Home

Problemstilling demokrati norge

Demokrati har blitt et honnørord, og de fleste land i verden kaller nå seg selv demokratiske. LK20. LK06 Vis kompetansemål. Frie og rettferdige valg er et av Fra midten av 1960-årene har valgdeltagelsen ved valgene i Norge blitt stadig lavere, og lavest er den i kommune- og fylkestingsvalgene Vi kan lære mer om demokratiet og systemets utfordringer ved å se ut over Norge sine grenser. Spørsmål og svar: Sosiale medier og demokrati; Utfordringer for demokratiet som styreform. I de fleste stater er demokrati normalt en god styreform for å sikre at de som styrer staten har legitimitet Få en innføring i Grunnloven og demokratiets oppbygning i Norge på urdu, somali, samisk, polsk og arabisk. Jobb med oppgaver til tekstene Norge er et representativt demokrati, også kalt indirekte demokrati, hvor folket velger sine representanter til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer i allmenne valg hvert fjerde år. Det siste stortingsvalget fant sted i 2017, og det neste vil avholdes i 2021. Det siste kommunestyre- og fylkestingsvalget fant sted i 2019, og de neste vil bli avholdt i 2023 og 2027

Norge har i år 200 års erfaring med demokratiutvikling. Historien har lært oss at et velfungerende demokrati må endres i pakt med tiden. Olemic Thommessen . Derfor er en av Stortingets viktigste oppgaver i året for grunnlovsjubileet, å løfte debattene om demokratiets utfordringer i vår tid Ta utgangspunkt i demokratiet vi har i Norge. Hvordan er det å leve i et land som ikke har demokrati? Hvilke forskjeller finner vi I samfunnsfaget ser vi på både individ og samfunn. Du er en del av samfunnet - et samfunn som gir deg rettigheter og muligheter, men også plikter. Du skal lære om hvordan samfunnet er bygd opp, og hvordan man samarbeider på ulike nivåer i Norge og verden Forslag til problemstilling: burde Norge innføre et direkte demokrati, hvor folk kan stemme over individuelle saker (ala Sveits Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform der folket, forstått som landets voksne innbyggere, velger representanter som utformer lovene og tar viktige politiske beslutninger. I et demokrati kan innbyggerne også selv delta i utformingen av de politiske vedtakene. Mer generelt betyr demokrati at innbyggerne deltar aktivt i viktige politiske beslutningsprosesser og har like rettigheter.

Demokratiet står sterkt i Norge. Det representative demokratiet utgjør kjernen i det norske folkestyret. Annethvert år er det enten stortings- og sametingsvalg eller kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det representative demokratiet har etter hvert bl.. Vi nordmenn elsker demokratiet vårt. Men er egentlig demokrati best? Er det ikke bedre å ha noen flinke folk på toppen som styrer samfunnet

Svar på problemstilling I Norge opererer vi med et representativt demokrati. Hadde det vært direkte demokrati i våre dager, ville det bety at vi måtte ha folkeavstemming på alle saker stortinget vårt skulle ta opp. Vi har beskrevet et politisk system som framstår som nifst demokratisk for de involverte - «Hva menes med omgrepet demokratisering og hvordan artet dette seg i Norge på 1800-tallet til begynnelsen av 1900-tallte» Norge gikk igjennom en stor forvandling på ca 100 år der de gikk fra et eneveldig kongedømme under Danmark med ingen demokrati overhode, til et moderne demokratisk land med en like morderne Grunnlov Kommunene og fylkeskommunene i Norge er sterkt knyttet til demokratiske verdier og en demokratisk tradisjon. I over 170 år har innbyggerne lokalt hatt anledning til å velge sine egne folkevalgte organer i kommunene, kommunestyrene. Fylkeskommunenes virksomhet har vært underlagt direkte folkevalgt styring siden 1976

Medier, makt og demokrati Tilbake til Makt- og demokratiutredningens startside Makt- og demokratiutredningens rapportserie, ISSN 1501-3065 Rapport 6, mai 1999, ISBN 82-92028-06-4 . Tore Slaatta. Foror Norge, Sverige og Finland på topp. I rapporten bidrar en rekke eksperter med analyse av menneskerettigheter og ytringsfrihet i alle verdens land og territorier. Nahem har tatt for seg de nordiske landene. Både Norge, Sverige og Finland får som eneste land i verden full pott på frihetsindeksen, med 100 poeng DEMOKRATI OG MENNESKERETTIGHETER - ET NORMATIVT PROBLEM I NORSK OFFENTLIG BISTANDSPOLITIKK. En diskusjon av John Rawls rettferdighetsteori som at alternativt verdikriterium til koblingen bistand - menneskerettigheter i norsk bistandspolitikk 1984-1992. Oppgavens problemstilling: 1

Samfunnsfag YF Vg2 - Demokratiets utfordringer og

 1. Svar på problemstilling med drøfting ; Oppsummering (konklusjon) Kildehenvisninger . Problemstilling. En problemstilling er et spørsmål som du skal svare på. Det er viktig å lage en god problemstilling. Dette bør du bruke god tid på. Samarbeid gjerne med andre, og spør læreren om å se på problemstillingen før du begynner å arbeide.
 2. Dette systemet ble avskaffet i Norge i 1919, men er fremdeles det rådende i bla.a Storbritannia, USA, Canada og New Zealand. Det andre retningen er konkurranseperspektivet, der demokrati er et middel til å avgjøre elitekonkurranse ved flertallsavgjørelser og legitimere effektiv forvaltning
 3. Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap. 8-10 trinn Demokrati i praksis. reflektere over hva som binder et demokratisk samfunn sammen; bruke ulike påvirkningskanaler for å nå ut til en bestemt målgruppe og reflektere over etiske problemstillinger knyttet til påvirkning; Samfunnsfa
 4. SAM1040L Demokrati, ulikhet og velferdsstat, Lektorprogrammet overlapper fullstendig med SAM1040 Demokrati, ulikhet og velferdsstat. En slik faglig overlapping medfører at studenter som har SAM1040 fra før, vil få 0 poeng uttelling for SAM1040 L på karakterutskriften eller vitnemålet
 5. Oppgaven tar for seg demokrati og de normative teorier. Her ser man på de forskjellige oppfattelser av hvordan maktinnflytelsen skal fordeles mellem borgere og deres valgte representanter. Dette kan i grove trekk oppdeles i deltagelses- og konkurransedemokrati
 6. Norge er verdens mest demokratiske land, ifølge The Economists demokratiindeks. Italia faller kraftig, og også i USA går utviklingen feil vei. Aftenposten-logo search Chevron down Chevron left Aftenposten-logo Disse ti landene utgjør gruppen som med over 9 poeng får betegnelsen «fullt demokrati»
 7. Norge er verdens mest demokratiske land, ifølge The Economists demokratiindeks. Italia faller kraftig, og også i USA går utviklingen feil vei. Fra 2016 og utover har landet havnet i kategorien «mangelfullt demokrati», samme merkelapp som blant annet Frankrike og Italia har fått

Utfordringer for demokratiet / Spørsmål og svar / Nord-Sør

 1. Men demokrati betyr altså folkestyre, det vil si at et folk, et demos, styrer seg selv. Forutsetningen for demokrati er med andre ord at det i utgangspunktet finnes et demos. Dette er naturligvis ingen statisk størrelse, men det vi tenker på som et folk, har i alle fall en viss demografisk og kulturell stabilitet
 2. Problemstilling: Hva var årsakene til at Norge ente opp med en egen grunnlov? Årsakene til at Norge fikk sin egen grunnlov starten med at Storbritannia krevde at Danmark/Norge ikke fikk være nøytrale i krigen, enten skulle de utlevere hele krigsflåten til Storbritannia eller bli med i krigen mot Frankrike
 3. Først og fremst er en godt formulert problemstilling et hjelpemiddel til å avgrense oppgaven og finne riktig informasjon. En problemstilling tar som regel utgangspunkt i et tema og er en formulering av et problem som skal undersøkes eller kartlegges. Den bør være noe som gir blod på tann, det vil si noe som er spennende, enkelt og såkalt fruktbart; mulig å gjennomføre
 4. Norge har full skår på 9,80 poeng av totalt 10,0 mulige, og leder gruppen av 25 land som karakteriseres som fulle demokratier. Norge har høyest skår på alle parametrene unntatt politisk kultur der Norge er slått av Island, som er nummer 2 på listen totalt sett. - Rangeringen av noen andre land kan synes noe merkelig
 5. Norge på demokrati-topp På førsteplass kommer Norge, som får 9.80 av 10 mulige poeng. Sverige, som tidligere var på topp, faller ned til fjerde plass. På siste og 167. plass kommer Nord.

Norge har ikke alltid vært et demokrati. Før 1814 hadde folket liten makt, og det var Danmarks konge som bestemte over Norge - Moderne demokratier må leve med varige spenninger, uløste konflikter og skiftende maktbalanser, forklarer Olsen. For ham er det nettopp dette som er politikk. Men den politiske kulturen i Norge er konsensusorientert, og det krever kompromisser

Grunnloven og demokratiet i Norge - Min Stemme - Demokrati

 1. Representativt demokrati, eller direkte demokrati gjennom folkeavstemninger, der velgerne skal ha siste ord? Definisjon av ord: d e m o k r a t i (Wikipedia):. Demokrati (av gresk: demos = folk og kratos = makt) er en styreform som baserer seg på at folket bestemmer hva slags politikk som skal føres. Demokratiets ånd kan ikke innpodes utenfra; det må komme innenfra
 2. Koblingen mellom demokrati og menneskerettigheter. problemstilling: er menneskerettigheter udemokratiske i den normative varianten? Domstolskontrollen med lover i Norge. Prinsipiell forskjell på domstolskontroll med lover og med forvaltningsvedtak? Legalitetsprinsippet
 3. KAMPEN FOR FRIHET OG DEMOKRATI. Opplysningsfilosofene trodde på fornuften og var opptatt av ideer om frihet. Kunnskap om vitenskap, politikk og filosofi skulle ut til folk. - Rousseau: En regjering eller en fyrste skal være et redskap for allmenviljen. - Folket befaler, og den utøvende makt adlyder
 4. ister Hilde Frafjord Johnson holdt på Gulatingse
Nå må Erna ta muslimhatet på alvor | UtropNoe å tenke på denne uken

Hva er demokrati? Norge regnes som et av de mest demokratiske landene i verden. Men hva er egentlig et demokrati, og hvordan kan du være med å påvirke? Les mer account_circle. SPØRSMÅL OG SVAR SOM LIGNER. Forskjellen på indirekte demokrati og direkte demokrati? 16.01.2012 2012 Demokrati og valg Ut fra dagens kriterier, kan det hevdes at Norge ikke ble et moderne demokrati før allmenn stemmerett for kvinner var innført i 1913. Kanskje ikke før 1919, da personer på forsorg fikk stemmerett. Stortinget og kongen. Velgernes maktutøvelse ble begrenset av at Stortinget bare møttes noen vårmåneder hvert tredje år SVAR: Hei Problemstilling kan vi kort forklare som spørsmål som man ønsker å finne svar på. For å finne en problemstilling må du kjenne litt til handlingen i filmene. Hva slags tema er det?.

Norge: Det falske demokrati Det har i den siste tiden slått meg at de fleste jeg har snakket med påstår at Norge er et demokrati, noe jeg er sterkt uenig i. Ettersom folket ikke har rett til å uttrykke sine meninger om de saker som taes opp på stortinget (om en ikke regner med demonstrasjoner osv.. Norges demografi er den statistiske beskrivelsen og analysen av befolkningen bosatt i landet Norge, og dens aldersmessige, kulturelle og sosiale utvikling som gruppe.Demografien i Norge studeres særlig av Statistisk sentralbyrå, men også som implisitt forskningsfelt ved forskningsmiljøer innen samfunnsøkonomi, by- og regionutvikling, arbeidsmarked, handel og samferdsel Ordet demokrati kommer fra gresk og betyr folkestyre. Artikkelen svarer på hva demokrati og medborgerskap er, diskuterer forholdet mellom demokrati og menneskerettigheter, og beskriver hvordan FN jobber med demokratiutvikling Demokrati bidrar over tid til fred, sikkerhet og økonomisk vekst samtidig som sentrale menneskerettigheter ivaretas. Derfor støtter Norge demokratiutvikling i land hvor demokratiet står svakt Bor du i Norge, så skal du akseptere frihet, demokrati og likestilling. Innvandringspolitikk og det å snakke om innvandring i det offentlige rom kan være krevende

Norges politiske system - Store norske leksiko

B. Demokrati og diktatur (15 min) Skriv «demokrati» og «diktatur» på tavla. Be elevene lage to kolonner og skriv ned nåværende, eller historiske eksempler på land og regimer de forbinder med demokrati og diktatur. Elevene går sammen to og to og fyller inn stikkord som beskriver landene de har skrevet ned. Ha en kort gjennomgang i plenum Demokrati betyr folkestyre, dette lærer vi allerede på barneskolen. Men hva betyr det egentlig at man har folkestyre, og hvor mange land i verden er demokratier? I denne oppgaven skal du lære mer om hvordan demokrati måles, og om hvordan dette henger sammen med styresett og menneskerettigheter Demokrati og menneskerettigheter. Humanister ser på demokrati, I Norge er betegnelsen humanisme blitt stadig mer innarbeidet for å angi at man har et rent verdslig og ikke-religiøst livssyn, samtidig som man dermed eksplisitt knytter seg til en bredere humanistisk kulturstrømning DirEKTE demokrati til Norge has 1,010 members. Partidiktatur? Når du ser på definisjonene av Demokrati (som vi i Norge tror vi har) - Representativt /.. Hva er de største udfordringene som den norske velferdsstaten står overfor akkurat nå? Så langt har jeg skrevet: En av de viktigeste utfordringene det norske velferdssamfunnet er behovet for en god økonomi for å opprettholde velferdssystemet

Demokratiets utfordringer i vår tid - Aftenposte

Demokrati kan oppfattes på ulike måter. Aktuelle nyhetsoppslag viser stadig vekk at det er mer enn valg. Den amerikanske storavisen Wall Street Journal har avslørt at statsministeren i Malaysia plasserte flere hundre millioner dollar fra offentlige fond og selskaper i lommene på stesønnen. Denne brukte pengene på luksuseiendommer på Manhattan og i Beverly Hills (California) I Norge handler likestillingen mellom kvinner og menn om at det skal være like rettigheter for alle. Jeg er en jente på 16 år, og jeg mener det er likestilling i Norge, men samtidig er vi langt i fra like. I Norge har jenter like mye rett til å gå på skole som gutter Sur nedbør er fortsatt et alvorlig miljøproblem i Norge, til tross for at utslippsreduksjoner har ført til redusert forsuring. Det er spesielt Sør-Norge som er utsatt for sur nedbør, men deler av øst-Finnmark er også betydelig påvirket. Rundt 1980 var tålegrensene overskredet i rundt 30 prosent av Norges areal Demokratiet står fortsatt støtt i store deler av verden, påpeker de svenske forskerne. Over halvparten av verdens befolkning lever i demokratier. - Likevel er de tendensen urovekkende, skriver de i studien. - Tallet på demokratier som blir dårligere fortsetter å øke i like stor grad som de demokratiene som forbedrer seg

Sveits er et eksempel på en stat med omfattende direkte demokrati gjennom folkeavstemninger. I Norge har vi i nyere tid hatt nasjonale folkeavstemninger om norsk selvstendighet (1905), monarkiet (1905), innføring av brennevinsforbud (1919), opphevelse av brennevinsforbud (1926), og medlemskap i EF (1972) og EU (1994) Med 9,87 poeng av 10 mulige topper Norge listen over de 167 landene som er med på indeksen. Island ligger like bak, viser The Economists demokratiindeks. Sverige følger på tredjeplass som det mest demokratiske EU-landet, fulgt av New Zealand. Danmark, Canada, Irland, Finland, Australia og Sveits følger på plassene bak DEMOKRATI - RETTEN TIL MEDBESTEMMELSE. I Norge tar vi folkestyret for gitt, men de fleste av verdens stater styres av eliter som i ulik grad bryter med demokratiske prinsipper. Bare 11 prosent av verdens befolkning bor i fullverdige demokratier. Ca. 37 prosent lever i ufullstendige demokratier

Demokrati eller diktatur

 1. Oppgave: Gjør greie for hvordan Athen og Romerriket ble styrt. Sammenlign styresettene. Pek på positive og negative sider ved styreformene. Diskuter i hvilken grad Athen og Romerriket var demokratiske. Hvilken av styringstrekkene som athenerne og romerne hadde overlevd fram til i dag? Kom med eksempler. Fra rundt 500 f.Kr. ble Roma regnet som en republikk Fortsett å lese Demokrati i.
 2. «Demokrati og velferdssamfunn», er et av syv emner i pensum for 50 timer samfunnskunnskap-kurset for innvandrere omfattet av introduksjonsloven. Kompetanse Norge har ansvar for at det blir arrangert etterutdanningskurs for tospråklige lærere
 3. WASHINGTON, D.C. (VG) USAs demokratiske krise gir håp. For USA har en fascinerende evne til å gjøre store feil - og så korrigere feilene og komme sterkere tilbake

Hvordan er Norge kategorisert på demokratiindeksen? Velg ett av landene som ligger i en av de tre kategoriene utenom fungerende demokratier. bruke samanfallande og motstridande informasjon frå statistikk til å drøfte ei samfunnsfagleg problemstilling; Lenker. Wikipedia (2017) - Demokrati-indeksen - Fortsatt ikke likestilt Forskjellsbehandling og gode informasjonstiltak er nødvendig for å oppnå likestilling for kvinner. Det er ennå langt igjen til målet i Norge, og enda lenger på verdensbasis, mener forskere En drøftningsoppgave om samens undertrykkelse i Norge fra 1500-tallet til i dag. Problemstilling: På hvilke måter har den samiske kultur blitt undertrykt a.. Av disse rangeres Norge aller øverst. 57 land blir karakterisert som demokratier med mangler, 39 er hybridregimer og 52 er autoritære regimer. 3: Historien om demokratisering Den amerikanske statsviteren Samuel Huntington forklarte tidlig på 90-tallet spredningen av demokratiet i form av tre bølger: Den første bølgen startet med demokratiet i USA og talte på det meste 29 demokratier.

Kan direkte demokrati innføres i Norge? En fullstendig omlegging av vår styringsform er nok utelukket. Men det er enkelte av partiene på Stortinget (FrP, Rødt, SV) som har programfestet økt bruk av folkeavstemning og/eller folkelig initiativ, og Senterpartiet åpner for rådgivende folkeavstemninger - Hvis regjeringspartiet i landet Georgia hadde sagt det Trump sier nå, ville det blitt sendt ut diktatoralarm og russiske tanks og demokratiske demonstranter ville slåss om plassen i gatene. Fem fakta som viser at det fortsatt ikke er likestilling i Norge. Kvinner tjener mindre, steller mer hjemme og er sykere. KVINNEDAGEN: Under 8. mars-toget i Bergen i 1975 hadde de flere av de samme kampsakene som i dag. 43 år senere har kvinner og menn fremdeles ikke like vilkår for å lykkes i Norge Problemstilling . Hvordan er det å være flerkulturell ungdom i Norge? Jeg har valgt en åpen problemstilling, men videre har jeg fokusert på noen områder. Hovedvekten i oppgaven ligger på hvordan det oppleves å være flerkulturell? Hvilken akkulturasjonsstrategi foretrekker ungdommer? Hvordan er det å leve mellom to kulturer? Metod Med dialogdukene kan elevene sitte sammen i grupper og diskutere ulike problemstillinger. Last ned dialogdukene: dialogduk_kap2 Jordbruksrevolusjonen dialogduk_kap2_b Hellas i antikken dialogduk_kap2_c Romerriket dialogduk_kap3 Korstogene dialogduk_kap4 Vikingferdene dialogduk_kap4_b En norsk stat dannes dialogduk_kap5 Det mongolske riket dialogduk_kap6 Europeisk oversjøisk ekspansjon.

Samfunnsfag YF Vg2 - NDL

Norge er rangert som verdens mest demokratiske land. I et velfungerende demokrati bør det også være andre kanaler for å påvirke beslutningstakere; valget må være fritt og rettferdig. En fri presse, organisasjonsfrihet og ytringsfrihet er andre viktige ingredienser i et velfungerende demokrati I denne masteroppgaven har jeg studert forholdet mellom rett og demokrati. Jeg har tatt for meg fire Høyesterettsdommer som omhandler familier med barn som ønsker oppholdstillatelse på humanitært grunnlag i Norge. Jeg har studert hvordan domstolen balanserer og vurderer hensynene som faller inn under Utlendingsloven §38

Hvordan tema/problemstilling til elevenes innledning er formulert, kan variere. Et viktig prinsipp for muntlig eksamen i historie bør likevel være at elevene får anledning til å vise bred kompetanse i faget. Elevene bør få anledning til å foreta valg - for eksempel når det gjelder problem, tilnærminger og avgrensninger i tid og sted, men de I dette forløb skal I arbejde med det danske demokrati. I skal lære, hvad demokrati er, og hvordan det danske demokrati har udviklet sig, siden det blev indført i 1849. I skal blandt andet se på, hvem der har haft ret til at stemme og bestemme gennem perioden, og dermed også hvem der har haft magten Jeg har hittil trodd at vi hadde et reelt demokrati i Norge. Har ristet oppgitt på hodet når jeg har hørt om regjeringer i andre land som har overkjørt sine innbyggere, i trygg forvissning om.

Politisk problemstilling - Politikk og samfunn - Diskusjon

Indirekte demokrati (også kalt representativt demokrati), folkestyre basert på at borgerne velger representanter til å foreta politisk beslutninger. Konkurransedemokrati, demokratiteori som legger vekt på at innbyggerne skal velge mellom konkurrerende eliter (partier) ved offentlig valg, men deretter overlate til de folkevalgte å styre uten å blande seg for mye inn i konkrete politiske. Siden Grunnloven av 1814 har demokratiet i Norge utviklet seg gradvis til det vi kjenner i dag, og det fortsetter å utvikle seg. Demokrati er ikke en ferdig tilstand, men en evig prosess som er avhengig av at folk respekterer spillereglene, engasjerer seg og deltar

demokrati - Store norske leksiko

1. Demokrati, verdier og velferd Norge er et demokratisk land. Demokrati betyr folkestyre. Landet er styrt av politikere som er valgt av folket, og flertallet bestemmer. På denne måten er det folket som har makten. Mennesker som bor i et demokrati har både ansvar, frihet, rettigheter og plikter. Eksempler på rettigheter er stemmerett. Gjennom EØS er Norge dypt økonomisk integrert i EU, men mangler stemmerett i Europaparlamentsvalget og står på gangen når rammene for norsk politikk blir lagt. Ifølge den amerikanske økonomen Dani Rodrik kan ikke moderne land, som Norge, oppnå hyperglobalisering (som EUs indre marked), nasjonal suverenitet og demokrati på en gang Undervisningsressurser om demokrati og valg. I Norge har vi stortingsvalg hvert fjerde år. Slik sikrer vi at borgerne er med og bestemmer hvem som har makt og styrer landet. Det er få i Norge som bestrider de folkevalgte sin rett til å styre landet, alle godkjenner det demokratiske systemet, eller folkestyret

Valg og demokrati - regjeringen

De som styrer Norge vil at vi skal tro at vi lever i et demokrati. Norge er i og for seg mye mer demokratisk enn land der LES MER → Odderøyhallen: Spørsmål til ordfører i Kristiansand kommune. 23. oktober 2020 23. oktober 2020 Agder, Stortingsvalg, Valg2021. Kristiansand kommun Norge er ikke et demokrati Tiltross for at vi i høst har avholdt det mange vil kalle top of the class-demokratisk valg her til lands, mener jeg det fortsatt er deler av vårt lille land som. Noen tanker omkring vår problemstilling: Eleven i sentrum Demokratiske prosesser: - Hva er demokrati? - Begrepsforståelse. Dette ordene har vi tatt opp: - Medbestemmelse Disse begrepene har skal vi ta opp: - Ansvar - Lover og regler - Valg, det å velge - Normer - Fellesskap Dette vil da bli en samarbeid mellom Merete og Rune. Lagt inn av: Run

NRK TV - Sånn er Norge - 5

Lag en problemstilling for temaet deres. Det var færre forbrytelser i Norge i 2011 enn i årene før. B. Du er journalist og skal lage et oppslag på bakgrunn av statistikken fra SSB. Dette skal du gjøre ut fra dette læreplanmålet under Politikk og demokrati Problemstilling til muntlig eksamen - Demokrati På hvilken måte kan et demokrati påvirke levestandarden i et diktaturstyrt u-land, som Libya? Kompetansemål:-Undersøke bakgrunnen for en pågående konflikt, og drøfte reaksjoner i internasjonale samfunne Demokrati og medborgerskap. Skal stimulere til å bli aktive medborgere, og gi dere kompetanse til å delta i videreutviklingen av demokratiet i Norge. Bærekraftig utvikling. Skal utvikle kompetanse som gjør dere i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøbevisst Norge er et parlamentarisk demokrati, og et konstitusjonelt monarki. Fire vanskelige ord, som dette dokumentet skal prøve å få deg til å fatte. Demokrati , som de fleste vet, betyr folkestyre: det vil si at folket velger hvem som skal styre Globalisering - demokrati og velferdsstat. Globalisering har ført til at fleire statar i verda er blitt demokratiske, samstundes som det er blitt ein auke i den sosiale ulikskapen, nedbygging av velferdsstaten og krise for demokratiet i Vesten skriv dr. polit. Atle Møen i denne kronikken

Vi leker ikke demokrati. Jeg er rystet, som jurist og advokat, som tidligere stortingsrepresentant og dermed lovgiver, og som innbygger i Norge Problemstilling: Konsekvenser av pesten. Lærebokas svar på problemstillingen Konsekvenser av pesten. I Norge klarte ikke adelen å sikre seg et tilsvarende grep om bøndene som det den danske adelen klarte. Det var to momenter som gjorde den norske adelen særlig sårbar Demokrati er den desidert mest utbredte styreform i Vesten. Ordet demokrati betyr folkestyre, og i et demokrati er det befolkningen selv som bestemmer hvordan samfunnet skal styres Gjøre rede for demokratiutvikling i Norge fra 1800-tallet og fram 1I plenum diskuterer klassen hva et demokrati er. Be gjerne elevene om å komme 5Økten kan godt avsluttes med at hver elev skriver en personlig logg eller refleksjon av hva de har lært om følgende problemstilling: Hvordan var demokratiutviklingen i Norge fra 1800-1945.

 • Festlokaler stavanger.
 • Karl liebknecht straße 36, 04107 leipzig.
 • Buss kragerø drangedal.
 • Wgt 2017 galerie.
 • Begum aga khan.
 • Røde kors huset horten.
 • Lærforkle.
 • Surkling i lungene og hoste.
 • Stadt norderstedt stellenangebote.
 • Hm marcus og martinus.
 • Horoscopo amor 2018.
 • Prinsessen på erten hvor mange madrasser.
 • Liten hytte med hems.
 • Interiør tapet.
 • Canyon shop.
 • Canadiens jakke.
 • Påminnelsekod seb.
 • Hast du noch bilder auf englisch.
 • Flerspråklig opplæring.
 • Deko sprüche holz.
 • Kunsten å kjøpe kunst.
 • Havsöringsdrag rea.
 • Upupa epops.
 • Ordinary world 2016.
 • Winged victory.
 • Faksimile rettigheter.
 • Ncs kode kalkgrå.
 • Victoria av sverige utdanning.
 • Futur proche exercices imprimer.
 • Rabattkode hos expedia.
 • Adam und eva geschichte kurz.
 • Robert lewandowski instagram.
 • Wohnung kaufen hildesheim ochtersum.
 • Solemskogen lilloseter.
 • Aussaat im gewächshaus.
 • Patek philippe aquanaut 5167.
 • Aktiviteter for barn med downs syndrom.
 • Snapchat flirting.
 • Myelinisering.
 • Vinterkläder dam.
 • Venabu fjellstue.