Home

Gjerde mot kommunal vei

Gjerder som ikke står i grense mot vei, eller som står i grense mot vei men ikke er høyere enn 1,5 meter er unntatt fra melding- og søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. Forutsetningen er at det dreier seg om enkle plankegjerder, flettverksgjerde, smijernsrekkverk og andre typer rekkverk med en enkel, åpen konstruksjon av treverk, netting, smijern eller liknende gjerde som plasseres på grensen til regulert vei, er lavere enn 0,5 meter (det skal være fri sikt til veien) leveggen er inntil 1,8 meter høy og inntil 10 meter lang, plasseres inntil 1 meter fra nabogrensen og plasseres med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei. (Veileder for plassering av byggverk nær offentlig vei) Jeg holder også på med planlegging av støttemur mot kommunal vei. Huset vårt står flere meter høyere enn veien og ligger 9 m fra veien. Blip 27. april 2011 Vår kommune vurderte det slik at mur (over 0,5m) mot/langs vei er søknadspliktig og krever dispensasjons fra veglova Fra 2010, da ny lov om dyrevelferd trådte i kraft, ble det forbudt å sette opp gjerder av piggtråd. Gjerde mot vei: Pass på trafikken. Morten Fæste påpeker at det er viktig å skille mellom gjerde og hekk mellom naboer, og gjerde og hekk mot vei. - Mot vei må det tas hensyn til trafikksikkerhet Skal du bygge hus, garasje, trapp, terrasse, oppføre mur eller annen fast anretning nærmere enn 15 meter fra midtlinjen på kommunal vei, må du søke Bymiljøetaten om dispensasjon fra avstand til kommunal vei. Dette gjelder dersom byggegrense ikke er regulert i kommune- eller reguleringsplan

Gjerder. I følge lov om grannegjerde har du rett til å ha gjerde mot naboen hvis du betaler det selv. Hvis gjerdet ditt ikke hindrer sikten i frisiktssoner mot veien kan du sette opp et opptil 1,5 meter høyt gjerde. Dersom gjerdet ikke er over 1,5 meter kan du sette opp gjerdet i grensedelet mot naboen uten å søke kommunen Gjerde og innhegning mot vei. En mindre innhegning mot vei med inntil 1,5 meters høyde er unntatt søknadsplikt. Gjelder det en kommunal vei, sender du inn søknad til kommunen din. Du må også søke hvis det finnes begrensninger i kommunale planer som kommuneplan eller reguleringsplan Kommunen kan gjere vedtak om å ta opp privat veg som kommunal veg. Jamvel om slikt vedtak ikkje er gjort, Dersom vegstyremakta finn at det bør vere gjerde mot offentlig veg av omsyn til vegen eller ferdsla på vegen, skal på same vilkår gjelde også for utbetring av privat vei

Jeg vil sette opp gjerde - hvordan går jeg frem Huseiern

 1. Her får du opp en litt i overkant kryptisk kode: «KV 4500 H1 m713» Den første bokstaven («K» ) forteller deg at vegen er kommunal, mens tallet 4500 er selve vegnummeret.For skogsbilveger er første bokstav «S», private veger har en «P», mens europa-, riks-, og fylkesveger har «E», «R» eller «F»
 2. Står gjerdet ditt ut mot vei, kan det vanligvis ikke være høyere enn 1,5 meter. Du må også passe på at gjerdet ikke hindrer fri sikt ved gatehjørner eller utkjørsler. Sperrer det sikten, kan du pålegges å bygge om gjerdet. Her kan det også gjøres lokale unntak i områder med særegen bebyggelse. Tett gjerde, egne regle
 3. Hvis din eiendom grenser til kommunal vei, har du ikke lov til å bygge, plante, sette opp gjerde eller annet som begrenser sikten langs veien. Det er et allment bygge- og aktivitetsforbud på privat eiendom i et belte langs kommunal veg (byggegrenseavstand)
 4. Gjerdeloven regulerer gjerdehold mellom naboer. Loven er fra 1961, og på flere praktiske områder er i dag andre lover mer sentrale i gjerdespørsmål. Det finnes en rekke andre lovbestemmelser om gjerder og gjerdehold. For å avgjøre hva som gjelder for et gjerde i det enkelte tilfellet, må reglene leses i sammenheng. En praktisk viktig lov på dette området er plan- og bygningsloven.
 5. Klipp hekker og busker ved eiendommen din, slik at bilistene ikke overser syklister og gående. På den måten tar du ditt ansvar, og du bidrar til større trygghet i lokalmiljøet
 6. Gjerder og innhegning mot veg. Pbl § 20-5 e), jf. SAK10 § 4-1 (1) d nr. 3: Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse av følgende tiltak som er i samsvar med plan- og bygningsloven § 1-6 andre ledd, er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling
 7. Gjerder som ikke står i grense mot vei, eller som står i grense mot vei men ikke er høyere enn 1,5 m er unntatt fra melding- og søknadsplikt. Fritaket gjelder de fleste type gjerder med åpen.

Hjelp — jeg har gjerde. Det finnes utallige regler om gjerder. Offentligrettslige regler og privatrettslige regler. Regler om gjerdeplikt og om gjerdeforbud. Uttrykket paragrafjungelen oppsto ikke uten grunn. Grannegjerdelova fra 1961 gjelder gjerdehold mellom naboer. Utgangspunktet følger av § 6: Granne har rett til å ha gjerde mot granneeigedom når han kostar det sjølv Hvis eiendommen ligger langs en kommunal vei, må du sjekke med kommunen. Hvis den ligger langs en fylkesvei, må du sjekke med fylkeskommunen. Ligger eiendommen langs en riksvei, så er det nødvendig med tillatelse eller uttalelse fra Statens vegvesen for: bygging av ny avkjørsel; utvidet eller endret bruk av avkjørse Tette, tyngre gjerder mot veg, for eksempel støyskjerm, vil være en konstruksjon som krever byggetillatelse. Gjerde mot nabo er i utgangspunktet ikke søknadspliktig, med det kan likevel være enkelte eldre reguleringsplaner som regulerer bruken av gjerde

Gjerde, levegg eller støyskjerm - Må du sende byggesøknad

Slike gjerder kan også settes opp mot vei uten å søke kommunen om tillatelse. Innhegningen kan maksimalt være 1,5 m høy Innhegningen må ikke hindre frisikten langs veien fra innkjørsel til gårdsplass, gangsti eller lignende. Tillatt høyde i frisiktsone er 0,5 m over vegbanen Byggegrenselinjer er 15 meter fra kommunal vei dersom ikke annet er fastsatt i reguleringsplan, jf veglovens §29. Gjerdetype som tillates i forskrift om gjerde ved offentlig vei kan likevel settes opp i formålslinjen mot veiareal. Gjerde mot offentlig vei. Følgende gjerdetyper kan settes opp i grenselinjen mot veiområdet: a) Vanlig trådgjerd Gjerde (innhegning) mot vei med enkle, lette konstruksjoner med høyde inntil 1,5 m. Gjerdet må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei. (Se SAK10 § 4-1 d nr. 3) Du kan sette opp gjerde mot vei uten søknad, hvis ikke annet er bestemt i arealplan, som for eksempel kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. Ta gjerne kontakt med kommunen. Gjerder som ikke står i grense mot vei, eller som står i grense mot vei men ikke er høyere enn 1,5 m er unntatt fra melding- og søknadsplikt. Fritaket gjelder de fleste type gjerder med åpen konstruksjon. Gjerdet må altså ikke være helt tett. Hekk i stedet for gjerde. Også hekk langs nabogrensen omfattes av grannegjerdeloven Den ene gavlveggen på huset mitt ligger innenfor byggegrensa mot kommunal vei, men det hindret oss ikke i å få tillatelse til å bygge på huset i motsatt ende. Signatur. Controller og IT-konsulent. Holder konstant på med oppussing av enebolig fra 50-tallet. 0 Anbefal Siter. incognito. 04.07.2012 21.57 #4. incognito; Gå til.

Støttemur, nabogrense/grense mot kommunal vei - ByggeBoli

 1. gjerde eller annet ikke være høyere enn 80cm. Har du trær som vokser ut over vei eller gangbane bør du se til at det finns fri høyde for brøytebiler og renovasjonsbiler. Dersom du har avkjørsel mot veien skal ikke vegetasjonen være høyere enn 80 cm i en sikttrekant. Siktetrekanten skal være 4 meter fra veien og innover avkjørselen
 2. Gjerde mot nabo er i utgangspunktet ikke søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 og kan derfor normalt settes opp uten å søke kommunen om tillatelse. Er gjerdet høyt eller er i strid med plan, vil det kunne være søknadspliktig etter § 20-1. Gjerde som bærer preg av å være levegg, kan være søknadspliktig
 3. Frisiktsoner i uregulerte kryss og avkjørsel mot boligvei. Eieren eller brukeren av eiendommen som har avkjørsel til vei, skal sørge for fri sikt mellom avkjørselen og kjøreveien. Er hekk eller gjerde over 50 cm høyt må du gjøre noe med dette
 4. Gjerde mot offentlig vei. Gjerde mot vei kan være 110cm over terrenget, men da i samsvar med Forskrift om gjerde ved offentlig vei. Sikt i avkjørsel og kryss skal ivaretas. Oppsetting av gjerde langs offentlig vei kan være søknadspliktig til avdelingen for byggesak. Ta kontakt før oppsetting
 5. kommunen og er dårlig bruk av skattepenger. Skader påført gjerder og hekker som følge av vanlig vinterdrift og brøytekanter, blir i følge lovverket ikke erstattet av kommunen. Det kan derfor være lurt å trekke hekker og gjerder et stykke innenfor eiendomsgrensen mot veien. Forstøtningsmurer/byggver
 6. Du kan melde fra til kommunen hvis det er forhold ved en kommunal vei som svekker fremkommeligheten eller trafikksikkerheten. Dersom avkjørselen din krysser gang- og sykkelveier må høyde på hekk og gjerde ikkje overstige 0,5 meter over gateplan i frisiktsona. Dersom du har tre ut mot vei, fortau eller gang- og sykkelvei

Gjerder. I følge lov om grannegjerde har du rett til å ha gjerde mot naboen hvis du betaler det selv. Hvis gjerdet ditt ikke hindrer sikten i frisiktssoner mot veien kan du sette opp et opptil 1,5 meter høyt gjerde. Dersom gjerdet ikke er over 1,5 meter kan du sette opp gjerdet i grensedelet mot naboen uten å søke kommune Gjerde mot nabo; Gjerde mot vei med høyde inntil 1,5 meter, forutsatt at reguleringsplanen ikke har bestemmelser imot dette og at siktsonekravene er oppfylt. Det er viktig å merke seg at veinormen stiller krav til sikt på fylkesveier og kommunale veier NB! For større gjerder og levegger utenom bolig- og landbrukseiendommer, kan kommunen kreve søknad etter pbl § 20-1. Slik søknad må innsendes av foretak som kan godkjennes som ansvarlig søker. Gjerde mot vei må ikke plasseres utenfor eiendomsgrensen. Vi gjør også oppmerksom på at slike gjerder m

Gjerde eller hekk: Reglene du må følge Huseiern

Dispensasjon for byggegrense langs kommunal vei

Vi er to naboer som har hver sin tomt som grenser mot hverandre. Hans tom ligger en 50-60 cm høyere enn min og nå er han i full gang med å bygge gjerde på muren som skiller min og hans tomt. Denne muren går da i samme nivå som hans tomt, er bare jeg som har mur kan en si. Så nå bygger han gjerde. Sliter med å finne ut hva slags regler som gjelder ang. parkering på egen tomt ut mot offentlig vei. Smal vei, ca. 3 meter med hus i rekke på hver side. Noen har god plass til bil på egen oppstillingsplass, mens andre står med nesa ut i veien og har vel gjort krav på 10-15 cm av den offentlige veien for å få plass

Før du skal bygge en forstøtningsmur må du undersøke hvilke regler som gjelder for din tomt. Murer på over 1,5 meter skal bygges av fagfolk.Kontakt kommunen hvis du er i tvil om hva du har lov til å bygge kommunal vei kan som hovedregel tillates plassert ned til 2 meter fra gjerdelinje/regulert kant av veiformål, der annet ikke er fastsatt i reguleringsplan. Ved plassering av tiltak langs fylkes-/riksvei skal Statens vegvesen uttale seg. Regulert strøk Noen reguleringsplaner angir egen byggegrense mot vei. Dersom reguleringsplanen ikke vise På Stavanger kommunes hjemmesider kan du finne informasjon, søknadsskjema og kontaktinformasjon til alle våre tilbud og tjenester Definisjoner. Gjerde er innhegning med enkle, lette konstruksjoner som skal hindre ferdsel, for eksempel flettverksgjerde eller andre gjerder som ikke er tette. Åpne deler bør utgjøre minst 50% av konstruksjonen.. Levegg er tett skjerm / konstruksjon som skal hindre innsyn, skjerme mot støy, vind, lyd eller lignende.. Støyskjerm er en tett skjerm som begrenser innsyn og støy og gir ly. Innhegninger mot vei er søknadspliktig tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-1 h). uten krav om ansvarsrett. Kommunen kan unnta fra kravet om ansvarsrett der dette er klart unødvendig - Innhegning mot vei, gjerde og levegg. Title: Veiledning Gjerde 201

Skjerming for innsyn - hva er lov? - Vi i Vill

• Gjerde som plasseres i grensen til regulert vei, er lavere enn 0,5 meter. Det skal være fri sikt til veien • Leveggen er inntil 1,8 meter høy og inntil 10 meter lang, plasseres inntil 1 meter fra nabogrensen og med plasseres med tilstrekkelig avstand fra offentlig vei, sjø og vassdrag Definisjoner. Støttemur, forstøtningsmur, skal hindre terrenget fra å gli ut.. Gjerde er innhegning med enkle, lette konstruksjoner som skal hindre ferdsel, for eksempel flettverksgjerde eller andre gjerder som ikke er tette. Åpne deler bør utgjøre minst 50% av konstruksjonen.. Levegg er tett skjerm / konstruksjon som skal hindre innsyn, skjerme mot støy, vind, lyd eller lignende

Dette kan du bygge uten å søke - Direktoratet for - Dib

Slike gjerder kan også settes opp mot vei uten å søke kommunen om tillatelse. Innhegningen kan maksimalt være 1,5 meter høy Innhegningen må ikke hindre frisikten langs veien fra innkjørsel til gårdsplass, gangsti eller lignende. Tillatt høyde i frisiktsone er 0,5 meter over vegbanen Askers Vei- og gatenormal gjelder både private og kommunale veier, også På gang- og sykkelveier utenfor sentrum må kravet til universell utforming vurderes opp mot den generelle stigningen på veiene i Det beste er om ledelinjene er naturlige, for eksempel fortauskant, asfaltkant, rekkverk/gjerde, mur, hekk eller fasade. Sette opp gjerde mellom to tomter og mot kommunal vei ca 60 m. Registrert Dato: Fredag 07. August 2015. Totalt ca 60 m gjerde, nettinggjerde med stålstolper. Noen betongpunkter kan brukes fortsatt. ca. 30 m mot kommunal vei skal ha lav støpekant som gjerdestolpene kan festes i. Gjerdet mot naboen sin tomt kan festes på betongpunkter Mange har planer om å bygge på tomten sin i sommermånedene, og det er mye du kan bygge uten søknad. BoligMentoren anbefaler at du varsler naboen om planene, for å unngå at det blir en kime til konflikt. Tekst: Pernille Holo Ebbestad - radgiver@boligmentoren.no I 2015 ble byggereglene endret slik at søknadsprosessen ble enklere. Dette [

Lov om vegar (veglova) - Lovdat

Levegg, gjerde, støttemur og støyskjerm. Finn ut om tiltaket du har planlagt krever søknad eller ikke. Definisjoner. Støttemur, forstøtningsmur, skal hindre terrenget fra å gli ut.; Gjerde er innhegning med enkle, lette konstruksjoner som skal hindre ferdsel, for eksempel flettverksgjerde eller andre gjerder som ikke er tette. Åpne deler bør utgjøre minst 50% av konstruksjonen Gjerde mot vei må ikke plasseres utenfor eiendomsgrensen. Vi gjør oppmerksom på at gjerder mot vei må utformes slik at de tåler belastningen fra vanlig veivedlikehold, for eksempel snøbrøyting. Gjerde mot nabo kan settes opp uten søknad, hvis ikke annet er bestemt i plan- eller reguleringsbestemmelser Eventuell grensepåvisning bestilles hos kommunen. Du bør samarbeide med naboene dine om utførelsen, slik at flere gjerder langs samme vei tilpasses hverandre. Husk at gjerde mot vei må utformes slik at det tåler belastningen fra vanlig veivedlikehold, som for eksempel snøbrøyting Gjerde som plasseres i grensen til regulert vei, er lavere enn 0,5 meter. Det skal være fri sikt til veien; Leveggen er inntil 1,8 meter høy og inntil 10 meter lang, plasseres inntil 1 meter fra nabogrensen og med plasseres med tilstrekkelig avstand fra offentlig vei, sjø og vassdrag Ønsker hjelp til å få satt opp gjerde ut mot kommunal vei. Det skal etableres et tregjerde på toppen av en støttemur, ca 20m i lengde. Vi kan enten kjøpe «ferdiggjerde», eller dette kan snekres sammen av deg

Er vegen kommunal eller privat? Vegdata

På denne siden har vi samlet ulike lover og forskrifter som gjelder for bransjene vi i Garda Anleggsikring jobber mot. Dette er tenkt som et Lover og regler Les mer frisiktsoner mot vei. (Se SAK10 § 4-1 d nr. 3) Grensepåvisning kan være aktuelt Du kan sette opp gjerde mot vei uten søknad, hvis ikke annet er bestemt i arealplan, som for eksempel kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan . Ta gjerne kontakt med kommunen for å avklare nærmere om gjerdet du skal sette opp er søknadspliktig

Her er naboreglene for nye gjerder Maxb

Intern vei på tomt og biloppstillingsplasser for tomtens bruk som ikke krever vesentlig terrenginngrep, inntil 1 meter fra nabogrense. Mindre levegger med høyde 1,8 m og lengde inntil 5,0 m kan. Sette opp gjerde mellom to tomter og mot kommunal vei ca 60 m Betong,Gjerder & Porter Totalt ca 60 m gjerde, nettinggjerde med stålstolper. Noen betongpunkter kan brukes fortsatt. ca. 30 m mot kommunal vei skal ha lav støpekant som gjerdestolpene kan festes i. Gjerdet mot naboen sin tomt kan festes på betongpunkter Fikk bygge gjerde på kommunal grunn - Jeg vil gå rettens vei dersom kommunen ikke fjerner dette gjerdet, sier Kai Eriksen på Lisleby

Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg

 1. Gjerde mot vei eller mot nabo med høyde inntil 1,2 meter forutsatt at reguleringsplanen ikke har bestemmelser imot dette. Sjekk bestemmelsene før du setter i gang. Kan plasseres på tomtegrensa mot nabo. Dersom grensen ikke er tydelig merket bør kommunens oppmålingsavdeling kontaktes. Følgende krever søknad fra kvalifisert foreta
 2. § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdragI 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Andre tiltak etter § 1-6 første ledd enn fasadee..
 3. Innenfor kommunegrensene går det også riks- og fylkesveier. Dette er gjerne de største veiene. På slike veier er det Statens vegvesen som har ansvaret for brøyting og strøing. Ring 175 for trafikkinformasjon, eller gå inn på 175.no; Privat ansvar. Brøytekanter mot private veier og innkjøringer må vedlikeholdes av den enkelte eier.
 4. dre innhegning» menes åpne, enkle og lette konstruksjoner som flettverksgjerde og andre gjerder som ikke er tette

Dersom din eiendom har avkjørsel mot veien eller ligger inntil en offentlig vei må du sørge for at vegetasjon eller gjerde ikke hindrer sikten eller andre trafikanter. Hvis ikke kan det føre til trafikkfarlige situasjoner, enten ved at det hindrer frisikt, skjuler viktig trafikkinformasjon og/eller gatebelysning eller tvinger myke trafikanter ut i kjørebanen Gjerde mot vei med enkle, lette konstruksjoner med høyde inntil 1,5 meter, trenger du som regel ikke å søke om. Men du må undersøke om kommunens arealplan, for eksempel kommuneplanens arealdel eller reguleringsplanen sier noe om dette.Gjerdet må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veien Reguleringsplanen i kommunen. Du kan sette opp et gjerde mot nabo eller vei uten å søke så lenge høyden ikke overstiger 1,5m høyde. Det er et krav til sikt i utkjørsel mot vei. Naboer bør som hovedregel bli enige om hva slags gjerde de vil ha mellom eiendommene sine,. Disse gjelder først og fremst mot nabolaget som en helhet, samt kommunen du bor i. Spesielle regler i naboloven om gjerder. Selv om du kanskje har fått retten til å sette opp et gjerde, så kan en tross alt ikke bare reise et hvilket som helst gjerde mot naboen

gjerdeloven - Store norske leksiko

 1. Gjerde må ikke være i strid med bestemmelser i gjerdeloven eller vedtatte arealplaner. Gjerder eller innhegning som er søknadspliktige etter Plan- og bygningsloven § 20-1: Tette, tyngre gjerder (f.eks. skjermvegg/levegg eller innhegning som også er støyskjerm) mot vei. Tette, tyngre gjerder nærmere nabogrense enn 4 meter
 2. Dersom gjerdet står ut mot en offentlig vei der brøytebilen ofte kjører forbi i snørike perioder, kan snøen som skyves unna skape et hardt press på gjerdet ditt. Velg derfor solide sprosser som tåler press. Hvis det er praktisk mulig kan gjerdet også plasseres på en lav mur som fundament. Bor du værhardt til
 3. mot kommunal vei. Dette gjelder kun for eiendommer med skrånende terreng mot veien, og § 13.1 Gjerde mot friområde Kommunen kan pålegge at det settes opp et gjerde mot offentlig friområde, turvei, snarvei og/eller der det er behov for for å ivareta ferdselsinteresser
 4. Vil den ene ha et dyrere gjerde enn nødvendig, har han rett til det mot å påta seg meromkostningene. Bygningsloven tillater gjerder opptil 80 cm i tomtegrensen. Ønsker man et høyere gjerde må man søke om det. Kontakt teknisk etat i kommunen. Krav til gjerde
 5. Kommunen fjerner plakatene. Det er vegtrafikklovens §5 som sier at man ikke kan sette opp privat merking eller skilting av offentlig vei, uten tillatelse fra veimyndighetene
 6. Nå gir kommunen ham rett, Stedet han parkerer er en lomme på den andre siden av veien fra bolighusene, ned mot jernbanelinja. - Ingeniørvesenet forklarte at siden veien er kommunal,.

Svein_Jarle: Rett ved jobben min er en vei som er svært populær å parkere i for de som jobber her i området.Det er, etter hva jeg kan skjønne, kommunal vei, og alle husene har parkering forbudt foran innkjørslene (selvsagt). Men i hele veien (som består av ganske mange boliger) er det ett hus som skiller seg ut, for der er det markert med kritt/grønn maling parkering forbudt foran. Erstatning for gjerdeplikt mot ny vei er skattefri, da dette anses som en verdiforringelse av eiendommen. I henhold til plan- og bygningsloven § 28-4, kan det kreves at det settes opp gjerde. Beløper skives ned på den faste eiendommen (jordveien) Du kan fritt sette opp innhegning, altså enkle, lette konstruksjoner som nevnt over, og andre gjerder som ikke er tette, mot vei uten å søke kommunen om tillatelse. innhegningen kan maksimalt være 1,5 m høy, innhegningen må ikke hindre sikten langs veien fra innkjørsel til gårdsplass, gangsti eller lignende

Da fungerer gjerdet mer som avskjerming mot omgivelsene, og gjerne andre naboer. Et slikt gjerde kalles ofte en levegg. Merk at gjerder kan ha stående eller liggende bord (planker som ikke er slått ned i bakken). Det enkleste er å bygge et gjerde med liggende bord. Du kan også kjøpe ferdige gjerder, som du kun trenger å feste 2.4 Regler om gjerde mot vei. Vegloven §§ 44 til 47. Dersom veimyndighetene anser at det bør være gjerde mot offentlige vei av hensyn til veien, eller ferdselen på veien, blir gjerdet satt opp og holdt ved like av veimyndighetene, med mindre noe annet er fastsatt som vilkår i avhold Gjerde mot nabo; Gjerde (innhegning) mot veg, med enkle, lette konstruksjoner med høyde inntil 1,5 m. Gjerdet må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei. (Se SAK10 § 4-1 e nr. 3) Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m. Avstand til nabogrense må være minst 1,0 m Meld feil til kommunen Meld feil til kommunen Meld om feil på vann og avløp, vei, park og miljø. Se meldinger fra Vaktsentralen. Send feilmelding Luftkvalitet akkurat nå Klosterhaugen - Liten eller ingen risiko for helseeffekter. Rådal - Liten eller ingen. Kommunale veier i Froland En oversikt over kommunale veier i Froland Begrensninger mot kommunal veg Gjerder, hekker og forstøtningsmurer skal ikke etableres nærmere veikant enn 2,5 meter. Med veikant menes veiens skulder som normalt er fra 25cm til 50cm utenfor asfaltkant. Det er ikke tillatt å beplante/tilså arealet mellom veiskulder og eiendomsgrense uten kommunal godkjenning

Video: Klipp hekker og busker Statens vegvese

Gjerde (innhegning) mot vei med enkle, lette konstruksjoner med høyde inntil 1,5 m. Gjerdet må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei. Du kan sette opp gjerde mot vei uten søknad, hvis ikke annet er bestemt i arealplan, som for eksempel kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. Ta gjerne kontakt med kommunen for å avklar Vær obs når du endrer avkjørsel til kommunal vei eller bygger nær kommunale vann- og avløpsledninger eller nær kommunal vei. I disse tilfellene må du ta kontakt med Kommunalteknikk Prosjekt og Forvaltning. gjelder det plassering eller avkjørsel mot fylkesvei, så er det Vestfold og Telemark Fylkeskommune du må kontakte Hei Frode! Vil berre advare deg om dei kommunale veimyndighetene før du set igang med gjerde mot veien. Om det er ein kommunal vei, så skal alt som skal bygges nærmere veien enn 5,0 meter og rager høyere enn 0,5 meter søkes dispensasjon for Eksisterende veier og ledninger. Eksisterende bebyggelse. Eksisternde kabler og luftstrekk. Eiendomsgrenser med gårds- og bruksnummer, evt. grunneiere, gjerder etc. Byggegrense mot vei. Eksisterende polygonpunkter. 2.3.2 Teknisk plan - prosjekterte veier Situasjonsplanen tegnes vanligvis i målestokk M=1:1000 og M=1:500 Gjerde mot naboen - søknadsfritt. Ønsker man en hekk mot naboen som vil kunne vokse seg mer en 1 meter bred, bør man altså sette den såpass langt inn på egen eiendom at man har muligheten for trimming fra egen eiendom. Det beste vil for mange være å bli enige med naboen om en felles hekk som man trimmer fra hver sin side

Gjerder og innhegning mot veg - Hovedporta

Videre er det forbudt med piggtråd på gjerder langs offentlig vei. - Vi ber alle som har piggtrådgjerder langs veien om å fjerne disse umiddelbart, de er til stor risiko og fare, spesielt for myke trafikanter, skriver vegvesenet. Det kreves også at gjerder er satt opp i forsvarlig forstand KOMMUNALE VEIER Drammen kommune, Samferdsel, vei og park, der veien er stengt, kan settes på gjerde. Sikring mot gående/ syklende. Eks. gjerder, bukk/plank. Skal ha påmontert refleks. Avvikende reguleringer tildekkes. Dekke til 302 og svingeforbud sam Levegg, gjerde, støttemur, støyskjerm. Finn ut om tiltaket du har planlagt krever søknad eller ikke. Definisjoner. Støttemur, forstøtningsmur, skal hindre terrenget fra å gli ut. Gjerde er innhegning med enkle, lette konstruksjoner som skal hindre ferdsel, for eksempel flettverksgjerde eller andre gjerder som ikke er tette. Åpne deler bør utgjøre minst 50% av konstruksjonen

Reglene som kan tvinge naboen til å betale for gjerdet dit

Kommunen har ansvar for vedlikeholdet av kommunale veger og gangveger. Statens vegvesen drifter riks- og fylkesveger. Opplever du driftsproblemer langs riks- og fylkesveger? Ring 175. Vintervedlikehold Brøyting og strøing av kommunale veier. Kommunens ansvar. Brøyting og strøing av kommunale veier, gater, gang- og sykkelveier samt fortau. Hvis det er satt opp et gjerde mellom veien og hage/opparbeidet område vil ofte den private sone gå til gjerdet, men ikke lenger. Friluftsloven pålegger kommunen på forespørsel fra grunneier eller et interessert friluftslag å vurdere om en vei er innmark eller utmark, se friluftsloven § 20 a)

Juss for gjerder allemannsretten

Gjerde mot vei må ikke plasseres utenfor eiendomsgrensen. Vi gjør også oppmerksom på at slike gjerder må utformes slik at de tåler belastningen fra vanlig vegvedlikehold, f. eks. snøbrøyting. Når kan arbeidene igangsettes? Arbeidene kan igangsettes 3 uker etter at søknaden er mottatt i kommunen hvis følgende vilkår er oppfylt (jf. pb Tette, tyngre gjerder, for eksempel skjermvegg eller der innhegning også er støyskjerm, vil være. konstruksjoner som krever tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-1 eller § 20-2. Levegg: Tett skjerm som skal hindre innsyn, støy, vind e.l. Innhegning mot vei med enkle, lette konstruksjoner. med høyde inntil 1,5 m Gjerdeloven gir deg rett til å sette opp gjerde eller hekk mot naboen. I noen tilfeller kan du også kreve at naboen spleiser på kostnadene

Bygge langs vei Statens vegvese

Kontakt kommunen din hvis du er i tvil. Si fra til kommunen at bygget er ferdig. Selv om du bygger uten å søke, skal kommunen ha beskjed om at bygget er ferdig. Her finner du skjemaet som skal fylles ut og sendes kommunen. Fant du det du lette etter? JA NEI. Send. Send. Takk for at du tok deg tid til å svare Badeplassen i Nordvika har hatt et gjerde mot jernbanen som har blitt ødelagt, og dermed ikke gitt den sikkerhet det skal for besøkende til området. Etter kontakt med Bane Nor har det nå blitt iverksatt sikringsarbeid, og gjerdet blir erstattet med e Gjerde mot nabo kan du sette opp uten søknad, men sjekk først med kommunen om det står noe om gjerder i reguleringsbestemmelsene. Inntil 1,5 meter kan det være. Kan plasseres på tomtegrensa mot nabo. Bor du i et sameie, sjekk med styret. Mot vei kan du sette opp gjerde med høyde inntil 1,5 meter, forutsatt at ikke reguleringsbestemmelsene. Loven spesifiserer at gjerde mot offentlig vei og jernbane ikke omfattes loven. Kjekt å vite om gjerdeloven . De viktigste paragrafene i gjerdeloven, er: Gjerdeloven § 3 En eier kan ikke sette opp et gjerde som kan være farlig for folk eller dyr. Det er for eksempel ikke lov å sette opp piggtrådgjerder mot naboen. Gjerdeloven §

Innhegning (gjerde) mot veg - Trondheim kommun

Gjerder som ikke står i grense mot vei, eller som står i grense mot vei men ikke er høyere enn 1,5 m er unntatt fra melding- og søknadsplikt etter plan- og bygningsloven. Forutsetningen er at det dreier seg om enkle plankegjerder, flettverksgjerde, smijernsrekkverk og andre typer rekkverk med en enkel, åpen konstruksjon av treverk, netting, smijern eller liknende Norm for planlegging og utførelse av kommunale veier 9 Figur 1 - Prinsipp - fortau 2.2.2 Gang- og sykkelveier Gang- og sykkelvei er veier som er bestemt for gående, syklende eller kombinert gang- og sykkeltrafikk. Vegen er atskilt fra kjørevei med gressplen, grøft, gjerde, kantstein eller på annen måte

Gjerder. Gjerde skal plasseres minumum 1 meter fra stikkveien. Areal 1 meter fra stikkvei inn mot egen parsell tilhører kommunen og skal holdes tilgjenglig for utrykkingskjøretøy og vedlikehold. Gjerder mot stikkvei er beboers ansvar og skal males i samme farge som huset. Enkle boder (vedbod, sykkelbod etc. støttemur som kommunen kan tillate. I forhold til dagens situasjon vil det være betydelig forbedring med støttemur med gjerde på topp og mulighet for beplantning. Adkomstveien er omsøkt og bygget gjennom en eksisterende kolle. Veien er bygget med en helning på 1:12 mot omsøkt helning 1:10 Derfor parkerer de hos meg. Det jeg lurer på er hvor langt ut i kommunal vei de har lov til å parkere, nå står de ca 1,5 meter ut på asfalten, og denne veien er ikke bred. Har nå fått tips om å ta bilder av hekken til naboen og bilen som står der og alle rullesteina i veien og gå til kommunen og forklare problemet Gang- og sykkelveier, industriveier, bussruter, spesielt utsatte bratte bakker og inn mot veikryss tas først. Deretter andre kommunale veier. Private veier strøs ikke av kommunen. Se også info om gratis strøsand. Feiing . Arealer i sentrum (18,2 daa) på elvepromenade og gågate maskinfeies søndag fra kl 04.00-08.00 i perioden 01.04-15.10 Gjerde rundt private uteområder. Retningslinjer for inngjerding av privat hage i Hagebyen 2. Det følger av sameiets vedtekter § 4 at «Uten skriftlig samtykke fra styret har en seksjonseier ikke rett til å foreta arbeider som påvirker bebyggelsens eksteriør eller andre fellesarealer inne eller ute, så som endring av farge, utskiftning av vindusglass, oppsetting av antenner og markiser. Gjerdestolpene må være solide, da de skal stå ut mot kommunal vei. Gjerde skal ellers være i trykkimpregnert tre, planker tett i tett etter hverandre. Adr: Vendla, 1397 Nesøya. Kontakt meg gjerne på e-pos

 • Rammer sandnes.
 • Fall utredning.
 • Brukte båtmotorer til salgs.
 • When was java created.
 • Achslast lkw 40t.
 • Baader meinhof film.
 • Santa's reindeers names meaning.
 • Herb szczecina.
 • Fibromyalgi diagnostisering.
 • Drone test norge.
 • Dr fuchslocher heidelberg.
 • How to train your dragon game pc.
 • Fotografere innendørs.
 • Inotyol.
 • Verbbøying spansk.
 • Nav skien.
 • Alles über rennmäuse.
 • Ikea sindelfingen öffnungszeiten.
 • Intelligens test.
 • 85th academy award.
 • Schauinsland freiburg wetter.
 • Jakob schönen rubbelrath.
 • Brannslukningsapparat jula.
 • Pug norsk.
 • Rabattkode hos expedia.
 • Ivy & oak kåpe.
 • Amerikanske pannekaker kefir natron.
 • Terje tysland kjærlighetsvise.
 • English haggis.
 • Gadgets på norsk.
 • Glommen og lågen brukseierforening.
 • Krumkakejern jernia.
 • Doktor schiwago film kostenlos ansehen.
 • Den levende skogen fuglesangen.
 • Bewegwijzerde autoroutes limburg.
 • Altersglühen musik.
 • Skjønnheten og udyret film online.
 • Hotel bodensee schwimmbad kinder.
 • Mobile stream football.
 • Hvorfor bruker vi en trykkbegrensningsventil i hydrauliske anlegg.
 • Fjernstyrt traktor.