Home

Avsagte dommer i borgarting lagmannsrett

Dommer fra Lagmannsretter - Lovdat

Dommer og andre rettsavgjørelser 2020-11-03 Borgarting lagmannsrett - Dom LB-2020-123988 Anke over tingrettens kjennelse om å stanse en sivil sak i påvente av lagmannsrettens behandling av to saker med lignende problemstillinger, ble forkastet, jf. Postadresse. Postboks 2107 Vika 0125 Oslo Besøksadresse. Keysers gate 13 (inngang Munchs gate) Kontakt. 21 55 80 00 ; borgadm@domstol.n Dommer og andre rettsavgjørelser 2020-11-03 Borgarting lagmannsrett - Dom HR-2020-2117-A Lagmannsretten hadde dømt en mann til to års fengsel for å ha filleristet sønnen på seks uker, jf. strl. 1902 § 229 jf. § 232. Det.

De så på dommene Borgarting lagmannsrett avsa i sivile saker fra mai 2019 til mai 2020. Advokatene fant ut at 25 prosent av sakene ble endret og at vinneren i tingretten ble dømt til å betale sakskostnader til motparten. Ytterligere ti prosent av dommene ble endret uten at vinneren ble tilkjent sakskostnader, mens 4 prosent ble delvis endret Borgarting lagmannsrett endrer på nær 40 prosent av dommene fra tingretten, viser en ny undersøkelse. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix Foto: NTB scanpix En undersøkelse utført av advokatfirmaet Brækhus viser at kun 61 prosent av tingrettsdommene ble stående uendret etter behandling i Borgarting lagmannsrett Dommer og andre rettsavgjørelser 2020-10-22 Frostating lagmannsrett - Dom LF-2020-45908 Kvinne tok ut erstatningssøksmål mot kommunen for kommunens manglende oppfølging av henne som barn etter barnevernloven. Hun hadde fått PTSD som følge av traumer og omsorgssvikt i barndommen. Kommu. Frostating lagmannsrett (holder til i Trondheim) dekker fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag. Gulating lagmannsrett (Bergen) dekker fylkene Vestland og Rogaland. Hålogaland lagmannsrett (Tromsø) dekker fylkene Troms og Finnmark og Nordland. Anke over dommer. Om anke i sivile saker. Om anke i straffesake Borgarting lagmannsrett. Org.nr. 974707128; Personvern og informasjonskapsler Postadresse. Postboks 2107 Vika 0125 Oslo Besøksadresse. Keysers gate 13 (inngang Munchs gate) Kontakt. 21 55 80 00 ; borgadm@domstol.no ; Følg oss på.

Norske sammendrag av dommer fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg, med lenker til originaldokumenter. Sammendragene er gratis tilgjengelige i ett år. Se her for mer informasjon om sammendragene. Lenker og snarveier. Åpne i Lovdata Pro redirect. Om avgjørelsenes. Borgarting lagmannsrett legger med dette frem sin årsmelding for 2007 - den sjette i rekken. Nye saker Avgjorte saker Avsagte dommer Beholdning Restansenedbygging - 7 - Avviklingen av straffesaker Mens nye ankeprøvingssaker i 2007 gikk noe ned i forhold til 2006 - fra 1338 ti Borgarting lagmannsrett holder til i Munchs gate i Oslo sentrum, og kan skilte med spektakulær utsikt fra kantinen i toppetasjen. 35 vil bli dommer i Borgarting Søkerne til de ledige embetene i landets største ankedomstol kommer fra de aller fleste relevante yrkesbakgrunner, inkludert posisjoner i EFTA og EMD

Borgarting lagmannsrett er en av seks lagmannsretter i Norge.Lagmannsretten er ankedomstol i så vel sivile saker som straffesaker og lagdømmet omfatter fylkene Oslo, Buskerud, Østfold og sørlige deler av Akershus samt Svelvik og Sande kommuner i Vestfold fylke (jf. oversikten nederst på siden over de tingretter som hører til Borgarting lagdømme) Borgarting lagmannsrett - Årsmelding 2003 6 Borgartings hjemmeside blir kontinuerlig oppdatert med siste nytt fra vår dømmende virksomhet. Den har også særlige opplysninger til pressen om bl.a. om berammete sa-ker, om tiltalen i kommende straffesaker og nylig avsagte dommer. 3.3. Slik ser Borgarting lagmannsretts hjemmeside ut Borgarting lagmannsrett kom fram til at anken over dommen i Oslo tingrett skulle forkastes. Det betyr at Utlendingsnemndas vedtak om å oppheve familiens flyktningsstatus er gyldig De tre fagdommerne i Borgarting lagmannsrett Jørgen Brunsvig (fra venstre), Kristel Heyerdahl og Steingrim Bull 28. januar da fagdommerne satt til side juryens kjennelse i Jensen-saken. Anken i saken mot eks-politimannen Eirik Jensen skal til høsten behandles av to fagdommere og fem meddommere, et system som alle dommerne i Borgarting lagmannsrett nå advarer mot

Lagmannsrett er en domstol som, i likhet med tingrett, har domsmyndighet både i straffesaker og i sivile saker. I domstolshierarkiet befinner lagmannsrettene seg på nivået over tingrettene, men under Høyesterett. Det distriktet hvor en lagmannsrett har domsmyndighet, kalles lagdømme. De så på dommene Borgarting lagmannsrett avsa i sivile saker fra mai 2019 til mai 2020. Advokatene fant ut at 25 prosent av sakene ble endret og at vinneren i tingretten ble dømt til å betale. For øvrig skal beslutning etter første ledd tas av en dommer. Borgarting lagmannsrett Side 7 av 8 10-004976ADM-BORG/BORG. Beslutning om at det foreligger inhabilitet etter § 106 eller § 107 kan dommeren bare ta i forbindelse med trekningen. d v nnlig hilsen Ola Dah BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: 24.06.2009 i Borgarting lagmannsrett, Saksnr.: 09-070245ASK-BORG104 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Mette D. Trovik Sidsel B. Lindseth Tone Aasgaard Ankende part Arne Trondrud Ankemotpart Roar Gravermoen Advokat Trine Buttingsrud Mathiese Borgarting lagmannsrett ansetter fem nye dommere. Da Stortinget i statsbudsjettet plusset på ekstra millioner til domstolene, håpet Borgarting på to nye hjemler. Torsdag lyste de ut fem. Kjetil Kolsrud. Besparelsen skal ligge i at utredere har lavere lønn enn dommere

Borgarting lagmannsrett er inne i en omfattende og spennende digitaliseringsprosess, og ønsker at dommere og øvrig personell skal være aktivt med i utviklingen av en digital domstol. Innføring av digitale arbeidsmåter er et høyt prioritert satsingsområde. Stilling som lagdommer lønnes for tiden med kr. 1 245 000,- I â ¢ Avsagt: Saksnr.: Dommere: BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT § 2 Følger ikke offentleglova jf. offl. § 2 fjerde ledd, jf. off.forskr. § 3 KJENNELSE Avsagt: 08.01.2019 i Borgarting lagmannsrett Saksnr.: 17-196713ASD-BORG/01 Dommer: Lagdommer Mette D. Trovi

Borgarting lagmannsrett Norges Domstole

Borgarting lagmannsrett Inneholder informasjon om saker som er berammet i Norges største lagmannsrett og om aktuelle dommer fra lagmannsretten. Brønnøy tingrett. Domstol.no Portal for domstolene i Norge. Gir en generell informasjon om domstolene og rettssaker Borgarting lagmannsrett har bestemt at Eirik Jensen blir sittende i varetekt. Dommen er så alvorlig at det vil kunne svekke tilliten til rettsvesenet dersom han får gå fri nå, mener retten. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix Borgarting lagmannsrett har en egen gruppe dommere som behandler generelle spørsmål av sivilprosessuell karakter. Denne gruppa har forberedt og skrevet utkast til høringsuttalelse. Som ledd i arbeidet, har arbeidsgruppa presentert de mest sentrale delene i høringsnotatet på et dommerseminar, der de fleste av lagmannsrettens dommere var til.

Dommer og andre rettsavgjørelser - Lovdat

Borgarting lagmannsrett har bestemt at Eirik Jensen blir sittende i varetekt. Dommen er så alvorlig at det vil kunne svekke tilliten til rettsvesenet dersom han får gå fri nå, mener retten Begge dommene ble anket av staten, og nå er den første av dem avgjort - med full seier til staten. Mens tingretten mente det var vilkårlig å ta « hensyn til kommunens generelle ønske om et turveinett i kommunen, uten at dette har en saklig begrunnelse knyttet til denne utbyggingen», mener Borgarting at turveien er saklig knyttet til utbyggingen I dagens dom frå Borgarting lagmannsrett får ho derimot delvis medhald i nokre av ankepunkta sine. Dommen gir henne rett i at ho var medoppfinnar i ei oppfinning der funn frå bioteknologiforskinga hennar var blitt brukt.Lagmannsretten har også kome til at Universitetet i Oslo ville ha vore erstatningsansvarleg etter åndsverkloven (1961) § 55 dersom Sabetrasekh hadde hatt eit relevant.

Nær fire av ti dommer ble endret i Borgarting lagmannsrett

 1. De så på dommene Borgarting lagmannsrett avsa i sivile saker fra mai 2019 til mai 2020. Advokatene fant ut at 25 prosent av sakene ble endret og at vinneren i tingretten ble dømt til å betale sakskostnader til motparten. Ytterligere 10 prosent av dommene ble endret uten at vinneren ble tilkjent sakskostnader, mens 4 prosent ble delvis endret
 2. Norsk barnevern og menneskerettighetene Norske dommere med banebrytende vending I en fersk barnevernsdom fra Borgarting lagmannsrett slår dommerne alarm
 3. 4 av 10 dommer endret i Borgarting En undersøkelse utført av advokatfirmaet Brækhus viser at kun 61 prosent av tingrettsdommene ble stående uendret etter behandling i Borgarting lagmannsrett

Mandag holdt Innstillingsrådet for dommere et ekstraordinært virtuelt møte, som førte til en rekke innstillinger både til ledige embeter og konstitusjoner. I hovedstaden har seks personer blitt innstilt til fire ledige konstitusjoner i 22 måneder som lagdommer i Borgarting lagmannsrett Fire miljøorganisasjoner vant ikke fram med klimasøksmålet sitt mot staten for brudd på miljøparagrafen. Dommen i Borgarting lagmannsrett falt torsdag - Borgarting lagmannsrett har lagt vekt på Cappelens forklaringer, som vi mener vi i retten dokumenterte ikke var troverdig. Dommen er basert på påstander, som retten mener er sannsynlig

Nær fire av ti dommer ble endret i Borgarting lagmannsrett

Dommen i Borgarting lagmannsrett ble avsagt 2. januar i år, og er ikke rettskraftig. Delta tapte først saken i tingretten, og valgte å anke til lagmannsretten. - En god, grundig og riktig dom - Mitt inntrykk er at saken ble grundigere behandlet i lagmannsretten enn i tingretten, sier Vidar Nilsen Borgarting lagmannsrett kan være inhabil. En av dommerne i Borgarting lagmannsrett ble skadet i terrorangrepet i Oslo 22. juli og alle dommerne kan derfor være inhabile ved en anke i terrorsaken Frostating lagmannsrett er en av seks lagmannsretter i Norge. Dens jurisdiksjon omfatter fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag, jf oversikten nederst på siden over tingretter som hører til Frostating lagdømme.Domstolen har hovedsete i Trondheim og faste rettssteder i Molde, Kristiansund og Ålesund.Navnet har domstolen fått fra det gamle Frostatinget som ble holdt på halvøya Frosta i.

Dommer fra Frostating lagmannsrett - Lovdat

SpareBank 1 SR-Bank har i dag mottatt dom avsagt i Borgarting Lagmannsrett, saksnummer 18-027239ASD-BORG/01. Kluge Advokatfirma AS med flere, dømmes til å betale 75 millioner kroner til SpareBank 1 SR-Bank ASA med tillegg av forsinkelsesrenter fra 30. september 2016 og frem til betaling skjer. Dommen er eventuelt rettskraftig etter en måned Dommer. Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden. Meny clear. Mine vergemål; For pårørende; For verge Borgarting Lagmannsrett 01.04.2020 - Om godtgjøring til advokatverger. Postet av Kristian Nicolai Stakset-Gundersen. Publisert 06. april 2020

Lagmannsrettene - Norges domstoler Norges Domstole

BORGARTING LAGMANNSRETT Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse DOM Avsagt: 01.09.2020 Saksnr.: 18-161470ASD-BORG/02 Dommere: Lagdommer Thomas Chr. Poulsen Lagdommer Ida Skirstad Pollen Lagdommer Espen Sandvik I Anke Ankende part Cappelen Damm Holding AS Cappelen Damm AS Advokat Olav Kolsta Borgarting lagmannsrett har sete i Oslo i deler av Munchkvartalet. Det er den største av lagmannsrettene både i antall saker og antall dommere (62). Domstolen ledes av en førstelagmann, og er delt i tre dømmende avdelinger som hver har to lagmenn hvorav den ene er avdelingsleder Etter at Borgarting lagmannsrett i oktober opphevet et vedtak om å nekte den egyptiske mannen opphold i Norge, mener jussprofessorer at UNE må endre praksis. I dommen kommer lagmannsretten nemlig med omfattende kritikk av UNEs praksis

Ansatte - Norges domstoler Norges Domstole

Dommer fra Tingretter - Lovdat

Borgarting lagmannsrett er en av seks lagmannsretter i Norge. Lagmannsretten er ankedomstol i så vel sivile saker som straffesaker og lagdømmet omfatter fylkene Oslo , Buskerud , Østfold og sørlige deler av Akershus samt Svelvik og Sande kommuner i Vestfold fylke (jf. oversikten nederst på siden over de tingretter som hører til Borgarting lagdømme) Bedrageridømte Afzzal Ghauri bygget opp advokatfirmaet, samtidig som han sonet dommen sin for lånebedragerier. Domstolen: Kan tilsi falsk signatur I anmeldelsen viser Borgarting lagmannsrett til.

- Borgarting lagmannsrett har slitt med lange saksbehandlingstider. Regjeringen foreslår derfor å bevilge midler til etablering av en utrederenhet i Borgarting, etter mønster av Gulating lagmannsrett og Høyesterett, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP) Skanska vant altså først i tingretten, og har nå vunnet en ny seier i lagmannsretten. Ifølge dommen fra Borgarting lagmannsrett skulle Condottes tilbud blitt avvist. Bakgrunnen er at de valgte en løsning for fjellforsterkning som ikke oppfylte minstekravene i konkurransegrunnlaget NRK møter Eirik Jensen (62) i Sentrum p-hus en time før dommen faller i Borgarting lagmannsrett. Han sier det er umulig å forberede seg på det som venter når dommen leses opp klokken 08.30 Borgarting lagmannsrett understreker i denne dommen viktigheten av at offentlige oppdragsgivere overholder de grunnleggende prinsippene og konkret hvilken betydning de har for tilbyderne når prinsippene ikke overholdes

Dommen falt i Borgarting lagmannsrett like etter klokka 8.30 fredag morgen - nesten seks og et halvt år etter at Jensen ble pågrepet og siktet i saken. Pågrepet i retten. Fredag ble han pågrepet på ny Monster tapte. Borgarting lagmannsrett kom frem til at det ikke forelå fare for forveksling mellom de to produktene, og at Monster ikke kunne påberope seg retten til slagord som begynner med ordet «unleash». Ettersom saken nå er blitt tatt opp i to instanser - både tingretten og lagmannsretten - ble Monster idømt sakskostnader på 649.760 kroner Borgarting lagmannsrett konstaterer at Telenor diskriminerte TDC ved å ta for høy pris for grossisttilgang til Telenors mobilnett. Dommen slår også fast at TDC får beholde pengene som departementet påla Telenor å tilbakebetale. Lagmannsretten er enig m.. Den falt i Borgarting lagmannsrett rett etter klokken 8.30 fredag morgen - nesten seks og et halvt år etter at Jensen ble pågrepet og siktet for grov korrupsjon. - Jeg har gruet meg til denne dagen i flere måneder, sa 62 år gamle Eirik Jensen da han ankom Oslo tinghus sammen med samboeren Ragna Lise Vikre fredag morgen De beste boknyhetene til ferien. Forlagene ble opprinnelig dømt i tingretten i 2018. De anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Det er uklart om dommen ankes videre til Høyesterett

Borgarting lagmannsrett har besluttet at Eirik Jensen (62) ikke blir løslatt. Jensen ble fredag dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av nesten 14 tonn hasj En undersøkelse utført av advokatfirmaet Brækhus viser at kun 61 prosent av tingrettsdommene ble stående uendret etter behandling i Borgarting lagmannsrett Dommer Ellen Mo (t.h.) kan fremstå fremstå utad som en bærer av den politikk Breivik angrep, heter det i kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett. Her sammen med daværende finansminister Kristin Halvorsen i 2009. Roald, Berit / SCANPI Espen Bergh (55) og Cecilie Østensen Berglund (44), begge lagmenn i Borgarting lagmannsrett, er innstilt som nummer én og to til de to ledige embetene som høyesterettsdommer.. Borgar Høgetveit Berg (46), partner hos advokatfirmaet Thommessen er innstilt som nummer tre, mens tidligere justisminister Hanne Harlem (51) er innstilt som nummer fire Her finner du fallrettsrelaterte dommer og skjønn fra tingrett og lagmannsrett Forberedende dommer i en sak kan da oppnevne fagkyndige meddommere dersom han eller hun mener det er behov for det. Mer tid Saken begynner i Borgarting lagmannsrett i Oslo 26. august Agder lagmannsrett ledes av en førstelagmann, som sammen med en lagmann og en administrasjonssjef har ansvaret for den daglige drift

 1. Borgarting lagmannsrett, Oslo Borgarting lagmannsrett har ledig fast stilling som juridisk utreder Jobbnorge ID: 195299 Om stillingen Arbeids- Og Ansvarsområder Utrederne arbeider hovedsakelig med skriftlig forberedelse og utredning av anker over kjennelser og beslutninger og ankeprøvingssaker for lagmannsrettens dommere
 2. Tore Hauglie fikk medhold i Borgarting lagmannsrett En gledens dag etter 20 års mareritt. Tore Hauglie fikk medhold og erstatning i ankesaken mot IF Foto: Faksimile TM 10-19. Haakon Førde. Eivind Bye. Sist oppdatert 08/09 2020. - Vi er meget fornøyde med dommen, sier advokat Merckoll
 3. Dom fra Borgarting lagmannsrett: Regjeringen har feiltolket grenseforordningen og åpnet for ansettelse av tredjelandborgere i større utstrekning enn EØS samarbeidet krever: Dommen viser at regjeringen tok feil, og at regjeringen har åpnet opp for at tredjelandsborgere ka
 4. g i Borgarting lagmannsrett har vært lang lenge
 5. Dommen i Borgarting lagmannsrett vekker oppsikt.) (Illustrasjonsfoto:Jan Tveita) Et flertall bestående av to av tre fagdommere konkluderer med at det ikke er ulovlig å bruke mobiltelefonen når bilen står stille i kø, eller når man venter på rødt lys, og bilen slår av motoren, skriver bladet Motor på sine nettsider
 6. Dommen i Borgarting lagmannsrett falt torsdag. Da ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett, ble det arrangert markeringer flere steder i landet til støtte for miljøorganisasjonene. Her fra en markering ved Stortinget 4. november i fjor. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Vis mer. NTB.
 7. Domstolen fastslår i dommen onsdag at et vedtak om lisensfelling i Julussa- og Osdalen-reviret fra i desember 2017 var ugyldig. Det samme gjelder vedtaket fra februar året etter om felling av tre ulvevalper i de samme revirene, konkluderer Borgarting lagmannsrett

Dagbladet AS har anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Morten Løberg har tatt til motmæle. Ankeforhandling ble holdt i Oslo 13. og 14. august 2002. Morten Løberg møtte og avga forklaring. For Dagbladet AS møtte ansvarlig redaktør John O. Egeland, som også avga forklaring I sivile ankesaker settes retten med tre fagdommere, en av disse kan være en tilkalt tingrettsdommer eller en ekstraordinær dommer (som regel en pensjonert dommer), de to andre må være fast utnevnte lagdommere.Meddommere deltar bare i sivile saker hvor dette er lovbestemt eller hvis en av partene krever det. [trenger referanse] I straffesaker som omfatter bevisbedømmelsen under. BORGARTING LAGMANNSRETT Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse DOM Avsagt: 26.10.2016 i Borgarting lagmannsrett Saksnr.: 16 -000458ASD -BORG/01 Dommere: Lagdommer Anne Ellen Fossum Lagdommer Harald G. Nyhus Tingrettsdommer Janne Tennøe Ankende part Hilde Skjeldrum Guriby Advokat Marius Gustavsen Hvitmyh Borgarting lagmannsrett ligger i Oslo og omfatter Buskerud, Østfold, Oslo, resten av Akershus og kommunene Svelvik og Sande i Vestfold. De største lagmannsretter har en egen ankeavdeling som behandler hastesaker, som anke over varetektsfengsling og midlertidige forføyninger, og andre saker som behandles skriftlig

Den norske Bank ASA har i rett tid påanket dommen til Borgarting lagmannsrett. Ved beslutning av 15. juni 2001 har lagmannsretten bestemt at ankesaken fremmes uten hensyn til ankegjenstandens verdi BORGARTING LAGMANNSRETT Ingen begrensninger i adgangen til offentlig gjengivelse DOM Avsagt: 08.05.2019 Saksnr.: 18-043087ASD-BORG/03 Dommere: Lagdommer Kristin Robberstad Lagdommer Erik Bratterud Ekstraordinær lagdommer Mary-Ann Hedlund Grupperepresentant Andelseierne i verdipapirfondet DNB Norge Advokat Steinar Magel Dommer i Breivik-saken erklært inhabil. Saken ble anket, og er skal etter planen opp i Borgarting lagmannsrett 29. november. Ifølge NRK har advokat Storrvik meldt forfall Kvinne dømt for grovt bedrageri i Borgarting lagmannsrett. Dømt for drapsforsøk mot politimann - dommen reduseres. Mousavi-familien tapte igjen: - Lever i konstant angst og redsel. Rundlurte og svindlet samboeren for flere millioner kroner. Tapte ankesak: Dømt for å ha straffevoldtatt datteren For den nærmere saksfremstilling vises til byrettens dom. Nguyen Minh Hung og Truong Tu Huong har ikke påanket dommen. Advokat Aksel Haugsnes har på vegne av Dang Ngoc Phuoc, Ha Thi Tri, Tan Phat Lien, Nguyen Thi Sau, Tran Van Phuoc, Bach Quang My og Nguyen Van Lanh rettidig påanket dommen til Borgarting lagmannsrett, og ankemotpartene har tatt til gjenmæle i tilsvar av 14. mars 1995 fra.

35 vil bli dommer i Borgarting - Rett2

Kine Elisabeth Steinsvik (42) er for tiden lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Hun har lang erfaring som advokat hos Regjeringsadvokaten. Det ene embetet som nå skal besettes er embetet som ble ledig etter at Karl Arne Utgård gikk av for aldersgrensen ved årsskiftet Avvis dommen fra Borgarting lagmannsrett - Oppretthold dommen fra Oslo tingrett! Hanna Vesteragers Blogg Fra Dagens Medisin TV2.no den 18. desember TV2 den 28. november. Børge Øgård Kontakt personen bak underskriftskampanjen. Forfatteren har lukket dette oppropet Dommen fra Borgarting lagmannsrett er ventet i midten av januar. Foreningen Grunnloven § 112 inviterer til åpent møte om dommen med Cathrine Hambro, miljøorganisasjonenes advokat. Vel møtt! NB: Vi tar forbehold om at dommen blir offentliggjort før arrangementet

Borgarting lagmannsrett - Wikipedi

Farida tapte anke-saken i lagmannsrette

 1. - Stort antall dommere involvert. Han har argumentert for at så mange dommere i Borgarting lagmannsrett har hatt befatning med saken at det er vanskelig for Jensen å forvente en nøytral.
 2. Arrangøren skriver: Dommen fra Borgarting lagmannsrett er ventet i midten av januar. Foreningen Grunnloven § 112 inviterer til åpent møte om dommen ved advokat Cathrine Hambro, Wahl-Larsen Advokatfirma; som har prosedert klimasøksmålet i to rettsinstanser. Vel møtt! NB: Vi tar forbehold om at dommen blir offentliggjort før arrangementet
 3. istrasjonsavdelingen,.

At Jensen anker dommen, ble klart da opplesningen av den over 80 sider lange dommen var ferdig i Borgarting lagmannsrett fredag. Han har hele veien nektet straffskyld, og han var tydelig preget da. Eirik Jensen ble i Borgarting lagmannsrett 19. juni i år dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet. Han anket på stedet Borgarting lagmannsrett vil også vurdere å politianmelde Aba Consulting, skriver Marianne Vollan, og det er alvorlig på at en dommer lar seg lure av VG til å løpe VGs ærend Dommen er i samsvar med aktors påstand. Gjermund Cappelen er i Borgarting lagmannsrett dømt til 13 års fengsel for korrupsjon og smugling av 16,7 tonn hasj. Det er to år kortere enn i tingrettens dom. Straffeutmålingen i Borgarting lagmannsrett tyder på at dommerne har gitt Cappelen en betydelig strafferabatt

De er noen av Norges viktigste dommere

 1. lagmannsrett - Store norske leksiko
 2. Borgarting lagmannsrett ansetter fem nye dommere - Rett2
 3. Fire konstitusjoner som lagdommer ved Borgarting lagmannsrett
 4. I â ¢ Avsagt: Saksnr

Domstoler Paragrafen

 1. Borgarting lagmannsrett: Eirik Jensen blir ikke løslatt
 2. Borgarting lagmannsrett: Eirik Jensen blir ikke løslat
 3. Borgarting omgjør dom om myndighetsmisbruk i - Rett2
 4. Dom i Borgarting lagmannsrett: Roya Sabetrasekh var
 5. Norsk barnevern og menneskerettighetene - Norske dommere
 6. 4 av 10 dommer endret i Borgarting - Siste nytt - NR
 7. Sjekk hvem som er innstilt til lagdommere i Borgarting og
 • Ferienangebote cottbus 2017.
 • Aller à la rencontre definition.
 • Betongolje garasje.
 • Oppkjøring kristiansand.
 • Hemavan fjellhotell.
 • Siri kristiansen mann.
 • Level tidning kontakt.
 • Fragmentarisk definisjon.
 • Juliane snekkestad instagram.
 • 9 april 1940 danmark.
 • Krtek.
 • Perineum smerter.
 • Røde kors huset horten.
 • Fylle ut tomt.
 • Hvordan beregnes forventet levealder.
 • Menschenrassen tabelle.
 • Moss fk drakt.
 • Tapping av kne.
 • Hammertå etter operasjon.
 • 5,5mm luftvåpen.
 • Npwm 2018.
 • Yxsjöstugans kennel.
 • Hvor langt må håret være for extensions.
 • Snapchat funker ikke.
 • Hur ofta ses när man dejtar.
 • Regio 120 plus ticket fahrradmitnahme.
 • Classic car show 2017 oslo.
 • Virostatika beispiele.
 • Weiße gefüllte narzissen.
 • Hvem er vigrid.
 • Http geoportal lkspn de ows_spn bp_burg cgi.
 • Blitzer app.
 • Russland defekte demokratie.
 • Fleischerei dubau cottbus.
 • Gas turbine.
 • Bedriftsorientering bergen.
 • Jakhelln brygge utleie.
 • Apex dentaire.
 • Beemoo safe lekegrind.
 • Ray ban baby.
 • Touch skjerm virker ikke iphone 5.