens oppgave er først og fremst å gjennomføre sitt forskningsarbeid og sin doktorgrad. AHO er derfor svært restriktive med permisjoner for stipendiater

a) Arbeidstakere som har permisjon med lønn b) Arbeidstakere som er i foreldrepermisjon uten lønn, jf. arbeidsmiljøloven § 12-5 c) Arbeidstakere som på virkningstidspunktet er i ulønnede permisjoner med inntil én måneds varighet Arbeidstakere som før virkningsdato har gjeninntrådt etter omsorgspermisjon uten lønn, jf Dersom etter- eller videreutdanningen er nødvendig for virksomheten kan arbeidstaker få permisjon med lønn i Formålet med lovbestemt rett til utdanningspermisjon er å møte behovet for kompetanse og omstilling i arbeidslivet generelt, Disse begrensningene gjelder ikke for permisjoner på under en måned. Lønn og fravær er et. Har arbeidstaker i DOT krav på å få innvilget permisjon uten lønn? I utgangspunktet har en arbeidstaker ikke noe krav på å få fri fra arbeidet, hverken en enkelt dag eller en lengre periode. For å kunne ta fri må det følge av arbeidsavtalen, avtale om fleksitid, permisjonsreglement, lov eller tariffavtale beregning av lønn, ansiennitetstillegg eller; Generelt kan det sies at ansiennitet benyttes som et skillekriterium ved oppsigelse, da det er et uttrykk for ervervet kompetanse. I arbeidslivet dukker det stadig opp problemstillinger som må håndteres individuelt og på riktig måte Søknad om permisjon skal leveres skriftlig og i god tid slik at søknaden kan behandles forsvarlig. Søknaden skal gå tjenestevei, og den skal være begrunnet. 2.2 Myndighet til å avgjøre permisjonssøknader Myndigheten omfatter permisjon med og uten lønn og i henhold til dette reglement

Arbeidstid, ferie og permisjon - NH

Ombudet konkluderte med at en kommune ikke handlet i strid med likestillingsloven § 5 første ledd, jf. § 17, ved ikke å utbetale full lønn til klager i perioden 1. august til 25. november 2014, mens hun var i foreldrepermisjon. Kvinnen klagde på ombudets uttalelse, og saken er sendt til Likestillings- og diskrimineringsnemnda for behandling. Nemndas saksreferanse er 57/2016 Reglement for arbeidsvilkår og godtgjørelse av folkevalgte 1. Arbeidsvilkår 2.6 Permisjon uten godtgjøring Leder av folkevalgt organ med prosentvis godtgjøring, kan etter søknad få permisjon fra Utbetalingen av lønn stopper på det tidspunk

Den 26. juni 2018 søkte hun om utdanningspermisjon med lønn for å delta på omstillingsevne i arbeidslivet generelt, permisjon uten lønn. Utdanningspermisjon kan imidlertid ikke kreves når det vil være til hinder for arbeidsgiver Lovlig forskjellsbehandling på grunn av graviditet, fødsel, amming og permisjon ved fødsel eller adopsjon er tillatt der forskjellsbehandlingen er nødvendig for å beskytte kvinnen, fosteret eller barnet i forbindelse med graviditet, fødsel eller amming, eller der det foreligger andre åpenbare grunner, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 10 vedtatte føringer, gis ikke permisjon med lønn. Permisjon uten lønn kan gis, men det kan ikke gis annen økonomisk dekning. Ved opplæringstiltak som har betydning for arbeidstakerens funksjon som tillitsvalgt, og som gis i regi av egen fagforening, gis permisjon med lønn. (Gjelder all grunnopplæring for tillitvalgte)

Egenmelding Med egenmelding menes at du som arbeidstaker melder fra til arbeidsgiver om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge frem legeerklæring. For å få rett til å bruke egenmelding må du ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder. Dette følger av folketrygdlovens § 8-24. Egenmelding kan brukes opptil tre kalenderdager [ Det kan innvilges permisjon med hel eller delvis lønn i inntil 12 uker for fast ansatte når videreutdanningen er i tråd med kommunens behov. Ut over 12 uker kan det kan gis permisjon uten lønn i inntil 3 år. Etter søknad kan kursavgift, kursmateriell, reise- og oppholdsutgifter dekkes helt eller delvis, men begrenses oppad til kr 25.000,-

Permisjon fra jobbHvordan søke permisjonJobbPortalen

Video: Flere tar permisjon uten lønn: Dette må du tenke på om du

En ønsker på denne måten å knytte til seg studenten så tidlig som mulig i studiet med mål om å beholde denne i hele studietiden samt som ferdig utdannet. Det gis et rekrutteringstillegg for studenter som er ansatt i mer enn 1 år av studietiden (mak Her kan du lese mer om hvilke rettigheter de ansatte har, til permisjon med eller uten lønn Permisjon må som regel innvilges dersom dette betyr mye for den enkelte arbeidstaker, og arbeidsgiver ikke får for store ulemper med dette. Bakgrunnen for arbeidstakers ønske om permisjon vil ha mye å si i denne vurderingen. Regelverk

Hvem har rett til redusert arbeidstid

Arbeidsminister Robert Eriksson har varslet en full gjennomgang av særaldersgrenser i arbeidslivet. Han har også varslet om oppmyking av adgangen til å arbeide utover oppnådd pensjonsalder - enten denne nå er 67 eller hele 70 år. Dette tyder på en ny dynamikk på området - både juridisk og politisk Uten at vi her kan gå i detalj på utvelgelsen av ansatte for permittering eller nedbemanning, kan nevnes at saklige kriterier blant annet vil være kompetanse, egnethet og ansiennitet. Det er ingen plikt til kun å legge vekt på ansiennitet, selv om noen tariffavtaler gir ansiennitet en stor betydning Bindingstid vanlig ved utdannelse med lønn. Bindingstid er ganske vanlig i ansettelsesforhold der du får en utdannelse med lønn som f.eks. i forsvaret. Under plikttjeneste får du vanlig lønn. For eksempel er krigsskolen 4 år og deretter har du 4 års plikttjeneste etterpå

Lønn for ansatte heves kun for de som ligger under nytt minstelønnsnivå. Fritids- og opplevelsesavtalen (NAF): Minstelønnssatsene heves med kr 2 pr time. Dette gis ikke som generelt tillegg. Det gis et generelt tillegg på kr 2,50 pr time til alle arbeidstakere omfattet av denne overenskomsten. Oljeoverenskomsten (NTF) Arbeidslivspolitikk er offentlige lover og tiltak som danner rammer for arbeidsgivernes styringsrett og for adgangen til å inngå avtaler mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Hensikten er blant annet å sikre full sysselsetting, godt arbeidsmiljø, høy produktivitet og jevn inntektsfordeling. Arbeidslivspolitikken varierer mellom landene, og Norge regnes for å tilhøre den nordiske.

Korona: 100 spørsmål og svar om arbeidsoppgaver, lønn

Slik vil regjeringen bekjempe nulltimerskontrakter. Arbeidere må ha en stillingsprosent og det skal være et tak for innleie av arbeidskraft. Dette foreslår arbeidsminister Anniken Hauglie i. Kollegaen min jobber som skole og SFO-assistent hvis det har noe å si. Trodde dette med dødsfall og permisjoner er noe som gjelder hele arbeidslivet og står nedskrevet i en lov. Men jeg er ikke bevandret i dette. Det skal sies at hun FÅR permisjon med lønn selve begravelsesdatoen, men det skulle jo bare mangle Permisjon med lønn første gang; dersom faren ønsker å følge moren til ultralyd flere ganger, blir det permisjon uten lønn. Dersom behandlingen skal skje på regelmessig basis og ikke kan legges til fritiden, (for eksempel x-antall behandlinger hos fysioterapeut) er det mer korrekt å søke om sykemelding enn å søke om velferdspermisjon

Permisjon - Arbeidsrettsadvokate

 1. Saken gjelder krav om lik lønn for arbeid av lik verdi etter likestillingsloven § 5 jf. § 3. En kvinnelig lønns- og personalleder i kommunen sammenlignes med to menn som er ansatt som økonomikonsulent og helse- og sosialsjef. Lønns- og personalleder er avlønnet 40 000 kroner lavere enn helse- og sosialsjefen og 45 000 kroner lavere enn økonomikonsulenten
 2. undersøkelse tyder på at både mors og fars permisjon har en signaleffekt. Det å ta kortere permisjon enn man forventes å ta, tolkes som et positivt signal
 3. Det er også anledning til å ansette en arbeidstaker midlertidig på generelt grunnlag for en periode på inntil 12 måneder. Bestemmelsen skiller seg fra de andre alternativene for midlertidig ansettelse ved at det ikke oppstilles særskilte grunner før midlertidig ansettelse kan benyttes, men ordningen er underlagt enkelte begrensninger i tid og omfang

Krav på utdanningspermisjon uten lønn

Det betyr at arbeidstakere som er i permisjon så langt som mulig også skal omfattes av de endringene som skjer på arbeidsplassen i permisjonstiden. En forutsetning for å komme tilbake til virksomheten er at ansettelsesforholdet ville vart så lenge uten permisjonen. Det har særlig betydning for midlertidig ansatte Hovedavtalen mellom LO Stat og Staten 1. januar 2017 til og med 31. desember 2019 Innledning Partsforholdet Arbeidsgiverpart i avtalen er som tidligere «det departement som statens lønnssaker hører under», for tiden Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). I avtalen omtales KMD som «Departementet». Andre departementer omtales som «fagdepartement» eller «departement. Norsk Tjenestemannslag (NTL) er et fagforbund for ansatte i staten og i virksomheter med offentlig tilknytning (som kultur- og forskningsinstitusjoner). Vi organiserer også studenter. NTL er et av de største fagforbundene i LO, og har i dag ca 47.000 medlemme [April 2017] Eg er tilsett som lærar på vilkår og skal ta PPU-eksamen til våren. Har eg rett på permisjon med full lønn då? Har spurt rektor om dette, men han seier at dei utan PPU ikkje har rett på lønna eksamensdagar. Stemmer det? Snart ferdig lærar. SVAR: Dette stemmer ikkje

Når kan arbeidsgiver si nei til utdanningspermisjon

 1. Likeledes vil endringene i samfunnet generelt med utfordringene ved digitalisering i arbeidslivet kreve kompetanseheving og nye arbeidsformer som vil skape et behov for større fokus på det gode arbeidslivet. Forbundet må ha fokus på disse utfordringene og vil vurdere tiltak for å øke kunnskap om konsekvensene av dette
 2. Instituttet er likevel usikre på om dette er en del av en ny trend. Mathiassen Retterås påpeker at arbeidslivet har et ansvar for å tilby kvinner og menn like muligheter for å kunne kombinere lønnsarbeid med omsorgsansvaret, men at den enkelte familie også må være bevisst på hvordan de velger
 3. Det kan også gis permisjon etter denne bestemmelse ved avtaler om utveksling av arbeidstakere mellom kommunen og andre kommuner/fylkeskommuner. inntil 6 mnd./kommunalsjef ut over 6 måneder 7.2 Friår eller permisjon for å overta annen stilling Det kan innvilges permisjon uten lønn inntil 1 år for arbeidstakere som av helsemessige, sosiale eller andre vektige grunner har behov for det. På.
 4. Fast ansatte som slutter i bedriften og innen 3 år på ny blir ansatt i samme bedrift, har krav på fast ansettelse fra tiltredelsen uten å gjennomgå prøvetid. § ny.2. Ansettelsesformer § ny.2.1. Generelt Det skilles mellom faste og midlertidige ansatte. Ansettelse skal skje skriftlig. § ny.2.2. Fast ansatt

Vil du ha studiefri med lønn? Sjekk hva du kan få

Personer på sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte, til forskjell fra personer på andre typer tiltak, der det bare utbetales en kursstønad e. l. Sysselsatte omfatter både ansatte, selvstendige og familiearbeidere uten fast avtalt lønn Landsoverenskomsten for elektrofagene 1. april 2018 til 30. april 2020 Mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Nelfo og Landsorganisasjonen i Norge/EL og IT Forbundet. § 1 Overenskomstens omfang og varighet Overenskomsten gjelder for bedrifter som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg med tilhørende anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon o.l. I arbeidslivet kan dette føre til permitteringer. Flere flyselskap, restauranter og hotell har nemlig opplevd avbestillinger den siste tiden, som videre kan gjøre det nødvendig å redusere antall ansatte på jobb. Handels- og tjenestenæringen rammes hardt av coronafrykt. Åtte av ti jobber er i tjenesteytende næringer Uløste oppgaver på 2020-tallet. I arbeidslivet vil jeg særlig trekke fram tre saker som må være øverst på agendaen til en ny Arbeiderpartistyrt regjering: Det ene er at det fortsatt er altfor store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. I fjor var kvinners gjennomsnittslønn 87,6 prosent av menns lønn Høy kvalitet på tjenestene med kompetente og kvalifiserte ansatte rammen ved årets oppgjør gis som generelt prosentvist tillegg for alle grupper. Med bakgrunn i dette krever Unio følgende: 3 . skal det gis permisjon med full lønn og dekning av legitimerte utgifter

Jobbekspertene svarer: Kan jeg jobbe redusert etter endt

To timer på overtid ble LO, Unio, YS og Akademikerne natt til torsdag enige med Oslo kommune i årets lønnsoppgjør. Også i statsoppgjøret er partene enige om en ny tariffavtale Flere kvinner forteller DN hvordan de mistet lederjobbene etter mammapermisjon. Én ble degradert fra ledergruppen til lagerarbeid. Årlig får Likestillingsombudet rundt 400 slike saker Der permisjon med 80 % er valgt reduseres lønn tilsvarende. Full lønn under fødselspermisjon beregnes som full lønn under sykdom. 2. Rett til permisjon med lønn er basert på ordningen i lov om folketrygd med rett til permisjon i henholdsvis 47/57 uker ved fødsel

sØr-aurdal kommune Årsmelding og regnskapsanalyse 2006 side 3 innholdsfortegnelse: rÅdmannens hovedkommentarer..... Generelt er det streikebryteri når: Ansatte i slike stillinger kan utføre arbeid som de streikende normalt utfører for å avverge skade på liv, helse og materiell, uten at det blir snakk om streikebryteri. Arbeidstakeren har imidlertid krav på å få utbetalt opptjent lønn,. Jeg er kvinne 36. Etter en langvarig lungebetennelse og vond hoste, ble jeg sendt til røntgen og CT av lungene. Det ble påvist tumorsuspekt stor 2,5 cm i venstre lunge ved hjertet. Nå venter jeg på å komme til undersøkelse hos lungespesialist på sykehus. Det jeg lurer på er...hva venter meg fremo.. Deltakere på slike møter beholder sin lønn, jf. nr. 1. Arbeidstakere som deltar på møter ut over ordinær arbeidstid, godtgjøres etter nr. 1, men uten overtidstillegg, og bare for møter som har hjemmel i hovedavtalens Del 1 Denne siden inneholder svar på ofte stilte spørsmål om blant annet arbeidsforhold, ferie, sykdom og karantene. All informasjon er gitt etter gjeldende regelverk. Vi reviderer alle spørsmål og svar fortløpende. Vi ber om at du merker deg datomerkingen under hvert svar 11.Permisjon 12 12.Rus i tjenesten 13 13.Helse- miljø og sikkerhetsarbeid 13 14.Generelt 13 Innhold. 3 1. Innledning Reglementet gjelder alle arbeidsta-kere i Bodø kommune, jf. arbeidsmil-jøloven (aml) § 14-16 og Hovedtariffav- talens (HTA) § 1. Den skudd på lønn. d) Lån Det kan i spesielle tilfeller som samlivs-brudd,.

 • Hp deskjet 3630 manual.
 • 332 i femtallsystemet.
 • Prague christmas.
 • Hit me baby one more time year.
 • Wie bekomme ich eine einladung für bestsecret.
 • Velominati rules helmet.
 • Nutrixxion gel.
 • Tenerife norsk skole.
 • Marc tell schmid germaine pulver.
 • Tudor serie.
 • Kondensator oppbygging.
 • Fippskjegg flippskjegg.
 • Biowissenschaften heidelberg bewerbung.
 • Tagebau jänschwalde rekultivierung.
 • Hecht angeln.
 • Bergans powerframe 130l.
 • Punktvipper.
 • Makro sammendrag.
 • Dufsesko pris.
 • Pc för alla erbjudande.
 • Deutsche meisterschaft triathlon 2016 ergebnisse.
 • Ozonlaget ndla.
 • Baby foot prisjakt.
 • Sweet protection trooper prisjakt.
 • Citti park.
 • Vorter i pannen.
 • Pre workout bivirkninger.
 • Haus kaufen walchshofen.
 • Fritzbox 7590 vs 7490 wlan reichweite.
 • Bob frisuren für feines haar.
 • Iniesta alder.
 • Doro phone manager.
 • Kretsløp definisjon.
 • Beawesome no.
 • Schimpanse nahrung.
 • Hjemmelagde fiskekaker uten melk.
 • 30 seconds to mars tour.
 • Fotobokser oversiktskart.
 • Traktordemontering jönköping.
 • Veranda rekkverk.
 • Mossa farge.