Home

Smil midler hordaland

SMIL - Spesielle miljøtiltak i jordbruket. SMIL - Spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet med ordningen er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapa til jordbruket, samt redusere forurensning fra jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Landbruksdirektoratets personvernerklærin tilskuddspott som Fylkesmannen i Hordaland har hatt til rådighet til fordeling fra statlig hold. Fylkesmannen skal prioritere SMIL-midler til kommuner som vektlegger tiltak i områder og arealer som har aktive bønder og store miljøverdier (Nasjonalt miljøprogram 2012, side 26)

Enklere å søke SMIL-midler og tilskudd til drenering . Denne uka har enda to nye tilskuddsordninger i jordbruket blitt digitale. Nå går det raskere å søke om SMIL-midler og tilskudd til drenering av jordbruksjord, og søkerne får raskere svar SMIL-midler . SMIL står for spesielle miljøtiltak i landbruket og midlene forvaltes av Statens Landbruksforvaltning. Mange kystlag drifter bygninger som også er landbruksrelaterte kulturminner, og kan dermed søke støtte herfra til konkrete prosjekter

Stortinget vedtok 2014 nye føringer for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Søkere må oppfylle vilkårene i forskrift 19.desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket (PT-forskriften) §2 og §4 for å søke om SMIL-midler. Fra 1.1. 2017 ble forskriften endret slik at SMIL Søk om SMIL-midler nå! Søk om SMIL-midler nå! Publisert . Av Guro Breck, 12.04.2013. Mandag går søknadsfristen for å søke om støtte til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) ut. Har du et stabbur, seterbygning eller smie du ønsker å restaurere SMIL - spesielle miljøtiltak i jordbruket: Midlene fordeles av Landbruksdirektoratet, Midlane fordeles av Hordaland fylkeskommune. Søknaden sendes Hordaland fylkeskommune. Private stiftelser og fond - midler til kulturminnetiltak

Vi utviklar Hordaland. Besøksadresse. Agnes Mowinckels gate 5 5008 Bergen Opningstid. 15/09-14/05: 08.00-15.45 15/05-14/09: 08.00-15.00 Postadresse. PB 7900 5020 Bergen Send oss ein e-post Ring 55 23 90 00. Finn tilsette Offentleg journal Nettstadskart Facebook English Personvern. Tiltakene i miljøprogrammene blir prioritert ut i fra hva som er de største miljøutfordringene i fylket. Programmene gir føringer for bruken av kommunale miljøvirkemidler i SMIL-ordningen (Spesielle miljøtiltak i landbruket). De fylkesvise programmene blir rullert om lag hvert fjerde år. Inneværende programperiode er 2019 - 2022

SMIL - Spesielle miljøtiltak i jordbruket - Fylkesmannen i

 1. neverdier i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket utover det som kan forventes av vanlig jordbruksdrift
 2. neverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift
 3. Hvem kan søke SMIL-tilskudd. Tilskudd kan innvilges til foretak som oppfyller vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd mv. Det må foreligge tillatelse fra landbrukseiendommens eier til gjennomføring av prosjekt eller tiltak. Dvs at foretak som driver produksjon på eid eller leid jord kan søke
 4. utter lesetid Nå kan du søke tilskudd til Nofence. I et rundskriv fra Landbruksdirektoratet fra 20.12.2019 forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder står det at Nofence inngår i det du kan søke støtte til. Dette.
 5. Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Regionalplan for landbruk i Rogaland (2011) Kommuneplan for Sandnes kommune (2015-2030) blir prioritert etter hvor mye midler som er igjen etter søknad 01.04

§ 3. Vilkår. Tilskudd kan innvilges foretak som oppfyller vilkårene i forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 2 og § 3 eller § 4. Det må foreligge tillatelse fra landbrukseiendommens eier til gjennomføring av prosjekt eller tiltak som nevnt i denne forskriftens § 4 og § 5 Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) Det er nå mulighet for å søke om SMIL-midler. Som i fjor er det to søknadsfrister, 15. mars og 15. august. Søker du innen 15. mars kan du regne med å få svar innen 1. juli, og søker du innen 15. august kan du få svar innen 10. november. Utsikt fra Nåla i Bø Tor Anderse SMIL-midler og hydrotekniske anlegg, er et område der det har vært ulike prioriteringer i de to gammel-fylkene. Tidligere i vinter var vi på møte hos fylkesmannens landbruksavdeling sammen med Nord-Trøndelag Bondelag og Bonde- og småbrukarlaget SMIL-midler. Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) (ekstern lenke) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensninga fra jordbruket I tillegg kan man søke om Smil-midler, som er øremerket spesielt til landbruksformål. Fra disse midlene kan man for eksempel få støtte til å sette i stand eksteriøret på en gård. Pengepotten forvaltes av landbrukskontoret i de ulike kommunene. Fylkeskommunens midler til kulturminnevern kan man også søke på om man bor i by

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL

RMP og SMIL-midler til landbrukstiltak . Landbruksforetak kan søke om støtte for tiltak som reduserer avrenning fra landbruket fra Regionalt miljøprogram (RMP-midler) eller fra ordningen med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) Søknad om SMIL-midler fra 2020.Det blir kun elektronisk søknad. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig på Landbruksdirektoratet sine nettsider.Søknadsfrist er 01.03.2020 - Pga. tekniske problemer på Altinn.no er søknadsfrist utsatt til 03.03.2020.Informasjon om SMIL-midler fra LandbruksdirektoratetSøknadsskjema 

Tiltaksstrategi for SMIL-tilskuddsordningen 2018-202

Tilskudd til spesielle miljøtiltak (SMIL) Postet av Bård Kollerud. Oppdatert 16. september 2020. Krav til søknad - og husk å søke om midler før tiltaket settes i gang: Kostnadsoverslag, foto, detaljkart og dessuten beskrivelse med tegning når det gjelder bygning SMIL-midler. Søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket . Midlene kan gå til å ta vare på viktige verdier i jordbrukets kulturlandskap, og til å hindre/forebygge forurensning fra jordbruksareal

Enklere å søke SMIL-midler og tilskudd til drenering

(SMIL) i Alvdal 2020 - 2023 Innledning Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket bevilges over jordbruksavtalen. Formålet med midlene er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensingen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift, jf SMIL-midler Endret:18.06.2020 13:04 Emneord (los) Landbruk. SMIL er spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap. SMIL omfatter tilskudd til miljøinnsats utover det som blir forventet av vanlig jordbruksdrift. Formålet med. jordbruket» (SMIL-midler) til kommunen de neste fire årene. Tilskuddsordningen er regulert gjennom Forskrift om tilskudd til spesielle mil jøtiltak i jordbruket (FOR 2004-02-04 nr 448) fastsatt av Landbruks- og matdepartementet (kalt SMIL-forskriften). Bevilgningene til SMIL fastsettes i jordbruksoppgjøret SMIL-tilskudd (tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket) Det kan søkes om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL). Sarpsborg kommune vurderer søknader ut fra lokal tiltaksstrategi. Her kan du lese mer om ordningen. Søknadsskjema . Send søknadsskjema til Sarpsborg kommune, postboks 237, 1702 Sarpsborg Ny tiltaksstrategi for SMIL 2018-2021. Innhold. Utvalg for teknikk, næring og kultur vedtok 7. november 2017, ny tiltaksstrategi for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) for perioden 2018-2021. Nes kommune er tildelt kr 1 351 089 i SMIL- midler for 2018

SMIL-midler - Kyste

 1. Kulturelt utviklingsprogram (KUP) for Hordaland er eit verkemiddel for større programsatsingar, og skal støtta prosjekt initierte av kulturlivet sjølv. KUP er eit supplement til Hordaland fylkeskommune sin øvrige innsats på kulturområdet, og til annan offentleg eller privat økonomisk medverknad
 2. neverdiene i kulturlandskapene til jordbruket, samt å redusere forurensing fra jordbruket utover det som blir forventa gjennom vanlig jordbruksdrift. Et viktig mål med ordninga er å få til en mer målretta innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsetninger
 3. SMIL-midler er tilskudd som kan gis til foretak som vil gjennomføre miljøtiltak på en landbrukseiendom. Her kan du søke SMIL-midler . Søknadsfristen for Aure kommune i 2020 er 1. april. Fra og med 2021 er søknadsfrist satt til 15. mars. Formålet med SMIL-ordningen

SMIL-midler (tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap). Søknadsfrist er 1. mai. Nytt i år er at SMIL-søknaden skal leveres elektronisk. Ta kontakt med landbrukskontoret for å avtale tid dersom du trenger hjelp med søknaden Her finner du informasjon om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg og informasjon om spillemidler til utstyr. Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bid.. SMIL-midler. Her finner du informasjon om SMIL-midler. Skjema for å søke på SMIL-midler. Kontakt . Simon Larsen. Skogsbruksansvarlig. 955 58 149. Send e-post. Per Ove Hårstad. Fagleder, Landbruk. 911 90 840. Send e-post. Elin Skorstad. Rådgiver, Landbruk. 905 38 775. Send e-post. Fant du det du lette etter Føremålet med Smil-midlar er å fremja natur- og kulturminneverdiar i kulturlandskapet, samt redusera ureining frå jordbruket utanom det ein kan forventa gjennom vanleg landbruksdrift. Tilskot kan gjevast til føretak som er registrert i einingsregisteret som driv og/ eller eig ein landbrukseigedom, og som har rett til produksjonstilskot

Søknad om SMIL-midler fra 2020.Det blir kun elektronisk søknad. Søknadsskjemaet blir tilgjengelig på Landbruksdirektoratet sine nettsider.Søknadsfrist er 01.03.2020 - Pga. tekniske problemer på Altinn.no er søknadsfrist utsatt til 03.03.2020.Informasjon om SMIL-midler fra LandbruksdirektoratetSøknadsskjema Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) kan gis til tiltak som ivaretar natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet og til tiltak som bidrar til å hindre eller redusere forurensning fra jordbruket. Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket setter rammene for tildeling av tilskudd Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. SMIL er et miljøtilskudd, og det stilles strenge miljøkrav Landbruksdirektoratet skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD). Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket og matindustrie Vi har laget ny tiltaksstrategi for SMIL-midler som gjelder for perioden 2020-2023. Her finner du mer om hva du kan søke tilskudd til, samt informasjon om prioriteringer og fremgangsmåte. Hvem kan søke - Du må være eier eller leier av landbrukseiendom

Kommunen har fått overført mynde til å løyva tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket. Ordningane omfattar bl.a.: Miljøtiltak, kulturlandskapstiltak, rydding av gamal kulturmark (beiterydding), inngjerding av gamal kulturmark, restaurering av verneverdige bygningar, tiltak for å ta vare på biologisk mangfald og tiltak for å ta vare på kulturminne Dersom du holder til i en av disse byene: Oslo, Bergen, Tromsø, Trondheim, Stavanger eller Kristiansand, kan du søke midler fra denne instansen. Byantikvaren fordeler tilskuddene til fredede og verneverdige bygninger i privat eie innen den respektive kommunen. Røros har en egen kulturminneforvalter. Statens Landbruksforvaltning / SMIL- midler

Samlet tilskudd til særforbund og særkretser/regioner skal ikke overstige 5 prosent av tilgjengelige midler. For å få tildelt årets særkretstilskudd bes særkretsene sende inn til Hordaland idrettskrets: 1. Regnskap 2015 - godkjent av årsmøtet 2. Revisjonsrapport for regnskapet 2015 3 Tilskot til folkehelsearbeid skal stimulere til utvikling av folkehelsearbeidet i kommunane i Hordaland. Midlane skal nyttast til utvikling av folkehelsearbeidet i tråd med nasjonale og regionale innsatsområder, men med utgangspunkt i kunnskap om lokale behov

Søk om SMIL-midler nå! - Norges Bondela

Norges Korforbund Hordaland har avsatt midler til seminarinstruktør som skal være til hjelp for musikalsk utvikling i korene. Kor som har planlagt egne seminar med innleid instruktør kan søke disse midlene. Det kan være helgekurs eller innleid instruktør til vanlige øvinger Søknadsfrist for SMIL-midlene er 01.11. Prosjektene og tiltakene prioriteres ut fra de lokale målsettingene og strategiene. Mer informasjon om SMIL-midler finnes på Landbruksdirektoratet. Tilskudd til drenering. Tilskudd til drenering er fastsatt i Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord

Når du skal skrive en søknad. Les alltid formålet til støtteordningen/ fondet du søker penger fra. Jo tydeligere man klarer å vinkle søknaden mot det som søknadsordningen faktisk støtter, desto enklere er det å få midler tradisjonelle SMIL-midlar, Ulstein kommune kr. 80.000. og Hareid kommune kr. 80.000. I tillegg til den årlege tildelinga av SMIL-midlar frå Fylkesmannen, har Landbrukskontoret vore aktive med gjenbruk av ubrukte løyvingar (inndregne SMIL-midlar) til løyvde prosjekt som ikkje har vorte gjennomførte innan arbeidsfristen på 5 år

Andre tilskuddsordninger - Kulturminnefonde

Hordaland fylkeskommune er nå Vestland og vi har nye nettsider. Gå til vestlandfylke.no for å finne alle våre tenester. Gå til vlfk.no. Søk tilskot, løyve og konsesjonar Oversikt over alle tilskot, løyve og konsesjonar du kan søkje på. Rapportar og statistik Prioriterte tiltak for SMIL-midler i vår region er: mindre driftstiltak på setrer med mjølke-produksjon, restaurering av bevaringsverdige bygninger, tiltak mot forurensing, bekjempelse av svarteliste arter (i fellesprosjekt), kartlegging av biologisk verdifull innmark, rydding og istandsetting av gammel kulturmark, istandsetting av kulturminner, rydding og merking av stier i. SMIL-midler 2017 Spesielle miljøtiltak i landbruket: Det er fremdeles penger igjen av årets pott! SMIL står for spesielle miljøtiltak i landbruket. Ved søknad om SMIL-midler kan man få økonomisk støtte for gjennomføring av tiltak som ivaretar jordbrukets kulturlandskap eller som reduserer forurensing fra jordbruket Stiftelsen imøteser sluttrapport om anvendelsen av de tildelte midler, med oversikt over totale kostnader og finansiering. Det bes utformet et kort sammendrag med presentasjon av prosjektet, gjerne med bilder og henvisning til presseomtale mv., som kan publiseres på stiftelsens nettsider. Stiftelsen støtter bl.a. ikk SMIL-midler. Postet av Webmaster. Oppdatert 17. september 2019. Lytt til teksten Innstillinger. Balsfjord kommune har tilgjengelig kr 286.000,- til fordeling på spesielle miljøtiltak i jordbruket. Søknadsfrist for 2019-midlene er 7. okbober 2019

Følg oss i sosiale medier. Besøk Fagforbundet på Twitter Besøk Fagforbundet på Facebook Besøk Fagforbundet på YouTube Besøk Fagforbundet på Instagram Besøk Fagforbundet på Facebook Besøk Fagforbundet på YouTube Besøk Fagforbundet på Instagra God ettermiddag, Vestland! Tarjei, Tom Arne og Lene er i studio. Vi blir her frem til klokken 17

Tilskot og søknadar - Hordaland fylkeskommun

Fylkesmannen har fordelt 6,8 millionar kroner til Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) til kommunane i Hordaland. Dette er 200 000 kroner mindre enn i fjor SMIL-midler 2020. Av: Lene Stensaas Rismyhr | Publisert: 24.02.2020 09:37:07 | Emneord (los) forsiden, Landbruk Søknad for spesielle miljøtilskudd i jordbruket er 1. mars 2020. Ny strategi for tildeling av.

Om regionale miljøtilskudd - Landbruksdirektorate

 1. neverdiane i kulturlandskapet i jordbruket og redusere forureininga ut over det ein kan vente gjennom vanleg jordbruksdrift og stimulere til auka bruk av utmark
 2. RETNINGSLINJER FOR SMIL-MIDLER I FOLLO 2019 Side 2 av 8 SMIL - spesielle miljøtiltak i jordbruket Generelle vilkår: Kommunens retningslinjer bygger på en flerårig tiltaksstrategi (2015-2019), forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) fastsatt av Landbruksdeparte- mentet 04.02.04 og med endringer av 01.januar 2017
 3. For foretak som mottar produksjonstilskudd i jordbruket, og som søker om SMIL-midler, skal miljøplan trinn 2 foreligge, jf. forskriftens tredje ledd. For søkere som ikke er berettiget produksjonstilskudd i jordbruket, er det ikke noe slikt formelt krav. Igangsetting og arbeidsfris

4. Hvem kan søke om tilskudd Midler fra fondet er i hovedsak tiltenkt anleggsutvikling for fotball i regi av klubber tilsluttet NFF Hordaland. Søker må legge frem en dokumentasjon på hvordan prosjektet er planlagt gjennomført Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Ta kontakt med oss for mer informasjon SMIL - Spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet med SMIL er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap. Et viktig siktemål med ordningen er å få en mer målrettet innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og målsetninger. Satsningsområde: Avhengig av kommunenes prioriteringer og tiltaksstrategi

SMIL - veiledning for huseier - Bygg og Beva

I 2005 ble det utarbeidet kommunale strategiplaner for bruk av SMIL (Spesielle miljøtiltak i jordbruket) og NMSK midler (Nærings og miljøtiltak i skogbruket). Dette ble gjort etter at Landbruksdepartementet hadde satt fokus på alle de ordningene som skulle bidra til å gjøre landbruket mer miljøvennlig Krav til søknad - og husk å søke om midler før tiltaket settes i gang: Kostnadsoverslag, foto, detaljkart og dessuten beskrivelse med tegning når det gjelder bygning. Tilskuddssatsen er fra 35% til 70% avhengig av tiltakets art. Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL midler --For Sømna kommune-- Søknadsfrist 15 mai Hva må søknaden inneholde: • Søknadsskjema ( hjelper vi dere med å fylle ut på kontoret ) • Kort beskrivelse av hva dere vil gjøre, når dere vil gjøre det, og hvorfor

om SMIL-midler skal vurderes etter naturmangfoldloven §§ 8 - 12. Helse-/miljø og beredskapsforhold: Skriv inn vurdering her Økonomiske konsekvenser: SMIL-midlene er avsatt i jordbruksoppgjøret. De blir fordelt til fylkene og videre til kommunene med grunnlag i årlig aktivitetsbudsjett Tilskot kan gjevast til: Dekking av meirkostnad eller tap ved å gjennomføre skjøtseltiltak for å ivareta og utvikle miljøverdiar. Delvis dekking av økonomiske tap knytt til langsiktig bevaring av spesielle miljøverdiar, der omsyn til desse krev at skogeigarren avstår frå hogst eller legg om skogsdrifta Søknadsfrist for SMIL-midlene i Oppdal kommune er 15.mai og 15. August, men det er mulig å søke gjennom hele året. Du får 3 års frist for å gjennomføre tiltaket. Oppdal kommune får tildelt ca 800 000 i SMIL-midler årlig. Krav til søknaden, tilskuddssatser og veiledende priser finner du i Retningslinjer for SMIL-midler i Oppdal kommun

Strategier for SMIL- og NMSK midler for Nord-Troms regionen 2010-2013 Kvænangen, Storfjord, Nordreisa, Skjervøy, Lyngen og Kåfjord/Gáivuona kommune Dette er strategiplanen for landbrukets nærings- og miljøarbeid i Nord-Troms kommunene. Planen er utarbeidet i samarbeid med faglagene innen jord- og skogbruk og vedtatt i Storfjord Har du nedsatt eller ingen hørsel finnes det flere hjelpemidler som kan gjøre hverdagen din enklere

Spesielle miljøtiltak - SMIL - Stange kommun

 1. Kommunale retningslinjer SMIL. Indre Fosen kommune har kommunale retningslinjer og prioritering for SMIL-midlene. SMIL er forkortelse for spesielle miljøtiltak i landbrukets kulturlandskap. Hvert år får kommunen tildelt en pott til SMIL-tiltak. Kommunen har utarbeidet strategi, prioriteringer og retningslinjer for bruken av SMIL-midler
 2. For restaurering av slåttemark kan en i særlige tilfelle yte maks tilskuddsats kr. 1000,- pr. daa for mekanisk arbeid og kr. 400,- pr. daa for inngjerding. Det skal ikke brukes piggtråd i gjerder finansiert med SMIL-midler. Det må i utgangspunktet ikke gjennomføres tyngre terrenginngrep i områdene. Det må ikke nyttes plantevernmidler
 3. ar om paraidrett (Trondheim); Vis hele kalendere
 4. RMP er midler som skal brukes til generelle miljøtiltak i landbruket. Programmet er en viktig del av den helhetlige satsingen for et bærekraftig landbruk i fylket og skal ivareta særlige miljøhensyn i de ulike regionene. De skal gi en målretting av miljøinnsatsen i jordbruket utover det som er mulig gjennom nasjonale tilskuddsordninger
 5. 1. juni 2016 søknadsfrist for SMIL-midler.Foretak som oppfyller vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd §§2 og 4 kan søke om SMIL-midler
 6. Høstopptaket går som normalt AOF Vestlandet og AOF Fagskolen tilbyr fleksible løsninger for kursdeltakere, studenter og arbeidstakere som trenger å styrke sin kompetanse for et framtidig arbeidsmarked
 7. Smile Factory AS fra , Vestland. Tannlege. Tannlege Geir Lillejord Vi satser på topp kvalitet i alle sammenhenger. Etter nøye kliniske undersøkelser og eventue Universitetsklinikken Odontologisk universitetsklinikk er en utdanningsklinikk som tilbyr diagnostikk, forebyggelse,; Eurodent Bergen Vi kan som eneste tannklinikk i Norge tilby behandling i utlandet med første konsultasjon.

SMIL - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Konto: Bruk mottatt faktura ved betaling. Kontonummer på faktura krever kid-nummer. Skal du betale inn uten kid, ta kontakt med regnskapsenheten@harstad.kommune.n 3. Statlige midler til kjøp av friluftsområder 2019 4. Statlige midler til statlig sikra friluftslivsområder 2019 5. Statlige aktivitetsmidler friluftsliv 2019 6. Fylkeskommunale friluftslivsmidler til tilrettelegging 2019 7. Turskiltprosjektet (fases ut nå, siste tildelinger i 2017/18. Tilskudd til friluftsli Fylkesmannen i Hordaland fra , 100482672S8000001 - Fylkesmannen i Hordaland

Smil-midler og Nofenc

 1. RETNINGSLINJER FOR SMIL-MIDLER I FOLLO 2019 Side 2 av 8 SMIL - spesielle miljøtiltak i jordbruket Formål og føringer Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket, fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 04.02.2004 er hjemlet i jordlova. Formålet er å fremme natur- o
 2. Fra 2015 blir det endringer i ordningen for spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler). Den viktigste endringen er at kun foretak som får produksjonstilskudd kan motta SMIL-midler. Samtidig avvikles forskrift om miljøplan, som hittil har vært obligatorisk for å motta SMIL-tilskudd, skriver Landbruksdirektoratet på sine nettsider
 3. Hjelpemiddelsentralen har et overordnet og koordinerende ansvar for hjelpemidler til funksjonshemmede i sitt fylke, og er et ressurs- og kompetansesenter for offentlige instanser og andre som har ansvar for å løse funksjonshemmedes problemer

- Å se folk komme tilbake fra tur med smil om munnen, er betaling nok, legger han til. Leder i Innset idrettslag, Jens Petter Skårsmoen (f.v), søster Ragni Rogogjerd, svoger Håvard Rogogjerd, mamma Grethe og pappa Edvin var selvsagt med på å hedre årets ildsjel i Rennebu, Joakim Gaupset Eide under fredagens arrangement i Bygdapøbben Festemidler Hordaland - trelast, beslag, listverk, skifte vindu, parkett, himling, mørtel, mur, takstein, terrasse, vinduer, uterom - Finn firmaer, adresser.

Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i

Her finner du de vanligste tilskuddsordningene knyttet til jord- og skogbruket. I tillegg finnes flere andre ordninger som ikke er spesielt beskrevet på kommunens sider. Gå inn på landbrukdirektoratets hjemmeside for oversikt over alle tilskuddsordninger Resterende midler skal dekke reisekostnader knyttet til kompetanseutvikling av ressurslærerne, skolelederne og skoleeierne som deltar i pulje 1. Fem fylker får ekstra midler til reisekostnader på grunn av lokale forhold. Under finner du en oversikt over hva den enkelte skoleeier får tildelt. Oversikten er sortert på fylke

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Sortland kommun

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) skal bidra til økt kvalitet på lærings- og mestrings-tjenester gjennom forsking, utvikling, kommunikasjon og formidlin Fullfør videregående opplæring - nytt tilbud til deg som er permittert eller arbeidsledig. Du som er permittert eller arbeidsledige får nå sjansen til å fullføre videregående opplæring fram mot yrkes- eller studiekompetanse Hvis du har en vesentlig og varig funksjonsnedsettelse kan tilpasning og hjelpemidler gjøre deg mer selvhjulpen og i stand til å bli boende.. Skjemaet krever innlogging via ID-porten. Du blir sendt til ID-porten for innlogging før du kan starte utfylling. Som innlogget bruker kan du lagre utkast av skjema, få forhåndsutfylte felt og en oversikt over alle skjema du har sendt inn tidligere Brilliant Smile Whitening Strips EVO 6% H2O2 14 x 2 strips kr 388,00 Inkl. MVA. kr 485,00 Inkl. MVA. Varenr. 233721 Produsent: GLS. Prod.vnr.: 415. På vei inn. Kvantumsrabatt. Blekestrips for bleking på dagtid i 1-2 timer. Transparente plaststrips for 3 til 3 i over- og underkjeve..

 • Hautarzt ludwigsburg laser.
 • Fensterbauer wunstorf.
 • Wetter schladming reiteralm.
 • Adl ferdigheter skjema.
 • Oppkjøring kristiansand.
 • Brukte terrengsykler.
 • Buy a new delorean.
 • § 25 lwaldg.
 • Samsung hw k960 veggfeste.
 • Great britain countries.
 • Fedrekvoten 2018.
 • Herbert hoover unicef.
 • Min side statens innkrevingssentral.
 • Begravelse i kirken ikke medlem.
 • Andrea mundal.
 • Feuerwehr hagen einsätze heute.
 • Bankid driftsstatus.
 • Search for extraterrestrial intelligence.
 • Ausmalbilder kikaninchen.
 • Stardew valley multiplayer.
 • Handarbeitskurse hamburg.
 • E sport spill.
 • Butter tofu.
 • X games 2018 norge.
 • Nederland amsterdam.
 • Fordham university.
 • Høring revisorlov.
 • Clostridium smittefare.
 • Nyresykdom og kløe.
 • Subitum meaning.
 • Hoeveel vrouwen zijn er op de wereld 2017.
 • Wesco automatic boy.
 • Jessica lucas.
 • Imagination knete test.
 • Studieforbundet aof.
 • Infusorien züchten.
 • Rss reader chrome.
 • Nike free run 2.0 schwarz.
 • Værtegn fra gamle dager.
 • Let meaning in tamil.
 • Ed sheeran 2011 songs.