Home

Saksbehandlingstid lagmannsretten

 1. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for anker over dom i straffesaker i lagmannsrettene i perioden 2010-2018. Dokument 3:3 (2019-2020) 9 etter at saken kom inn til tingretten og innen åtte uker etter at anke til lagmannsretten er henvist til ankeforhandling. Analyser av data fra domstolenes saksbehandlingssyste
 2. Borgarting lagmannsrett kjemper mot halvannet års saksbehandlingstid Borgarting legger ikke skjul på at det er vanskelig å få ned den lange saksbehandlingstiden i Norges største ankedomstol. - En viktig del av rettssikkerheten er å få saken sin trygt, godt og forsvarlig behandlet. En annen viktig del er at det skal skje innen forsvarlig tid
 3. Det er ikke mulig å gi deg et konkret svar på hvor lang tid det vil ta før du får svar fra lagmannsretten. Årsaken til dette er at det avhenger av hvor lang saksbehandlingstid det er i den aktuelle lagmannsretten. Men du vil nok få et brev fra lagmannsretten i løpet av forholdsvis kort tid med dato for behandling av din anke
 4. nelig lang saksbehandlingstid, sier Johansen
 5. Et slikt nektingsvedtak kan ankes videre til lagmannsretten. Les mer om klage på tinglysing. Saksbehandlingstid hos kommunen. Saker som skal matrikkelføres hos kommunen, har egne regler om saksbehandlingstid og klage. Dette gjelder både saker som skal tinglyses, og saker som ikke skal tinglyses
 6. Når foreligger lang «liggetid» i straffesaker? Dommen gir også føringer for når det foreligger lang saksbehandlingstid hos påtalemyndighetene som skal få innvirkning på straffeutmålingen. I den aktuelle saken var det tale om en total saksbehandlingstid på rundt tre år, inkludert ankebehandling i lagmannsretten og Høyesterett.Dette fikk ikke virkning for straffeutmålingen som.
 7. nelige domstoler i henhold til lovens § 1.Lagmannsretten er ankeinstans over dommer i både straffesaker og sivile saker. For øvrig avgjør lagmannsretten anke (før 2008 kalt kjæremål) over kjennelser og beslutninger i begge typer saker

6.5 Forsvarlig saksbehandlingstid. Opplæringsloven setter ingen eksplisitte tidsfrister for PP-tjenestens behandling av saker om spesialundervisning, men vi legger til grunn at dette må skje i løpet av rimelig tid. Saksbehandlingen skal være forsvarlig. Dette må suppleres med forvaltningslovens regler (saksbehandlingstid, foreløpig svar). Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar Sivile tvister, enedommersaker, meddomsrettssaker fordelt etter antall innkommende, behandlede, beholdning ved årsskiftet samt etter saksbehandlingstid (måneder) Saker etter barneloven per tingrett 2014-2018 (publ 18.3.19) Arbeidsrettssaker per tingrett 2014-2018 (publ 18.3.19 Lagmannsretten fant at begjæringen måtte avvises, fordi den tidligere var prøvd for retten. (Sammendrag ved Lovdata.) Stikkord: Straffeprosess. Opphevelse av beslag. Straffeprosessloven § 208. 2020-10-15 Gulating lagmannsrett - Kjennelse LG-2020-117844 Tingretten hadde avvist.

Borgarting lagmannsrett kjemper mot halvannet års

Hvor lang tid tar det før en sak kommer opp i lagmannsretten

Lagmannsretten har videre tilgang til en rettssal i Lillehammer tinghus. Straffesaker med meddommere, der saken kommer fra en av domstolene i Oppland, blir gjerne behandlet der. Lagmannsretten disponerer dessuten en rettssal i Gjøvik tinghus. Rettsforhandlingene kan også bli holdt andre steder i lagdømmet hvis det er hensiktsmessig Lagmannsretten enig med tingretten. Kvinnen fikk fradrag i straffen på grunn av lang saksbehandlingstid, og hun ble dømt til fengsel i 120 dager med fradrag av to dager for varetektsfengsling Riksrevisjonen har gjennomført en undersøkelse av saksbehandlingstid og effektivitet i tingrettene og lagmannsrettene, jf. pkt. 5.4 under og supplerende tildelingsbrev 28. oktober lagmannsretten ble henvist til ankeforhandling, jf. § straffeprosessloven 275 annet led Rettsgebyret er økt igjen. Her får du en oversikt over hvor mye du må betale i gebyr for ulike offentlige juridiske tjenester fra 1. januar 2006, og hva som kreves av ankegjenstandens verdi for å få anket en dom videre til en høyere domstol. R = Rettsgebyr som pr. 01.01.2006 er fastsatt til kr. 860,- [ Rettsgebyr er et grunngebyr for beregning av betaling for visse tjenester i offentlig virksomhet. Det må for eksempel betales rettsgebyr hvis man går til sak, eller ved anke over en rettsavgjørelse

Han er uenig i rettens vurdering og mener at deres involvering i diskusjonen om hvordan få saksbehandlingstid burde få konsekvenser for straffeutmålingen. - At de kjente til diskusjonen om hvordan få lenger saksbehandlingstid, bør få konsekvenser for straffeutmålingen. Det var lagmannsretten uenig i Møtelederen: Da er vi klare til å starte høringen, og jeg vil på vegne av kontroll- og konstitusjonskomiteen få ønske velkommen. Høringen er et ledd i komiteens behandling av sak om Dokument 3:3 for 2019-2020, Riksrevisjonens undersøkelse av saksbehandlingstid og effektivitet i tingrettene og lagmannsrettene saksbehandlingstid frem til påtaleavgjørelse for samtlige lovbruddskategorier var 101 dager, mens gjennomsnittlig saksbehandlingstid for narkotikalovbrudd etter straffeloven var 125 dager.8 1.2 Problemstilling og videre struktur av oppgaven og den lagmannsretten som avsa fles Riksrevisjonen har gjennomført en undersøkelse av saksbehandlingstid og effektivitet i tingrettene og lagmannsrettene, jf. pkt. 5.4 under og supplerende tildelingsbrev 28. oktober lagmannsretten ble henvist til ankeforhandling, jf. § straffeprosessloven 275 annet led Det er da fort noen mnd. saksbehandlingstid for lagmannsretten (gjerne 2-3 mnd) før hovedforhandling der. De fleste saker som ankes til Høyesterett avvises. Barnerettsprosess barnefordeling rettssak tid , Hvor lang tid tar en rettssak om fast bosted eller samvær , hvor lang tid tar rettssak barnefordeling , hvor lenge går saken i retten , lengde på rettsprosess Legg igjen èn kommentar ;-

Lagmannsretten deltar sammen med Nord-Troms tingrett i prøve- av saksbehandlingstid og effektivitet i domstolene, og rettet der sterk kritikk til domstolene og Domstoladministrasjonen for frist - oversittelser og manglende måloppnåelse. For lagmannsrettenes de Svært mange tvister løser seg mellom partene, før advokat i det hele tatt er kontaktet. En advokat bør alltid vurdere muligheten for et godt forlik i de tilfeller det er håp om at en sak kan finne sin løsning Før du søker, dokumentasjon, økonomisk rådgivning, vilkår, slik søker du, send søknad, behandling, send klage

Lagmannsretten har i 2016 delteke i eit pilotprosjekt om betre ivaretaking av Anke over dom i sivile sak 391 390 423 417 387 BEHANDLINGSTID ; Kronikk: Ankenekt truer rettssikkerheten. To av tre straffesaker blir nektet anke til lagmannsretten. Det er et klart uttrykk for at rettsvesenet prioriterer ressurshensyn høyere enn rettssikkerhe Lagmannsretten: Vergehonorar som advokat kun når oppdraget krever juridisk kompetanse. Borgarting lagmannsrett avsa 1. april en dom om godtgjøring for vergeoppdrag. Dommen sier at advokatverger kun skal få betaling som advokat dersom oppdraget krever juridisk kompetanse

Frykter opp til tre års ventetid i lagmannsretten

Om gjeldsordning. Hva er gjeldsordning, hvor lenge varer den, plikter, kausjonist, konkurs, næringsdrivende, når du er ferdig Lagmannsretten har nemlig bemerket i sin dom at tiden det har tatt før saken kom opp gjør at mannen burde få strafferabatt. De har på sin side ikke vektlagt mannens tilståelse like tungt som tingretten, slik at i sum endte lagmannsretten opp med å la dommen på ett år og seks måneder bli stående, og forkastet anken Lagmannsretten var enig med advokat Høyendahl i at det var søknadstidspunktet som måtte legges til grunn. Dette er også best i samsvar med lovens formål og motvirker at lang saksbehandlingstid i Trygderetten blir bestemmende før søknadens behandling og utfall Ifølge dommen fra lagmannsretten begikk stefaren gjentatte seksuelle overgrep mot den mindreårige jenta Straffen i lagmannsretten ble et halvt år kortere på grunn av lang saksbehandlingstid Det har tidligere vært kjent at det europeiske overvåkningsorganet ESA, åpnet sak mot norske myndigheter der de ba om svar på hvorfor tidligere psykologistudenter fra ELTE-universitetet og fra Polen ikke får arbeidslisens i Norge. I den forbindelse undersøker nå ESA også at norske myndigheter har brutt reglene for saksbehandlingstid i yrkeskvalifikasjonsdirektivet for EU og EØS-land

Saksbehandlingstid Kartverke

Han ønsker å unngå lang saksbehandlingstid i lagmannsretten. - Vi ønsker ikke at ankesaken skal ta flere år i lagmannsretten, slik som i tingretten. Gjennom ankeprøvingen vil det bli nærmere avklart hvor omfattende ankebehandlingen blir, herunder om deling av saken er aktuelt Eksempler. Noen eksempler på gebyrer beregnet etter rettsgebyr (R): Tinglysing av skjøte, målebrev, erklæring, leiekontrakt, transport, prioritetsvikelse mv.: 1,8 R.; Tinglysing av pantedokument: 2,25 R.; Tinglysing av pantedokument eller tinglysing av transport av pantedokument i forbindelse med refinansiering av lån innenfor samme låneramme, med samme pantsetter eller pantsettere og. Dommerne i lagmannsretten mener derimot at konsekvensen må være at hele straffen gjøres betinget. De har dømt pensjonisten til ti måneders fengsel som han altså slipper å sone. — Det er ikke noe nytt at lang saksbehandlingstid skal komme domfelte til gunst Lagmannsretten er kommet til samme resultat som byretten, men på et annet grunnlag. Lagmannsretten finner det godtgjort at da Kirsten Oseberg den 28. oktober 1992 undertegnet kjøpekontrakten med CLC og søknaden til DnB Finans, var hun klar over at søknaden gjaldt fullfinansiering av kjøpet av andelen og at kredittgiver ville være DnB Finans eller annen virksomhet knyttet til Den norske.

Lang saksbehandlingstid i sivile tvister har betydning for de involverte, men kan også ha en samfunnsøkonomisk kostnad. Det følger av straffeprosessloven at lagmannsretten skal foreta en omprøving av de spørsmål den får seg forelagt Høyesterett har i ordinære straffesaker vurdert hvorvidt inaktivitet kan anses konvensjonsstridig. I en skattesak har lagmannsretten konkludert med at en inaktiv periode på 20 måneder i saksbehandlingen var en krenkelse av EMK, Det er også et reelt problem at lang saksbehandlingstid forverrer skattyters mulighet til domstolsprøving Fortviler over endeløs saksbehandlingstid. Halvannet år etter dommen i Strasbourg, har Gulating lagmannsrett fortsatt ikke avgjort om fetteren til Birgitte Tengs får saken sin opp på nytt. Ved lagmannsretten får BT bekreftet at fetteren og hans familie må tilbringe nok en sommer i uvissshet Lagmannsretten skal ta stilling til den delen som handler om menneskehandel og lånebedrageri. Hussain ble dømt til ni års fengsel i Oslo tingrett. Kun én av de 13 tiltalte ble frikjent

Kidnappingssak knyttes til Young Bloods: «De tiltalte

Høyesterett om virkningen av lang saksbehandlingstid i

 1. I lagmannsretten ble fengselsstraffen satt betydelig ned som følge av svært lang saksbehandlingstid. Videre ble erstatningsbeløpet satt ned til om lag 17, 5 millioner kroner da lagmannsretten la til grunn at det skulle anvendes et skjerpet beviskrav ved utmåling av tapet
 2. I fjor fikk nærmere 5000 personer omgjort vedtak fra Nav i Nav Klageinstans, Trygderetten eller lagmannsretten. VG bringer lørdag historiene til nordmenn som har tatt kampen mot Nav, og vunnet frem
 3. nelige straffesaker og sivile saker, mens en rekke andre saker behandles av Oslo byfogdembete - for eksempel konkurssaker og andre skiftesaker, og alle saker om tvangsfullbyrdelse og midlertidig forføyning

Rød vant frem i saken staten ved Skatt øst hadde anket inn for lagmannsretten, med krav om skatt og straffeskatt på vel 50 millioner kroner. Rød tilkjennes også 275.325 kroner i saksomkostninger. Anken fra staten avvises etter dissens i retten. Rettsmaraton. Dette er den siste saken i kjølvannet av konkursen i Marine Subsea i 2010 Lagmannsretten kan ikke se at tiden fra hans nye asylsøknad og frem til dette vedtaket er uvanlig lang. Det dreier seg her om en saksbehandlingstid på under ett år. Det kan imidlertid hevdes at UDIs vedtak snarest burde ha vært fulgt opp med et forhåndsvarsel om utvisning, slik det ble gjort i den første asylsaken Lagmannsretten kom på sin side til at foretaksstraff skulle anvendes. Lagmannsretten påpekte innledningsvis at spørsmålet om hvorvidt foretaksstraff skal anvendes beror på en skjønnsmessig vurdering i det konkrete tilfellet, men at foretaksstraff likevel er særlig egnet for brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om vern av liv og helse Løvlund viser til at samtlige ankende har anført at lagmannsretten ikke har lagt stor nok vekt på saksbehandlingstid. LES OGSÅ: RA fulgte innsidesaken dag 103:- Fengsel i ni å Anke til lagmannsretten - halvert straff. En av våre kunder ble i tingretten dømt for promillekjøring med en promille på ca. 1,5. Han fikk etter vår oppfatning for streng straff og anket til lagmannsretten. Sistnevnte gav oss ikke fullt medhold, men vi fikk halvert fengselsstraffen fra 30 dager til 14 dager i forhold til utgangspunktet

Statsrådens uttalelse fremstår også som noe underlig i lys av Riksrevisjonens merknader i Dokument 3:3 (2019-2020), hvor det blant annet heter at Riksrevisjonen anser det som svært alvorlig at ikke flere domstoler når Stortingets mål for saksbehandlingstid i straffesaker, og vurderer det som sterkt kritikkverdig at mange tingretter og at den største lagmannsretten har en. Tingretten er en domstol. Det er den første domstolen hvor sivile saker og straffesaker behandles. Mange sivile saker starter i forliksrådet, men dette er ikke en domstol. Rettssystemet i Norge har tre domstolsnivåer: tingrett lagmannsrett høyesterett Man sier at tingretten er domstol i første instans. Avgjørelser på ett nivå kan ankes til neste nivå, men at man anker betyr ikke at. Lagmannsretten legger til at UNE i sin beslutning 5. november 2019 mener at det svekker den generelle troverdigheten at Mokhtar og Mariam ikke har samarbeidet for å avklare sin identitet, jf. at de har blitt oppfordret til å legge frem pass men ikke hadde gjort det. Det er for lagmannsretten dokumentert at begge søkte om pass ved den iranske ambassaden allerede i desember 2016

I tvisteløsningssammenheng har den siste uken vært hendelsesrik: I går, onsdag 7. oktober 2020, sendte Justis- og beredskapsdepartementet forslag til endringer i tvisteloven og enkelte andre lover ut på hø-ring. Forrige uke, onsdag 30. september 2020, la Domstolkommisjonen frem sin andre utredning (NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt - domstolene i endring), konsentrert rundt domstolenes. I lagmannsretten stilte tiltalte seg uforstående til alle anklagene, Mannen fikk et fradrag i straffen på 18 måneder på grunn av lang saksbehandlingstid hos politiet Siden landet stengte ned i midten av mars har Nav behandlet 437.000 dagpengesøknader. I forbindelse med den store pågangen var det i en periode mye lengre saksbehandlingstid enn til vanlig, men Nav-direktør Hans Christian Holte sier til NRK at saksbehandlingstiden nå stort sett er tilbake til normalen på rundt fire uker Saken skulle opprinnelig opp i lagmannsretten i november i år, men på grunn av at lagmannsretten venter på en uttalelse fra EFTA-domstolen, til at departementet avslutningsvis i brevet forsøker å avvise ESAs konklusjon om systematiske brudd på reglene om saksbehandlingstid

lagmannsrett - Store norske leksiko

6.5 Forsvarlig saksbehandlingstid - Udi

Lagmannsretten uttaler at det ikke er utviklet noe normalnivå for oppreisning til ransofre. LG-2014-172924 Straffeloven (1902) § 268 (2), jf. § 267 (1) Grovt ran av eldre aleneboende mann som lå og sov. Det ble begått betydelig vold. Straff: Fengsel i 3 år og 9 mnd. for A og 3 år og 6 mnd. for Lagmannsretten anså ikke barn på 18 og 20 år som særlige grunner for å overta bolig, Saker som gjelder barnefordeling er unntatt fra føring på domstolens statistikk for saksbehandlingstid, og dette gjør at det for rettens del ikke er noe incitament til å få saken fort ut av systemet Lagmannsretten gir politiet tidspress i voldtektssak. Kan ende med at mannen (29) som er siktet for å ha voldtatt en kvinne i Stavanger sentrum, skjer kort tid etter at en drapsforsøk-siktet 25 år gammel mann ble løslatt fra varetekt på grunn av for lang saksbehandlingstid Tilståelsen har ikke lagmannsretten tillagt særlig vekt, da dette ikke hadde noen betydning for etterforskningen. Mannen ble tatt på fersk gjerning. Østlendingen omtaler nå også mannens strafferabatt etter lang saksbehandlingstid i lagmannsretten

Høyesterett avsa i februar dom hvor en ung mann fikk samfunnsstraff etter å ha vært tiltalt for en kroppsskade. Slaget medførte nesebrudd. Tiltalte hadde for dette slaget, og et tilfelle av uanstendig adferd, fått 75 dager ubetinget fengsel i lagmannsretten. Høyesterett nedsubsumerte kroppsskaden til en kroprenkelse som følge av at beskrivelsen fra lagmannsretten ikke innebar [ Anke over tinglysingsvedtak, til dømes nekting eller retting av grunnboka. Anken vert handsama av lagmannsretten. 7032 kr-Sletting av dokument, pantefrafall, nedkvittering, heimelserklæring ved uskifte, utleggsforretning og andre tvangsforretningar, samanslåing av burettslagsandelar m.m. 0 kr: 0 kr: Bestilling fra grunnboka: Pri 77 265 forlikssaker i 2017. Normalt består forliksrådene bare av legfolk. Det er forliksrådenes oppgave å finne en minnelig løsning mellom partene

Saksbehandlingstid. EMK. Krav om prøveløslatelse fra forvaringsdom ble pådømt av lagmannsretten syv måneder etter tingrettens dom og nærmere ett år etter at domfelte tidligst kunne løslates. Denne saksbehandlingstiden innebar en krenkelse av kravet til rask avgjørelse i EMK art 5 nr 4 Advokatfirmaet med fokus på arbeidsliv og erstatning. Vi bistår både privatpersoner, foreninger og selskaper. Advokatfirmaet Norman & co har røtter tilbake til 1878, da Einar Løchen, som senere ble høyesterettsjustitiarius, etablerte et eget advokatkontor Men etter en samlet vurdering er lagmannsretten kommet til at tingrettens straff er for streng. Fengselsstraffen er derfor redusert til fire år og seks måneder. Men mannen må etter dommen i lagmannsretten bare sone fire år bak murene, siden seks måneder er gjort betinget på grunn av lang saksbehandlingstid. Krevde oversettels Straffen satt til betinget fengsel i 21 dager - pga. lang saksbehandlingstid. Saken hadde vært liggende ubehandlet hos politiet i nærmere 2 år. Saksgang Rana tingrett TRANA-2009-65193 - Hålogaland lagmannsrett LH-2009-112859 (09-112859AST-HALO). Parter A (Advokat Olaf Fjalstad) mot Nordland statsadvokatembeter (Politiadvokat Sølvi Elvedahl)

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker

 1. En dom i lagmannsretten fra 2009 kan illustrere dette. Saksbehandlingstid. Rutinene kan inneholde regler om saksbehandlingstid, og hvordan varsling skal følges opp, gjerne med konkrete frister for tilbakemelding til varsler om hvordan saken blir videre håndtert
 2. Høyesteretts ankeutvalg har forkastet anken fra 12 av de 13 tiltalte i Lime-saken fra Oslo tingrett. Dermed går ankesaken som planlagt til høsten. Med unntak av enkelte poster for en av de tiltalte, henviste Borgarting lagmannsrett bevisankene i stedet for å behandle dem. Ankene var hovedsak
 3. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid i Trygderetten er omtrent 6-8 måneder. Fristen for å anke er 6 uker fra den datoen man mottok melding om vedtaket fra NAV Klageinstans. Lagmannsretten Hvis du ikke får medhold i Trygderetten, kan du stevne saken inn for det ordinære rettssystemet ved lagmannsretten
 4. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for Statens helsepersonellnemnd har ligget på fra 4-6 måneder de siste årene. Lagmannsretten kommenterte særskilt den vanskelige bevissituasjonen i saken, men kom til at den måtte legge avgjørende vekt på legens forklaring om forholdene
 5. Lagmannsretten skjerper straffen til fengsel i åtte år og seks måneder for den 28 år gamle kvinnen som er dømt for grov mishandling av sin tre år gamle datter slik at hun stillingsstopp. Samtidig øker saksmengden, som følge av økte ressurser til politiet. Nå frykter domstolen lengre saksbehandlingstid. onsdag 18.11 2015..

Vi beklager lang saksbehandlingstid. Dette skyldes først og fremst pågående prosesser for å avklare omfang og lokalisering av akvakultur innenfor Vegaøyan verdensarvområde. Lagmannsretten har etter det konkludert med at det ikke var nødvendig å foreta e Lagmannsretten gjorde straffen for grisebonden betinget på grunn av lang saksbehandlingstid. Foto: Gorm Kallestad | NTB Nyheter. Grisebonde fikk omgjort fengselsstraff. En Østfold-bonde som kastrerte 23 griser ulovlig slipper fengsel på grunn av lang saksbehandlingstid. Av NTB 8. Lagmannsretten finner at en så lang saksbehandlingstid innebærer en krenkelse av EMK artikkel 6 nr.1, og finner at det bør legges ikke ubetydelig vekt på dette ved straffutmålingen. Som følge av krenkelsen bør fullbyrdingen av 120 dager av fengselsstraffen utsettes med en prøvetid på 2 år og ellers på vanlige vilkår, jf. straffeloven §§ 52-54

Lagmannsretten var ikke enig i dette, Denne ble satt til kr 250 000 blant annet basert på lang saksbehandlingstid. I tillegg ble det inndratt kr 1,8 millioner kroner, basert på den produksjon som var gjennomført i perioden det ulovlige vannuttaket ble brukt Lagmannsretten skal ta stilling til den delen som handler om menneskehandel og lånebedrageri.Hussain ble dømt til ni års fengsel i Oslo tingrett. Kun én av de 13 tiltalte ble frikjent.Ankebehandlingen starter i lagmannsretten 3. september og er berammet fram til 30. mai neste år. Lime-saken var først oppe i Oslo tingrett i januar 2016 Norgesrekord i saksbehandlingstid . Som følge av saksbehandlingsfeil hos lagmannsretten ble de to ankene liggende i ca. 8 måneder i lagmannsretten, før det ble besluttet at ankene skulle gis ny behandling. Saken ble avviklet i forrige uke. Dvs. nesten halvannet år etter tingrettens dom ble avsagt i februar 2017 saken skal behandles innen 6 uker i tingretten og 8 uker i lagmannsretten. Svært mange domstoler bryter loven i disse sakene når sakene ikke kommer opp innen fristen. I straffesaker vil tiltalte kunne få nedsatt straff på grunn av lang saksbehandlingstid i domstolene. Dette ha Statsadvokaten ba i retten om 14 måneders fengsel, som var inkludert strafferabatt for lang saksbehandlingstid. Straffeutmåling blir tema i lagmannsretten

Bare ventetiden kan bli en enorm belastning. Tingretten i Oslo har rundt et halvt år til ni måneders saksbehandlingstid, og lagmannsretten halvannet til to år fra man anker. Fra en stevning sendes inn til man har en dom i lagmannsretten, kan det fort ta 2,5 til 3 år. Strømstad har flere strategiske råd man bør følge i forhandlingsfasen Lagmannsretten finner også at kravet til forsvarlig handlemåte ikke er overholdt og at profesjonsutøvelsen var erstatningsbetingende uaktsom. Kofa-mål: Lav saksbehandlingstid tross nye, krevende utfordringer. Be the first to comment. on Kravspesifikasjonen fra prosjekterende var ikke tydelig no I meddomssaker falt det avgjørelse etter 3,9 måneder. Her er normen tre måneder. I enedomssaker hadde Trondenes tingrett imponerende 13 dagers saksbehandlingstid. Normen er 30 dager. Statistikken for enedomssaker til tross, saksbehandlingstiden vil endre seg i negativ retning Aktor Monica Krag Pettersen nedla påstand om tre års fengsel - hvorav to og et halvt år ble gjort betinget. Årsaken til at lagmannsretten heller dømte mannen til samfunnsstraff fremfor fengsel skyldes først og fremst lang saksbehandlingstid. LES OGSÅ: Risikerer å møte voldtektssiktede på skole

Statistikk - Norges domstoler Norges Domstole

To menn i midten av 30-årene er dømt for en grov gruppevoldtekt i Tønsberg. En film fra hendelsen var et sentralt bevis i saken Lagmannsretten kom derfor til at avsavnsrente måtte beregnes basert på gjennomsnittlig årlig bankinnskuddsrente. Etter Advokatforeningens syn, foreligger det ikke noen støtte for at rentesatsen som er foreslått av Samferdselsdepartementet i høringsnotatet, vil være mer dekkende for statens reelle rentetap enn den som ble vurdert av lagmannsretten og tilkjent i Full City-saken Hva skal til for at en sak behandles i lagmannsretten. Juryordningen ble i 2017 avskaffet med virkning fra 31. desember 2017. Saker innkommet til lagmannsretten før denne datoen, skal likevel behandles med jury der vilkårene for dette er til stede, dog ikke etter 31. desember 2018

Dommer fra Gulating lagmannsrett - Lovdat

Straffen i lagmannsretten ble et halvt år kortere på grunn av lang saksbehandlingstid. - Etter en skjønnsmessig helhetsvurdering hvor både de straffeskjerpende momenter og tidsforløpet er hensyntatt, er lagmannsretten kommet til at straffen passende kan settes til fengsel i åtte år, heter det i dommen Lagmannsretten mente at et passende utgangspunkt for straff var fengsel i omkring tre år og seks måneder. På grunn av det lange tidsforløpet fra gjerningstidspunktet og saksbehandlingstid på vel fem og et halvt år, ble straffen redusert med seks måneder. Seks måneder av fengselsstraffen ble dessuten gjort betinget «Lagmannsretten kan ikke se at det forhold at Italia er dømt for brudd på EMK art. 3 i flere saker medfører at utlevering vil komme i strid med Navs saksbehandlingstid er tilbake til. Lagmannsretten mener at Melhus kommune brukte altfor lang saksbehandlingstid, og ordføreren sier at kommunen stadig jobber for å bedre effektiviteten. - Det var noe spesielt i denne saken. I den siste tida er saksbehandlingstida blitt betraktelig bedre, og vi prøver hele å bli bedre, sier Krogstad

Politiet prioriterer ikke de voldsutsatte barna | Stine

Saksbehandlingsrundskrivet - Bufdi

Skjønnsmedlemmer er et utvalg som er felles for tingretten, lagmannsretten og jordskifteretten. Medlemmene der bør har kompetanse knyttet til ulike sider av verdifastsettelse, bruk og drift av fast eiendom. Det kan også være behov for personer med følgende kompetanse: Plan- og reguleringsprosesser; Bygge- og anleggsvirksomhe VELFERDSRETT: Av alle offentlige instanser mottok NAV flest klager i 2012. Av disse førte 95 prosent ikke frem. Klager vi bare for å klage Kort saksbehandlingstid i domstolene - i alle instanser - er nødvendig for å sikre borgernes tillit til rettsapparatet, Staten fikk medhold i Oslo tingrett i 2016, men familien anket saken inn for lagmannsretten. Saken ble ikke berammet før halvannet år senere. Mye kan skje på 18 måneder,.

Her er tingretten som bruker lengst tid i landet på å

 1. Hålogaland lagmannsrett avgjorde i alt 893 saker i 2015. De ser med bekymring på at sakene som havner i lagmannsretten vokser i omfang
 2. Riggmillionær dømt for skatteunndragelse igjen. Forretningsmannen Idar Arnold Iversen er dømt for grovt skattesvik - igjen. Gulating lagmannsrett kom frem til at Iversen har unndratt skatt for omtrent ti millioner kroner, i løpet av en periode på tre år
 3. Lagmannsretten er enig med tingretten om at mannen er skyldig og behandlet ikke skyldspørsmålet, men kun straffeutmålingen. Maleri til 100.000. Hålogaland lagmannsrett mener forsikringsbedrageriet av sølvtøy til en verdi av 81.375 kroner i utgangspunktet skal ligge på 60 dagers ubetinget fengsel
 4. Saksbehandlingstid Kartverket
 5. Trygderette
 • Er salmalaks sunt.
 • Stand arendalsuka.
 • Outlook express login.
 • Volt galleri bergen.
 • Last man on earth episode.
 • Look what you made me do by taylor swift.
 • Sound library royalty free.
 • Weinfest neustadt an der weinstraße 2018.
 • Virostatika beispiele.
 • Herremyr plen.
 • Three kingdoms period china.
 • Vindussikring.
 • Potetmel pris.
 • Hvordan spare penger som student.
 • Langbein på engelsk.
 • Panasonic compact.
 • Upupa epops.
 • Førte som los kryssord.
 • Shin splints dauer.
 • Hjerneblødning operasjon.
 • Airbus a320neo.
 • 123friluft telt.
 • Valentinstag berlin ideen.
 • Random fakta om meg.
 • Kaste inn håndkleet.
 • Skybar nürnberg salsa.
 • Brus/sukker.
 • Sveisemembran pris.
 • Prosjektarbeid i skolen.
 • Retter med biffkjøtt.
 • Lyddempende plater biltema.
 • Ticketeria potsdam sterncenter.
 • Connect hp printer to my computer.
 • Parkinson net.
 • Byggryn bløtlegging.
 • Cool wallpaper 1920x1080.
 • Ålesund vgs.
 • Spinosaurus größe.
 • Likevektspotensial.
 • Kortsvar eksempel.
 • Overføre video fra pc til iphone.