Home

Aksjeselskap

Corporate law - Wikipedia

Alle aksjeselskap med mindre enn 6 millioner kroner i omsetning kan normalt velge bort revisjon av årsregnskapet. Roller i aksjeselskap. Generalforsamlingen er aksjeselskapets øverste myndighet og det er selskapets aksjonærer som har møte- og stemmerett. Styret skal bestå av minst én person og styret møtes ved behov Et aksjeselskap (AS) er et selskap hvor ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets samlede forpliktelser. Et aksjeselskap har en innbetalt aksjekapital fordelt på antall aksjer i selskapet. For norske aksjeselskap må denne være på minst 30 000 kroner. Eierne har ikke noe personlig ansvar for selskapets. I et aksjeselskap (as) har du i utgangspunktet ikke et personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Finn informasjon du trenger for å starte aksjeselskap Aksjeselskap må ha betegnelsen aksjeselskap eller forkortelsen AS foran eller bak selskapsnavnet. Mer om valg av navn (domenenavn, foretaksnavn og varemerke). Frist for registrering. Melding om registrering av selskapet må være mottatt av Foretaksregisteret senest tre måneder etter at foretaket er stiftet

Altinn - Aksjeselskap (AS

Aksjeselskap - Wikipedi

Aksjeselskap is the Norwegian term for a stock-based company. It is usually abbreviated AS (historically often written as A/S or ⅍ ). An AS is always a limited company , i.e. the owners cannot be held liable for any debt beyond the stock capital Aksjeselskap (AS): Du og de andre eierne står ikke personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser. Dere har kun ansvar for egenkapitalen dere har plassert i selskapet. Kan være et smart valg for alle som skal drive med en viss risiko. Fordeler. Lav risiko, ikke personlig ansvar for gjeld Forretningsadressen til et aksjeselskap skal være en norsk gate- eller veiadresse eller et stedsnavn. Ny postadresse. Du er ikke nødt til å melde en egen postadresse. Hvis du ønsker posten tilsendt til en annen adresse enn den registrerte forretningsadressen, kan du melde dette som postadresse Hvordan opprette aksjeselskap? Slik oppretter du ditt eget aksjeselskap Det er ikke så komplisert som du tror. SELVSTENDIG: - Hvis formålet med aksjeselskapet er at du skal ha en trygg og grei arbeidsplass for deg selv, så kan du gjerne eie selskapet som privatperson, mener Jonny Lium. Illustrasjonsfoto: Scanpix

Aksjeselskap . Når du har et aksjeselskap er du rustet for endringer i markedet, konkurs og dårlige tider på en helt annen måte enn hvis du har enkeltpersonforetak. Du kan blant annet være ansatt i eget selskap og få alle fordeler ansatte får i en bedrift og du har ikke personlig ansvar hvis du går konkurs Starte Aksjeselskap. Over halvparten av alle nye selskaper er et aksjeselskap. På denne siden hjelper vi deg å starte aksjeselskap trinn for trinn. Bli bedriftskunde. 1. Stift selskapet. Når du skal opprette et aksjeselskap er det krav om å lage et stiftelsesdokument med vedtekter Aksjeselskap er som kjent egne juridiske personer, og aksjonærene kan dermed kun tape det de har skutt inn i selskapet. Dersom boligmarkedet skulle kollapse og en ikke har inntekter til å betjene eiendomsselskapets lån, vil egen formue stå utenfor ved en eventuell konkurs Kapittel 14. Fisjon (deling av aksjeselskap) (§§ 14-1 - 14-12) I. Virkeområde mv (§§ 14-1 - 14-2) § 14-1. Hvilke selskaper omfattes § 14-2. Fisjonsreglenes virkeområde . II. Fremgangsmåte og virkning (§§ 14-3 - 14-11 b) § 14-3. Gjennomføring av fisjonen § 14-4. Fisjonsplan mv § 14-5. Opplysningsplikt § 14-6. Beslutning om fisjon. Et aksjeselskap må utarbeide årsregnskap, avholde styremøter og generalforsamling. Dette kan gjøres over telefon, men det skal føres en protokoll. Maler for innkallelser og protokoller finner du i Altinns informasjonsbank , hvis du ikke har en regnskapsfører som hjelper deg med dette

Aksjeselskap mv. gir opplysninger om boligen i RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskap mv. 2010, mens deltakerliknede selskaper skal bruke RF-1215 Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap. Børsnotert selskap behøver ikke gi opplysninger om boligen i selvangivelsen Aksjeselskap mv. - allment 1 Selskapstyper 1.1 Generelt 1.2 SE-selskap, selskapsrettslige regler 1.3 SE-selskaper, skatterettslige regler 1.4 Aksjeselskap og likestilt selskap skattepliktig som hjemmehørende i Norge, men stiftet eller registrert i utlandet, selskapsrettslige regler 1.5 Nærmere om ansvare Vi hjelper deg å starte AS. Komplett aksjeselskap klart til bruk på få dager. Alt du trenger er å åpne bankkonto og bekrefte innbetalt aksjekapital

I slike tilfeller er det tilstrekkelig å starte et enkeltpersonforetak. Når inntjeningen øker, firmaet vokser og driften blir mer avansert, for eksempel ved at du ønsker å ansette flere personer i foretaket eller begynne å eksportere eller importere varer, da kan du vurdere å gjøre om enkeltpersonforetaket til et aksjeselskap Hva bruker jeg stiftelsesdokument for aksjeselskap til? Siftelsesdokument for Aksjeselskap benyttes til å fortelle brønnøysundregisteret om hvilken type drift selskapet skal ha, navn, eiere og hvem som skal sitte i styret. Malen SMBinfo har laget er beregnet for Aksjeselskap med fravalg av revisor. Dvs nye aksjeselskap som ikke ønsker å benytte revisor En aksje er en eierandel i et aksjeselskap. Når aksjeselskapet etableres, fastsettes en pålydende verdi for hver aksje, men ettersom selskapet tjener penger, vil aksjens markedsverdi avvike fra pålydende. Aksjen representerer en eierandel tilsvarende forholdet mellom pålydende og samlet aksjekapital. I norske aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper skal alle aksjer lyde på like store beløp Å starte aksjeselskap er ikke så vanskelig som du kanskje tror. Fra 1. juli 2013 ble det faktisk enklere. Følger du Jusstorgets oprift, er det ikke nødvendig å gå til advokat og kanskje betale flere tusen kroner for å etablere AS. Opriften gjelder vanlige, små foretak med én dominerende aksjeeier, hvor aksjekapitalen innbetales i penger [ Avslagene har vært begrunnet i at det å gi aksjeselskap konsesjon for erverv vil være i strid med formålet om at landbrukseiendommer i størst mulig grad skal eies og bebos av fysiske personer. Saken står nå til behandling for Borgarting lagmannsrett. Det blir interessant å se utfallet av domstolsbehandlingen

Utbytte fra aksjeselskap | Firmanytt | Firmanytt

Slik starter du et AS, aksjeselskap - steg for steg. Når du skal starte aksjeselskap, kan denne listen være til god hjelp! Du bør følge den punktvis Aksjeselskap (forkortet AS) er et selskap hvor eierne har betalt inn en aksjekapital fordelt på antall aksjer i selskapet.Eierne har ikke noe personlig ansvar for selskapets gjeld ut over den aksjekapital som eierne har skutt inn. Selskapets øverste organ er generalforsamlingen, hvor aksjonærene har stemmerett vektet etter andelen av aksjene de eier (selskapsvedtektene kan spesifisere. Når et aksjeselskap etableres må stiftelsesdokumenter og vedtekter være signert. Dette kan du gjøre selv og forslag til stiftelsesdokumenter og vedtekter finner du på altinn.no.Hvis du ikke vil gjøre denne jobben selv, kan du kontakte en regnskapsfører, revisor eller advokat.Husk å oppgi hvor mye aksjekapital du starter med i stiftelsesdokumentene, minimum 30.000 kroner

Aksjeselskap (AS) Et aksjeselskap er et selskap hvor ingen av deltakerne, det vil si eierne, har personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Av. Kjetil Sander-16/10/2019. Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag Opprette AS? Nyttig info om aksjeselskap . Et aksjeselskap (ofte forkortet til AS) er - til forskjell fra et enkeltmannsforetak - en foretaksform hvor eierne ikke har personlig ansvar for foretakets forpliktelser og gjeld.. For å etablere et aksjeselskap må deltagerne (aksjonærene) gå inn med et aksjeinnskudd på minimum 30 000 kroner (tidligere 100 000) som fordeles på en eller flere aksjer Aksjeselskap er 12 bokstaver langt og inneholder 4 vokaler og 8 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp aksjeselskap i ordboka Er aksjeselskap noe for deg? AS det eneste av selskapsformene som utgjør en egen juridisk enhet, i den grad at det gir begrenset ansvar og lar deg ansette deg selv, med medfølgende rettigheter. Nå som det å opprette AS har blitt såpass rimelig og enkelt som det er og skattemessig nøytralt, er aksjeselskap en attraktiv selskapsform for de aller fleste

Aksjeselskap (AS) Brønnøysundregistren

 1. Slik fungerer salg av aksjer i firma som ikke er børsnoterte. Denne typen aksjehandel reguleres i aksjeloven § 4-16.Det kan være snakk om kjøp og salg mellom private aksjonærer, men også mellom holdingselskaper, eller fra privat eier til holdingselskap - og omvendt
 2. st mulig problemer. 1. Innledning Alle bedriftseiere kommer til det punkt at man må bestemme hva som skal skje med [
 3. dre investeringer, og spesielt hvis du er eneeier

Altinn - Starte og registrere aksjeselskap (AS

Opprett først alle dine bankkontoer, Les mer her Dersom du oppretter et nytt aksjeselskap vil de fleste kun ha behov for å føre aksjekapital og stiftelsesutgifter. Eksempel: 1920 Driftskonto 30.. Eit aksjeselskap (på tradisjonell nynorsk lutlag) i Noreg (forkorta AS, trad. nyno. LL) er eit selskap der eigarane har skote inn aksjekapital (trad. nyno. «lutmidel»). Den innskotne kapitalen gir rett til andelar i selskapet i form av aksjar (trad. nyno. «luter») i selskapet. Aksjeselskap blir regulert av aksjelova.. Eigarane har ikkje noko personleg ansvar for selskapet utover den.

Tall fra Brønnøysundregisteret kunne vise at det var rundt 278 000 aksjeselskap i Norge høsten 2015. Dette tilsvarer 45% av alle norske bedrifter. Til tross for at dette er en populær selskapsform, finnes det både fordeler og ulemper ved å starte opp et aksjeselskap. Du har sikkert allerede lest deg opp på flere av disse Aksjeselskap: Du har samme resultat i ditt aksjeselskap og altså 400 000 kroner i overskudd. Du ønsker å betale dette ut i lønn til deg selv i sin helhet. I et aksjeselskap må man også betale arbeidsgiveravgift på en lønnsutbetaling slik at de 400 000 må inkludere 14,1% arbeidsgiveravgift,.

Starte aksjeselskap eller enkeltmannsforetak? I denne artikkelen skal vi forsøke å gjøre det enklere for deg å bestemme deg for om du bør starte aksjeselskap eller om du bør starte et enkeltmannsforetak. 1. Fordelene med enkeltmannsforetak. Er at de er enkle å starte opp. Et par skjema så er det gjort. Kostnadene ved oppstart er også. For mindre aksjeselskap er revisjonsplikten falt bort fra 1. mai 2011, og det er forslag om reduksjon av aksjekapitalen fra kr 100 000 til kr 30 000. Når driften av landbruket blir lagt i et aksjeselskap vil man ikke ha krav på jordbruksfradrag, da dette kun gis som et personlig fradrag til den personlige eier av landbrukseiendommen Et aksjeselskap skal dessuten alltid ha betegnelsen aksjeselskap eller forkortelsen AS som en del av navnet. Firmaloven inneholder nærmere bestemmelser om hva som kan brukes som firmanavn. Firmaet skal ha en viss egenart og skal ikke kunne forveksles med andre selskapers firma (se § 1 i eksempelet under)

Rystad Energy – Wikipedia

aksjeselskap - Store norske leksiko

 1. OPPBUDSBEGJÆRING FRA AKSJESELSKAP Til Navn på domstol: Fra Selskapets navn: Informasjon om selskapet Informasjon om styreleder Organisasjonsnummer : Navn
 2. Aksjeselskap og NUF kan betale ut skattefri kjøregodtgjørelse med kr 3,90 pr km for yrkeskjøring opp til 10.000 km i året (fra 2012, økt fra 9.000 km i 2011). Over 10.000 km gis det fradrag med kr 3,25 pr km. Et vilkår for fradrag er at det skrives kjørebok
 3. En aksje er en eierandel i et aksjeselskap, og hver av aksjene i selskapet skal ha samme verdi.. Det er et visst totalt antall aksjer i et aksjeselskap, hvor hver enkelt aksje har samme verdi. Denne verdien kalles pålydende verdi. Aksjekur
 4. Hva er et aksjeselskap? Aksjeloven (asl.) § 1-1 definerer et aksjeselskap på følgende måte: «Med aksjeselskap forstås ethvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets samlede forpliktelser, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov.
 5. Et aksjeselskap (AS) er et eget rettssubjekt og kan ha en eller flere deltakere. Lovgivningen setter ingen grenser for hvem som kan være aksjeeier i et aksjeselskap. Selskapsformen kan derfor være tjenlig dersom man ønsker å ha ulike grupper av eiere eller legge til rette for at flere, både fysiske og juridiske personer, kan være eiere

Aksjeselskap (Norge) - Wikipedi

 1. Driver du aksjeselskap skatter du kun personlig av det som blir tatt ut i lønn eller utbytte. Overskudd som holdes igjen i selskapet beskattes med 22 prosent. I tillegg til at du skatter personlig, må selskapet betale arbeidsgiveravgift på lønnen din. De fleste foretak betaler 14,1%, men det avhenger av hvilken kommune du holder til i
 2. Aksjeselskap og andre foretak som kjøper aksjer eller foretar andre finansielle investeringer kan føre dette slik det beskrives i denne artikkelen. Enkeltpersonforetak fører vanligvis ikke dette i regnskapet, men i den private skattemeldingen (se..
 3. Er aksjeselskap den beste selskapsformen for din bedrift? Å starte og drive et aksjeselskap (AS) er lettere og enklere enn for noen år siden. Inngangsbilletten er blitt rimeligere - 30 000 kroner i dag mot 100 000 kroner tidligere. Den store gulroten er at du ikke har personlig ansvar for økonomien i selskapet
 4. Når man skal organisere en virksomhet som et aksjeselskap, må man følge reglene om stiftelse av aksjeselskap i kapittel 2 i aksjeloven. Dette gjelder både når man skal starte ny virksomhet, og når en allerede bestående virksomhet skal omorganiseres - for eksempel fra enkeltmannsforetak eller ansvarlig selskap til aksjeselskap
 5. Et aksjeselskap er et selskap med begrenset ansvar. I et slikt selskap er ingen av eierne ansvarlig for mer enn den innskutte aksjekapitalen. Det er nok med én aksjonær. Aksjeselskap er den vanligste selskapsformen i Norge
 6. Salg av aksjeselskap. Vurderer du å selge bedriften din? Revisorkonsult AS kan hjelpe deg med salg av aksjeselskap, slik du får riktig pris og unngår skattesmell etter salget.. Det er mange ting å huske på når en bedrift skal selges. Ingen salgsprosesser er like
Focke-Wulf – Wikipedia

Aksjeselskap Starte-AS

 1. Aksjeselskap - oppbudsbegjæring for AS skal fremsettes av styret, jf. aksjeloven § 6-18. Ansvarlig selskap - oppbudsbegjæring for ansvarlig selskap(ANS/DA) må fremsettes av selskapsmøtet, jf. selskapsloven § 2-8 (1) jf § 2-37 (1) og § 3-6 jf. § 3-27
 2. «For aksjeselskap som er stifta før lova tok til å gjelde, og som har same føremål som burettslag, gjeld §§ 1-5, 4-2, kapittel 5 og omdanningsreglane i § 13-5.» Med dette menes at nevnte bestemmelser i borettslagsloven kun gjelder aksjeselskap med formål om å skaffe aksjonærene bolig
 3. nelige drift vil også selskapet som sådan som hovedregel være tjent med å ha dekkende økonomi
 4. stefradrag på skatten på maksimalt 78 150 kr (2012) istedenfor fradrag for faktiske kostnader knyttet til jobben
 5. Når man starter et nytt selskap er du pålagt å lage vedtekter. Det er noen formalkrav til det, og vi har her et forslag som kan brukes som utgangspunkt når du skal lage til ditt selskap. VEDTEKTER FOR FIRMANAVN AS 1. SELSKAPETS FIRMA Selskapets firma er Firmanavn AS. Selskapet er et aksjeselskap og skal ikke registrere

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) - Lovdat

Aksjeselskap med driftsinntekter under 5 mill. kroner, en sum i balansen under 20 mill. kroner og mindre enn 10 årsverk levert gjennomsnittlig av de ansatte, kan velge bort revisjon. For å unngå revisjonsplikten må dette vedtas av Generalforsamlingen, og meldes til Foretaksregisteret i god tid før utgangen av året Hvilke forsikringer trenger et aksjeselskap? Noen må du ha, og noen BØR du ha. En gjennomgang av forsikringspapirene dine kan både avdekke hull og spare deg for tusenlapper

Fordeler og ulemper med aksjeselskap som selskapsfor

Salg av aksjeselskap - bør man selge aksjene eller innmaten? Vi får fra tid til annen henvendelser fra medlemmer med spørsmål om hva som er lurt å gjøre når man skal selge sin virksomhet som er organisert som et aksjeselskap Utbytte er en utdeling fra et aksjeselskap til aksjonærene. Utbytte er med andre ord aksjonærenes avkastning på investeringen i selskapet. Det er viktig å følge reglene om utbytte for at utdelingen skal være lovlig

Ålesund brenner

Starte Aksjeselsap - DN

 1. imum informasjonsplikt overfor styret hver 4 måned.[2] Dette faller sammen med selskapers øvrige rapporteringsplikt om arbeidsgiveravgift og mva, og vil vanligvis bygge på perioderegnskapet i henhold til selskapets bokføring, men ikke begrenses til dette, jf. teksten i aksjeloven § 6-15: «..underrettes om selskapets virksomhet, stilling og.
 2. Aksjeselskap, nedleggelse. av Jostein Hakestad. Hvis styret eller eierne av en eller annen grunn finner ut at de skal legge ned driften av firmaet, må intensjonen om å legge ned meldes til myndighetene seks uker i forveien
 3. Lån fra privatperson til aksjeselskap må registreres i regnskapet. I tillegg til dette skal det opprettes en låneavtale med detaljer og betingelser om låneforholdet. Her en enkel, gratis mal for lån
 4. Bilutgifter aksjeselskap. Bilutgifter kan føres på tre forskjellige måter i aksjeselskap: Bilgodtgjørelse / kilometergodtgjørelse for den ansatte. Den ansatte bruker personlig bil i oppdrag for foretaket. Fri bil. Den ansatte har tilgang til privat bruk av foretakets bil. Dokumentasjon og fradrag for faktiske utgifter for foretaket
 5. Den som ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, kan begjære seg selv konkurs (oppbud). Det er et vilkår for konkurs at skyldneren er insolvent. Det betyr at skyldnerens verdier og inntekter ikke er nok til å dekke gjelden, og at betalingsudyktigheten ikke er forbigående
 6. Aksjeselskap (AS og ASA) per 1. januar. Populasjonen er ulik statistikkpopulasjonen i føretaksdemografien. Utgangspunktet er alle aksjeselskap som er registrert i Føretaksregisteret (FR) og er aktive (ikkje sletta) per ein bestemt dato
 7. Aksjekapital er den verdien eierne spytter inn i et aksjeselskap. Ved oppstart av selskapet kjøper eierne en andel av aksjene og tilfører kapital til selskapet. Et aksjeselskap bruker aksjer til å finansiere virksomheten. Ved oppstart er det eierne selv som kjøper en andel av aksjene, og på den måten spytter de virksomhetskapital inn i firmaet, enten det er ved kontanter, maskiner eller.

6 enkle steg for å starte aksjeselskap Starte-AS

Registrerte aksjeselskap med firmaattest leveres samme dag som betaling mottas. Pris: Kr 35 000 inkl. mva og gebyr. Selskapet leveres med bankkonto med innestående kr 10 000. Du betaler ikke aksjekapital i tillegg Et aksjeselskap kan stiftes og eies av en person, men det kan også være mange aksjeeiere (aksjonærer). Sammenlignet med enkeltpersonforetak er fordelen at deltakernes ansvar er begrenset til aksjeinnskuddet, dvs. ingen av dem har et personlig ansvar for selskapets forpliktelser For foretak som er registrert i Foretaksregisteret som bl.a. aksjeselskap (AS), allmennaksjeselskap (ASA), samvirkeforetak (SA), stiftelser, ansvarlig selskap (ANS/DA) og interkommunalt selskap (IKS), skjer oppløsning og avvikling i to trinn. Trinn 1: Melding om at selskapet er besluttet oppløst Trinn 2: Selskapet meldes til slettin

Aksjeselskap - slik kommer du i gang i 2020 • Miniforetak

Foretaksendringer i Røros og Holtålen: To nye aksjeselskap, nytt styre i Ren Røros strøm AS, en sletting og endring av adresser. Den siste tiden er det registrert et nytt aksjeselskap i Ålen og et på Røros, Ren Røros Strøm har gjort endringer i sitt styre, og to enkeltpersonsforetak har endret forretningsadresse til Røros Starte et aksjeselskap. Når man skal starte et aksjeselskap må man oppfylle visse krav. Skal man etablere et selskap under selskapsformen må man påse at: Alle deltakerne er myndige, og dermed har fylt 18 år, Etablererne har norsk personnummer eller D-nummer, Selskapet etableres på en norsk adresse. Selskapet har et godkjent firmanavn Vi starter med stiftelsesdokumentene. Når et aksjeselskap skal etableres, må stiftelsesdokumenter og vedtekter være signert. Dette kan du gjøre selv, men det enkleste er å stifte selskapet digitalt i Altinn (lenken åpnes i nytt vindu).. Dersom du ikke vil gjøre denne jobben selv, kan du kontakte en regnskapsfører, revisor eller advokat

Fordeler med aksjeselskap • Begrenset økonomisk ansvar gjør at selskapsformen er godt egnet for prosjekter med høy risiko. • Selskapsformen er godt regulert gjennom aksjeloven. • Kan være lettere å få inn egenkapital i AS enn under andre selskapsformer. • Kan være lettere å selge aksjer enn eierandeler. • Grunnlaget for formuesskatt for en aksjeeier [ Her får du kokeboken for hvordan du raskt og effektivt stifter et aksjeselskap. Vi tar det steg for steg, og forklarer nærmere der det er nødvendig. De grunnleggende kravene for å stifte et AS. Skal du stifte et aksjeselskap må du være over 18 år. Det samme gjelder dersom du skal ha en rolle i et AS, for eksempel være medlem av styret Aksjeselskap er den mest vanlige og anerkjente organisasjonsformen. FÅ EN GOD START - RING OG AVTAL GRATIS OPPSTARTSMØTE. Vi ønsker å gi deg en god start og tilbyr et kostnadsfritt oppstartsmøte. Våre revisorer og rådgivere kan hjelpe deg med å registrere ditt AS

Enkeltmannsforetak eller AS? Viktig å velge riktig

De fleste som stifter aksjeselskap benytter relativt enkle maler for vedtekter. Lovens standardløsninger vil da gjelde. Men det er ikke sikkert disse løsningene er de som passer best til selskapet som stiftes. Nedenfor har vi sett på noen forhold som bør vurderes tatt inn i vedtektene. 1. Bør det være flere aksjeklasser Hva er bedriften verdt og hvordan tenker en typisk kjøper? Kjøpere fokuserer på å sikre sin investering. En typisk kjøper er skuddredd, sikrer seg med gode oppgjørsformer, gjennomfører omfattende analyser før kjøp (due diligence) og har flere investeringsalternativer VERDIKALKULATOR Beregn verdien av din virksomhet. En bedrifts markedsverdi kan ikke beregnes skjematisk. Det er nødvendig med analyse av regnskaper og budsjetter/planer og vurdering av en rekke markedsmessige og tekniske forhold for å kunne vurdere forutsetninger for fremtidig verdiskapning Det er lurt å bruke kontrakt når du kjøper eller leier. Det blir enklere å fastslå hva dere er blitt enige om og gjør at du står sterkere ved en eventuell konflikt Skattemelding for aksjeselskap skal leveres innen 31. mai hvert år, og skal inkludere alle vedlegg og skjemaer relevant for din bedrift. Skattemeldingen skal inneholde opplysninger om selskapet, inntekt, formue og gjeld. Dette legger grunnlaget for skatteoppgjøret som kommer rundt oktober

Slik registrerer du endringer for ditt aksjeselskap

Aksjeselskap. I et aksjeselskap er derimot ansvarsforholdet til aksjonæren begrenset og upersonlig, jf. asl. § 1-1. At ansvaret er begrenset innebærer at aksjonærene bare hefter for selskapets forpliktelser tilsvarende innskuddet De selskapsrettslige bestemmelsene om en aksjonærs lån i et aksjeselskap finnes i aksjeloven § 8-7 til § 8-11. Av den første bestemmelsen fremgår det at grunnlaget for hva selskapet kan låne ut eller stille som sikkerhet for eieren, er det samme grunnlaget som selskapet kan dele ut som utbytte

Nettbuss Nordfjord-Ottadalen – WikipediaUno-X – Wikipedia

Senest da kravet om aksjekapital ble senket til kr 30 000 (gjeldende fra 2012) og da de gav mindre aksjeselskap mulighet til å slippe revisjonsplikten. Som eier av aksjeselskap er du langt mindre sårbar i forhold til personlige tap, da man som regel ikke er personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser. Starte AS uten revisor Har du [ Et aksjeselskap som eier aksjer i et annet selskap er omfattet av fritaksmetoden. Dette medfører at aksjeutbytte og aksjegevinst ikke er skattepliktig for selskapet. Selskapet får da heller ikke fradrag for tap dersom det blir aktuelt aksjeselskap n (bokmål/riksmål/nynorsk) et selskap hvor eierne har betalt inn en aksjekapital fordelt på et antall aksjer; Grammatikk . Bøyning (regelrett substantiv intetkjønn) Entall Flertall ‌ Ubestemt Bestemt Ubestemt Bestemt aksjeselskap: aksjeselskapet: aksjeselskaper: aksjeselskapen Aksjeselskap I denne mappen finner du maler for Aksjeselskap, som aksjebevis, aksjeeierbok og aksjonæravtale. Gå til Styrearbeid for diverse innkallinger og protokoller, som innkalling til styremøte og protokoll for generalforsamling Et aksjeselskap anses endelig oppløst når likvidasjonsoppgjøret er godkjent.4 Frem til dette tidspunktet er selskapet fortsatt et rettssubjekt i alle relasjoner, og selskapets virksomhet kan fortsette som normalt under avviklingen.5 I flere europeiske land, herunder Sverige, er det profesjonelle tilbydere av tjeneste

 • Rødvin vinmonopolet.
 • Ballett detmold kinder.
 • Mercedes benz klubben sverige.
 • Anbudsmall.
 • Stavangeravisen.
 • Hvordan bli kvitt buorm.
 • Superwoman costume.
 • Studier universitet i oslo.
 • Amfi orkanger butikker.
 • Eminem net worth 2018.
 • King creole.
 • Best youtube downloader mac.
 • Which country pays the most tax.
 • Ocd wiki.
 • Dps kongsvinger åpningstider.
 • Mv spion schwerin.
 • Hecht angeln.
 • Connect 2 screens to pc.
 • Fysiokemiska faktorer.
 • Esslingen comedy.
 • Det lille motehuset blogg.
 • Uio snitt.
 • Beste sykkelmerker.
 • Pablo picasso art.
 • Rennende nese ved trening.
 • Ark survival evolved dodo egg kibble recipe.
 • Døgnpris på sykehus.
 • O helga natt tekst ole paus.
 • Limpa cigg pris.
 • 50 mb to bytes.
 • Shape of you piano chords.
 • Ludwig van beethoven humanistiske ideer.
 • Personlighet spansk.
 • San marino fotball.
 • Sophie turner james turner.
 • Beslag til verandadør.
 • Opticon vs rubicon.
 • Infekterat sår behandling.
 • Rb bursdag.
 • Pigmentflekk på leppen.
 • Inotyol.