Home

Høring revisorlov

NKRF på åpen høring i Stortingets finanskomite om ny revisorlov. Publisert 27.02.2020. NKRF tok opp spørsmålet om likestilling av praksis fra kommunal og privat revisjon. I forbindelse med Stortingets behandling av ny kommunelov i 2018, fattet flertallet følgende anmodningsvedtak Les også: NKRF på åpen høring i Stortingets finanskomite om ny revisorlov. Norges Kommunerevisorforbund er godt fornøyd med resultatet, og vil følge det videre arbeidet med ny lov og forskrift nøye. Lenke til opptak av den drøyt 15 minutter lange debatten i Stortinget Høring - forslag til ny revisorlov Finans Norge har mottatt på høring forslaget til Revisorlovutvalget publisert i NOU 2017: 15 - Revisorloven. Vi har følgende hovedmerknader: Lovforslaget innebærer en etterlengtet harmonisering av revisorloven som vil bringe de norske reglene nærmere det europeiske regelverket

NKRF på åpen høring i Stortingets finanskomite om ny

Høring - Endring i revisorloven. Resultat: Ot.prp. nr. 13 (2000-2001) Om lov om endring i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) samt endringer i visse andre love Les også: NKRF på åpen høring i Stortingets finanskomite om ny revisorlov. Norges Kommunerevisorforbund er godt fornøyd med resultatet så langt, og vil følge situasjonen nøye fram mot Stortingets behandling i november. Lenke til finanskomiteens innstilling - Innst. 34 L (2020-2021) Les også: NKRF på åpen høring i Stortingets finanskomite om ny revisorlov. Lenke til opptak av den drøyt 15 minutter lange debatten i Stortinget . Kilde: NKRF Nedenfor presenterer vi de viktigste endringene som følger av forslaget til ny revisorlov.. Se også vår korte innføring i endringene i ny revisorlov og webcast (ca. 16. min.). Ikrafttredelse Finanskomiteen på Stortinget fremmet sin innstilling om ny revisorlov 20. oktober 2020. Vi venter at den nye revisorloven blir vedtatt i løpet av høsten 2020 og satt i kraft 1. januar 2021

Ny revisorlov er enstemmig vedtatt i Stortinget - NKR

Høring - forslag til ny revisorlov

 1. Høring av NOU 2017: 15 Revisorloven Utredning med forslag til ny revisorlov Pressemelding fra utvalget: Ny revisorlov - utredning nr. 1 fra Revisor- og regnskapsførerlovutvalge
 2. § 1-1. Virkeområde. Denne lov gjelder revisjonsplikt, godkjenning av revisorer, revisors oppgaver og krav til utførelsen av revisors oppgaver. Revisjon av revisjonspliktiges årsregnskap skal foretas i samsvar med bestemmelsene i denne lov
 3. Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer

Høring - Endring i revisorloven - regjeringen

Finanskomiteens innstilling til ny revisorlov klar - NKR

Høring - Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) 8. mai 2020. Høringssvar - forslag til midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen 29. april 2020. Midlertidig unntak fra forbrukslånsforskriften for små, kortsiktige lån med lav rent Les også: NKRF på åpen høring i Stortingets finanskomite om ny revisorlov. Det var forventet at den nye revisorloven ville bli vedtatt før sommeren og satt i kraft i løpet av høsten 2020. Utsettelsen innebærer antakelig at ny revisorlov tidligst kan settes i kraft fra 1. januar 2021. Kilde: Stortinge Ny revisorlov er enstemmig vedtatt i Stortinget Utkast til RSK 302 for Forenklet etterlevelseskontroll av vesentlige budsjettavvik er sendt på høring med frist 1. desember. 02.11.2020 Medlemsendringer Oversikt over nye medlemmer og medlemmer i avgang. 01.11.2020 Varsling. Ny revisorlov - betydelige endringer Norske revisorer kan regne med store endringer på de fleste områdene når ny revisorlov er på plass - muligens fra 2019. - En helt ny revisorlov er bra for bransjen mener adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen, som også sier at tillit og kvalitet er stikkord for arbeidet med den nye loven

Reglene om revisors erstatningsansvar videreføres, men med en presisering av muligheten til å lempe revisors ansvar. Lovkravet om at revisor skal stille sikkerhet for mulig erstatningsansvar oppheves Ny revisorlov - oversikt over de viktigste endringene 21.10.2020 14:33 Vi får en helt ny lov, mer omfattende, men samtidig tydeligere og enklere å forholde seg til for brukerne. Lovreglene er i hovedsak i tråd med EU-reglene og reglene i Danmark, Sverige og andre EØS-land. De fleste særnorske krav blir fjernet Ny revisorlov i høring. Oprettet: Tirsdag, 22. december 2015 01:02 Senest opdateret: Tirsdag, 22. december 2015 01:02 Erhvervsstyrelsen har 21.12.2015 sendt ny revisorlov i høring. Der er mange ændringer, men ingen helt gennemgribende. Dog bliver kvalitetskontrollen fremover anderledes Revisjon Høring. Kvalifikasjoner for revisor. I forslaget til ny revisorlov i NOU 2017:15 foreslås det at det kun skal være en mastergrad som kvalifiserer til godkjenning som revisor. Det burde stilles tilsvarende krav til kvalifikasjoner for å kunne være ansvarlig for revisjonen av en kommune som et foretak etter revisorloven

revisorlov Revisor- og regnskapsførerlovutvalget har fremmet forslag til ny revisorlov gen på høring med frist 4. desember 2017. En rimelig antakelse slik det ser ut nå, er at den nye revisorloven kan bli vedtatt første halvår 2019 og satt i kraft i løpet a Vi viser til departementets høringsbrev av 4.9.2017 vedrørende ovennevnte høring. Ledelsens plikter og ansvarsfordeling med revisor presiseres derimot i forslaget til ny revisorlov § 11-1 annet ledd om lemping. Imidlertid forstår vi det slik at det ikke er tale om noen endringer i terskelen for lemping som sådan, jf Lovudkast - Orientering vedr. høring af revisorlov, fra erhvervsministeren Emne: lovudkast Filer. Dokumentdato: 06-07-2020 Modtaget: 06-07-2020: Omdelt: 06-07-2020 Lovudkast - Orientering vedr. høring af revisorlov, fra erhvervsministeren. ERU - Oversendelsesbrev Html-version: Læg i. Officiel titel Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af revisorloven m.v. Beskrivelse Formålet med lovforslaget er implementering af EU´s ændringsdirektiv til 8. selskabsdirektiv (revisordirektivet), sanering af eksisterende overimplementering i revisorloven, samt udnyttelse af lempelsesmuligheder, som følger af ændringsdirektivet og forordningen Webinar om ny revisorlov. Siden har Erhvervsstyrelsen færdiggjort 14 bekendtgørelser ud fra hjemmelsbestemmelser i revisorloven. De blev udsendt i høring den 23. maj i to batches med høringsfrist henholdsvis 2. og 9. juni. Det første batch af bekendtgørelser har som fællestræk, at de i hovedsagen får virkning allerede fra den 17. juni

Ny revisorlov er enstemmig vedtatt i Stortinget - Rogaland

 1. Utvalget har valgt å dele arbeidet i to, og leverte 29. juni delutredningen om revisorloven.I september 2017 starter utvalget arbeidet med å utrede regnskapsførerloven, med forventet levering i løpet av første halvår 2018.. Delutredning om revisorloven. Det foreslås en ny og mer omfattende lov hvor særnorske krav i hovedsak er borte, men allikevel tydeligere og lettere å forholde seg til
 2. Ny revisorlov er netop vedtaget. Høring af de konkrete bekendtgørelser herom, herunder en ajourføring af erklæringsbekendtgørelsen,. Finansdepartementet har sendt NOU 2017: 15 med forslag til ny revisorlov på høring med frist 4. desember 2017 . Pressemeddelelse Regeringen har i dag sendt udkast til ny revisorlov i høring
 3. Utredningen var på høring høsten 2017. Vi tror det er en mulighet for at Finansdepartementet vil fremme lovfor-slag for Stortinget i løpet av første halvår 2019. I så fall vil en ny revisorlov kunne settes i kraft fra 1. januar 2020. Ny regnskapsførerlov Revisor- og regnskapsførerlovutvalget fremmet 1. juni 2018 sin utredning me
 4. Ny revisorlov betyder mange ændringer for revisorer og virksomheder. Regeringen har i dag sendt udkast til ny revisorlov i høring. Formålet er at implementere en række nye EU-regler. Udkastet byder på nye krav til revisoren og de børsnoterede virksomheder, banker mv

Forslag til ny revisorlov 6. desember 2017. Evalueringsrapport om land-for-land-rapportering regelverket 4. desember 2017. (MAR) - høring 31. oktober 2017. Endringer i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemndas avgjørelser 30. oktober 2017. Ny personopplysningslov. Faglig nyhed Det ajourførte 8. direktiv omfatter en del muligheder for at undtage fra kravet om etablering af et revisionsudvalg. Det lovforslag, der blev fremsat i Folketinget den 2. marts, omfatter alle disse undtagelser i modsætning til lovudkastet, der var i høring fra 18. december 2015 til 21. januar 2016 I disse dager fremlegges lovutvalgets innstilling til ny revisorlov. Som tillitspersoner på vegne av samfunnet har vi rett til å uttale oss om virksomheters årsregnskap og det er vår plikt å bruke denne retten til å bidra til et velfungerende norsk samfunns- og næringsliv

Erhvervsstyrelsens høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love. Det overordnede formål med lovforslaget er at implementere EU's nye (Microsoft Word - Den danske Fondsm\346glerforenings h\370ringssvar - Revideret revisorlov NOU-ene ble sendt på høring. Generelt fikk forslagene bred støtte i høringsrundene, men det var også noen innvendinger. Revisorlov: Det er gjort endringer, men det er stort sett forhold som vi uansett måtte tilpasset oss i henhold til EU/EØS reglene (firmarotasjon mv.) Ny revisorlov på høring Finansdepartementet har sendt NOU 2017: 15 med forslag til ny revisorlov på høring med frist 4. desember 2017. Les mer. Brønnøysundregistrene. 12.09.17 Registrer i Føretaksregisteret innan årsskiftet Enklare, raskare og billigare. Det. L 146 Forslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love. (Gennemførelse af ændringer i revisordirektivet og valgmuligheder i forordningen om særlige krav til revision af virksomheder af interesse for offentligheden)

Ny revisorlovgivning - Den norske Revisorforeninge

Forslag til ny revisorlov er mottatt på høring, med høringsfrist 4. desember. Saken vil bli behandlet i foreningens fagutvalg. Forslaget er første leveranse fra lovutvalget som gjennomgår revisor- og regnskapsførerlovgivningen Allerede inden udkastet er sendt i høring, er der kritik af regeringens udkast til en ny revisorlov. Det er især stramningerne i forhold til den oprindelige betænkning, som møder modstand blandt revisorerne Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af revisor-loven m.v. Erhvervsstyrelsen har udarbejdet vedhæftede udkast til forslag til lov om. ændring af revisorloven og forskellige andre love. Lovforslaget forven-tes fremsat i februar 2016 og skal senest træde i kraft den 17. juni 2016 Høring vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af revisorloven m.v. ARTIKEL HOS Lovforslag i høring: Erhvervsstyrelsen | 21. december 2015 kl. 15:1

Høring av rapporten Gjennomgåelse av nærmere angitte

Et forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristene for fastsettelse av årsregnskap og avholdelse av ordinær generalforsamling er sendt på høring med frist 19. mai. For regnskapspliktige med regnskapsår som avsluttes per 31.12, utsettes fristen for å avholde generalforsamling og fastsette årsregnskapet fra 30. juni til 31. august Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å endre tidspunktet for utstedelse av salgsdokument ved bygge- og anleggsarbeid og verftsindustri, regulert i bokføringsforskriften § 8-1-2a. Endringen får samtidig betydning for tidfesting av merverdiavgiften Sommeren 2017 forelå NOU fra lovutvalget om ny revisorlov. Forslaget er basert på tilsvarende regler fra EU som allerede er implementert i mange EU-land, bl.a. i Sverige. Foreløpig er lovforslaget på høring, og forventet implementering er i 2019

Danmarks største virksomhed, A.P. Møller-Mærsk, tager nu bestik af udsigten til en ny revisorlov, der stiller større krav til revisors uafhængighed, og rederiet fravælger derfor KPMG til fordel for PwC for at sikre fleksibilitet Den nye revisorlov er netop vedtaget og får virkning fra 17. juni 2016. PwC er tilfreds med, at regeringens mål om at undgå en overimplementering af EU-reglerne er · PDF-fil. Revisorloven 2008 - udvalgte markante ændringer Af Henriette Jensen, CMA, 10. Sem. 2009 Side 1 af 84 Forord Dette speciale er udarbejdet i perioden d BAKGRUNN - HØRING 2.1 Sammendrag Finansdepartementet ba i brev av 3. oktober 2006 Kredittilsynet om å utarbeide et utkast til nødvendige lov- og forskriftsendringer til gjennomføring av revi-sjonsdirektivet. videreføre utgangspunktet etter dagens revisorlov Nok en tapt mulighet Finansdepartementet har sendt nye regler om samfunnsansvarsrapportering ut på høring. Men tror departementet selv at disse vil føre til mer samfunnsansvar Selv om mye fra gjeldende revisorlov er å kjenne igjen i det nye forslaget, foreslås det likevel en helt ny lov. Les om forslaget i NOU 2017:15 i sin helhet her. Forslaget er foreløbig bare en offentlig utredning. Først skal forslaget behandles av departementet og skal deretter igjennom den politiske prosessen

Den norske Revisorforenin

Utvalget hadde fått i mandat å vurdere hvordan dagens merverdiavgiftssystem kan forenkles ved å redusere antall satser i systemet. 28.05.19 Skrevet av Knut Høylie, Regnskap Norge Del Ekspertutvalget ble oppnevnt 18. januar 2019. Foruten å evaluere satsstrukturen, skulle utvalget vurdere om andre hensyn, eksempelvis miljø-, fordelings- eller folkehelsehensyn, skal kunne stimuleres med. Ny revisorlov - oversikt over de viktigste endringene. 21.10.2020 - Vi får en helt ny lov, mer omfattende, men samtidig tydeligere og enklere å forholde seg til for brukerne. Lovreglene er i hovedsak i tråd med EU-reglene og reglene i Danmark, Sverige og andre EØS-land. De fleste særnorske krav blir fjernet Ny revisorlov i høring. Oprettet: Tirsdag, 22. december 2015 01:02 Senest opdateret: Tirsdag, 22. december 2015 01:02 Erhvervsstyrelsen har 21.12.2015 sendt ny revisorlov i høring. Der er mange ændringer, men ingen helt gennemgribende. Dog bliver kvalitetskontrollen fremover anderledes. Læs.

Video: Utredning om ny revisorlov er levert - Regnskap Norg

Ny revisorlov - oversikt over de viktigste endringene Vi får en helt ny lov, mer omfattende, men samtidig tydeligere og enklere å forholde seg til for brukerne. Lovreglene er i hovedsak i tråd med EU-reglene og reglene i Danmark, Sverige og andre EØS-land For medlemmer vis alle. Aktuelt. Nyheder; Nyhedsmail; Kursusmail for advokater; Kursusmail for adm. medarbejdere; Direktørens blog; Publikationer; Det sker i branche ERU Alm.del Bilag 101: Revisorloven - Høring - Lovforslag.pdf § 47 b. Erhvervsstyrelsen kan offentligøre, at en undersøgelse efter § 37 iværksættes eller er. blevet iværksat. Erhvervsstyrelsen kan endvidere offentliggøre resultatet af en undersøgelse ef-ter § 40. Stk. 2

NOU 2017: 15 - regjeringen

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit. Til organisationer og myndigheder anført på vedlagte høringsliste 27. oktober 2017 Ref. hbj J.nr. 1912-0013 Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit . Læs mer Revisjonslovutvalget har avgitt en utredning om ny revisorlov 16. januar 1997. Utredningen er trykket som NOU 1997:9. Utredningen ble sendt på høring 7. mars 1997 med høringsfrist 1. juli 1997. Forslagene til nye regnskapsregler vil kunne få betydning for utformingen av revisjonslovgivningen

Offentliggjort 24. december 2007 Flere paragraffer til revisorer Af professor Lars Bo Langsted Aalborg Universitet I tirsdags sendte Erhvervs- og Selskabsstyrelsen et forslag til en ny revisorlov i høring Regnskap Norge: Høring i energi- og klimakomiteen om statsbudsjettet 2020. Skrevet av Knut Erik Jahr 22. oktober 2019. Regnskap Norge: Høring i finanskomiteen om statsbudsjettet 2020. Skrevet av Knut Erik Jahr 15. oktober 2019. Regnskap Norge: Høring om mva-fritak for elektroniske publikasjoner. Skrevet av Knut Erik Jahr 19. februar 2019 Finanstilsynet har den 23. september 2016 sendt udkast til nye revisionsbekendtgørelse i høring. Aktionærforening har noteret sig, at de foreslåede ændringer i revisionsbekendtgørelsen sker som følge af den nye revisorlov (lov nr. 631 af 8. juni 2016), som betyder, at kravet til at føre e Ny revisorlov snart klar. Source: Regnskap Norge RSS Feed Published on 2020-10-23 Detaljer på plass for den nye støtteordningen for reiselivsnæringen. Source: Regnskap Norge Høring om mva-fritak for elektroniske publikasjoner. Source:. Ny revisorlov i høring; Ejerregisteret rykker og bøder; Erhvervsstyrelsen styrker kontrollen; Kapitalejerlån - løsningen; CVR flytter ind på Virk og regnskaber bliver gratis; Revisorers efteruddannelse kontrolleret; Nu kan helt små virksomheder også blive registreret; Revisors bibliotek; Certificering af revisor i finansielle virksomhede

Assurance omfatter revision, Financial Accounting Advisory Services og Forensic & Integrity Services, der skaber indsigt og teknisk viden pol ved at bare statsautoriserte og registrerte revisorer fikk adgang til å revidere revisjonspliktige foretak. 01.08.1999 ble revisorloven av 1964 avløst av gjeldende revisorlov, som er datert.

Lov om revisjon og revisorer (revisorloven) - Lovdat

1. Abel Østerberg dømmes til innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne dom å betale Hammerstad & Fuglseth AS, dets konkursbo, erstatning med kr 2600000,-, - kronertomillionsekshundretusen - med tillegg av 15 % rente fra den 19. mars 1991 til den 31. desember 1993 og 12 % rente fra 1. januar 1994 til betaling skjer Nytt fra NKRF v/styreleder Per Olav Nilsen. Clarion Hotell & Congress, Trondheim 24. januar 201 Høringsuttalelse om forslag til ny revisorlov vedtas Vedtatt Svar på høring om forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte vedtas. Vedtatt AU19.03.17-17/18 Skriftlig innspill utdannings- og forskningskomiteen om studentombud Forslag til vedtak

revisjon fases ut som følge av ny revisorlov. Ved de nye femårige grunnskole-lærerutdanningene vil studieprogrammene i løpet av de kommende semestre komme til det punkt i matematikkundervisningen der tema for nasjonal eksamen blir behandlet. Fra da vil også disse være fullskala 1 Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Copenhagen Business School 2015 Revisors uafhængighed og revisionskvalitet - Betydningen af tvungen firmarotation og adskillelse af revision og ikkerevisionsydelser Auditor independence and audit quality - Impact of mandatory audit firm rotation and separation of audit and non-audit services Simone Lindkvist Sørensen Signe Holck Andersen Aflevering: 18. Høring af myndigheder og organisationer m.v. Forslag er sendt i høring den 3. maj 2010 med høringsfrist den 14. juni 2010 i Kanukoka, .godkendt revision i henhold til den til enhver tid gældende revisorlov. Denne formulering favner alle revisionsvirksomheder/personer, som i henhold til lov o

De etiske regler vil blive ajourført som konsekvens af den nye revisorlov. En ajourført version af de etiske regler fra december 2007 forventes udsendt til høring i løbet af 1.ste kvartal 2009.Alle standarder, udkast til standarder, revisionsudtalelser med videre er tilgængelige på FSRs hjemmeside (medlemsdelen) Dansk Erhverv betragter det derfor som positivt, at den vedtagne revisorlov indeholder en lang række skærpelser og tiltag, der alle er med til at sikre fokus på uafhængigheden hos reviderende revisor. Det gælder for al lovgivning, også for denne, at der er behov for at skabe en balance mellem fler Ny revisorlov får lempelig implementering i dansk lovgivning. Den nye revisorlov er netop sendt i høring. Loven medfører en række øgede omkostninger og byrder for erhvervslivet, uden at den er med til at højne.. Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni . Læs mer

4) Ny revisorlov - effekter på revisorerklæringer på årsrapporten og revisionsprotokollat. 5) Samspil og kommunikation med Rigsrevisionen - generelt, samt sær-ligt i relation til § 9-aftalen. (udgår vedr. de videregående uddannelser) 6) Momsudfordring afledt af styresignal fra SKAT - mulighed for e NKRF på åpen høring i Stortingets finanskomite om ny revisorlov I forbindelse med Stortingets behandling av ny kommunelov i 2018, fattet flertallet følgende anmodningsvedtak: «Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endringer i revisjonsloven gjennom å likestille praksis fra kommunal og privat revisjon når det gjelder godkjenning som statsautorisert og registrert revisor..

Forsiden - stortinget

Høringssvar vedr. høring over udkast til bekendtgørelser udstedt i medfør af revisorloven (Høring 1) Til denne høring havde bestyrelsen en kommentar til udkast til Bekendtgørelse om Revisornævnet. Færre bøder i fremtiden - det er, hvad Erhvervsstyrelsens forslag til ny revisorlov indebærer Høring - Endringer i offentleglova m.m. innsyn i elektroniske kalendere og regjeringsdokument m.m. (JBD) Norsk Kommunerevisorforbund i Økonomi ville vedta å be Regjeringen om å fremme forslag om likebehandling av kommunal og privat praksis i forbindelse med ny revisorlov, skriver styreleder Per Olav Nilsen Afgørelse af 26. maj 2020 Klagepunkt Skattestyrelsens afgørelse Klagerens opfattelse Landsskatterettens afgørelse 2016 Værdi af rejse 10.131 kr. 0 kr. 10.131 kr. 2017 Værdi af rejse 19.555 kr. 0 kr. 19.555 kr. Faktiske oplysninger [virksomhed1] A/S er et statsautoriseret revisionsselskab etableret i 2005. Selskabet har ca. 26 medarbejdere. Selskabet er ejet at holdingselskaberne. Høring - RSK 101 Standard for god kommunal revisjonsskikk for forenklet etterlevelseskontroll Norsk Kommunerevisorforbund i Økonomi (06.11.2019) En utvidet revisjonskomite i Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har arbeidet med utkastet til standard som nå legges frem til høring.. 1 28. marts 2013 LOVFORSLAG OM VIKARERS RETSSTILLING Beskæftigelsesministeriet har den 18. marts 2013 sendt et lovforslag om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau i høring. Lovforslaget gennemfører stærkt forsinket Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2008/104/EF af 19. november 2008 om vikararbejde i dansk ret. Loven forventes at træde i kraft den 1. juli.

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. I den nye revisorlov er bestemmelser angående uafhængighed beskrevet i Kapitel 4, så vi har valgt at pege vores krydshenvisning til Kapitel 4. §37 Bestyrelsen påser, at den interne revisor opfylder bestemmelserne om uafhængighed i § 11 i lov om statsautoriserede og registrerede revisorer

Innholdsfortegnelse 1 Forord............................................................................................................... 5 2 Innlednin FSR og flere store revisionsvirksomheder har de seneste år haft travlt med at fortælle deres revisions- og rådgivningskunder blandt børsnoterede selskaber, at den nye revisorlov [

HØRING - lov om midlertidige unntak fra kommuneloven og lov om interkommunale selskaper Norsk Kommunerevisorforbund i Økonomi (07.09.2020) Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår en midlertidig lov med ett unntak fra kommuneloven og ett unntak fra lov om interkommunale selskaper (IKS-loven).. Den nye revisorlov. bestemmer i § 29, stk . 3, at revisionsvirksomheder, der. reviderer virksomheder af offentlig. interesse, kontrolleres. med højst 3 års mellemrum, mens frekvensen for alle andre. revisionsvirksomheder er sat op. til højst 6 år . For de sidstnævnte. virksomheder er der således. tale om en lettelse . Revisortilsynet. 1 BEK nr 928 af 28/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 9. september 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr Senere ændringer til forskriften BEK nr 729 af 12/05/2015 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. - De etiske regler vil blive ajourført som konsekvens af den nye revisorlov. En ajourført version af de etiske regler fra december 2007 forventes udsendt til høring i løbet af 1.ste kvartal 2009. Alle standarder, udkast til standarder, revisionsudtalelser med videre er tilgængelige på FSRs hjemmeside (medlemsdelen) Kvalitetskontrollen for 2008 er gennemført i henhold til den tidligere revisorlov, lov nr. 302 af 30. april 2003, § 15, 5 Da en del sager på tidspunktet for redegørelsen udarbejdelse fortsat er i høring, kan der forekomme ændringer i talle-ne

Status for viktige lovsaker for revisjonsbransjen

 • Nanatsu no taizai imashime no fukkatsu episode 12.
 • Unterschied ratte maus.
 • Støpe i regnvær.
 • Musserende vin test 2017.
 • Viking vinterstøvler barn.
 • Hvordan se kjønn på ultralyd.
 • Aw338 airsoft sniper rifle.
 • Forsikringsavtaleloven 3 5.
 • Whatsapp profilbild ändern.
 • La playa heringsdorf.
 • Gratis heklemønster.
 • Kattenetting.
 • Hildesheim bahnhof adresse.
 • Hjerteorm norge.
 • Marc tell schmid germaine pulver.
 • Make hidden files visible.
 • Astrid s sanger.
 • Geitmyrsveien.
 • Verkehrshaus vergünstigung.
 • Connect 2 screens to pc.
 • Tabletten gegen krätze für menschen.
 • Oppkjøring kristiansand.
 • Länsförsäkringar fastighetsförmedling piteå.
 • Fysiokemiska faktorer.
 • Næss catering tapas.
 • Hva er eures.
 • Mew glitch 3ds.
 • Sims 4 ps4 prisjakt.
 • Miele tkb550wpnds.
 • Kart østmarka pdf.
 • Lugna katt i bil.
 • Schwimmkurs erwachsene bruchsal.
 • Jagermeister vinmonopolet.
 • Wirtschaftspädagogik uni mannheim.
 • Sandro norge.
 • Bulder kryssord.
 • The slope game y8.
 • God dag på spansk.
 • Refleksjon jotun.
 • Airplay to samsung tv.
 • Danmark helligdag.