Home

Fedrekvoten 2022

19 uker fedrekvote ved 80 % foreldrepenger - Compendi

 1. 1. juli 2018 ble mødrekvoten og fedrekvoten utvidet til 15 uker. Kvoten var da den samme enten mor og far valgte foreldrepenger med full eller redusert sats. Nå er kvotene økt til 19 uker for foreldre som velger foreldrepenger med 80 % dekningsgrad. Foreldrepermisjonen blir bare delt inn i kvoter når begge foreldre har rett til foreldrepenger
 2. Både fedrekvoten og mødrekvoten økte med 5 uker 1. juli 2018. Samtidig får tvillingforeldre 4 flere måneder med foreldrepenger, og flerlingforeldre med 3 eller flere barn får dobbel stønadsperiode. For alle andre er den totale foreldrepengeperioden som før
 3. Sommeren 2018 ble fedrekvoten utvidet til 15 uker, som et ledd i tredeling av foreldrepermisjonen. Etter reglene som gjelder for barn født fra og med 1. juli i år har far og mor 15 uker foreldrepermisjon. Utvider ytterligere ved redusert dekning

Hva betyr dette i praksis? Endringen i fedrekvoten og mødrekvoten vil gjelde for foreldre med barn født/adoptert 1. juli 2018 eller senere. Skjæringstidspunktet er altså når barnet fødes/adopteres. Dette gjelder uavhengig av når termin for fødselen er. Det vil si at selv om termin er i juni og man har startet permisjonen i forhold til det, så vil fedrekvoten og mødrekvoten være 15. Har du fått barn 1. juli 2018 eller senere gjelder nå nye regler for fordelingen av mødrekvote, fedrekvote og fellesperiode. Både mødre- og fedrekvoten har økt fra 10 til 15 uker. Den samlede stønadsperioden utvides ikke, noe som betyr at utvidelse av kvotene tas av fellesperioden

Fedrekvoten er de ukene av foreldrepermisjonen som er forbeholdt far. Foreldre har til sammen rett på 49 uker foreldrepermisjon med full lønnskompensasjon, der far skal ta ut minst 15 av ukene (fedrekvoten). Mor må ta ut minst 15 av ukene, hvorav seks må være de første ukene etter fødsel (mødrekvote). I tillegg har mor rett til tre ukers lønnet permisjon før fødselen Mødrekvote er den tiden av foreldrepengeperioden og permisjonen som bare kan tas ut av mødrene. Fra og med 1. juli 2018 består denne perioden av 15 uker ifm. fødsler og omsorgsovertakelser etter denne datoen. Fedrekvoten er tid som på samme måte er forbeholdt far. De resterende ukene kan fordeles slik familien ønsker selv med unntak av tre uker før termin som er forbeholdt mor Pappaperm, også kalt fedrekvoten, er på 15 uker ved uttak av 100 prosent foreldrepenger, mens den er på 19 uker ved 80 prosent foreldrepenger. Hvis barnet ditt er født før 1.juli 2018, gjelder andre regler. Det samme antallet uker gjelder for mammaperm Ved 80 prosent uttak er mødre- og fedrekvoten 19 uker etter 1. januar 2019. Foreldre har rett til permisjon i til sammen 12 måneder. Mer konkret vil det si 59 uker ved 80 prosent uttak, og 49 uker ved 100 prosent uttak, og uansett så lenge det ytes foreldrepenger fra folketrygden

Fedrekvoten og mødrekvoten økt til 15 uker - Compendi

Utvider fedrekvoten igjen - Infotjeneste

 1. Fedrekvoten er på 15 uker dersom fødselen/adopsjonen er skjer 1. juli 2018 og senere. For fødsel/adopsjon til og med 30. juni 2018 er fedrekvoten på 10 uker. For å ha rett til fedrekvote, må.
 2. Starter permisjonen din i 2018, skal du fremdeles følge dagens regler. 2. I forslaget ønskes det at mødre- og fedrekvoten økes til 19 uker ved 80 prosent uttak,.
 3. Fedrekvoten er en fleksibel ordning som ikke nødvendigvis innebærer at far har hovedomsorg for barnet. Den kan tas over de første tre årene, deles opp, tas på deltid, Kunnskapsoversikt fra CORE og Institutt for samfunnsforskning. (2018) [pdf.
 4. Hvis det blir samlivsbrudd har plutselig ikke barna og far rett på fedrekvote lengre. Det er på høy tid å diskutere fedrekvotens usosiale profil. Norge går tilbake til 14 ukers fedrekvote under foreldrepermisjon. Fedrekvoten har nemlig vært en suksess, i alle fall målt i den tiden fedre bruke
 5. PAPPAPERMISJON: Fedrekvoten er på 10 uker og kan tas når som helst i permisjonstiden, unntatt de seks første ukene etter fødsel. Foto: Getty Images. Ingrid Raknes Knutsen-Øy. Lizbeth Osnes. Stian Guldhaug. Sist oppdatert 21/03 2018. Som mammapermisjon, er også pappapermisjon på 10 uker

Onsdag 6. juni vedtok Stortinget å øke fedrekvoten og ..

 1. Flere fedre tar ut fedrekvoten. 60 prosent av dem som ble fedre i 2004 og 2005, hadde tatt ut full kvote eller mer innen barnet fylte tre år, viste statistikken for 2008. Åtte år senere, for årgangen 2015, hadde 70 prosent av dem som ble fedre i 2011 og 2012, tatt ut full fedrekvote eller mer. Andelen fedre som tok ut fedrekvote eller mer av foreldrepengeperioden, økte dermed med 10.
 2. Fra 1. juli 2018 ble foreldrepengeperioden tredelt; og fedrekvoten ble utvidet til 15 uker - som betyr nesten fire måneder. Denne uken vil Stortinget også behandle et forslag om økning av fedrekvoten til 19 uker i tilfeller hvor foreldrene velger 80% dekningsgrad
 3. Stortinget skal behandle forslaget 6. juni, og et vedtak betyr at mødre- og fedrekvoten økes fra 10 til 15 uker. Det vil samtidig medføre at fellesperioden blir tilsvarende 10 uker kortere, og at denne perioden foreldrene kan dele blir 16 eller 26 uker, avhengig av om de velger dekningsgrad med 100 eller 80 prosent. Ekstra uker til flerfødende I tillegg er det foreslått å gi.
 4. Regjeringa følgjer opp Stortingets oppmodingsvedtak og føreslår å auke fedrekvota til 14 veker. Samstundes er mødrekvoten føreslått endra til 14 veker. Endringane vil truleg tre i kraft 1. juli 2018
 5. st seks av de siste ti månedene før permisjonen begynner, gir folketrygden dem rett til foreldrepenger tilsvarende full lønn i 49 uker, eller 80 prosent lønn i 59 uker
 6. Fra 1.juli 2018 økte både fedrekvoten og mødrekvoten til 15 uker. Denne økningen ble tatt fra fellesperioden, slik at denne ble kortere og er på 16 uker med 100 prosent uttak. Fra 1.1.2019 øke både fedrekvoten og mødrekvoten fra 15 til 19 uker med 80 prosent uttak. Fellesperioden er nå 18 uker

Dagens ordning ble innført i 2018. Foreldrepermisjon Fedrekvoten ble i sin tid innført av Gro Harlem Brundtland (Ap) og utvidet under Kjell Magne Bondeviks (KrF) regjering Prop. 4 L (2018-2019) Endringar i folketrygdlova (tredeling av foreldrepengeperioden ved 80 prosent uttak) Tilråding frå Barne- og likestillingsdepartementet 5. oktober 2018, godkjend i statsråd same dagen De siste årene har lengden på fedrekvoten vært gjennom en rekke endringer 1. juli 2018 ble fedrekvoten utvidet fra 50 til 75 dager, og nå er det mulig å se hvordan regelverket har påvirket fedres uttak. I første halvår i år tok 24 prosent av fedrene tok ut 75 dager eller mer Fedrekvoten kan i tillegg fordeles på flere perioder. I en slik situasjon, som du beskriver, hvor den ansatte ønsker å dele opp fedrekvoteperioden er det viktig at det inngås en skriftlig avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om hvilke tidsperioder fedrekvoten skal avvikles innenfor, og at man får aksept fra NAV-kontoret om utsettelse av perioden Fedrekvoten har de senere årene blitt endret en rekke ganger. Senest i år, ble fedrekvoten endret fra 10 uker til 15 uker ved fødsler og adopsjon som skjedde fra og med 01. juli 2018. Nå foreslår regjeringen å utvide fedre-og mødrekvoten til 19 uker ved 80 % dekningsgrad. Foreldrepengeperioden bes..

Andelen fedre som tok ut hele fedrekvoten, har økt med 11 prosentpoeng siden 2008, fra 60 til 71 prosent (se «Beregning av fedrekvoteindikatoren» lenger ned i artikkelen). Figur 1. Fem uvalgte likestillingsindikatorer, utvikling fra 2008-2018 Dersom fedrekvoten skal få betydning også for likestilling i lønn, karriere og lederposisjoner, holder det muligens ikke bare å se på fars permisjonsuttak. Sannsynligvis må også spørsmål knyttet til mors lange permisjon og mors jobbsituasjon utforskes nærmere, særlig med tanke på risiko for å bli hengende etter i karriereutviklingen Praktisk om fedrekvoten. Fedrekvoten er i dag på 15 uker. (For barn født etter 1. juli 2018.) I tillegg til fedrekvoten består foreldrepermisjonsperioden av en mødrekvote (også 15 uker) og en fellesperiode som foreldrene kan dele mellom seg (16 uker med 100% dekningsgrad eller 26 uker med 80% dekningsgrad)

Foreldrepenger: Dette er nytt fra 1

 1. bekreftelse. I forslaget ønskes det at mødre- og fedrekvoten økes til 19 uker ved 80 prosent uttak, og at det da er 18 uker igjen som kan fordeles mellom mor og far etter eget ønske
 2. Juli 2018 eller senere, så er lengden på fedrekvoten 15 uker. For fødsel/adopsjon til og med 30. Juni 2018, er fedrekvoten på 10 uker. For at far skal ha rett til fedrekvote, så er det et vilkår at både far og mor har opptjent seg rett til foreldrepenger
 3. Regjeringen vil øke mødre- og fedrekvoten fra 1. juli 2018. Stortinget skal behandle forslaget 6. juni, og et vedtak betyr at mødre- og fedrekvoten økes fra 10 til 15 uker. Det vil samtidig medføre at fellesperioden blir tilsvarende 10 uker kortere, og at denne perioden foreldrene kan dele blir 16 eller 26 uker, avhengig av om de velger dekningsgrad med 100 eller 80 prosent

fedrekvote - Store norske leksiko

10. april la regjeringen fram et forslag for Stortinget om å utvide kvotene til 15 uker. Forslaget om de nye reglene skal behandles i Stortinget 6. juni, og vil eventuelt gjelde fra og med 1. juli 2018. Forslaget innebærer at mødre- og fedrekvoten blir utvidet til 15 uker hver. I dag er mødre- og fedrekvoten på 10 uker for hver forelder Fedrekvoten - Uttak og holdningerDigitale tjenester og brukernes tillit til NAVHele publikasjonenArbeid (...) Publisert 21.11.2017 | Sist endret 26.03.2018 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjo Fedrekvoten, som pr. i dag er på 15 uker, faller bort dersom den ikke brukes av far. Mor kan søke om å overta fedrekvoten dersom far er for syk til å ta seg av barnet. Det er ikke krav til mors aktivitet når far tar ut fedrekvoten. Fra og med 1. juli 2018 er mødre- og fedrekvoten utvidet fra 10 til 15 uker I planleggeren får du oversikt over hvor lenge du kan være hjemme med barnet. Du kan også legge til ferie og arbeid - Fedrekvoten var nok nødvendig for 20 år siden, men nå er den gått ut på dato, fulgte hun opp. Les også: Alle partiene bortsett fra Høyre og Frp vil ha lengre pappaperm Ingen merkostna

Stortinget vedtok endringer i foreldrepengeordningen fra 1. juli 2018. Barne- og likestillingsdepartementet kom med forslag til lovvedtak til Stortinget den 5. oktober 2018, hvor det foreslås at det skal innføres en tredeling av foreldrepengeperioden også ved 80 prosent uttak. Det foreslås at endringene skal være gjeldende der uttak av stønadsperioden starter 1. januar 2019 eller senere 2018 15pp fra 6+0. Baby ventes til høsten. Eskimonika, 17 Jan 2018 #4. Mangoo Flørter med forumet. Men når skal fedrekvoten økes da? Pr. i dag er den på 10 uker. Mangoo, 17 Jan 2018 #5. Vega0454 Blir kjent med forumet Fedrekvoten, se § 14-12, og utvidelsen ved flerbarnsfødsler eller ved adopsjon av flere barn samtidig, res. 19 des 2014 nr. 1717), 7 des 2018 nr. 90 (ikr. 1 jan 2019 og gjelder for tilfeller der uttaket av stønadsperioden starter 1 jan 2019 eller senere)

Mødrekvote - Wikipedi

Regjeringen utvider fedrekvoten igjen – møter protesterHvorfor tar far kun fedrekvoten? | Ivar Lima og Loyd Rudlende

Da fedrekvoten i 2018 ble økt på bekostning av den valgfrie delen traff man tydelig et smertepunkt hos småbarnsforeldrene. Denne fordelingen, samt svært rigide regler for overføring av permisjon foreldre imellom, har skapt en situasjon der vi ser at stadig flere mødre ser seg nødt til å ta ut ulønnet permisjon Fedrekvoten betyr at alle fedre i EU får rett til betalt permisjon i minst ti arbeidsdager i tida rundt fødselen. De samme reglene skal gjelde for likekjønnede par Ny foreldrepermisjon fra sommeren 2018 Barn født etter 1. juli i år kan bli omfattet av nye regler om tredelt foreldrepermisjon. Arbeiderpartiet støtter regjeringens forslag, noe som vil sikre at forslaget blir gjennomført som planlagt

Foreldrepermisjonens varighet avhenger av både mors og fars/medmors rettigheter til foreldrepenger. Det er mulig å velge flere alternativer for å forlenge permisjonstiden. Merk: Regelverket for kvotene endret seg 1. juli 2018 og 1. januar 2019. Se kvoter for: foreldrepengeperiode som starter 1. januar 2019 eller senere barn født eller adoptert 1. juli 2018 eller sener Fedrekvoten ble innført med fire uker av regjeringen til Gro Harlem Brundtland i 1993. Men så fikk Venstre gjennomslag for å øke igjen til 15 pappauker gjeldende fra sommeren 2018. Og der står vi nå ved inngangen til neste års stortingsvalgkamp Men kan fedrekvoten bli for stor? Jormorforbundet frykter det vil gå ut over barna, og at norske mødre vil amme mindre enn i dag. Publisert 08.02.2018, oppdatert 09.02.2018 Alle stortingspartiene bortsett fra Høyre og Frp vurderer å reversere regjeringens kutt i fedrekvoten etter valget. Dermed kan den igjen bli 14 uker lang, eller lengre Regjeringen varsler nok engang øking av fedrekvoten, fra 15 til 19 uker for dem som velger 80% dekning. Så uansett hvilken permisjon man velger, Skrevet Oktober 24, 2018 Regjeringen varsler nok engang øking av fedrekvoten, fra 15 til 19 uker for dem som velger 80% dekning

Ny politisk ordkrig om pappaperm – VG

Nybakt pappa? Dette må du vite om pappapermisjo

I hvor stor grad bidrar fedrekvoten til mer likestilling i hjemmet og på arbeidsplassen? Den nye ISF-rapporten Foreldrepermisjon og likestilling tar for seg utvidelsen av fedrekvoten fra seks til ti uker i 2009. Forskerne kartlegger foreldrepengeuttak hos mer enn 18 000 norske par som fikk barn like før og like etter at reformen trådte i kraft, og analyserer lønns- og karriereutviklingen. Fedrekvoten ble utvidet med to uker og ble 14 uker. Perioden til felles fordeling mellom foreldrene, kalt fellesperioden, (2018-2019) fra Barne - og likestillingsdepartementet - Endringer i folketrygdloven mv. (foreldrepenger ved premature fødsler mv.)).

Foreldrepermisjon og mødre- og fedrekvote

Foreldrepermisjon: Marita og William valgte å deleSkal dere utsette permisjonen? Ikke glem å søke! | Blogg

Foreldrepenger - www

1.11.2018. Fedrekvoten, eller pappapermen, er på 10 uker. For å ha rett til pappaperm er det noen vilkår som må være oppfylt. Videre står pappapermisjonen i en særstilling dersom foreldrene går fra hverandre før far har tatt sin del av permisjonen. Vilkår for pappapermisjon Meld. St. 1 (2017-2018), Innst. 2 S (2017-2018), Vedtak 53 Stortinget ber regjeringen vurdere om det er mulig at tiltaksdeltakere i Arbeidsforberedende trening (AFT-tiltaket) som har nytte av fagbrev for å få jobb, kan gis denne muligheten på en ubyråkratisk måte Mai 2017 Gravide på egenhånd Jente født januar 2018 Jeg har forstått det slik at de øker fedrekvoten av permisjonen til 14 uker, men ikke at de øker permisjonen med fire uker. Så jeg skjønner det slik at de fire ukene som skal forbeholdes far tas fra fellesukene som før kunne fordeles fritt mellom mor og far Fedrekvoten må tas i løpet av den totale stønadsperioden. Her har far rett til foreldrepenger fra folketrygden, begrenset oppad til 6 ganger grunnbeløpet. For barn født før 1. juli 2018 økte stønadsperioden med 5 uker per barn

altformamma.no : 11 punkter om fedrekvoten

 1. Mor tar ut foreldrepenger til og med 15. oktober 2019. Far skulle startet med fedrekvoten sin 16. oktober, men han velger å utsette den til 4. november fordi han skal jobbe. Her skal du bruke 16. oktober som utgangspunkt for å regne ut fars foreldrepenger. Du skal bruke den rapporterte inntekten til a-ordningen for juli, august og september
 2. Norsk kalender 2021 med helligdager, ukenummer, tidligere kalendere og kommende år
 3. De siste årene har lengden på fedrekvoten vært gjennom en rekke endringer, og fra 1. juli 2018 ble kvoten utvidet fra 50 til 75 dager. Ettersom fedre kan ta ut foreldrepenger over en periode på tre år, er det først nå man kan se effekten av utvidelsen, melder Nav.. Statistikken viser at 24 prosent av fedrene tok ut 75 dager eller mer, mot kun 8 prosent i samme periode i fjor
 4. Permisjonsdebatten: − Slutt å vingle om fars permisjon! Høyre, FrP og KrF vil kutte i fedrekvoten nok en gang, noen måneder etter de signerte på å beholde den
 5. Høsten 2017 krevde stortingsflertallet at høyreregjeringens kutt i pappapermen fra 2014 måtte reverseres. Regjeringen ble tvunget til å snu, og fra 1. juli 2018 ble fedrekvoten satt til 15 uker. 2016 Etter at Høyre og FrP kuttet pappakvoten, har andelen fedre som tar lengre permisjon enn ti uker blitt mer enn halvert
 6. i finansnæringen 2018 Bør Positive trekk Redusert lønnsgap Kvinneandelen er på vei ned, Økt andel kvinnelige ledere og akademikere Permisjonslengden avhenger av fedrekvoten «De fleste fedre tar ut nøyaktig det antallet dager av foreldrepengene som utgjør fedrekvoten
 7. Kritikken av utvidelsen av fedrekvoten til 15 uker fra 1. juli 2018 har fått stor plass i mediene. Mødre som tar ut egen kvote pluss fellesdelen, kan nå ta ut omtrent åtte-ni måneder permisjon (100 eller 80 prosent kompensasjonsgrad)

Fedrekvote - Compendia2

Raser mot utvidelse av fedrekvoten - TV2

Fedrekvoten ble i juli utvidet til 15 uker som et ledd i en tredeling av foreldrepermisjonen. Det kan gi en større likestillingseffekt, tror Guri Melby fra Venstre. - Det at vi nå får en tredeling kan ha større effekt enn at vi gikk fra seks til ti uker i 2009, sier hun til NRK Du får full lønn i permisjonen. Tjener du mer enn folketrygdlovens begrensning på 6 G (kr 581 298,- pr. 1. mai 2018), så får du dekket differansen mellom foreldrepenger og full lønn av bedriften.Dette har vi forhandlet frem med arbeidsgiver

Nye regler for å søke om foreldrepermisjon: Her er

Hva skjer når fedrekvoten forlenges

Regjeringen har varslet at den følger opp stortingsflertallets ønske og øker fedrekvoten fra 10 til 14 uker. Regjeringen har ennå ikke lagt frem noe sak om dette for Stortinget, men har i en pressemelding varslet at den kommer til våren. Der sies det at endringene trolig vil tre i kraft fra 1. juli 2018 I 2018 skulle man kanskje tro at vi alle var likestilte i Norge. Men det er vi ikke. Her er fem punkter som viser at det fortsatt er forskjeller mellom menn og kvinner i det norske samfunnet. 1. Og selv om de fleste fedre tar hele fedrekvoten, gjør fortsatt tre av ti menn ikke det Det er mange måter å ta ut fedrekvoten på, og det er stort sett bare fantasien og arbeidsgiver som setter grenser. En må alltid avtale uttak av permisjon med arvbeidsgiver, men dersom arbeidsgiver er fleksibel, kan en f.eks. ta ut fedrekvote med en dag i uken, spre ukene utover i perioden eller utsette hele eller deler av fedrekvoten til at tidspunkt som passer bedre tilsvarende gjeldende kvote, mens mor oftest tar fellesdelen (Østbakken mfl. 2018; Schou 2019). Fedrekvoten benyttes på tvers av yrke, sektor og næring. Selvstendig næringsdri-vendehar litt lavereuttakenn ansatte, og noennæringer, foreksempelovernatting og ser-vering, har litt lavereuttakenn gjennomsnittet (ibid) Rapport 2018:15 Foreldrepermisjon og likestilling Foreldrepengeordningens betydning for likestilling en selvfølge at far tar fedrekvoten, og at «bonding», tidlig og selvstendig til-knytning til barnet i løpet av det første leveåret, er viktig også for far. Dett

Tredeling av foreldrepermisjon innføres fra sommeren - Venstre«De får yrkesliv til å høres ut som en egotripp»Menn flest velger yrke som før, men det gjør ikke kvinner

Mødre- og fedrekvoten endrer nå navn til mors del og fars del. Ved 80 % dekningsgrad utgjør mors- og farsdelen nå 18 uker, mens det i juli 2018 ble fastsatt at denne utgjør 15 uker ved 100 % dekningsgrad. For å ha rett til foreldrepenger må man ha vært i jobb 6 av de siste 10 månedene I juni vedtok Stortinget å øke fedrekvoten og mødrekvoten til 15 uker. Dette gjelder for barn født/adoptert fra og med 1. juli 2018. Hva betyr dette i praksis? Endringen i fedrekvoten og mødrekvoten vil gjelde for foreldre med barn født/adoptert 1. juli 2018 eller senere. Skjæringstidspunktet er altså når barnet fødes/adopteres. Dette gjelder uavhengig av [ Arbeiderpartiet støtter regjeringens forslag om tredelt foreldrepermisjon og vil bidra til at ordningen gjelder fra sommeren av. - Vi er for og vil bidra til rask behandling! skriver familiepolitisk talsperson Anette Trettebergstuen (Ap) i en SMS til NTB. I den nye regjeringsplattformen fra H Her kan du søke om foreldrepenger 15.11.2018 07:23:10 CET | Institutt for samfunnsforskning. Del. Utvidelse av fedrekvoten fra 6 til 10 uker førte til at fedre var mer hjemme, men ga liten effekt på mødrenes lønn og karriere. Det viser en ny rapport fra Institutt fra samfunnsforskning, som publiseres i dag

 • Nynorsk langsvar.
 • Kreftklinikken st olavs.
 • Goa reisemål.
 • Plz neumünster gadeland.
 • Hellstrøm hurtigmat.
 • Vorher nachher bilder abgenommen.
 • Brus/sukker.
 • Bir mobil.
 • Halvmaraton oslo 2018.
 • Alexander ovechkin net worth.
 • Tanzschule hohmann.
 • Die glocke.
 • Hvordan gå frem for å leie leilighet.
 • Fedrekvoten 2018.
 • Jake t austin age.
 • 1984 movie watch online.
 • Drake concert shop.
 • Kinderturnen remscheid.
 • Rennende nese ved trening.
 • Imazing heic converter.
 • Tatoveringsmaskin.
 • Capitol freitag.
 • Hva skal jeg gjøre når jeg er deprimert.
 • Overvekt usa statistikk.
 • Intercity direct dienstregeling.
 • Der nebel besetzung.
 • Google currency converter.
 • Overklassen ferdinand.
 • Lego ninjago julekalender 2017.
 • Vorrat kreuzworträtsel.
 • Dansegalla tromsø 2017.
 • Vin gaver.
 • Siberian husky bergen.
 • Stone island jacket.
 • Ютуб новости украины 2018.
 • Starte bakeriutsalg.
 • Erwachsenen wg köln.
 • Ringenes herre 1 bok.
 • Utstillingssofa til salgs.
 • Doda dansesko.
 • Geschenkideen mädelstag.